De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IvhO en de ROSA referentiearchitectuur Presentatie Architectuurraad, 8 oktober 2015 Roberto Wiredu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IvhO en de ROSA referentiearchitectuur Presentatie Architectuurraad, 8 oktober 2015 Roberto Wiredu."— Transcript van de presentatie:

1 IvhO en de ROSA referentiearchitectuur Presentatie Architectuurraad, 8 oktober 2015 Roberto Wiredu

2 Inhoud 1.Waar staat de onderwijsinspectie binnen het onderwijsdomein 2.IvhO bedrijsprocessen 3.Applicaties op processen 4.Huidige applicatiearchitectuur 5.Knelpunten in applicatiearchitectuur 6.Informatieketen en afspraken gegevensuitwisseling 7.Samenhang IvhO principes vs ROSA referentiearchitectuur 8.Streefarchitectuur IvhO

3 VO-instellingen VO-Raad AOC-Raad PO-instellingen PO-Raad VVE Kinderopvang organisaties VVE Peuterspeelzalen BVE- instellingen HBO-Raad Ministerie van OCW DUO Onderwijsdomein IvhO Gemeenten CVE VSNU CITO SLO SO-instellingen SBV Samenwerkings Verband SBV Samenwerkings Verband MBO-Raad HO-instellingen Leerling OCW DUO W etgeving | B egroting | O ntwikkeling Beleidskaders B eheer sectorale basisgegevens | B ekostiging onderwijsinstellingen A fnemen staatsexamens | I nformatieverstrekking | S tudiefinanciering | L ogistiek centrale examens T oezicht kwaliteit onderwijs | T oezicht naleving wet- en regelgeving | F inancieel toezicht IvhO O ntwikkeling centrale toetsen en examens CITO O ntwikkeling landelijke leerplankaders SLO W aarborging kwaliteit examens | V aststelling wijze afname examens | A fnamen staatsexamens en verstrekken diploma’s CVE Gemeenten O nderwijshuisvesting | L eerlingenvervoer | T oezicht naleving leerplichtwet | B estrijding onderwijsachterstand | V erzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool | T oezicht kwaliteit peuterspeelzalen Onderwijsinstellingen O nderwijsverzorging | V aststelling onderwijs(zorg)aanbod | B eheer interne gegevensverzamelingen | W aarborging onderwijskwaliteit | V erantwoording | S ectorale onderwijsondersteuning | A ccreditatie LSVB

4 IvhO bedrijfsprocessen Strategische planvorming (Be)sturende processen Tactische planvorming Controle en Kwaliteit Organisatie- en innovatieve projecten Proces MT-I en MT-breed Primaire processen Geïntegreerd Bestuurstoezicht Pilots Toezicht 2020 Kwaliteitstoezicht sectoren Instrumentarium VVE HandhavingThemaonderzoek Toezicht directie Rekenschap Toezicht Kinderopvang Loket en Signalenroute Proces Onderwijsverslag Proces vertrouwensklachten Behandeling klachten inzake gedragingen van de IvhO Personeel en Organisatie Facilitair zakenICTInkoop & Financiën Planning en ControlCommunicatie Recordmanagement (Documentatie en Post & Archief) Ondersteunende processen Onderwijsinstellingen, belanghebbenden en leveranciers Academie voor Onderwijstoezicht Loket Onderwijsinspectie Bestuurs- ondersteuning en Advisering (BOA) Ketenpartners

5 Applicaties op Processen

6 Huidige applicatiearchitectuur IvhO

7 Knelpunten in IvhO applicatielandschap Het landschap bestaat uit diverse technologie en het grootste deel uit maatwerk ontwikkelde applicaties Applicatielandschap is te complex van opzet. De complexiteit zit in de applicatiekoppelingen. De koppelingen zijn bijna allemaal één-op-één meestal direct op de databases en vrijwel zonder gemeenschappelijke standaarden Applicatie IBIS heeft bijvoorbeeld te maken met ongeveer 20 verschillende gegevensstromen die ieder een eigen vorm van technische realisatie (interface) met zich meebrengen Dit betekent dat bij wijziging aan IBIS rekening moet worden gehouden met 20 koppelingen

8 Informatieketen

9 Afspraken gegevensuitwisseling.. Het beheer op de NAW- en tenaamstellingsgegevens van scholen (instellingen), bevoegd gezagen (besturen) en etc. vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de DUO te Zoetermeer; Deze gegevens vormen een belangrijke basisregistratie van het Inspectie OvT Systeem (IBIS); Het is IvhO niet toegestaan zelf mutaties door te voeren in de data, adreswijzigingen worden via IvhO doorgespeeld aan DUO, waar de mutaties worden doorgevoerd in BRIN; IvhO heeft geen rechtstreekse toegang tot BRIN, DUO gebruikt hiervoor een distributiedatabase. In deze Oracle database staat een beperkte set gegevens, gedenormaliseerd ten opzichte van BRIN zelf, dat elke nacht wordt ververst.

