De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE FINANCIELE MEERJARENPLANNING

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE FINANCIELE MEERJARENPLANNING"— Transcript van de presentatie:

1 DE FINANCIELE MEERJARENPLANNING
Beleids- en Beheerscyclus B.B.C. bespreking in gemeenteraadscommissie Maandag 7 december (19 uur)

2 BELEIDSDOMEIN BV = BELEIDSVELD of beleidsitem)
Opbouw van de Powerpoint-presentatie Bovenaan wordt het beleidsdomein weergegeven. De 4 beleidsdomeinen waarvoor gekozen werd zijn: algemene financiering, algemene dienstverlening, omgeving en samenleving. Daaronder komt telkens het beleidsveld (deze velden werden vastgelegd door Vlaanderen). Sommige beleidsvelden werden door het bestuur (dit is een vrije keuze) verder onderverdeeld in beleidsitems. Zo werd bijvoorbeeld het beleidsveld 0119 = ondersteunende diensten verder onderverdeeld in algemene ondersteunende diensten (o.a. gemeentehuis), technische dienst (o.a. gemeentemagazijn), onthaal- en communicatiedienst, schoonmaakpersoneel, wagenpark. Per dia wordt (per beleidsveld) verwezen naar de meest belangrijke (= prioritaire) doelstelling die het beleid op dit vlak heeft geformuleerd in de strategische nota bij het beleidsplan. Tevens worden de voornaamste acties weergegeven. Tenslotte worden de belangrijkste investeringen opgesomd met vermelding van het bedrag en de periode waarin de facturen dienen te worden betaald (dit noemt men transactiekredieten). Indien er speciale kredieten in het exploitatiebudget werden opgenomen, wordt dit ook vermeld.

3 ALGEMENE FINANCIERING BV 0020 - FISCALE AANGELEGENHEDEN
DOELSTELLING De gemeente Aartselaar blijft een financieel gezonde en fiscaal aantrekkelijke gemeente (01BD-FIN). Aartselaar heeft de ambitie om de meest fiscaalvriendelijke gemeente te blijven in de regio. Ook in 2016 blijft de gemeente Aartselaar koploper op dit vlak. Er werd een vergelijking gemaakt met 15 gemeenten (politiezones HEKLA, Minos en Rupel): opcentiemen personenbelasting: 1. Aartselaar 5 % 2. Wommelgem 5,5 % 3. Kontich 5,7 % opcentiemen onroerende voorheffing: 1. Aartselaar Edegem Wommelgem 1.000

4 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0100 - POLITIEKE ORGANEN
DOELSTELLING De gemeente staat voor een transparant beleid, toegankelijk bestuur en vlotte samenwerking (04BD-ALG). De gemeente werkt samen en gaat in overleg met andere gemeenten en andere (hogere) overheden. Het bestuur voert een open, toegankelijk beleid, zowel naar de burger als naar de gemeenteraadsleden. De vragen, gesteld door de raadsleden, en de daarop geformuleerde antwoorden, worden genotuleerd door de gemeentesecretaris. Ook burgers kunnen deze raadplegen. Er werd aan de gemeenteraadsleden een nieuw systeem gepresenteerd aangaande e-notulenbeheer. De mogelijkheid wordt geboden om een open debat te voeren tijdens de gemeenteraad en de commissiewerking wordt geoptimaliseerd. Het bestuur hecht zeer veel belang aan inspraak en heeft de werking van de diverse wijkraden opnieuw gestimuleerd. Het bestuur verzorgt ook haar relaties met prominente bezoekers en haar belangrijke partners.

5 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0110 - SECRETARIAAT
DOELSTELLING De gemeente Aartselaar beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving (05BD-ALG). Het secretariaat uitbouwen als ondersteunende dienst van de gemeentelijke organisatie. Het secretariaat werkt ondersteunend voor alle gemeentediensten. Op het exploitatiebudget werd een krediet voorzien ten bedrag van € waarmee een audit naar de verdere digitalisering van onze dienstverlening (stappenplan met budgettaire ramingen) wordt opgesteld als een overgang naar “e-bestuur”.

