De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comité Bossenwaard Bossenwaard Comité vertegenwoordigt in volmacht :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comité Bossenwaard Bossenwaard Comité vertegenwoordigt in volmacht :"— Transcript van de presentatie:

1 Comité Bossenwaard Bossenwaard Comité vertegenwoordigt in volmacht :
Bewonerscommissie Vloedmonde VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Lekboulevard VvEigenaren Middelmonde Bewonersvereniging Dijkrandwoningen Kribbemonde Bewonerscomité Bossenwaard/Pontshoeve en er sluiten er meer aan…. Nu in totaal zo’n 1000 bewoners = 1 vereniging Bossenwaard

2 Wij zijn vóór Doelstellingen Project Ruimte voor de Lek
Vergroten veiligheid Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Ontwikkelen Extensieve recreatie Ontwikkelen EHS doelen voor de Nieuwegeiners

3 Bestendig Beleid Ga door met realiseren bestaand beleid
Ecologische Hoofdstructuur en Beleidsnota Grote Rivieren Programma Beheer Experiment Met Aangepast Bouwen Natuurgebiedsplan Uiterwaarden NederRijn & Lek Regionaal Structuurplan Sein op Groen, Watervisie 2004, Bouwstenennota Ecologische Hoofdstructuur : Bossenwaard aangewezen als natuurgebied met functie nieuwe natuur Beleidsnota Grote Rivieren : veiligheid : waterstandsverlaging bereiken door rivierverruimende maatregelen te treffen primaire functie uitwaarden is afvoer water, ijs en sediment dit gaat samen met verlaging uiterwaarden en natuurontwikkeling Programma Beheer : Dit is een subsidieregeling die betrekking (particulier) beheer van natuur en landschap zodat door beheer natuurdoelstellingen bereikt worden. Bossenwaard zit hierin en op dit wordt subsidie daar ontvangen Vrom heeft een gelimiteerde lijst met 15 locaties opgesteld waar geëxperimenteerd mag worden met aangepast bouwen in de uiterwaarde In het Natuurgebiedsplan Uiterwaarden NederRijn & Lek werkt de provincie in consequent bestendig beleid het rijksbeleid EHS en Programma Beheer verder uit. In Bossenwaard is beheersubsidie mogelijk en Bossenwaard is aangewezen als begrensd EHS gebied met de functie nieuwe natuur. Bestuur Regio Utrecht (BRU) : Regionaal Structuurplan (RSP) : groenblauwe structuur versterken Watervisie 2004 Nieuwegein en Sein op groen geven aan dat Bossenwaard is Kerngebied waardevolle groen- en natuurgebieden In de bouwstenennota geeft aan dat het realiseren van een samenhangend netwerk van essentieel belang is voor de ecologische waarde. En dat de kwaliteit van NGEIN is dat Groen in een belangrijke mate bijdraagt aan de uitstraling van de stad en daarmee aan het groene imago. En een knelpunt : het ontbreken voldoende ecologische schakels

