De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgeversaansprakelijkheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgeversaansprakelijkheid"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgeversaansprakelijkheid
In de cumelasector Marcel Elferink Teamleider verzekeringsadviseurs

2 Wat gaan we bespreken? Even voorstellen….. Werkgeversaansprakelijkheid
Waarom belangrijk? Over wie gaat het? Art 7:658: De veilige werkplek Art 7:611: Goed werkgeverschap De verzekeringen die een rol spelen Tips! Verzekeringsthema 2016: inkomensverzekeringen! Andere vragen over aansprakelijkheid en verzekeringen?

3 Even voorstellen Marcel Elferink 50 jaar
25 jaar ervaring in de verzekeringssector 2 jaar bij CUMELA Verzekeringen Gemeenteraadslid en hobbyboer

4 Even voorstellen

5 Even voorstellen Visie CUMELA Verzekeringen:
“Brengt cumelabedrijven eenvoud en duidelijkheid in risico’s en verzekeringen. Wij kennen uw sector, uw onderneming en passen onze dienstverlening daarop aan.” Kortom: adviseren over risico’s in het verlengde van belangenbehartiging

6 Even voorstellen Alle schade en inkomensverzekeringen!
Ruim bedrijven in de cumelasector Bijna leden CN Ruim klant bij CV Alle schade en inkomensverzekeringen! CUMELA Nederland CUMELA Advies CUMELA Communicatie CUMELA Verzekeringen LEDEN

7 Waarom belangrijk?

8 Waarom belangrijk? Grotere kans op aansprakelijkheid
Werknemers kennen rechten Juridische bijstand Claims steeds hoger (shock-/affectieschade) Verzekeringsproducten vaak onduidelijk Rechters leggen werkgevers verzekeringsplicht op Uw continuïteit!

9 Over wie gaat het? Werknemers met een arbeidsovereenkomst
personen zonder arbeidsovereenkomst die je arbeid laat verrichten in het kader van de uitoefening van je bedrijf

10 Over wie gaat het? Stelling:
“Een zzp-er is zelfstandig, dus die moet maar voor zichzelf zorgen!” Waar of niet waar?

11 Over wie gaat het? Werknemers met een arbeidsovereenkomst
personen zonder arbeidsovereenkomst die je arbeid laat verrichten in het kader van de uitoefening van je bedrijf DUS: uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en zzp-ers* personen die voor de zorg en veiligheid (mede) afhankelijk zijn van hun opdrachtgever

12 Over wie gaat het? Stelling:
“Een zzp-er is zelfstandig, dus die moet maar voor zichzelf zorgen!” Waar of niet waar? Niet waar!

13 Over wie gaat het? *ZZP-ers
Een zzp-er kan in veel gevallen met succes zijn opdrachtgever (‘werkgever”) aansprakelijk stellen. 3 belangrijke vragen: wat is de feitelijke verhouding tussen betrokkenen. (Is er sprake van ondergeschiktheid?) Behoren de werkzaamheden die tot de schade leiden tot de werkzaamheden die kunnen worden gerekend tot de bedrijfsuitoefening van de ‘werkgever”? in hoeverre heeft de ‘werkgever’ invloed op de werkomstandigheden en daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s

14 CASUS Alex, zzp-er, wordt ingehuurd door klusbedrijf X. Alex gaat aan de slag met X en een derde. Tijdens het werken op het dak zakt Alex door de golfplaten dakbedekking. Hij was niet gezekerd. Kan Alex Klusbedrijf X aanspreken? Ja, X bepaalde wie waar werkte en op welke manier De werkzaamheden behoorden tot de feitelijke bedrijfsuitoefening van X X kende de risico’s ter plekke en Alex niet. Alex was voor zijn veiligheid mede afhankelijk van de zorg van X. Wat nu als Loonbedrijf Y Alex inhuurt met het verzoek het dak van zijn loods te repareren?

