De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERWYSMETODES, -TEGNOLOGIE EN -HULPMIDDELS

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERWYSMETODES, -TEGNOLOGIE EN -HULPMIDDELS"— Transcript van de presentatie:

1 ONDERWYSMETODES, -TEGNOLOGIE EN -HULPMIDDELS
EDM152

2 Ek weet nou hoekom ek op spesifieke maniere kan en moet onderrig m. a
Ek weet nou hoekom ek op spesifieke maniere kan en moet onderrig m.a.w. jy het ‘n volledige situasie analise gedoen oor wie jy gaan onderrig. Die vraag is nou hoe gaan ek onderrig ?

3 WATTER METODE?

4 WATTER METODE?

5 HOE WEET EK WATTER STRATEGIE?
As jy na die UITKOMSTE kyk wat bereik moet word, moet jy jouself die volgende vrae afvra: (sien EDS) Wat wil ek hê moet my leerders teen die einde van die onderrigperiode kan doen? Watter kennis en insigte moet die leerders aan die einde demonstreer? Watter vaardighede moet die leerders kan demonstreer ? Hoekom moet die leerders die bepaalde aspekte leer? Watter waardes, vaardighede en kennis is nodig vir die vak, en hoekom? CLARITY OF FOCUS GEHEELBEELD WAARHEEN OPPAD EXPANDED OPPORTUNITIES VERANDER ONDERRIGMETODES OM SUKSESVOLLE LEER TE VERSEKER HIGH EXPECTATIONS UITDAGINGS -STANDAARD VAN VERWAGTE UITKOMS SAL VERHOOG DESIGN DOWN KRITIEKE UITKOMS –TOT LES UITKOMS

6 INHOUD Watter basiese kennis moet die leerders hê om die uitkomstes te kan bereik? Wat is die bron van die kennis? Watter denkwyses is nodig vir die vak wat ek onderrig? Watter verkeerde interpretasies en opvattings is daar in die vak wat ek onderrig?

7 PROSES Hoe interpreteer en verstaan leerders die vakinhoud wat ek onderrig? Hoe ontwikkel leerders die vaardighede wat ek wil onderrig? Hoe ontwikkel leerders die waardes en houdings wat belangrik is? Watter strategieë is geskik vir ‘n bepaalde onderrigsituasie? Hoe moet ek my klaskamer reorganiseer om effektiewe leer te verseker? Het leerders die nodige kennis van die strategieë wat ek wil gebruik?

8 DIE FOKUS IS DUS OP: op LEER eerder as onderrig;
om leer te fasiliteer moet leerders aangemoedig word om te DINK; om bogenoemde te doen moet leerders besig gehou word met die nodige AKTIWITEITE; leerders moet die inhoud KOPPEL met dinge buite die klaskamer; struktureer ‘n POSITIEWE LEEROMGEWING; leer leerders HOE OM TE LEER: wat leerders leer is belangrik, maar HOE hulle dit leer is van kardinale belang.

9 DIDAKTIESE GRONDVORME
Voordrag (lesingsmetode,toespraak, referaat):EENRIGTING KOMMUNIKASIE Gesprek (Klasbespreking, gonsgroepe, groepwerk,) TWEERIGTINGKOMMUNIKASIE Selfdoen (take, projekmetode,veldwerk,) SELFAKTIWITEIT DEUR DIE LEERDER ONDERWYSER FASILITEER Evalueringsgerigte (rollespel,gevallestudie,dramatisering)

10 KLASSIFIKASIE VAN METODES
ONDERWYSERGESENTREEDE ONDERWYSER PRAAT, VERDUIDELIK,WYS, VRAAGSTELLING AKTIEWE METODES FASILITEER STUDENTE PRAKTYKE, GROEPWERK, SPELETJIES, BESPREKINGS, ROLLE SPEL, DRAMA, SIMULASIES, SEMINARE, HEELKLAS INTERAKTIEWE ONDERRIG LEERDERGESENTREERDE METODES LEES OM TE LEER, PRIVAAT STUDIE, HUISWERK, WERKSOPDRAGTE, PROJEKTE, OPSTELLE, BEGELEIDE ONTDEKKING,

11 ONDERWYSMETODE BEPLANDE HANDELING (SISTEMATIESE WERKSWYSE) VAN ‘N OPVOEDER MET DIE DOEL OM ‘N BEPAALDE KENNIS VAARDIGHEID EN GESINDHEID OOR TE DRA OM ‘N GEWENSTE UITKOMS TE BEREIK. BYVOORBEELD: Lesuitkoms: Leerders sal aan die einde van die les in staat wees om: In groepe(handeling) saam te werk om navorsing (bepaalde vaardigheid te beoefen)te doen rakende die induktiewe en deduktiewe metode (kennis)