6 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0119-01 en 0119-02 – COMMUNICATIE & ICT
DOELSTELLING De gemeente communiceert klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar (11BD-ALG). * het infoblad onderging een restyling wat inhoud en vorm betreft in 2015; * de digitale dienstverlening werd gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker gemaakt en zal in de loop van verder worden gepromoot naar de Aartselaarse inwoners (een presentatie in cultureel centrum); * blijvend aandacht besteden aan een actuele perscontactlijst en goede persrelaties; * de informatie in huis-aan-huisbladen blijft behouden en wordt geoptimaliseerd; * er zal vanaf 2016 de mogelijkheid bestaan om via een prepaidcard advertenties digitaal te publiceren; * geregeld wordt een elektronische nieuwsbrief verspreid voor de inwoners en alle gemeentediensten. ALG-ACT 40: Wifi voorzien in alle gemeentelijke gebouwen zodat er overal draadloos internet is De gemeente beschikt reeds over draadloos internet in het gemeentehuis, de bibliotheek en het nieuwe gemeentemagazijn. In 2016 komt er tevens Wifi in de school Cade, het cultureel centrum en de bejaardenchalet (€ ). Voor 2017 wordt dit ook gepland in het ganse sportcentrum. INVESTERINGEN * nieuw programma in vervanging van Winbev (dienst burgerzaken): € in 2016

7 ONDERSTEUNDE DIENSTEN BV 0119-00 en 0119-03 - Technische dienst
DOELSTELLING De gemeente heeft een veilige, aangepaste infrastructuur voor haar technisch personeel (03BD-TECHN). De gemeente voorziet voor haar technisch personeel een aangepaste werkinfrastructuur die voldoet aan alle noden, waaronder veiligheid. De gemeente voorziet voor haar technische dienst de nodige infrastructuur, materieel, machines en meubilair voor het nieuwe gemeentemagazijn. Intussen is sedert 1 juli 2015 het nieuwe gemeentemagazijn operationeel in de Oudestraat nr. 8. Geregeld vinden patrimoniumvergaderingen plaats i.v.m. de toestand van alle gemeentelijke gebouwen. INVESTERINGEN * klein dak herstellen aan nooduitgang gemeenteraadszaal: € in 2016 * werken aan het inkomsas (gebouw politie): € in 2016 * gescheiden verwarmingsinstallaties (gemeentehuis): € en 2017 De andere investeringen met betrekking tot het patrimonium (en die worden opgevolgd door de gemeentelijke technische dienst) worden weergegeven onder het desbetreffende beleidsveld.

8 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0400 - POLITIEDIENSTEN
DOELSTELLING De gemeente wil de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij de burger verhogen (18BD-POL). De politiezone HEKLA zet prioritair in op diefstallen in woningen, verkeer en overlast. De politie moet zichtbaarder en meer aanspreekbaar zijn in het dorp: * de wijkagent bekend maken in zijn wijk; * wijkagent betrekken bij en voorstellen op vergaderingen van de wijkraden en de wijkinfomomenten; * "Police-on-web" en de goede werking van de BIN’s verder stimuleren en bekend maken. De gemeente verhoogt de verkeersveiligheid: * de schoolfietsroutekaart verder uitwerken en promoten * op basis van verkeersbordendatabank onderzoeken waar verkeerssignalisatie ontbreekt/overbodig is; * er werden diverse snelheidsinformatieborden geplaatst langsheen de invalwegen naar Aartselaar; * bij HEKLA snelheidscontroles aanvragen om de verkeersveiligheid te verhogen.

9 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0410 - BRANDWEER
DOELSTELLING De gemeente Aartselaar ressorteert onder de pre-brandweerzone Rivierenland voor interventies (19BD-BRAND). De brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen onderzoeken door regelmatig controles vanuit de brandweer te laten plaatsvinden. De brandweer stimuleert inwoners om hun eigen fysieke veiligheid te verbeteren via concrete maatregelen en acties, zoals het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan specifieke doelgroepen. De gemeente voorziet voldoende financiële middelen (€ in het budget 2016) om een optimale werking van de brandweerzone te garanderen. Deze bijdrage dient zowel om de exploitatiekosten en de diverse investeringen te financieren.

