De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden"— Transcript van de presentatie:

1 Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden
Gaven en ambten – daar gaat het vanavond over Niet alleen ambten, al ligt daar het probleem (tekort aan ambtsdragers) De kerkenraad heeft nadrukkelijk gevraagd breder te kijken Is ook samenspel: hoe verhoudt gaven en ambten zich in de gemeente waar mag je iedereen op aanspreken en wat is speciaal voor ambtsdragers? Gewoon werk in gewone kerk door heel gewone mensen. heeft alleen zin als we daarin alles verwachten van onze heel bijzondere God!

2 aanleiding Samen Groeien Resultaat 2009
Problemen met vervulling vacatures Drie oplossingen: CBZ > KC Basispastoraat door gemeente zelf: huiskringen Pastoraal team Resultaat 2009 Oplossingen geïmplementeerd Goede KC Groeiend aantal huiskringen PT al aantal jaren aan de slag En toch: problemen nog hetzelfde! Allereerst iets over de aanleiding van onze werkgroep (klik) brochure Samen Groeien (5/6 jr geleden) (klik) Toen structurele problemen met vervulling van vacatures voor oudsten en diakenen (klik) gekozen voor drie structurele oplossingen die het ambtswerk zouden moeten verlichten Allereerst moest er Cie Bestuurlijke Zaken (de latere KC) worden ingesteld KR > geestelijk leidinggeven, niet langer bestuurlijk (financiën, commissies etc) Tweede oplossing: instelling van huiskringen past./diac. zorg begint bij elkaar Geen grote wijken, kleine kringen, vaker bij elkaar komen, vertrouwen opbouwen Vanuit opgebouwde vertrouwen zorgen, elkaar bemoedigen, geestelijk opbouwen Geen huisbezoeken oudsten/diakenen > specifieke situaties, geestelijke toerusting Derde oplossing: instelling pastoraal team als intensieve en/of specialistische zorg nodig, m.n. op psychosociale terrein oudsten geen tijd / niet voor toegerust, deze brs/zrs door ervaring/opleiding wel (klik) Deze oplossingen zouden bijzondere ambt weer aantrekkelijk/behapbaar moeten maken (klik) Kijken we naar resultaat in 2009: genoemde oplossingen redelijk/goed geïmplementeerd goed draaiende KC, neemt KR veel werk uit handen groeiend aantal huiskringen in de gemeente pastoraal team opgestart en inmiddels aantal jaren aan de slag (klik) en toch: problemen van aantal jaar geleden nog steeds zelfde nog altijd moeilijk om ambtsdragers te krijgen (m.n. oudsten) nog altijd gevoel dat er veel werk op pastoraal en diaconaal terrein blijft liggen en vooral: nog altijd gevoel dat gaven en ambten niet functioneren cf. oorspr. bedoeling

3 opdracht Doelstelling Acties Visie op Voorstellen voor Onderzoek naar
Ambten die t.b.v. gemeente zijn ingesteld Gaven die in gemeente aanwezig zijn Voorstellen voor Zo adequaat mogelijke inzet van beide Acties Onderzoek naar Bijbelse leer over gaven en ambten Mogelijkheden om gaven in te zetten / benodigde leiding Ruimte die kerkorde biedt voor eigen weg Daarom heeft de kerkenraad een werkgroep ingesteld om e.e.a. nog eens goed door te lichten (klik) visie ontwikkelen op De ambten die de Heer heeft ingesteld ten behoeve van de gemeente Daarnaast ook op de gaven die in de gemeente aanwezig zijn En dan op basis van die visie komen met concrete voorstellen om zowel die ambten als die gaven zo goed mogelijk in te zetten, (klik) De acties die de kerkenraad hiervoor nodig achtte: onderzoek naar bijbelse leer over gaven en ambten onderzoek naar mogelijkheden om gaven in te zetten en naar benodigde leiding onderzoek naar ruimte die kerkorde biedt voor eigen weg