4 Bouwen mag niet Bossenwaard is onderdeel EHS
Bossenwaard niet bij de 15 locaties Experiment Met Aangepast Bouwen (VROM) Stuurgroep RvdL zegt zelf : bouwen is geen algemeen belang (blz 48 Variantenstudie) EHS saldo benadering kan niet: geen combi van projecten Onderdeel EHS Bossenwaard begrensd natuuronwikkelingsgebied De spelregels van de Ecologische Hoofdstructuur maken duidelijk dat het ‘nee, tenzij-principe’ geldt (en dus niet de saldobenadering!). 2 randvoorwaarde voor Nee, tenzij EN van groot algemeen belang (tja) EN geen alternatieven beschikbaar (die zij er wel degelijk 19 andere potentiële ontwikkellocaties (minder uniek) Omdat de Stuurgroep zelf zegt dat er geen zwaarwegend maatschappelijk belang is, kan dus door PS niet de opdracht worden verstrekt om variant 3 uit te werken. Dezelfde conclusie wordt bereikt als het afwegingskader wordt gebruikt als opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren uit 2006: geen groot openbaar belang, geen zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande agrarische bedrijven, geen functieverandering in bestaande bebouwing en geen activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare situatie BLZ 48 **) Bouwen in de uiterwaarden kan op 3 manieren worden geregeld: 1. Herbegrenzen Dit principe zal niet worden toegepast, omdat het beleid van de Provincie Utrecht hiervoor geen ruimte biedt. 2. Compenseren Dit principe is niet aan de orde, omdat er geen sprake is van een aantoonbaar groot maatschappelijk belang. 3. Salderen Dit principe kan wel worden toegepast. De redenering is als volgt: het te bebouwen gebied valt nog steeds binnen de EHS, echter met een ecologisch kwaliteitsverlies tot gevolg. Dit kwaliteitsverlies zal elders worden gecompenseerd in de vorm van extra kwaliteit, niet in de vorm van extra kwantiteit. Tevens zal de bebouwing op een ecologisch verantwoorde manier moeten worden gerealiseerd. VROM heeft aangegeven dat er op 15 locaties Experiment Met Aangepast Bouwen in de uiterwaard. Nav Arnhem zijn daar in 2007 Kamervragen overgesteld Antwoord: ALLEEN op de genoemde 15 locaties mag dat, uitbreiding lijst niet mogelijk U raadt het al NGEIN Bossenwaard zit niet bij deze 15. Bossen waard Omdat de Stuurgroep zelf zegt dat er geen zwaarwegend maatschappelijk belang is, kan dus door PS niet de opdracht worden verstrekt om variant 3 uit te werken. Combi er is sprake van 1 project nl ruimte voor de lek

5 Visie Comité Bossenwaard
Ruimtelijke kwaliteit is ecologische en landschappelijke kwaliteit Hoogwaterbescherming ook op langere termijn Veiligheid, luchtkwaliteit en rust voor bewoners Uitvoeren EHS Voor nieuwegein zijn er geen locaties zo uniek als Bossenwaard waar de ruimtelijke kwal op zo’n manier ingevuld kan worden Maatregelen korte termijn mogen maatregelen lange termijn niet belemmeren. Dit zijn woorden, maar dat kan ook in beeld:

6 Visie Comité Bossenwaard in beelden
Inspiratie EHS nieuwe natuur in Ooijpolder, Nijmegen Inspiratie EHS nieuwe natuur in Golbedingerwaard, Culemborg Inspiratie nieuwe natuur in Blauwe Kamer, Rhenen Er is vorige week de smalende opmerking gemaakt : waar maken de bewoners zich druk om: Bossenwaard is maar een kunstmestveld. Ja nu nog wel , maar wel 1 van waarde. Maar met nog meer ruimtelijke kwlaiteit als de EHS Natuurontwikkeling zijn kans krijgt.

7 Invulling visie Comité Bossenwaard
Doordenken op variant 2 Dat is 20 cm waterstandsdaling Garanderen veiligheid Versterken ruimtelijke kwaliteit Realiseren natuurdoelen in Bossenwaard Gescheiden (extensieve) recreatie

8 Instrument visie Comité Bossenwaard
Onze visie is verder uitgewerkt in onze uitbreiding op bestaande variant 2

9 Een uitbreiding op variant 2

10 Variant 2(+) voorheen variant 4
Scheiding functies Van Rob 2 plaatje Logische keten Ecologische Hoofd Structuur Recreatie

11 Wat levert variant 2(+) op
Minder euro’s Meer veiligheid toekomst Geen onomkeerbare ingrepen in landschap Logische lijn EHS: met verbindingszones Flexibiliteit naar de toekomst

12 Variant 2(+) EHS Nieuwe natuur EHS Nieuwe natuur

13 Variant 2(+) (Voorheen variant 4)
Versterking EHS Recreatie Recreatie Versterking EHS Recreatie

14 Winst voor Nieuwegein Geen kosten, wel gratis extra natuur
Behoud en uitbouw unieke locatie (EHS voor Nieuwegein) Ook in de toekomst veiligheid Geen kosten voor planschade Géén reputatieschade bij Raad van State

15 Advies aan raad Zorg dat er niet gebouwd wordt
Vraag om uitwerking variant 2(+)


Download ppt "Comité Bossenwaard Bossenwaard Comité vertegenwoordigt in volmacht :"

Verwante presentaties


Ads door Google