10 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0430 - CIVIELE BESCHERMING
DOELSTELLING De rampenplanning krijgt de nodige aandacht (20BD-CIV). De gemeente maakt nood- en interventieplannen op in het kader van noodplanning. Aanstelling van een intergemeentelijke rampenambtenaar samen met de Rupelgemeenten en Duffel. Een algemeen nood- en interventieplan opmaken (ANIP). Bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP's) opmaken voor evenementen, zoals de carnavalstoet, e.d. Een lokale crisiscel wordt opgericht. Leden van de lokale crisiscel zijn de burgemeester, gemeentelijke en intergemeentelijke rampen- ambtenaar, de communicatieambtenaar en overige belangrijke actoren. Op het gemeentehuis wordt een ruimte ingericht, geschikt voor de werkzaamheden van de crisiscel.

11 ALGEMENE DIENSTVERLENING BV 0520 - TOERISME
DOELSTELLING De gemeente werkt samen met lokale verenigingen aan haar toeristische aanbod (15BD-TOER). De gemeente werkt samen met lokale actoren om haar cultureel erfgoed en haar groene trekpleisters te promoten. De gemeente werkt aan de uitbouw van de toeristische dienst en gemeentelijke gidsen. De gemeente zorgt voor een professionele aanpak van toerisme (16BD-TOER). De gemeente werkt samen met Toerisme Provincie Antwerpen om Aartselaar op de toeristische kaart te zetten. De gemeente participeert in AZURA en Landschapspark Zuidrand voor de promotie van het toerisme in Aartselaar (promotie via productontwikkeling: wandelkaart, themawandelingen, fietstochten) De gemeente draagt bij in de (gesubsidieerde) loonkost van de coördinator “Zuidrand” die tewerkgesteld is bij de gemeente Edegem.

12 OMGEVING BV 0200 - WEGEN DOELSTELLING
De gemeente beschikt over een optimaal wegennet met goed onderhouden voet- en fietspaden (23BD-WEGEN). De kwaliteit van de wegenwerken enerzijds en de verkeersveiligheid anderzijds staan centraal. De technische dienst van de gemeente Aartselaar heeft in eigen beheer in 2015 werken uitgevoerd in de Vrijheidsstraat (voetpad), gedeelte della Faillelaan (voetpad en groenvoorziening) en ook de Helenboslaan (eveneens voetpad en groenvoorzieningen). In 2016 wordt in een gedeelte van de Buerstedelei het voetpad en de groenvoorzieningen aangepakt en wordt in de Leeuwerikenlaan ook het voetpad en de groenvoorzieningen opnieuw aangelegd. INVESTERINGEN * wegen, voetpaden, fietspaden, asfaltering: € in 2016 (incl. kredietoverdracht van 2015) start (eindelijk) van de heraanleg van de Dijkstraat (samen met het district Wilrijk), de geplande werken in de Borrekenslaan, hervoegen betonplaten in de Kontichsesteenweg en Cleydaellaan (€ ), asfaltering in Berkenlaan (€ ), Ysselaerlaan (€ ) en G. Gezellestraat (aan A12: € ) * wegen, voetpaden, fietspaden, asfaltering: € in 2017 * wegen, voetpaden, fietspaden, asfaltering: € in 2018 * wegen, voetpaden, fietspaden, asfaltering: € in 2019

13 OMGEVING BV 0200 + 0220 - MOBILITEIT en PARKEREN
DOELSTELLING De gemeente heeft een sterke mobiliteitsvisie met oog voor een goede comodaliteit (21BD-MOBIL). De gemeente heeft een duurzaam en geïntegreerd parkeerbeleidsplan (29BD-PARKE). Mobiliteitsvisie uitwerken met aandacht voor de sterke punten van elk vervoersmiddel. Hiervoor werd het lastenboek inzake de opmaak van een mobiliteitsplan door de gemeenteraad goedgekeurd (€ ) en dit wordt voor de helft gesubsidieerd. INVESTERINGEN * aankoop van enkele ANPR-camera’s: € in 2017 De gemeente heeft tevens een proefproject gestart met betrekking tot de verkeersstroom aan de school Cade en het gebruik van de parking aan het cultureel centrum.