10 Samenhang IvhO principes en ROSA Referenties (pagina 1) IvhO principesKorte uitlegROSA Principes IvhO werkt onder architectuur – Borging IvhO kiest voor 'werken onder architectuur' waarbij de ICT-architectuur dient als ‘bestemmingsplan’. Standaardisatie en “Best-practices” ICT gaat uit van uniformiteit en standaard producten, kiest voor standaardisatie en sluit aan bij de keuzes die gemaakt worden binnen de overheid en binnen OCW Samenwerking in de keten Inspectie wil meer gaan samenwerken in de keten, in het bijzonder in het onderwijsveld. Het hanteren van algemene standaarden is daarbij van belang Een gezamenlijke basisinfrastructuur Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling Kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens De Inspectie kent veel afnemers van informatie, zoals instellingen. Deze informatie moet toegankelijk zijn, dat wil zeggen vindbaar en zoveel mogelijk op maat gesneden voor de afnemer. Ook moet de kwaliteit van de informatie gewaarborgd zijn. De Inspectie streeft naar een hoge kwaliteit en actuele beschikbaarheid van gegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik Binnen de Inspectie moeten gegevens consistent zijn. Daarom wordt gekozen voor enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik. Per gegeven wordt één bron aangewezen die leidend is en de enige plek is waar het gegeven aangepast mag worden Eenmalige registratie meervoudig gebruik

11 Samenhang IvhO leidende principes en ROSA Referenties (2) L1 Werken onder architectuur L1 Werken onder architectuur L2 Stand. & best practices L2 Stand. & best practices L3 Samenwerking in de keten L3 Samenwerking in de keten L4 Kwaliteit en toegank. geg L4 Kwaliteit en toegank. geg L5 Eenvoud en standaardisatie L5 Eenvoud en standaardisatie L6 Enkelv. opslag, meervoudig gebruik L6 Enkelv. opslag, meervoudig gebruik L7 ICT Ondersteunt flexibiliteit L7 ICT Ondersteunt flexibiliteit L8 Modulaire benadering systemen L8 Modulaire benadering systemen L9 Werkt conform 3- lagen model L9 Werkt conform 3- lagen model L10 IvhO volgt de technologische ontwikkelingen L10 IvhO volgt de technologische ontwikkelingen ROSA Referentiearchitectuur

12 Streefarchitectuur IvhO (Keten)partners eDocs IBIS TOPdesk Loket/S&V TOPdesk Loket/S&V InspectieBus Collector TOPdesk Incidententool TOPdesk Incidententool TOPdesk KVI TOPdesk KVI Routering Monitoring/ loging ISD DWH Tangelo MAVIM Berichtentransformatie Beveiliging/autorisatie / Privacy Berichtenvalidatie Afsprakenregistratie BRON (DUO) BRON (DUO) BRIN/BROI (DUO) BRIN/BROI (DUO) Onderwijsveld (PO, VO, MBO) Onderwijsveld (PO, VO, MBO) OCW Onderwijsveld CITO DWR Rijksportaal infrastructuurwerkplekdiensten Hippo TZK Hippo TZK Postcode webservice Postcode webservice ANP Krantartikelen ANP Krantartikelen ------------- www.onderwij sinspectie.nl Reflex Online (vergaderruimtes ) Reflex Online (vergaderruimtes ) Kwalidata ------------ Visitiekaartje module Visitiekaartje module GIR SaaS/externe appl P-direktportaal Rijksportaal Inkoop & Financiën SAP Inkoop & Financiën SAP SAP-OCW Financiën SAP-OCW Financiën --------- Edukoppeling Berichten Standaard ---------- Monit oring Generieke rijkswerkplek Infrastructuur diensten AD/LDAP Internet ESB Webbase schermen Externe koppeling

13 InspectieBus Database Data Logic Presentatie Business Logic Koppelvlak overheid standaarden Data uitwisseling via Webservices en overheid standaarden JDBC ODBC ADO.NET OLE DB Async/of Sync. communicatie Data uitwisseling via database drivers Async. communicatie TEXT ASCII Data uitwisseling via Message Queue Data- uitwisseling middels batch WUS WSDL ebMS WS-RM XML HTTP Edukoppeling Berichten standaard Oracle 11g 3-lagen applicatie Berichtenprotocol InspectieBus Business Process Management MSMQ MQ JMS MQ series Bericht Internet Berichtenkoppeling met Edustandaard


Download ppt "IvhO en de ROSA referentiearchitectuur Presentatie Architectuurraad, 8 oktober 2015 Roberto Wiredu."

Verwante presentaties


Ads door Google