4 Stand van zaken Er is veel gedaan Maar Bijbelstudie klaar
Al veel nagedacht over praktische ideeën Idem over relatie tot kerkorde Maar Wij zijn maar met z’n vieren Kant en klaar verhaal roept weerstand op Liever jullie allemaal meenemen in proces Werkgroep al begin dit jaar ingesteld, hoever zijn we inmiddels?? (klik) We hebben al veel gedaan Intensief met bijbelstudie bezig geweest, hebben we nu op papier Ook over praktische voorstellen en relatie met kerkorde al veel nagedacht en gesproken (klik) Toch leek het ons niet goed om met een kant en klaar verhaal te komen Roept snel weerstand op liever samen als gemeente naar een resultaat toe te werken

5 Bedoeling van vanavond
Presentatie van onze bijbelstudie De Schrift is de basis! Daar eerst samen over eens zijn Samen brainstormen over uitwerking Vooraf: fouten/lacunes in bijbelstudie?? Basis kan gelijk zijn, uitwerking verschillend Jullie spreken, werkgroep luistert alleen (klik) We willen nu graag onze bijbelstudie presenteren aan jullie als gemeente Dat is de basis, daar eerst over eens zijn (klik) Op basis van die bijbelstudie willen samen nadenken over uitwerking Natuurlijk eerst: klopt de bijbelstudie, of zitten er fouten in, ontbreken er dingen Dan samen verder praten, ideeën op papier zetten Bijbel geen organisatiehandboek, geeft wel lijnen aan. Uitwerking niet dwingend, kan verschillend zijn (accenten) Neemt werkgroep mee, leggen we naast onze eigen ideeën Zo naar uiteindelijk rapport toewerken

6 Begaafde gemeente I Eerst de gemeente Mondig Met de Geest vervuld
Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. (Hand. 2,17-18 < Joël 3,1-2) Het eerste deel van de bijbelstudie gaat over de gemeente en de gaven in de gemeente (klik) De gemeente is er nl eerder dan de ambten, zeker dan de ambten die wij nu kennen Paulus/Hand.: eerste ronde gemeenten, tweede ronde oudsten (klik) De gemeente is ook vanaf het begin een mondige gemeente Hd 1, als er nieuwe apostel moet worden aangesteld / Hd 6, als er extra leiders nodig zijn de andere apostelen wijzen niet zelf iemand aan, betrekken daar hele kring bij (klik) hele gemeente ook op Pinksterfeest (Hand. 2) met Geest vervuld niet alleen de apostelen, maar alle aanwezigen gaan allemaal de grote daden van de Heer verkondigen (zegt iets over doel v gemeente!) Groot verschil met OT, Geest vervulde vooral speciale mensen : profeten, priesters, koningen (klik) Maar in Christus zijn we dat nu allemaal, precies zoals Joël heeft geprofeteerd (tekst)

7 Begaafde gemeente II Met elkaar actief Verkondigend
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (…) Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. (...) Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis (…) Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.(…) (Hand 2:42-47) Verkondigend Van één naar meerdere gemeenten Pinkstergemeente Na de Pinksterdag enorme gemeente, meer dan drieduizend Kun je je gemakkelijk in verstoppen, enthousiastelingen het werk laten doen (klik) Toch gebeurt dat niet: iedereen aan de slag, met elkaar actief (klik) tekst (klik) Op gegeven moment vervolging, gemeente uiteengeslagen Alleen apostelen blijven in Jeruzalem “uiteengedreven gelovigen trekken rond, verkondigen woord v God” weer resultaat van vervulling met Geest / gemeente geen doel maar middel niet afhankelijk van verkondiging door anderen, zélf verkondigend (klik) Lang sprake van één gemeente, die van Jeruzalem over de grens, wordt tweede gemeente gesticht, in Antiochië, vanaf dan in elke plaats waar Paulus gehoor vindt gemeente gesticht (klik) ook in nieuwe gemeenten indiv. geloof en nieuw leven niet voldoende de nieuwe gelovigen moeten ook de Heilige Geest ontvangen om ingeschakeld te kunnen worden in Gods koninkrijk Efeze (Hand 18): mensen geloven in Jezus (door werk Apollos) maar hebben nooit van een Heilige Geest gehoord Paulus legt ze handen op, zodat ze ook Geest ontvangen en profeteren weer: gemeente geen doel, maar middel