14 OMGEVING BV 0210 - OPENBAAR VERVOER
DOELSTELLING De gemeente biedt haar inwoners een goede basismobiliteit aan (27BD-OPVER). De gemeente zoekt samen met De Lijn naar een optimalisatie van het busaanbod van en naar Antwerpen. De gemeente en De Lijn communiceren samen over het aanbod en werken een doelgroepenbeleid uit d.m.v. tussenkomsten in de abonnementsprijzen. De gemeente voert een inhaaloperatie uit op vlak van infrastructuur aan bushaltes. INVESTERINGEN * jaarlijkse investering infrastructuur aan bushaltes: € van 2014 tot 2019

15 OMGEVING BV 0340 - NATUUR, GROEN en BOS
DOELSTELLING De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden (31BD-GROEN). Er wordt jaarlijks een budget voorzien om direct te kunnen inspelen op eventuele opportuniteiten (verder uitbreiding van de Reukens). De verdere inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In de loop van 2015 werd effectief een stuk aangekocht in het natuurgebied de Reukens en hiervoor werd het krediet eenmalig (in 2015) licht verhoogd met € INVESTERINGEN * jaarlijks krediet voor mogelijke aankoop natuurgebied “De Reukens”: € van 2014 tot 2019 * studie en uitvoering van beschoeiing grachten in het Solhof: € in 2016 De gemeente blijft de waarborgregeling met betrekking tot o.a. groenschermen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen toepassen, om de effectieve aanplanting van deze groenschermen af te dwingen.

16 OMGEVING BV 0350 - KLIMAATen ENERGIE
DOELSTELLING De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie (33BD-ENERG). Er werden door EANDIS diverse quickscans uitgevoerd i.v.m. het energieverbruik.. De gemeente subsidieert bepaalde energiebesparende maatregelen (via REG-premies). Het klimaatactieplan II (april april 2017) werd door het College goedgekeurd en bevat maatregelen om het broeikaseffect te verminderen (effect op eigen patrimonium) INVESTERINGEN * relighting van de sporthal “De Ark” (zie BV : SPORT): € in 2016 * zonnepanelen plaatsen op het plat dak van de school Cade Carillolei: € in 2016 (zie ook BV : ONDERWIJS)

17 OMGEVING BV 0390 - MILIEUBESCHERMING
DOELSTELLING De gemeente kent een evenwicht tussen wonen, werken en open ruimte (26BD-MILIEU). De gemeente streeft in een duidelijk ruimtelijk en milieubeleid naar een evenwicht tussen wonen, werken en open ruimte (leefbaarheid). De gemeente heeft een overzicht van haar milieubeleidsacties in een milieuprogramma. De samenwerkingsovereenkomsten met het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) en de intercommunale IGEAN worden verder uitgebreid. De gemeente werkt mee aan het project "landschapspark Zuidrand". De gemeente bepaalt zelf haar eigen accenten en prioriteiten rond preventief milieutoezicht, zonder de gemeentelijke milieutoezichtstaken rond klachten en calamiteiten uit het oog te verliezen..

18 OMGEVING BV 0500 - HANDEL en MIDDENSTAND
DOELSTELLING De gemeente wil haar ondernemers ondersteunen en waar nodig informeren en sensibiliseren (34BD-ECON). De gemeente staat dicht bij haar ondernemers en begeleidt en ondersteunt startende en lokale ondernemers. De dienst lokale economie wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig KMO-loket . Tevens worden 2 keer per jaar ontbijtvergaderingen ingericht. In 2016 wordt € voorzien in het exploitatiebudget aangaande het opmaken van een economisch beleidsplan waarin het beleid rond lokale economie en middenstand gestructureerd wordt. Aartselaar werkt mee aan de positieve uitstraling van haar bedrijven en handelaars door deelname aan Open Bedrijvendag (2017) en promoot dit via gemeentelijke infokanalen. In 2015 werd een softwarepakket aangekocht voor het snel en eenvoudig opmaken van een grondplan i.v.m. de organisatie van markten en evenementen (ECON-ACT17).

