De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comité vertegenwoordigt in volmacht : VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Kribbemonde VvEigenaren Middelmonde VvEigenaren Lekboulevard/Jachthaven Bewonersvereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comité vertegenwoordigt in volmacht : VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Kribbemonde VvEigenaren Middelmonde VvEigenaren Lekboulevard/Jachthaven Bewonersvereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Comité vertegenwoordigt in volmacht : VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Kribbemonde VvEigenaren Middelmonde VvEigenaren Lekboulevard/Jachthaven Bewonersvereniging Dijkrandwoningen Kribbemonde Bewonerscomité Bossenwaard/Pontshoeve en er sluiten er meer aan…. Nu in totaal zo’n 1000 bewoners = 1 vereniging Bossenwaard

2 Projectstappen RvdLek Toekomstbeeld incl. streefdoelen Toekomstbeeld incl. streefdoelen Opdrachtformulering: afvinkbare resultaten Hoofd en subdoelstellingen Randvoorwaarden

3 Uitdagingen project RvdLek Er dreigt overstromingsgevaar Er is weinig ruimtelijke variatie Natuurwaarden zijn nauwelijks ontwikkeld Ecologische gebieden zijn niet met elkaar verbonden

4 Inspiratie EHS nieuwe natuur in Ooijpolder, Nijmegen Inspiratie nieuwe natuur in Blauwe Kamer, Rhenen Inspiratie EHS nieuwe natuur in Golbedingerwaard, Culemborg Toekomstbeeld Bossenwaard

5 Ecologische Hoofd Structuur Scheiding functies Recreatie Toekomstbeeld Bossenwaard.

6 Verschil in toekomstbeeld Stuurgroep RvdLek >1000 Bewoners Bossenwaard Sfeerbeeld variant 4Sfeerbeeld variant 2 (+)

7 Hoofddoelstellingen project RvdLek A. Vergroten veiligheid nu en in de toekomst B. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit C. Ontwikkelen EHS-doelen in de begrensde EHS gebieden D. Ontwikkelen recreatie in niet-EHS gebieden Zie: Ecologische Hoofdstructuur en Beleidsnota Grote Rivieren, Natuurgebiedsplan Uiterwaarden NederRijn en Lek, Watervisie Nieuwegein

8 Subdoel A project RvdLek Veiligheid Hydraulische winst van 15 – 20 cm waardoor dijkverzwaring niet nodig is Streven naar ruimte voor het water inclusief stroombege- leiding Voorkomen feitelijke belemmeringen voor toekomstige verruiming rivierbed: hoogwaterbescherming ook op lange termijn! In combi met Zie: Beleidsnota Grote Rivieren

9 Subdoel B project RvdLek Ruimtelijke kwaliteit Behoud en ontwikkeling natuurwaarden Handhaven en versterken open karakter rivierengebied Behoud en ontwikkeling ecologische, aardkundige en cultuur- historische waarden Realiseren duurzaamheid, biodiversiteit en robuustheid Mogelijkheid van aanpasbaarheid en flexibiliteit in de tijd, dit onder voorwaarde dat veiligheid ook op langere termijn gewaarborgd is. Zie: PKB 3 (hoofdnota H3), Nota Ruimte en Natura 2000

10 Subdoel C project RvdLek Bron: interactieve kaart website provincie, Natuurbeleid in de Provincie Utrecht

11 Subdoel D project RvdLek recreatie in niet-EHS gebieden Al bestaand Park Oudegein Middelwaard Lotusplantsoen Recreatieterrein Tull & Waal Recreatieterrein Everstein Klein Scheveningen Ontwikkeling Pontshoeve Ossenwaard Passentenhaven Vianen Passantenhaven Nieuwegein Recreatieterrein Laagraven

12 Randvoorwaarden project RvdLek Plannen uitvoeren zoals is afgesproken in rijks-, provinciaal, regionaal & gemeentelijk beleid Voldoen aan toetscriteria LNV : EHS natuurwaarden Voldoen aan toetscriteria V&W : Ruimte voor de rivier Voldoen aan financiële kaders

