De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkeling van de 7 competenties

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkeling van de 7 competenties"— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkeling van de 7 competenties
Een overzicht van jaar 2 en jaar 3

2 Interpersoonlijk competentie
Contact maken met individuele leerlingen en in een groep. Ik toon interesse in wat de leerlingen bezighoudt. Ik benader leerlingen positief. Ik kan een sociaal praatje maken om een prettige sfeer te creëren. Ik kan in een onderwijsleergesprek de interactie op gang brengen. Ik kan iedereen bij de les betrekken. Ik schat het gedrag van leerlingen goed in en communiceert hierover met de begeleider of mentor. Ik kan regels stellen en deze bespreken met de leerlingen. Ik kan actief sturen in de relaties met en tussen leerlingen met verschillende achtergronden in uiteenlopende onderwijssituaties Pop jaar 2 Pop jaar 3

3 Pedogogische competentie
Ik kan belangstelling tonen voor de leerlingen en hun achtergronden. Een veilige sfeer creëren waarin leerlingen zich geaccepteerd voelen door mij en door de andere leerlingen. Leerlingen waarderen, stimuleren en gepast corrigeren dat bijdraagt aan een veilig leef- en werkklimaat. Ik spreek leerlingen aan op hun gedrag indien ze zich niet aan de schoolregels houden Ik wil leerlingen stimuleren in het leerproces door ze zelfstandig te laten werken. Ik wil leerlingen individueel en in groepsverband aanspreken op ongewenst gedrag. Pop jaar 2 Pop jaar 3

4 Vakdidactische competentie
Ik maak eigen lesmateriaal maken voor de juiste doelgroep. Ik kan werkvormen gebruiken in de les. Ik maak doelbewust en effectief gebruik van moderne leermiddelen zoals het digi bord Ik kan leerlingen vaardigheden bij brengen zoals kennis laten maken kooktechnieken en snijtechnieken. Ik bevorder de zelfstandigheid van leerlingen. Ik kan zelf elementaire leersituaties (lessen) ontwerpen voor de theorie serveren. Ik kan de leerling zelf zijn leerproces vorm te laten geven door de leerling zelfstandig te laten werken. Ik kan zelf leeractiviteiten ontwikkelen die in het perspectief van de loopbaan van de leerling betekenisvol zijn. Pop jaar 2 Pop jaar 3

5 Organisatorische competentie
Mijn werkzaamheden plannen. Op een gestructureerde manier mijn les voorbereiden en uitvoeren Een heldere instructie geven. Gestructureerde leeractiviteiten aanbieden Het klaslokaal inrichten voor de les Ik help leerlingen opdrachten en instructies uit te voeren Ik start en eindig de eigen les volgens de lesplanning. Ik maak een adequate tijdsplanning voor de eigen lessen, dit schrijf ik op het bord zodat het zichtbaar is voor de leerlingen. Ik kan een duidelijke structuur aan brengen in mijn les. Ik kan structuur aan de leerlingen geven door een effectieve organisatie voor zo’n ordelijk en taakgericht leerklimaat te creëren. Pop jaar 2 Pop jaar 3

6 Competentie;Werken in en met het team
Ik deel lesmateriaal met collega’s, dit zetten wij op de dropbox van de Vatelschool. Ik neem deel aan team- en sectieoverleg en participeer in rapportvergaderingen. Ik werk volgens de in de organisatie geldende afspraken en procedures en doe de surveillance in de pauze. Ik kan een activiteit voor de skills voorronde VSHO begeleiden. Ik kan teamactiviteiten als bijdrage geven aan organisatie. deelnemen aan team- of ander overleg Ik wil een bijdrage leveren aan activiteiten die plaatsvinden buiten de lessen om. Schoonmaakrooster lokalen maken Ik wil HACCP lijsten maken Pop jaar 2 Pop jaar 3

7 Competentie Werken met en in de omgeving
In het schooljaar heb ik een presentatie op een basisschool in Den Haag gedaan voor het werven van leerlingen. Dit heb ik met twee leerlingen van school uitgevoerd. Ik heb onderzocht op welke wijze de school contact onderhoudt met ouders namelijk via de mentor en teamleiders, via sms als de leerling te laat is en doormiddel van telefonisch contact, brief en mail. Ik heb een voorstel gedaan voor een eenvoudig project met het eigen vak in de omgeving van de school; Ik heb in het schooljaar met klas1C van het vakcollege een restaurant bedrijf bezocht in het winkelcentrum vlakbij school. Hoe houdt deze school contact met de omgeving. Het bezoeken van stagebedrijven Een workshop met Pierre Wind Ouders en aankomede leerlingen informatie over de school geven en leerlingen begeleiden bij de workshop op de informatie avond Pop jaar 2 Pop jaar 3

8 Competentie Werken aan de eigen beroepsidentiteit/reflecteren
Leerlingen begeleiden in een beroepssituatie. Reflecteren op mijn sterke en zwakke punten en feedback gebruiken om mijn lessen te verbeteren. Ik wil een kookles in het Engels doen om mij hierin verder te ontwikkelen. Ik wil vaker feedback vragen van collega’s of coach om mijn lesvaardigheden te verbeteren. Ik wil leren om een visie te formuleren over het eigen onderwijs. Pop jaar 2 Pop jaar 3


Download ppt "De ontwikkeling van de 7 competenties"

Verwante presentaties


Ads door Google