12 OM DIT TE KAN BEREIK MOET EK:
GROEPWERK, PROBLEEMOPLOSSING DEMONSTRASIEMETODE ‘N VERSKEIDENHEID VAN METODES GEBRUIK BEPLAN OM LEERDERS TE RIG DIE ONDERWYSER GEMOTIVEERD WEES VERSKEIDENHEID VAN FAKTORE IN AGNEEM TYD,RUIMTE, MEDIA SELFKENNIS, BESLUITNEMING, REFLEKSIE,TOEPASSING, NAVORSING VLAKKE VAN ONTWIKKELING, SOSIO- EN KULTURELE EKONOMIESE

13 HOEKOM? VIR DIE DAARSTELLING VAN OPTIMAAL GUNSTIG OMSTANDIGHEDE VIR DIE INEEM VAN AKTUELE LEERSTOF

14 TEGNIEK ONDERWYSTEGNIEK IS ‘N ONDERAFDELING VAN ‘N METODE M.A.W VERBESONDERING VAN ‘N METODE BV. VRAAGTEGNIEK, MOTIVERINGSTEGNIEK DOEL OM ‘N SPESIFIEKE REAKSIE TE ONTLOK (Hoekom sê jy so? Dis goed so!) EENKEER GEBRUIK VAN ‘N TEGNIEK IS NIE ‘N METODE NIE HERHAALDELIKE GEBRUIK EN DIE VORMING VAN ‘N REEKS BEGRIPPE VORM ‘N METODE

15 STRATEGIE AKTIWTEITE MET DIE DOEL OM EEN OF MEER UITKOMS TE BEREIK
IS ‘N BREË PLAN VAN AKSIE VIR ONDERRIG- AKTIWTEITE MET DIE DOEL OM EEN OF MEER UITKOMS TE BEREIK STRATEGIE GEE IN BREË TREKKE DIE BENADERING WAT DIE ONDERWYSER SAL GEBRUIK OM TE ONDERRIG EN AKTIWTEITE TE FASILITEER IN ‘N STRATEGIE KAN DAAR VERSKILLENDE METODES; MEDIA;AKTIWTEITE EN LEERINHOUD WEES.

16 Voorbeeld HOEVEEL POTE HET DIE VOORBEELD?(VRAAGTEGNIEK)
PRAGTIG!(MOTIVEER-TEGNIEK) GAAN SOEK NOG VOORBEELDE MET 6 POTE(ONDERSOEKENDE BENADERING) Voorbeeld ILLUSTREER (DEMONSTRASIEMETODE) LEERDERS SOEK NOG VOORBEELDE MET SES POTE

17 OPSOMMEND: TEGNIEKE: Vraag Motivering METODES Demonstrasie
Ondersoekende benadering Groepwerk

18 ONDERWYSTRATEGIE Voordrag (lesingsmetode)EENRIGTING KOMMUNIKASIE Gesprek (groepwerk,) TWEERIGTINGKOMMUNIKASIE Selfdoen (veldwerk,) SELFAKTIWITEIT DEUR DIE LEERDER ONDERWYSER FASILITEER Evalueringsgerigte ( noteer bevindings) KENMERKE VAN HELE SPEKTRUM VAN AL DIE BASIESE DIDAKTIESE (wat is dit)GRONDBEGINSELS OM DIE LEERSTOF OOR TE DRA

19 DEDUKTIEF EN INDUKTIEF
BESONDERE INDUKTIEF ALGEMENE BESONDERE DEDUKTIEF ALGEMENE

20 INDUKTIEF DEDUKTIEF SIEN ‘N PROBLEEM EN WIL DIT OPLOS KENNIS WORD OORGEDRA SOEK SELF DIE VERSKILLE EN OOREENKOMSTE FEITE WORD GEGEE SOEK OOREENKOMSTE EN VERSKILLE AKTIEWE DENKE PASSIEWE DENKE MAAK SIN/BEGRIP WAT AFHANG VAN DIE MATE VAN VERWANTSKAPPE WAT GEVIND IS MEMORISEER MAAK GEVOLGTREKKING REEKS VRAE GEVRA OM TE VERALGEMEEN ONDERWYSER FASILITEER LEER ONDERWYSER FASILITEER LEER


Download ppt "ONDERWYSMETODES, -TEGNOLOGIE EN -HULPMIDDELS"

Verwante presentaties


Ads door Google