De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteden in het verleden, nu en in de toekomst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteden in het verleden, nu en in de toekomst!"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteden in het verleden, nu en in de toekomst!
Presentatie gemeente Leeuwarden afdeling centrale inkoop 19 december 2012

2 Geschiedenis van het aanbesteden
Aanbesteden al in de 17e eeuw Vooral buiten de steden, buiten de invloedssfeer van de gilden Het gildesysteem stond vrije concurrentie in de weg In 1815 werden bij Koninklijk Besluit de Algemene Voorwaarden voor het bouwbedrijf vastgesteld De eerste Europese aanbestedingsrichtlijnen dateren uit de jaren ‘70

3

4 Jaren 70, EU-richtlijnen Richtlijn werken 2004/18/E en 2004/17/E
Richtlijn leveringen en diensten Voor Bao* en Bass Wet Wira Bao sinds 1 december 2005 van kracht!

5 Aanbestedende diensten
Definitie aanbestedende dienst: Ingevolge artikel 1, aanhef en sub r, Bao worden als aanbestedende dienst aangemerkt: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een publiekrechtelijke instelling, en een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.

6 Een 'publiekrechtelijke instelling' is:
die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit, en waarvan: 1. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of andere publiekrechtelijke instelling wordt gefinancierd, 2. het beheer onderworpen is aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of andere publiekrechtelijke instelling, of 3. de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

7 Voorbeelden van aanbestedende diensten
Provincie Centraal Justitieel incasso bureau Het Wetterskip Hoge school Leeuwarden Academische ziekenhuis Gemeente Leeuwarden UWV

8 Aanbestedingskalender

9

10 Spend van aanbestedende diensten BV. Nederland
Op jaarbasis ca. 60 miljard 0,5 % wordt over de grens gegund Slechts 20% EU aanbesteding en nationale aanbestedingen. 80% meervoudig onderhands en 1:1!

11 Drempelwaarden overheidsopdrachten 2012-2013
Richtlijn 2004/18/EG Werken Leveringen * Diensten * Voor de centrale overheid is dit bedrag

12 Nieuwe aanbestedingswet
Doel: door heldere regels bij het aanbesteden, krijgen ook kleine ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten! 6 juli 2010 naar 2e kamer 14 februari 2e kamer stemt in 30 oktober 1e kamer stemt in December 2012, raad van state adviseert over aanbestedingsbesluit Belangrijk! De aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de drempel)

13 Hoe te realiseren? Verbeteren toegang van ondernemers tot de opdrachten. Uniformering en lastenverlichting Door redelijke eisen te stellen Geen bundelingen toepassen tenzij! Geen omzeteisen stellen tenzij! Kerncompetenties i.p.v. referenties Slechts 1 standaard formulier in te vullen.

14 “Comply or explain” Veel zaken verplicht in de aanbestedingswet
Standstill-periode naar 20 dagen Emvi verplicht Geen omzeteisen* stellen Afwijken gidsproportionaliteit Afwijken van het ARW 2012/2013 Niet onnodig bundelen van opdrachten Percelenregeling * Boven de 300% niet toegestaan!

15 Belangrijke aspecten voor aanbestedende dienst
Omvang van de opdracht Transactiekosten voor aanbestedende dienst en de inschrijvers Aantal potentiele inschrijvers Gewenste eindresultaat Complexiteit van de opdracht Type van de opdracht Karakter van de markt Minimaal 3 en ten hoogste 5 inschrijvers (onderhandse procedure) Vragen naar kerncompetenties Motivering, niet een samenvatting maar alle relevante reden opnoemen Geen aansprakelijkheid die ongelimiteerd is, inschrijver mag suggesties doen Paritair opgestelde voorwaarden moeten integraal worden toegepast

16 Belangrijke aspecten inschrijvers
Een gerechtvaardigd belang om informatie niet aan concurrenten te openbaren Nationaal commissie van experts Klachtenloket bij aanbestedende dienst

17 Richtsnoer gids proportionaliteit
Opgesteld door een schrijfgroep van deskundigen uit overheid en bedrijfsleven! Doel: eisen en voorwaarden stellen die in redelijke verhouding staan tot de opdracht! Van flankerend beleid naar wetgeving!

18 Richtsnoer ARW2012 / 2013 Ter vervanging van het ARW 2005
Verplicht voor boven en onder de Europese drempelwaarden Comply or explain Ook van toepassing op werken gerelateerde leveringen en diensten! Nieuw, prijsvraag voor ontwerpen vanaf de Eu-drempel EMVI tenzij Via elektronisch systeem Termijnen van 52 naar 45 dagen Gestanddoening van 45 naar 50 dagen PV van opening niet voorgeschreven, binnen 2 dagen toezenden Model K, keuze van de aanbesteder, niet verplicht!

19 Overige richtsnoeren Overige richtsnoeren (ter consultatie)
Standaard model eigenverklaring Klachtenregeling:commissie van aanbestedingsexperts en klachtenloket

20 Voorbereiding gemeente Leeuwarden
Inkoopprofessionalisering gestart in 2010 Centrale inkoop regie en coördinatie rol Sectoren zijn deels zelf verantwoordelijk voor inkoop t/m Europese drempels Actueel inkoopbeleid Ondersteuning inkooppagina met inkooptoolkit, veel gestelde vragen, relevante links Digitalisering van aanbestedingsprocessen o.a. Negometrix

21

22

23 Interessante links Het Kennis aanbesteden centrum van Rijksoverheid Kennissite Europa decentraal voor Wet- en regelgeving inzake Europese aanbestedingen Kennisportaal Europese Aanbestedingen Digitaal aanbesteding tool Marktplein voor aanbestedingen Publicaties aanbestedingen Gemeente Leeuwarden


Download ppt "Aanbesteden in het verleden, nu en in de toekomst!"

Verwante presentaties


Ads door Google