De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonbeleid stadsregio Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonbeleid stadsregio Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Woonbeleid stadsregio Rotterdam
Introductie Portefeuillehoudersoverleg 22 mei 2014

2 Inhoud Wat is de stadsregio Geschiedenis Taken van de stadsregio
Beleidsveld Wonen Toekomstige samenwerking

3 Stadsregio Rotterdam

4 Stadsregio Rotterdam Wettelijke samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rijnmond Ca 45 x 12 km, 1,2 miljoen inwoners, woningen Algemeen bestuur met alle gemeenten en dagelijks bestuur met portefeuillehouders (Wonen: Karssen) Portefeuillehoudersoverleggen met alle wethouders Kleine zelfstandige ambtelijke organisatie onder leiding van Jenny Fix (secretaris-directeur) PFO adviserend aan DB en AB

5 Geschiedenis Ontstaan stadsregio:
tot 1986: Overlegorgaan Rijnmond (OOR) 1994 Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1997 Geen stadsprovincie (geen gekozen bestuur, wel verlengd lokaal bestuur) besluitvorming 2006 WGR-plus huidige GR 2010, met meer accent op verlengd lokaal bestuur. Toevoeging: ambities zijn vastgelegd in de Regionale Strategische Agenda met een werkplan voor de periode van 2010 tot 2014

6 Taken stadsregio Verkeer en Vervoer (wettelijke taken, rijksmiddelen)
OV-concessies: metro, tram en bus Subsidies Verkeer en Vervoer Economie Ruimtelijke ordening Milieu/duurzaamheid/luchtkwaliteit Groen (buitenstedelijk) Wonen

7 Taken beleidsveld Wonen
3 Onderdelen Huisvestingsverordening (wettelijke taak) Woningmarktafspraken Kennisdeling en innovatie Subsidies investeringsreserve en ISV

8 Geschiedenis Wonen VINEX, daarna VINAC, beiden met veel rijksgeld Verstedelijkingsscenario + Woningmarktafspraken 2013 herijking Woningmarktafspraken: Nieuwe afspraken periode 2014 – 2020 getekend op 29 januari 2014 1993 – heden Huisvestingsverordening Tot en met 2014:Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie en subsidies en subsidies investeringsreserve van de stadsregio voor extra kwaliteit in openbare ruimte Innovatie (methodieken) en Ondersteuning (van gemeenten)

9 Huidige taken Wonen (1) Woningmarkt
Afstemming steeds meer op subregionaal niveau Beïnvloeding provinciaal beleid Actualisatie regionale woonvisie Monitoring en dataverzameling (dashboards) Kennisdeling en beleidsontwikkeling / - vernieuwing Relaties met gemeenten, provincie, andere regio’s, Maaskoepel, VNG etc.

10 De woningmarktgebieden
Logische samenstelling Doel: netwerk bouwen per subregio Bestuurlijke tafels met gemeenten, corporaties en marktpartijen Variatie per subregio mogelijk en zinvol Bestaande voorraad, planvoorraad en ontwikkeling in de sociale sector Stimulering woningmarkt Pijnacker Zuidplas Noord Hart Van Rotterdam Oost Westland H.I. Ambacht (Drechtsteden) Voorne Putten Zuidrand S Waterweg

11 Woningmarkt / WMA Samenwerkingsafspraken per subregio tussen gemeenten en corporaties 29 januari 2014 ondertekend, adhesieconvenant door marktpartijen, vastgelegd in “Dat spreken wij af” Borging en monitoring als basis Bevat een minimumvariant voor samenwerken

12 Woonruimtebemiddeling
Huidige taken Wonen (2) Woonruimtebemiddeling Opstellen regionale Verordening woonruimtebemiddeling Wettelijke taak Vastgesteld in het AB van 12/2/14 Nu aanpassing ivm onverwachte behandeling nieuwe Huisvestingswet Overleg met Maaskoepel Beleidsbeïnvloeding o.a. provincie en BZK (Huisvestingswet)

13 Kennisdeling en Innovatie
Huidige taken Wonen (3) Kennisdeling en Innovatie Uitrollen uitgevoerde studies Organiseren ambtelijke kennisdeling

14 Huidige taken Wonen (4) Subsidieverlening
Doel: creëren van extra kwaliteit in de openbare ruimte Combinatie provinciale ISV en investeringsreserve 3 jaar tranches verleend ( ) Voortgang, afwikkeling en vaststelling

15 Hoe verder na 2014 (1) Stand van zaken opheffing stadsregio’s:
Wetsvoorstel ligt bijna een jaar bij de Tweede Kamer Behandeling is deze maand wederom uitgesteld Inhoud van het wetsvoorstel: Opheffen PLUS-status (verkeer&vervoer taken + huisvestingsverordening) Verkeer & vervoer naar Vervoersautoriteit (MRDH) Overige zaken naar gemeenten Ingangsdatum 1 januari 2015 Druk op het proces ivm Eerste Kamer en

16 Hoe verder na (2) Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam – Den Haag: Pijler Ruimte en Wonen (2011) Strategie 3, waarin wonen een stevige plek had (2012) Bestuurlijke tafels Wonen, Ruimte en Groen (2013) Vooralsnog alleen Verkeer & Vervoer en Economie (2014) Wonen en andere bestuurlijke tafels zijn wellicht mogelijk als later ingroei-model. Borging van de afspraken moet dus door gemeenten en corpo- raties worden geregeld! Metropoolregio op initiatief van de beide voorzitters, de burgemeesters van Rdam en Den Haag

17 Hoe verder na (3) Beeld wethouders wonen over samenwerking (eind 2013) Discussiestuk in portefeuillehoudersoverleg 3 varianten (niets, light, alles) Wens om samen te blijven werken op hoofdzaken (light) Geen aparte organisatie, mogelijk ophangen aan de MRDH Kennis van Stadsontwikkeling Rotterdam blijven benutten voor de regionale opgaven (Rotterdamse kamer onder de bestuurlijke tafel wonen)

18 Hoe verder na 2014 (4) Stand van zaken medio 2014
Veel nieuwe wethouders Introductie Wonen in portefeuillehoudersoverleg 22 mei Stadsregio neemt ook bestuurlijk haar verantwoordelijkheid in 2014 Organiseren bestuurlijke tafels (juni en oktober) Organiseren afstemming tussen de subregio’s Overdracht van dashboards Faciliteren van de afspraken tussen de subregio’s en Rotterdam over de continuïteit na 2014 Finale afspraken tijdens “eindcongres” in oktober 2014 Outplacement van de medewerkers

19 Na de opheffing Gemeenten en subregio’s regelen zelf de onderlinge afstemming en de afstemming met de provincie (bestuurlijk en ambtelijk) Bestuurlijke trekkers en coördinatie vanuit de subregio’s Stadsregio in liquidatie handelt de lopende subsidietrajecten en andere verplichtingen af Provincie Zuid-Holland is toezichthouder op de gemaakte Woningmarktafspraken en Huisvestingsverordening

20 De mensen van Wonen Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij:
Koos Karssen (portefeuillehouder) Hans Slagboom (afdelingshoofd) Babette Aalbers (verleende subsidies) Michelle Dekker (portefeuillehoudersoverleg) Adrie Konijnendijk (monitoring en dashboard) Ate Stam (woningmarktafspraken en kennisdeling) Barbara Vermaat (huisvestingsverordening) Inhoudelijke samenwerking met Stadsontwikkeling Rotterdam: Leonie Andriesse, Marco de Bruijn, Frank Meijer, Leo van Veen en Jan van de Wolde


Download ppt "Woonbeleid stadsregio Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google