De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven met Bagger in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven met Bagger in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden."— Transcript van de presentatie:

1 Leven met Bagger in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

2 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger2 Programma l Voorstel ronde l Doel & Resultaat van de workshop l Presentatie WS/TNO l Presentatie Bodem+ l Presentatie Milieudienst Zuid Holland Zuid l Kansen en Bedreigingen voor het project 10:30 – Pauze l Rol van gemeenten – Verwachtingen l Bespreken Procesregels/Randvoorwaarden l Afsluiting en vervolgstappen 12:00 - Lunch

3 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger3 Doel van de workshop l Informeren l Kansen van het nieuwe besluit bodemkwaliteit l Activiteiten in het kader van het project leven met bagger l Betrekken l Gemeenten betrekken en de wederzijdse afhankelijkheid tussen gemeenten en het waterschap te benadrukken. l Onderlinge verwachtingen helder. l Gezamenlijk de randvoorwaarden voor het uitvoeren van dit project vaststellen. l Afstemming met andere lopende projecten, met name het traject Zuid-Holland Zuid.

4 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger4 Resultaat van deze workshop l Inventarisatie van verwachtingen; l Gezamenlijk opgestelde randvoorwaarden en procesregels; l Inventarisatie van kansen- bedreigingen voor het project en hoe hiermee om te gaan.

5 Leven met Bagger in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Achtergrond, doel, resultaat & aanpak

6 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger6 Inhoud l Aanleiding project/pilot l Doelen l Resultaat l Aanpak l Doorloop l Betrokkenheid l Aansluiting andere trajecten

7 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger7 ‘Leven met’ bagger? üWaarom aandacht voor ‘Leven met’ bagger? l Omgaan met bagger is in Nederland op veel plaatsen een (maatschappelijk) complexe opgave door: l Negatieve perceptie van bagger; l Strenge normering en complexe wet- en regelgeving; üWaarom nu aandacht voor bagger in de Alblasserwaard/VHL? l Baggeropgave l Ruimte op de kant niet altijd voldoende terwijl elders een vraag is; l Bagger soms (net) te verontreinigd. üBesluit bodemkwaliteit l In werking in 2008 (jan: natte, juli: droge toepassingen); l Biedt de mogelijkheid voor gebiedsspecifiek beleid; l Samenwerking met gemeenten en andere partijen; l Gemeenten stellen gebiedsspecifiek beleid vast.

8 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger8 Doel van Leven met bagger DOEL: “Opstellen van gedragen visie voor gebiedsspecifiek beleid voor de afzet en toepassing van bagger (en grond) in de Alblasserwaard/VHL samen met belanghebbenden” Concreet: l Zoveel mogelijk de bagger in het gebied toepassen; l In principe op aangrenzend perceel, maar indien nodig of wenselijk voldoende ruimte voor alternatieven; l Zowel landelijke als stedelijke problematiek; l Aan de praktijk aansluitende wetgeving, onzekerheden elimineren; l Goede afweging van milieu-, maatschappelijke en economische belangen; l Samen optrekken met de streek, luisteren naar elkaar.

9 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger9 Resultaat van het project l ”Visie”= notitie met ambities, randvoorwaarden, kansen & knelpunten voor de afzet van baggerspecie. l Kaartbeelden waarop kansen en knelpunten zijn aangegeven. l Intentieverklaring om de opgestelde visie uit te werken in gebiedsspecifiek beleid, te ondertekenen door bestuurders van gemeenten en waterschap.

10 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger10 Aanpak ‘Leven met bagger’ ‘Leven met bagger’ wil een bijdrage leveren aan het oplossen van complexe bagger opgave door de nadruk te leggen op: l Systeemgericht: aandacht voor verschillende onderdelen van zowel het fysieke- als het maatschappelijk systeem; l Aandacht voor verschillende perspectieven op bagger, dus: belanghebbenden betrekken. TNO en andere partijen hebben hiertoe een methodiek opgesteld l Reeds succesvol toegepast in Hoogheemraadschap Rijnland; l Bij Rijnland specifieke oplossingen, in Alblasserwaard/VHL gericht op gedragen visie voor gebiedsspecifiek beleid.

11 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger11 Alblasserwaard/VHL: stappen in het proces Voorbereiding: l Systeemverkenning en communicatieplan; Stap 1: l Bijeenkomst met ambtenaren van gemeenten [6-feb]; Stap 2: l Workshop 1: Analyse van de situatie en het opstellen van wensbeelden en inventarisatie van vragen [20-feb]; l Workshop 2: Antwoorden op vragen, genereren bouwstenen voor visie [19-mrt.]; Stap 3: l Afspraken vastleggen met betrokken actoren: intentieverklaring [21-mei].

12 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger12 Betrokkenheid Breed insteken: l Projectteam TNO/WS l Relevante gebiedsactoren (gemeenten, LTO, ZHL, den Hâneker, etc) l Bij overheden: ambtelijk en bestuurlijk l Betrokken (gemeente)ambtenaren betrekken collega’s l Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor slagen van proces. Bijzonder aspect: l samenwerking en afstemming met Milieudienst ZHZ om eindrapportage van dit project om te zetten tot gebiedsspecifiek beleid.

13 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger13 Aansluiting bij project MZHZ

14 6 februari 2008 te KinderdijkWorkshop Leven met Bagger14 Leven met bagger sluit aan bij het proces van de MZHZ tot aan de beleidsvisie. Vaststellen van gebiedsspecifiek beleid is een bevoegdheid van gemeenten en valt buiten het proces van leven met bagger


Download ppt "Leven met Bagger in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden."

Verwante presentaties


Ads door Google