8 Begaafde gemeente III Aangesproken gemeente Liefdevolle gemeente
Inzet door allen …en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. (1 Petr. 2,5) Onderscheiden naar de genade Samen één lichaam Ga je van Handelingen naar de Brieven, vallen aantal dingen op (klik) gemeente = aangesproken gemeente brieven niet geadresseerd aan enkelingen (leiders, voorgangers) maar aan allen veronderstelt mondige/verantwoordelijke gemeente Iedereen aangesproken, moet met evangelie aan de slag (klik) gemeente = liefdevolle gemeente thema dat in vrijwel alle brieven terug komt gebaseerd op uitstorting vd Geest > gaven verschillend, zelfde vrucht (Gal 5): liefde, vreugde, vrede… Daarom ook in alle brieven de aansporing om elkaar lief te hebben Liefde krijgt in vele aansporingen handen en voeten : Blij zijn met blijden, bedroefd met bedroefden Elkaar aanvaarden, helpen, verdragen, niet veroordelen etc (klik) Naast liefde wordt van allen inzet verwacht, ook op grond van vervulling met Geest Ef 4: ieder draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam (klik) Petrus: tekst Ook hier elkaar-teksten weer belangrijk: elkaar onderrichten/vermanen/troosten/aansporen/zonden belijden Preek Heb 10: elkaars coaches zijn (klik) geen koekoek éénzang, Geest legt bij iedereen eigen accent verschillende gaven, onderscheiden naar genade die ons geschonken is (Rom 12) daarom naast algemene roeping als gemeentelid ook evt speciale taak (< gave) (klik) Gaven niet bedoeld om voor jezelf te gebruiken Doel is en blijft opbouw van de gemeente, gaven vullen elkaar aan, zo één lichaam Jouw persoonlijke gave = gave aan hele gemeente, moet dus ingezet worden Ambtsdragers niet om taken over te nemen, maar om ervoor toe te rusten (efz 4) Coaches van de coaches…

9 Opzieners en dienaren I
Oudsten In elke nieuwe gemeente Aansluiting bij OT: leiders van het volk Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. (Hand. 20,28) Herder (=zorg), leiding, verantwoordelijkheid, toezicht, gezag Opzieners Beheerders van Gods huis Eis: moeten goede leraren zijn (> onderwijs!) Dat was het onderdeel over de gemeente sinds Pinksteren dus overduidelijk een met de Geest begaafde gemeente Dan nu over de bijzondere ambtsdragers in de gemeente De opzieners en dienaren, zoals Paulus ze in Filippenzen noemt (klik) Ambt dat meeste aandacht krijgt in NT is dat van ‘oudste’ (klik) Al gezien: Paulus sticht eerst gemeenten, tweede ronde overal oudsten (klik) daarin sluit hij aan bij het OT: daar waren de oudsten de leiders vh volk (klik) Paulus tegen oudsten Efeze (Hd 20): tekst oudsten dus herders > vertegenwoordigen God zelf / Christus: goede Herder (Ps 23 / Ez 34 / Joh 10) (klik) herderschap wijst op zorgtaak elders over oudsten: leiding, verantwoordelijkheid, toezicht, gezag (klik) ook ‘opzieners’ genoemd > waken over, supervisors (klik) Paulus: beheerders van Gods huis Hoe? (klik) in 1 Tim 3 vereisten voor opzieners, opvallend: goede leraren! wijst erop: leiding geven d.m.v. onderwijs! (ook elders: onderricht geven)

10 Opzieners en dienaren II
Leiders (= voorgangers) Leiden en terechtwijzen Waken over het leven (de ziel) van de brs/zrs Verkondiging van het Woord Voorbeeld in geloof en levenswandel Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. (Hebr. 13,7.17) (klik) derde aanduiding meer algemeen ‘leiders’ (oude vertaling: voorgangers) niet: voorgaan in de dienst, maar echt: vooropgaan, leiden, besturen (klik) Tessalonicenzen: gekoppeld aan ‘terechtwijzen’ (klik) Hebreeën: waken over leven (‘zielen’) van gemeenteleden Dus niet bazen maar zorgdragers/verantwoordelijken Twee middelen van leiden: (klik) verkondiging (weer die onderwijskant) (klik) voorbeeldfunctie Twee verzen in Hebr. 13, eerst gestorven leiders, dan huidige (klik) tekst