15 Over wie gaat het? Opletten met stagiaires:
Hoofdverantwoordelijke is het stagebedrijf Onervarenheid School: “We zijn verzekerd!” Dekking stagiaires? Controleer stageovereenkomsten

16 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)

17 Artikel 658 3 Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4 Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

18 Art 7:658: De veilige werkplek (zorgplicht)
Onveilige werkplek?

19 Art 7:658: De veilige werkplek (zorgplicht)

20 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)
Door veilige inrichting van werkplek, werktuigen en gereedschappen Goed onderhoud hiervan Voorzorgsmaatregelen treffen Waarschuwen / Aanwijzingen geven en controleren HR: Zodanig als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt HR: Als verdergaande maatregelen beschikbaar zijn, moet werkgever deze toepassen (werkgever bepaalt immers veiligheid werksituatie)

21 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)
De rol van Arbo normen RI&E en Arbowetgeving zijn de ondergrens! Negeren van deze normen leidt bijna altijd tot aansprakelijkheid.

22 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)
Voorbeelden: HR 2008: Goeree / De Jong. Werknemer Goeree glijdt uit als hij een trapje afloopt om van de ene portacabin naar de andere te gaan. Uiteindelijk bleek dat de trap niet de juiste afmeting had en de werkgever aansprakelijk was. HR 2007: Van Veghel/Hendriks Bouwbedrijf. Ervaren werknemer leed schade doordat hij 30 cm omlaag stapte bij het verlaten van een huis in aanbouw. Hier werd de werkgever aansprakelijk geacht ondanks dat het een ervaren kracht was.

23 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)
Hoofdregel: werkgever is aansprakelijk tenzij hij voldoet aan de zorgplicht hij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan aantonen Het gaat om alledaagse gevaren De schadelijdende “werknemer” kan zowel zijn eigen “werkgever” als een inhurende werkgever aanspreken!

24 Art 7:658: Werkgeversaansprakelijkheid De veilige werkplek (zorgplicht)
Wat als medewerkers veiligheidsinstructies niet opvolgen? Voorbeelden: Verplichting tot dragen van een helm of beschermende kleding (PBM) Hygiëne voorschriften / gevaarlijke stoffen Alcohol- en rookverbod Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden : Ontslag op staande voet is gerechtvaardigd van een ervaren medewerker (51 jaar) mag verwacht worden dat hij de veiligheidsinstructies in acht neemt Het verweer van de werknemer dat hij "was vergeten" de helm en het vest te dragen werd niet geaccepteerd

25 Art 7:611: Goed werkgeverschap

26 Goed werkgeverschap Wetboek Artikel 611
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen

27 Goed werkgeverschap Naast de zorgplicht ex artikel 658 heeft jurisprudentie gezorgd voor ruime interpretatie van “Goed werkgeverschap” ! Compensatie werknemer voor (werkgerelateerde) schade Werkgever zorgt voor juiste verzekering, of stelt werknemer (financieel) in de gelegenheid een dergelijke verzekering af te sluiten

28 Goed werkgeverschap Arena Arrest (12 januari 2001)
Werkgever stelt bestelbus beschikbaar voor werknemers de werken aan de Arena te Amsterdam. Verkeersongeval inzittenden en bestuurder (werknemers) letsel. WAM regelt schade inzitttenden, niet van bestuurder, die stelt werkgever aansprakelijk ! HR: werkgever is aansprakelijk (op grond van redelijkheid/billijkheid en goed werkgeverschap)

29 Goed werkgeverschap Maatzorg Arrest (12 december 2008)
Gezinshulp van thuiszorg organisatie valt tijdens fietsen tussen 2 clienten. Stelt werkgever aansprakelijk. Op basis van “goed werkgeverschap” oordeelt HR dat werkgever is gehouden zorg te dragen voor goede verzekering

30 Art 7:611: Goed werkgeverschap
HR: “Werkgevers hebben de plicht een behoorlijke verzekering te sluiten” Risico moet goed verzekerbaar zijn Tegen betaalbare premies Indien ongeval met voertuig in verkeer Tijdens werktijd

31 Art 7:611: Goed werkgeverschap
Nachtwerk Een servicemedewerker neemt in de oogsttijd een auto van de werkgever mee naar huis omdat de kans bestaat dat hij in de avonduren of ’s nachts wordt opgeroepen om mee te helpen bij problemen. ’s Nachts gaat hij op weg naar een gestrande machine en krijgt hij een verkeersongeval, waarbij letsel ontstaat. Hier ligt een duidelijke relatie met de werkzaamheden, zodat de werkgever wel aansprakelijk is voor de schade.