19 OMGEVING BV 600 - RUIMTELIJKE PLANNING
DOELSTELLING Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren (37BD-RO). De gemeente streeft naar drie evenredige en evenwaardige verdelingen van de ruimtelijke structuur: één om in te wonen, één om in te werken en één om zich te ontspannen in een groene omgeving. Op deze wijze wordt de goede leefbaarheid voor de bewoners maximaal gegarandeerd. Herziening ruimtelijk structuurplan in functie van de nieuwe ruimtelijke behoeften. INVESTERINGEN * studiekosten i.v.m. latere herziening ruimtelijk structuurplan: € in 2016 De stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en gaan op in één ‘omgevingsvergunning’. Een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt opgemaakt en hiervoor wordt het nieuwe programma “GOLF” gebruikt. De gemeente bestendigt haar bedrijventerreinen en waardeert ze op. De gemeente beoogt een gezonde mix van verschillende woningtypes met goede sociale woningen. Natuur, landschap en open ruimte verbeteren de levenskwaliteit van de inwoners waarbij de open ruimtes in stand gehouden worden.

20 OMGEVING BV 629 - OVERIG WOONBELEID
DOELSTELLING De gemeente is regisseur van het lokaal woonbeleid (40BD-WONEN). De gemeente maakt een woonbeleidsplan op. De vergadering van het lokaal woonoverleg evalueren en uitbreiden. Experten worden projectmatig uitgenodigd om toelichting te geven op het lokaal woonoverleg (LWO). Er wordt een jaarlijks een beperkt krediet voorzien voor eventuele sprekers. De gemeente bevordert betaalbaar wonen (41BD-WONEN). De gemeente bereikt 40% van het opgelegde bindend sociaal objectief tegen 2018. Er wordt een gemeentelijk reglement rond sociaal wonen uitgevaardigd. De gemeente bekrachtigd het leegstandsreglement en heeft een leegstandsregister Er worden leegstaande woningen opgespoord en gerechtigden worden aangeschreven. Inmiddels werd er ook een gemeentebelasting op leegstand ingevoerd. Het woonloket is gevestigd op de locatie van het OCMW, Kapellestraat 136.

21 OMGEVING BV 690 - NUTSVOORZIENINGEN
DOELSTELLING De gemeente biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van nutsvoorzieningen (45BD-NUTSV). Na uitvoering van nutswerken dient het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld en de code voor infrastructuur- en nutswerken moet worden nageleefd. De gemeente belegt minstens jaarlijks een coördinatievergadering met de diverse nutsmaatschappijen om de planning van openbare werken te overlopen (2 keer in 2015) De gemeente en nutsmaatschappijen brengen de inwoners en handelaars correct en tijdig op de hoogte van de aankomende werken. Ze worden geïnformeerd voor de start van de werken via een brief die minstens de aard, de plaats en de duur van de werken vermeld en contactgegevens bevat. Er wordt een ‘Minder Hinder’-plan uitgewerkt bij werken met (verkeers-)hinder.

22 SAMENLEVING BV 0703 - BIBLIOTHEEK
DOELSTELLING De gemeente heeft een laagdrempelige bibliotheek als basisvoorziening voor iedere burger (46BD-BIB). Aartselaar bouwt een kwalitatieve en toegankelijke bibliotheekinfrastructuur uit. De zelfscanbalie en Wifi zijn een meerwaarde voor een moderne bibliotheekwerking. De bib biedt lezers de mogelijkheid online te reserveren, bibliotheekmaterialen te verlengen, IBL-boeken aan te vragen en aankoopsuggesties door te geven via een opvolgdashboard. De Bib werkt voor reserveringen met het programma Recreatex. De bibliotheek voert een divers en stabiel collectiebeleid in functie van het gebruik. INVESTERINGEN * bureaumateriaal (€ 8.000) en informatica (€ 9.000): € in 2016 * nieuw dak voor het bibliotheekgebouw: € in 2020

