De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH"— Transcript van de presentatie:

1 Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH
Bestuurlijk overleg MRDH – LDE 20 februari 2012

2 Wat vooraf ging in gesprek LDE MRDH
25 april 2011 Metropoolregio dag in ADO stadion: Speech van Paul Rullman 14 november 2011 Metropoolatelier Kurhaus Vraag LDE om gebiedsprofiel Nadruk op belang bereikbaarheid Ambtelijke voorbereiding Strategisch directeuren LDE en strategen van 4 steden

3 Planning MRDH 4 april MRDH congres Tot de zomer ter visie legging voorstellen aan raden Na de zomer besluitvorming door raden Per 1/1/2013 Start Metropoolregio Rotterdam Den Haag

4 Doel en Strategie Metropoolregio
Ontwikkelen van een regionaal schaalniveau zodat een internationaal attractieve en concurrerende regio ontstaat door: Betere benutting van het daily urban system door een betere bereikbaarheid. (pijler 1) Benutten van en investeren in het kennis- en innovatiepotentieel via de triple helix door versterking van de topsectoren, verbetering van opleidingen en vergroting van de arbeidsparticipatie. (pijlers 2, 3 en 4) Ten volle benutten van het voorzieningenniveau voor wonen, groen, recreatie, sport voor een hogere quality of life. (pijlers 5, 6 en 7)

5 Metropoolagenda bevat 7 pijlers
Metropoolagenda bevat 7 pijlers Vervoersautoriteit Economie Greenports Kennis, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt Ruimte en wonen Groen Voorzieningen en Metropoolpas

6 MRDH Pijler IV A, uit Vernieuwend besturen Kenniseconomie en innovatie
Ondersteunen van samenwerkende universiteiten Internationaal herkenbaar label Eén innovatieagenda die aansluit bij Topsectoren, Zuidvleugel en Europese programma’s Triple Helix platform Ruimte bieden aan showcases en living labs Randvoorwaarden borgen die andere pijlers bieden

7 Samenwerking LDE en MRDH
Voertuig: Triple Helix Economische clusters wetenschappelijke thema’s Maatschappelijke uitdagingen

8 Belangen en doelen Vestiging kenniswerkers en studenten Talentontwikkeling en arbeidsmarkt Kennis- en onderzoeksinfrastructuur Valorisatie en ondernemerschap

9 Werken aan voorzieningen en randvoorwaarden
Binnen pijler IVa Valorisatieprogramma's en incubators Campussen, living labs Triple Helix: Versterking bestaande samenwerkingsverbanden Synergie en verbindingen op schaalniveau MRDH Voertuig voor verbinden maatschappelijke uitdagingen – economie – kennis en onderzoek Met respect voor verschillende snelheden

10 Werken aan voorzieningen en randvoorwaarden
MRDH - breed Goede verbindingen tussen netwerk van campussen en studentenhuisvesting in vier steden Marketing en acquisitie van bedrijven, onderzoekers en studenten Studentenhuisvesting Expat voorzieningen Cultuuraanbod Overheid als launching customer Ruimte voor onderzoek en experimenten

11 Profileren en positioneren van de regio
Ontwikkelen profiel van de Metropoolregio Promotie en acquisitie (bedrijven, fondsen, kennisinstellingen) Agendasetting en lobby (nationaal, europa). 11

12 Perspectief Metropool in een delta
Metropolen in een delta excelleren in: Transport (alle grote havensteden liggen in een delta) Vruchtbaarste landbouw Vormen een magneet voor verstedelijking Meest rijke ecosystemen, maar deze staan onder druk Hebben een traditie van goede samenwerking (governance) De deltametropolen zijn vernieuwender NB. Van de 19 grootste metropolen liggen er 14 in een delta

13 Perspectief Metropool in een delta
MRDH Onderscheidend: De Rijn-Maasdelta is de meest verstedelijkte delta Gateway to 200 million Western Europeans Vlak en vruchtbaar Sterke traditie ruimtelijke ordening Sterke traditie van samenwerken en besturen Leefbaar Iedere stad en dorp heeft een identiteit Ruimtelijke structuur voorkomt onrusten 13

14 Maatschappelijke uitdagingen
Energie en grondstoffenschaarste: transitie haven- en industriecomplex Klimaatverandering: 3,6 miljoen mensen onder zeeniveau. Druk op leefbaarheid: dichtbevolkt, toenemende havenindustrie en goederenstromen door 2e Maasvlakte Medisch en zorg: toename aandeel ouderen. Werk, talent en ontplooiing: relatief groot aandeel lager opgeleiden 14

15 Marktwaarde Overheden in deltametropolen worstelen met vergelijkbare vraagstukken: Bereikbaarheid (ook van achterland) Waterbeheersing Voedselvoorziening Ruimtelijke ordening Samenwerking Gezondheid

16 Werkwijze Locaal en bilateraal wat kan Zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande slagkracht: (Triple Helix) samenwerkingsverbanden Regionaal wat nodig is Aan weerszijden bestuurlijk duo als dagelijks aanspreekpunt. 1 a 2 x per jaar breed bestuurlijk overleg: informeren, sonderen, afstemmen en koers uitzetten op hoofdlijnen

17 Vragen voor de discussie
Hoe versterken de processen van de ontwikkeling van LDE en MRDH elkaar? Waar biedt MRDH schaalniveau oplossingsruimte die niet voorhanden is op stedelijk niveau? Biedt profiel van Deltametropool voldoende antwoord op vraag om gebiedsprofiel? Als MRDH en LDE op dat schaalniveau acteren, wat betekent dat voor de triple helix samenwerking in de regio?


Download ppt "Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH"

Verwante presentaties


Ads door Google