13 Randvoorwaarden project RvdLek Doorgaan realiseren bestaand beleid Ecologische Hoofdstructuur en Beleidsnota Grote Rivieren Programma Beheer Experiment Met Aangepast Bouwen (EmAB) Natuurgebiedsplan Uiterwaarden NederRijn & Lek Regionaal Structuurplan 2005-2015 Sein op Groen, Watervisie 2004, Bouwstenennota, Toeristisch recreatieve Beleidsvisie 2004

14 Randvoorwaarden project RvdLek EHS-gebieden worden ‘robuust’ verbonden Alleen extensieve recreatie en geen bebouwing in EHS-gebieden Voldoende recreatie in niet-EHS-gebieden voor omwonenden De UNAT’s volgens ‘Natuurgebiedsplan uiterwaarden Nederrijn en Lek’ zijn leidend Geen ‘postzegeldenken’: te bereiken resultaten worden op gebiedsniveau bekeken

15 EHS =robuuste zones

16 Randvoorwaarden Bossenwaard Bossenwaard wordt ingericht als EHS-gebied Bij het uitwerken van de variant is de kijkrichting vanaf de Lekdijk naar de Lek leidend Project RvdLek (uiterwaarden) en project N’gein Groen (binnendijks) zijn qua natuurontwikkeling met elkaar verbonden Communicatie met belanghebbenden krijgt kwaliteit en ruimte De uiteindelijke inrichting van de Bossenwaard heeft bij de bewoners substantieel draagvlak

17 Randvoorwaarden Bossenwaard Extensieve dagrecreatie mag, maar is altijd ondergeschikt aan en aan de rand van het EHS-gebied Er worden geen activiteiten met verkeersaanzuigende werking in het gebied ondernomen Plannen voor de haven respecteren de grens met het EHS-gebied

18 Resultaat EHS in Bossenwaard Ganzen Eenden Steltlopers Passanten Amfibieën Fauna Grauwe gans, Kolgans, Bandgans, Canadese gans, Indische of Zeepkopgans, Nijlgans, Tamme gans Slobeend, Krakeend,Tafeleend, Kuifeend Grutto, Scholekster, Wulp, Kievit,Kluut Kleine zilverreiger, Reiger, Torenvalk, Slechtvalk, Sperwer, Smient, Ooievaar Poelkikker, Bastaardkikker,Heikikker, Bruine kikker, Kleine watersalamander, Kamsalamander, Groene pad, Rugstreeppad Engelse alant, Wilde bertram, Rivierkruiskruid, Ossentong, Kroonkruid, Cypers- wolfsmelk en diverse soorten grassen en distels.

19 Bossenwaard Nieuwe Natuur

20 Variant 4: Bandbreedte te groot bandbreedte Leidende rol voor Natuur Variant 4 Leidende rol Recreatie Natuur ondergeschikt Recreatie ondergeschikt ???????????? Gemeente !! Staatsbosbeheer / Utrechts Landschap Eindbeheerder (kostendrager exploitatie)

21 Noodzaak Bandbreedte discussie NU kiezen geeft: Regie in handen van politiek: keuze tussen leidende rol van natuur ontwikkeling of recreatie Helderheid over het ontwikkelproces Duidelijkheid inbreng bewoners in ateliers: verwachtingen worden gemanaged Helderheid over de eindbeheerder (SBB, Utrechts Landschap, gemeente) Tijd- & kostenbeheersing proces (totale kosten project kunnen nu al uitgerekend worden!) Helderheid over exploitatiekosten

22 Advies aan PS / Gemeenteraad Geef nu heldere opdracht voor vervolgtraject Zorg dat bandbreedte voor vervolgtraject beperkt is Maak nu al keuze voor EHS in Bossenwaard Heb zicht op de ontwikkel- en exploitatiekosten


Download ppt "Comité vertegenwoordigt in volmacht : VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Kribbemonde VvEigenaren Middelmonde VvEigenaren Lekboulevard/Jachthaven Bewonersvereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google