11 Opzieners en dienaren III
Diaken (= dienaar) Gemeente bestaat uit allemaal ‘diakenen’ (> iedereen heeft ‘diakonia’ = dienende taak) Gemeente heeft ook dienaren > aanstelling + eisen Inhoud onduidelijk, want wisselend/divers Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente (1 Kor. 12,4-7) Wellicht leiding geven aan dienstbetoon (klik) gemeente heeft niet alleen opzieners maar ook dienaren Opvallend in NBV: soms vertaald, soms onvertaald > diakenen geeft aan dat het hier om mensen gaat met ‘dienende taak’ (diakonia) (klik) Paulus zegt dat alle gemeenteleden dienende taak hebben (Ef 4) Gemeente bestaat dus uit allemaal diakenen (klik) Fil 1: gemeente mét haar opzieners en dienaren Dus mensen onderscheiden van rest van gemeente Speciale aanstelling, 1 Tim 3: ook speciale vereisten (klik) wat de inhoud van hun ‘dienende taak’ is blijft onduidelijk in NT Paulus heeft het over ‘verschillende dienende taken’ (klik) tekst Voor diakenambt wel eens verwezen naar Hd 6 > aanstelling v ‘de zeven’ unieke situatie, geen ambtsnaam genoemd vraag of taak lijkt op ons ‘diaconaat’ (klik) één van vereisten: goede leiding aan huisgenoten >> leiding geven aan dienstbetoon in gemeente, coördinerende functie??

12 Conclusies Gemeente voorop, dan pas ambten Gemeente is mondig
Alle gemeenteleden met Geest begaafd Consumptiegedrag uitgesloten: gaven inzetten! Centraal begrip: ‘elkaar’ Gemeente is geen doel, maar middel Geen inzet verwachten waar geen gaven zijn Dan nu de conclusies die wij uit de bijbelstudie hebben getrokken Let wel: nog geen toepassing richting vandaag puur samenvatting bijbels onderwijs (voorlezen, niet te veel meer toelichten)

13 Conclusies II Leiding berust bij de oudsten
Leiden = verantwoordelijkheid dragen Leiden d.m.v. onderwijs en voorbeeld Gemeenteleden toerusten voor taken Zondaren terechtwijzen en terugleiden Dienstbetoon o.l.v. dienaren/diakenen

14 Bespreking Deel I: Bijbelse gegevens
a) hoe is de bijbelstudie bij je overgekomen? - wat sprak je erin aan en wat minder? b) over welke gegevens heb je nog vragen? - welke gegevens zou je nog verder uitgewerkt willen zien? c) zijn de geschetste lijn en de conclusies correct? - heb je zelf nog aanvullingen?  Deel II: Toepassing in de praktijk wat mag je van elk gemeentelid verwachten? - hoe kun jijzelf als gemeentelid je gaven inzetten? welke rol zou de huiskring moeten spelen? - hoe zie je daarin je eigen kring of groep? wat mag je van oudsten en diakenen verwachten? - wat verwacht jijzelf van jouw oudste/diaken en waarom? Bespreking in groepjes Twee onderdelen: reflectie op bijbelstudie én toepassing van bijbelstudie Deel I >> Bijbel is de basis gaat niet om wat wíj vinden of wat jullie vinden, gevoelens en ideeën echt vanuit Gods Woord opnieuw nadenken over verhouding gaven en ambten daarom essentieel: is geschetste beeld correct, goede basis voor verdere gesprek? Deel II >> Op die basis doorpraten over de toepassing voor vandaag wat betekenen deze gegevens nu voor de praktijk van ons gemeenteleven voor de inzet van gaven, voor de rol van de ambtsdragers hoe op deze basis goede, werkbare, reële gemeentelijke structuur vormgeven? Zoveel mogelijk gedachten (concrete ideeën) aan het papier toe te vertrouwen Kr-leden / werkgroepleden in groep zoveel mogelijk dingen opschrijven Ieder zelf opschrijven wat je hoort / te binnen schiet (antwoorden/opmerkingen/ideeën) mag ook later nog, ons mailen / postvakje Geen plenaire terugkoppeling werkgroep neemt al uw gedachten, ideeën, meningen mee betrekt die heel serieus bij de verdere vormgeving van onze voorstellen.


Download ppt "Gaven en ambten in de Open Hof gemeente te Roden"

Verwante presentaties


Ads door Google