De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Modernisering van het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Modernisering van het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De Modernisering van het secundair onderwijs
Georges Monard

2 1.Stand van zaken Commissie en rapport “Monard” (2009)
* opdracht minister F. Vandenbroucke * vele debatten en adviezen Basis van nota “Smet” Nota “Crevits” (in voorbereiding) Dan weer raadpleging en onderhandeling : beslissing regering en parlement Implementatie : ?

3 2. De missie van het secundair onderwijs is en blijft dubbel :
Menselijke en sociale ontwikkeling Voorbereiding op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs Onderwijs zal altijd en in ieder vak méér zijn dan alleen beroepsopleiding. Toch is ook voorbereiding op werk voor ieder van groot belang

4 3. Nieuwe situatie in het secundair
S.O. is onderwijs voor alle jongeren van een generatie ↔ * 1960 : 47,29 % van de 16-jarigen in S.O. 34,40 % van de 17-jarigen 2015 : quasi 100 % * leerlingen zijn kinderen van hun tijd met sterke en andere punten * recente stellingnamen over de “dramati- sche daling van de kwaliteit “ van S.O. (en H.O.) zijn dan ook gebaseerd op een weinig wetenschappelijke nostalgie

5 Uitganspunt = SWOT-analyse : op basis van o.m. PISA (OESO)
Strenghts : Internationale metingen en evaluaties ; Waardering door de bevolking ; Waardering door de arbeidsmarkt ; Motivatie van scholen en leerkrachten ; Vrije keuze van school en studierichting.

6 Weaknesses :. Grote verschillen tussen scholen
Weaknesses : * Grote verschillen tussen scholen * Al te grote kloof tussen “sterke” en andere leerlingen en tussen algemeen vormend on- derwijs en technische opleidingen = sociale kloof * vele mislukkingen en overzitters * vaak wat “ al te schools” – meer opvoeden tot kritisch denken en assertiviteit We zijn : uitstekend voor sterke leerlingen gemiddeld goed voor zwakkere leerlingen

7 4. Enkele feiten en cijfers
-Leerlingen : gewoon S.O. ( in 08-09) BUSO (18500 in 08-09) -scholen : 950 gewoon S.O. 115 BUSO -personeel : (waarvan vrouwen) in voltijdse eenheden : 68000

8 -budget : totaal onderwijs : 11 miljard euro S. O
-budget : totaal onderwijs : 11 miljard euro S.O. : 4,2 miljard euro (3,760 in 08-09) -kostprijs per leerling : 8731 euro gewoon S.O. (7560 in 2009) euro in BUSO (16600 in 2009) -verdeling per net : 75 % vrij (katholiek) onderwijs (“huis met vele woningen”) / niet gekrompen 25 % officieel onderwijs : Go! / Prov/gemeentelijk/stedelijk

9 5. Wat is de uitdaging ? * Tegelijk uitdagend S.O. voor “sterke” leerlingen én betere kansen voor leerlingen met een zwakkere achtergrond * Onderwijs méér competentiegericht maken; kennis blijft zéér belangrijk, maar ook toepas- sing van kennis, vaardigheden, attitudes * Actief leren, individueel en in groep

10 6. Welke competenties willen we in het S.O. ?
“sleutelcompetenties” (EU) *communicatie in de moedertaal *communicatie in vreemde talen *wiskunde, exacte wetenschappen en technolo- gie *digitale competenties *leercompetenties *sociale en burgerschapscompetenties *initiatief, creativiteit en ondernemerschap *cultureel bewustzijn en culturele expressie

11 7.Welke sleutelcompetenties willen we in het S.O. ontwikkelen ?
Alle sleutelcompetenties worden vertaald in de “basisvorming” voor alle leerlingen (wel op ver- schillende niveaus) Omzetting in eindtermen, vakken (clusters)/ leerplannen…

12 8. Onderwijs is een CONTINUUM
Leerlingen evolueren geleidelijk- denken vanuit het kind ! ↔ nu breuk basis – S.O. ! Aansluiting basis – S.O. - andere organisatie en concept - beter continu evolueren in basis en S.O. - vooral 5-6 basis en 1-2 S.O. : van mekaar leren, samenwerken, leerlingvolgsysteem

13 Brede eerste graad : geen verdoken keuze op
12 jaar - kennismaking met alle domeinen ( wet.tech- niek/wet.natuur/welzijn en samenleving/ economie en organisatie/taal, kunst en cul- tuur - 2°jaar : beperking van 20 basisopties (vnl. tot de “ 6 grote”) 36 beroepenvelden

14 1° leerjaar B : voor wie geen getuigschrift basis onderwijs haalde
+ OKAN : onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers Studiekeuze is een proces : - geleidelijk en begeleid - mogelijkheid tot bijsturing/remediëring én verdieping op basis van EIGEN aanleg/ belangstelling

15 9. Tweede en derde graad Indeling in onderwijsvormen is contraproduc-
tief geworden : * dualisering en verkeerde keuzen * algemeen vormend en technologisch : geen opponenten ! → alle SO moet beide zijn Indeling arbeidsmarktgericht / doorstromings- gericht In 3° graad ; ook opsplitsing studierichtingen die voorbereiden op universiteit en andere die leiden tot hogescholen ( professionele bachelor ) ???

16 In onze samenleving kan technologie/techniek
geen tweede keuze blijven ! En zeker niet wegkwijnen. Studierichtingen / domeinen : * continuum van abstract – concreet theoretisch – toegepast doorstroming - arbeidsmarkt gericht * aanpassing aan de hedendaagse samenle- ving en arbeidsmarkt ;

17 - Integratie van duaal leren als volwaardige leer-
route ; - Gedeeltelijke of tussentijdse certificering van verworven competenties ; Stevige reductie van het aantal studierichting- en, meer polyvalentie * studierichtingen best geleidelijk samen- brengen ( liefst ook ruimtelijk) op basis van verwantschap ; * bevorderen van campusscholen / domein- scholen ;

18 * versterken van samenwerking in de scho-
lengemeenschappen Attestering : na ieder jaar meer positief oriënterend diploma S.O. na 6jaar na sommige richtingen brug- jaar H.O.

19 10. Implementatie Evenwicht zoeken vrijheid van onderwijs –
maatschappelijke verantwoordelijkheid; voor- zichtig en doortastend; Overleg en dialoog ; Partnerschap met middenveld Globale visie en strategie uitwerken Inbreng van onderzoek en deskundigheid Gefaseerde realisatie

20 Ondersteunen en begeleiden van scholen/
directies/leerkrachten Lerarenopleiding afstemmen (in overleg) Professionalisering van het bestaande korps Implementatie opvolgen, evalueren en bijsturen

21 “ Dees langsaamheid past grote zaken “ ( Jvd Vondel) “ Festina Lente “


Download ppt "De Modernisering van het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google