32 Art 7:611: Goed werkgeverschap
Voldoet de werkgever niet aan de verzekeringsplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. - Ook op eigen terrein! - HR: Behoorlijke verzekering: > € 1 mln! Werkgeversaansprakelijkheid geldt niet voor woon-werkverkeer. Wel voor: oneigenlijk woon-werkverkeer!

33 Welke verzekeringen spelen een rol?
AVB (algemene bedrijfsaansprakelijkheid) WA (motorrijtuig) Ongevallen (inzittenden) Schadeverzekering voor inzittenden Schadeverzekering voor bestuurders (SVB / Wegam) Werknemer Schadeverzekering (WSV) WIA-verzekeringen Reisverzekeringen (voor personeel) AOV (bij zzp-ers)

34 Welke verzekeringen spelen een rol?
AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) -> Dekking voor risico’s waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Belangrijk: Controle verzekerde activiteiten, denk aan slopen, asbest en grondverzet. WA (auto/machine) / OI -> Dekking voor inzittenden met uitzondering van bestuurder SVB/Wegam/SVI -> Dekking voor bestuurder/machinist Belangrijk is dat niet alleen het verkeersrisico (op de weg) is gedekt, maar ook het werkrisico en reparaties onderweg aan het voertuig? Belangrijk is ook wie er verzekerd zijn. ZZP-ers, stagiaires, uitzendkrachten? Controleren! Collectieve Ongevallenverz. -> Dekking zowel met als zonder motorvoertuig Voordeel: Niet afhankelijk van aansprakelijkheid Nadeel: Vaak beperkt verzekerd bedrag (1x / 2x jaarloon)

35 TIPS Controleer uw verzekeringen (let vooral op de verzekerde activiteiten!) Vraag uw adviseur dekking te bevestigen (voor stagiaires/zzp-ers) Leg het nakomen van interne en externe veiligheidsvoorschriften schriftelijk vast Stem de voorschriften af op de dekking van uw verzekeringen Besteed geregeld aandacht aan veiligheid, preventie en geef instructies Controleer regelmatig of instructies worden opgevolgd (waarschuwen alleen is niet voldoende!) Leg een dossier aan bij medewerkers die zich meermaals niet aan instructies houden Bij het uitlenen van personeel controleer dan goed de veiligheidsrisico’s bij het inlenende bedrijf Sluit onderhoudscontracten voor werktuigen en gereedschappen Pas op met risicovolle bedrijfsuitjes of bedrijfsborrels Werk alleen met ZZP-ers die een AOV hebben (arbeidsongeschiktheidsverzekering) Denk niet dat uw medewerkers u niet aansprakelijk gaan stellen! Kies zoveel mogelijk voor 1 verzekeraar/adviseur (ivm afstemming dekkingen)

36 Verzekeringsthema’s 2016 Eigenrisicodragerschap Ziektewet
Begin 2016 komt er uitbreiding op de CUMELA Verzuimverzekering (module ZW ER). Begin 2016 zullen wij u informeren (Gemak, 1 x melden en wij begeleiden richting UWV) Eigenrisicodragerschap WGA (vast en flex) U krijgt als werkgever per te maken met veranderingen op het gebied van het Eigen Risicodragerschap. Medio 2016 zullen wij u informeren en samen zoeken naar de beste (verzekerings) oplossing voor uw bedrijf!

37 Loondoorbetalingperiode (2 jaar) Volledig en duurzaam
Arbeidsongeschikt (80 – 100%) IVA (publiek) Entreekeuring door UWV Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) of niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt (80-100%) WGA (publiek/privaat) Minder dan 35% arbeidsongeschikt Werkgever - Werknemer

38

39 De Cijfers BV Nederland* (bedrijven 10-100 wn’ers)
2013 ZVP 3,4% 2014 ZVP 3,3% bron:

40 De cijfers branche* 2013 2014 ZVP 2,78% GZVD 36,7 ZMF 0,28 ZVP 2,66
Bron: Stigas Verzuim jaaranalyse 2014 sector mechanische loonwerk

41

42 Aanbod CUMELA Verzekeringen!
Gratis “risicoscan” a.h.v. de tips in deze presentatie

43 Vragen?


Download ppt "Werkgeversaansprakelijkheid"

Verwante presentaties


Ads door Google