23 SAMENLEVING BV 0705 - GEMEENSCHAPSCENTRUM
DOELSTELLING De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek (48BD-CULT). Er worden sensoren op de verlichting geplaatst waar dit mogelijk is (actie CULT-12: € 1.000), er wordt een (digitaal) mengpaneel aangekocht (actie CULT-15: € 4.000) en eveneens nieuwe LED-verlichting voor het horizondoek (actie CULT-19: € 8.000). Deze kleinere uitgaven worden voorzien in het exploitatiebudget 2016. De gemeente draagt zorg voor een kwalitatief en degelijk onderhoud van het gebouw. INVESTERINGEN * nieuwe radiatoren in het cultureel centrum: € in 2016 * vervanging van de koelinstallatie (toog foyer): € in 2016 * uitbreiding trekkenwand boven het podium: € in 2016 * nieuwe schuifdeuren aan het inkomsas: € in 2016 * herinrichting van de keuken en refter: € in 2017 * vervanging van de dakgoten (cultureel centrum): € in 2017 * nieuwe lichttafel (6.000) en geluidsinstallatie foyer (3.500) € in 2017 * nieuwe vloer in de polyvalente zaal (cultureel centrum) € in 2018

24 SAMENLEVING BV 0710 - FEESTEN en PLECHTIGHEDEN
DOELSTELLING De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken (61BD-FEEST). Een lokaal evenemententeam bedenkt, coördineert en evalueert de gemeentelijke festiviteiten Er wordt een evenementencoördinator aangesteld. De jaarmarkt groeit uit tot een groot dorpsfeest met een divers activiteitenaanbod. Het krediet voor de organisatie van de jaarmarkt werd verhoogd met € en dit ondermeer voor een lichtspektakel. De gemeente zorgt voor een sfeervolle dorpskern in de eindejaarperiode. Tevens wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd met deelname van verschillende Aartselaarse verenigingen. In januari wordt een nieuwjaardrink voor de inwoners georganiseerd (samenwerking met de wijkraden). Tevens vindt twee keer per jaar een ontvangstmoment voor nieuwe inwoners plaats. De gemeente kent projectsubsidies toe voor bijzondere vrijetijdsprojecten en het reglement voor toekenning van deze subsidies wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Er wordt een uniek evenementenloket opgestart waar lokale actoren terecht kunnen met alle vragen. De procedure voor het uitlenen van feestmateriaal wordt geoptimaliseerd en vereenvoudigd.

25 SAMENLEVING BV 0720 - MONUMENTENZORG
DOELSTELLING De gemeente voert respectvol onderhouds- en restauratiewerken aan waardevolle gebouwen (55BD-MONUM). De gemeente investeert in onderhoud en restauratie van haar patrimonium (o.a. windmolen, ijskelder, schandpaal, e.a.) met zowel aandacht voor preventieve ingrepen, continu onderhoud als restauratie. De gemeentelijke technische dienst maakt een beheersplan op (ter goedkeuring door Monumentenzorg) voor de Molen van 't Heiken en dit om subsidies te bekomen. De herstellings- en onderhoudswerken aan de Molen van 't Heiken zijn nodig om dit uniek Aartselaars monument in optimale staat te houden. INVESTERINGEN * restauratie Molen: € in 2015 en 2016 * restauratie Molen: € in 2017 subsidie aangevraagd (80%) en opgenomen in het investeringsbudget ( )

26 SAMENLEVING BV 0740 - SPORT DOELSTELLING
De gemeente zorgt voor kwalitatief onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur zodat de gebruikers ervan zekerheid hebben over het gebruik ervan en over hun werking (59BD-SPORT). De gemeente investeert in de herstelling en vernieuwing van het sportpatrimonium. Door het uitvoeren van investeringen naar herstelling en vernieuwing van het huidige sportpatrimonium wordt aan de gebruikers van het sportcentrum het blijvend uitoefenen van hun sporttak verzekerd. Tijdens de bouw van de sportchalet, zullen de tennis- en voetbalvereniging kunnen beschikken over tijdelijke containers. Hiervoor werd op het exploitatiebudget € vrijgemaakt (€ in 2017). INVESTERINGEN * nieuwe chalet in het sportcentrum: € gespreid over 2015 tot en met 2017 * inrichting nieuwe chalet in het sportcentrum: € gespreid over 2017 en 2018 * speelmat kunstgrasterrein (voetbal): € in 2016 (komt van dj. 2019) * grondige renovatie van de lift (zwembad): € in 2016 * relighting van de sporthal “De Ark”: € in 2016 * nieuwe belijning van de atletiekpiste: € in 2017 * sanitair sporthal “de 2 Ringen”: € in 2017 * 2 “all-weather”-terreinen (tennis): € in 2017

