De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Modernisering van het secundair onderwijs Georges Monard 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Modernisering van het secundair onderwijs Georges Monard 1."— Transcript van de presentatie:

1 De Modernisering van het secundair onderwijs Georges Monard 1

2 1.Stand van zaken -Commissie en rapport “Monard” (2009) * opdracht minister F. Vandenbroucke * vele debatten en adviezen -Basis van nota “Smet” -Nota “Crevits” (in voorbereiding) -Dan weer raadpleging en onderhandeling -2015-2016 : beslissing regering en parlement -Implementatie : 2018-2019 ? 2

3 2. De missie van het secundair onderwijs is en blijft dubbel : Menselijke en sociale ontwikkeling Voorbereiding op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs Onderwijs zal altijd en in ieder vak méér zijn dan alleen beroepsopleiding. Toch is ook voorbereiding op werk voor ieder van groot belang 3

4 3. Nieuwe situatie in het secundair S.O. is onderwijs voor alle jongeren van een generatie ↔ * 1960 : 47,29 % van de 16-jarigen in S.O. 34,40 % van de 17-jarigen 2015 : quasi 100 % * leerlingen zijn kinderen van hun tijd met sterke en andere punten * recente stellingnamen over de “dramati- sche daling van de kwaliteit “ van S.O. (en H.O.) zijn dan ook gebaseerd op een weinig wetenschappelijke nostalgie 4

5 Uitganspunt = SWOT-analyse : op basis van o.m. PISA (OESO) Strenghts : Internationale metingen en evaluaties ; Waardering door de bevolking ; Waardering door de arbeidsmarkt ; Motivatie van scholen en leerkrachten ; Vrije keuze van school en studierichting. 5

6 Weaknesses : * Grote verschillen tussen scholen * Al te grote kloof tussen “sterke” en andere leerlingen en tussen algemeen vormend on- derwijs en technische opleidingen = sociale kloof * vele mislukkingen en overzitters * vaak wat “ al te schools” – meer opvoeden tot kritisch denken en assertiviteit We zijn : uitstekend voor sterke leerlingen gemiddeld goed voor zwakkere leerlingen 6

7 4. Enkele feiten en cijfers -Leerlingen : 415000 gewoon S.O. (436000 in 08-09) 20000 BUSO (18500 in 08-09) -scholen : 950 gewoon S.O. 115 BUSO -personeel : 76000 (waarvan 49000 vrouwen) in voltijdse eenheden : 68000 7

8 -budget : totaal onderwijs : 11 miljard euro S.O. : 4,2 miljard euro (3,760 in 08-09) -kostprijs per leerling : 8731 euro gewoon S.O. (7560 in 2009) 19960 euro in BUSO (16600 in 2009) -verdeling per net : 75 % vrij (katholiek) onderwijs (“huis met vele woningen”) / niet gekrompen 25 % officieel onderwijs : Go! / Prov/gemeentelijk/stedelijk 8

9 5. Wat is de uitdaging ? * Tegelijk uitdagend S.O. voor “sterke” leerlingen én betere kansen voor leerlingen met een zwakkere achtergrond * Onderwijs méér competentiegericht maken; kennis blijft zéér belangrijk, maar ook toepas- sing van kennis, vaardigheden, attitudes * Actief leren, individueel en in groep 9

10 6. Welke competenties willen we in het S.O. ? “sleutelcompetenties” (EU) *communicatie in de moedertaal *communicatie in vreemde talen *wiskunde, exacte wetenschappen en technolo- gie *digitale competenties *leercompetenties *sociale en burgerschapscompetenties *initiatief, creativiteit en ondernemerschap *cultureel bewustzijn en culturele expressie 10

11 7.Welke sleutelcompetenties willen we in het S.O. ontwikkelen ? Alle sleutelcompetenties worden vertaald in de “basisvorming” voor alle leerlingen (wel op ver- schillende niveaus) Omzetting in eindtermen, vakken (clusters)/ leerplannen… 11

12 8. Onderwijs is een CONTINUUM Leerlingen evolueren geleidelijk- denken vanuit het kind ! ↔ nu breuk basis – S.O. ! Aansluiting basis – S.O. - andere organisatie en concept - beter continu evolueren in basis en S.O. - vooral 5-6 basis en 1-2 S.O. : van mekaar leren, samenwerken, leerlingvolgsysteem 12

13 Brede eerste graad : geen verdoken keuze op 12 jaar - kennismaking met alle domeinen ( wet.tech- niek/wet.natuur/welzijn en samenleving/ economie en organisatie/taal, kunst en cul- tuur - 2°jaar : beperking van 20 basisopties (vnl. tot de “ 6 grote”) 36 beroepenvelden 13

14 1° leerjaar B : voor wie geen getuigschrift basis onderwijs haalde + OKAN : onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers Studiekeuze is een proces : - geleidelijk en begeleid - mogelijkheid tot bijsturing/remediëring én verdieping op basis van EIGEN aanleg/ belangstelling 14

15 9. Tweede en derde graad -Indeling in onderwijsvormen is contraproduc- tief geworden : * dualisering en verkeerde keuzen * algemeen vormend en technologisch : geen opponenten ! → alle SO moet beide zijn -Indeling arbeidsmarktgericht / doorstromings- gericht -In 3° graad ; ook opsplitsing studierichtingen die voorbereiden op universiteit en andere die leiden tot hogescholen ( professionele bachelor ) ??? 15

16 -In onze samenleving kan technologie/techniek geen tweede keuze blijven ! En zeker niet wegkwijnen. -Studierichtingen / domeinen : * continuum van abstract – concreet theoretisch – toegepast doorstroming - arbeidsmarkt gericht * aanpassing aan de hedendaagse samenle- ving en arbeidsmarkt ; 16

17 - Integratie van duaal leren als volwaardige leer- route ; - Gedeeltelijke of tussentijdse certificering van verworven competenties ; -Stevige reductie van het aantal studierichting- en, meer polyvalentie * studierichtingen best geleidelijk samen- brengen ( liefst ook ruimtelijk) op basis van verwantschap ; * bevorderen van campusscholen / domein- scholen ; 17

18 * versterken van samenwerking in de scho- lengemeenschappen -Attestering : na ieder jaar meer positief oriënterend diploma S.O. na 6jaar na sommige richtingen brug- jaar H.O. 18

19 10. Implementatie Evenwicht zoeken vrijheid van onderwijs – maatschappelijke verantwoordelijkheid; voor- zichtig en doortastend; Overleg en dialoog ; Partnerschap met middenveld Globale visie en strategie uitwerken Inbreng van onderzoek en deskundigheid Gefaseerde realisatie 19

20 Ondersteunen en begeleiden van scholen/ directies/leerkrachten Lerarenopleiding afstemmen (in overleg) Professionalisering van het bestaande korps Implementatie opvolgen, evalueren en bijsturen 20

21 “ Dees langsaamheid past grote zaken “ ( Jvd Vondel) “ Festina Lente “ 21


Download ppt "De Modernisering van het secundair onderwijs Georges Monard 1."

Verwante presentaties


Ads door Google