27 SAMENLEVING BV 0750 - JEUGD DOELSTELLING
De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerk- initiatieven (71BD-JEUGD). De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen om een gevarieerd en kwalitatief aanbod te bieden. De gemeente geeft financiële ondersteuning aan jeugdactiviteiten en aan jongeren die kadervormping volgen. Jongeren volgen cursussen om de kwaliteit van jeugdwerk te waarborgen en te verbeteren De gemeente ondersteunt Uitleendienst "JAS", die een eigentijds aanbod voor jeugdwerk heeft. De gemeente verschaft en onderhoudt lokalen & infrastructuur en stelt ze ter beschikking aan derden. INVESTERINGEN * renovatie van het ganse gebouw “Qbus”: € uitvoering * inrichting van het gebouw “Qbus”: € in 2016 * investeringstoelage aan Scouts 92e VVKS: € bouw lokalen: start in 2016 * natuurspeeltuin (in natuurgebied “De Reukens”) € in 2017 * jaarlijks nieuwe speeltoestellen (diverse speelpleinen): €

28 SAMENLEVING BV 0800 - BASISONDERWIJS
DOELSTELLING De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt (66BD-OND). De gemeente investeert in de kleuterschool en de gemeentelijke basisschool. Onze gemeentelijke technische dienst zal in eigen beheer alle oude zekeringskasten (elektriciteit) in de school Cade vervangen. Er werd hiervoor € voorzien in het exploitatiebudget 2016. INVESTERINGEN * renovatie turnzaal in Cadé (voorzien in budget 2015): € uitvoering in 2016 * aanpassing sanitair in Cadé (della Faillelaan): € in 2016 * meubilair school Cade (stoelen voor de refter & klas A): € in 2016 * speeltoestel op de speelplaats van de kleuterschool: € in 2016 * zonnepanelen op het plat dak school Cade Carillolei: € in 2016 * laatste fase van isolatie ramen Cade ( ): € in 2016 * renovatie van de fietsenstalling school Cade: € in 2017 * nieuw klaslokaal in de kleuterschool: € in 2017 * gevelwerken aan basisschool Cade (refter): € in 2018 * elk jaar krediet voor aankoop van multimediaborden: € van 2014 tot 2018 * elk jaar krediet voor vervanging klascomputers leerlingen: € van 2014 tot 2018

29 SAMENLEVING BV 945 - KINDEROPVANG
DOELSTELLING De gemeente beschikt over voldoende kwaliteitsopvang voor kleuters (67BD-BKO). De gemeente wil de maximumcapaciteit van IBO Robbedoes verhogen om zo de regelmatige overbezetting weg te werken. Op 1 juli 2015 werd de uitbreiding van “de Robbedoes” in gebruik genomen voor de vakantieopvang. Deze investering van bijna € zorgt voor een aangepaste infrastructuur met meubilair en speelgoed op maat van de kleuters. Vanuit Kind en Gezin bestaan er strenge kwaliteitseisen rond de inrichting van een infrastructuur voor buitenschoolse opvang. Daarnaast is het de bedoeling om een aangename, gezellige en stimulerende omgeving voor kinderen te creëren na een drukke dag op school. De gemeente verbetert de infrastructuur van Kwabbernoot en past ze aan waar nodig.

30 SAMENLEVING BV 0985 - GEZONDHEIDSPREVENTIE
DOELSTELLING De gemeente draagt welzijn op het werk hoog in het vaandel (08BD-ALG). De gemeente voert een preventiebeleid "welzijn op het werk". Hiermee wil ze het welzijn van alle werknemers bevorderen en op o.a. volgende domeinen: - arbeidsveiligheid; - gezondheid; In het exploitatiebudget 2016 werd een krediet (€ op jaarbasis) ingeschreven voor de bedeling van fruitmanden voor de verschillende gemeentediensten zodat gezond “snoepen” wordt gestimuleerd. INVESTERINGEN * aankoop van 3 nieuwe AED-toestellen € in 2016 De juiste locatie voor het plaatsen van deze toestellen die mensenlevens kunnen redden, wordt nog onderzocht.


Download ppt "DE FINANCIELE MEERJARENPLANNING"

Verwante presentaties


Ads door Google