De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IvhO en de ROSA referentiearchitectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "IvhO en de ROSA referentiearchitectuur"— Transcript van de presentatie:

1 IvhO en de ROSA referentiearchitectuur
Presentatie Architectuurraad, 8 oktober 2015 Roberto Wiredu

2 Inhoud Waar staat de onderwijsinspectie binnen het onderwijsdomein
IvhO bedrijsprocessen Applicaties op processen Huidige applicatiearchitectuur Knelpunten in applicatiearchitectuur Informatieketen en afspraken gegevensuitwisseling Samenhang IvhO principes vs ROSA referentiearchitectuur Streefarchitectuur IvhO

3 Onderwijsinstellingen
Onderwijsdomein PO-Raad SO-instellingen SBV Samenwerkings Verband VVE Kinderopvang organisaties VVE Peuterspeelzalen Onderwijsinstellingen Onderwijsverzorging | Vaststelling onderwijs(zorg)aanbod | Beheer interne gegevensverzamelingen | Waarborging onderwijskwaliteit | Verantwoording | Sectorale onderwijsondersteuning | Accreditatie PO-instellingen Ministerie van OCW OCW Wetgeving | Begroting | Ontwikkeling Beleidskaders VO-instellingen DUO DUO Beheer sectorale basisgegevens | Bekostiging onderwijsinstellingen Afnemen staatsexamens | Informatieverstrekking | Studiefinanciering | Logistiek centrale examens VO-Raad CVE IvhO Toezicht kwaliteit onderwijs | Toezicht naleving wet- en regelgeving | Financieel toezicht AOC-Raad IvhO Leerling SLO Ontwikkeling landelijke leerplankaders CITO Ontwikkeling centrale toetsen en examens BVE-instellingen CITO CVE Waarborging kwaliteit examens | Vaststelling wijze afname examens | Afnamen staatsexamens en verstrekken diploma’s MBO-Raad SLO Gemeenten Onderwijshuisvesting | Leerlingenvervoer | Toezicht naleving leerplichtwet | Bestrijding onderwijsachterstand | Verzorging aanbod en toegankelijkheid voorschool | Toezicht kwaliteit peuterspeelzalen HO-instellingen HBO-Raad VSNU LSVB Gemeenten

4 IvhO bedrijfsprocessen
Onderwijsinstellingen, belanghebbenden en leveranciers (Be)sturende processen Ketenpartners Strategische planvorming Tactische planvorming Controle en Kwaliteit Organisatie- en innovatieve projecten Proces MT-I en MT-breed Primaire processen Geïntegreerd Bestuurstoezicht Instrumentarium VVE Pilots Toezicht 2020 Kwaliteitstoezicht sectoren Handhaving Themaonderzoek Toezicht directie Rekenschap Toezicht Kinderopvang Loket en Signalenroute Proces Onderwijsverslag Proces vertrouwensklachten Behandeling klachten inzake gedragingen van de IvhO Ondersteunende processen Personeel en Organisatie Facilitair zaken ICT Inkoop & Financiën Planning en Control Communicatie Recordmanagement (Documentatie en Post & Archief) Academie voor Onderwijstoezicht Loket Onderwijsinspectie Bestuurs- ondersteuning en Advisering (BOA)

5 Applicaties op Processen

6 Huidige applicatiearchitectuur IvhO

7 Knelpunten in IvhO applicatielandschap
Het landschap bestaat uit diverse technologie en het grootste deel uit maatwerk ontwikkelde applicaties Applicatielandschap is te complex van opzet. De complexiteit zit in de applicatiekoppelingen. De koppelingen zijn bijna allemaal één-op-één meestal direct op de databases en vrijwel zonder gemeenschappelijke standaarden Applicatie IBIS heeft bijvoorbeeld te maken met ongeveer 20 verschillende gegevensstromen die ieder een eigen vorm van technische realisatie (interface) met zich meebrengen Dit betekent dat bij wijziging aan IBIS rekening moet worden gehouden met 20 koppelingen Er zijn in sommige gevallen geen directe koppeling tussen IBIS en andere applicaties; de gegevens worden dan handmatig ingelezen Bijvoorbeeld: toevoegen elementtype of veranderen van elementrelaties

8 Informatieketen

9 Afspraken gegevensuitwisseling..
Het beheer op de NAW- en tenaamstellingsgegevens van scholen (instellingen), bevoegd gezagen (besturen) en etc. vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de DUO te Zoetermeer; Deze gegevens vormen een belangrijke basisregistratie van het Inspectie OvT Systeem (IBIS); Het is IvhO niet toegestaan zelf mutaties door te voeren in de data, adreswijzigingen worden via IvhO doorgespeeld aan DUO, waar de mutaties worden doorgevoerd in BRIN; IvhO heeft geen rechtstreekse toegang tot BRIN, DUO gebruikt hiervoor een distributiedatabase. In deze Oracle database staat een beperkte set gegevens, gedenormaliseerd ten opzichte van BRIN zelf, dat elke nacht wordt ververst. Er zijn in sommige gevallen geen directe koppeling tussen IBIS en andere applicaties; de gegevens worden dan handmatig ingelezen Bijvoorbeeld: toevoegen elementtype of veranderen van elementrelaties

10 Samenhang IvhO principes en ROSA Referenties (pagina 1)
Korte uitleg ROSA Principes IvhO werkt onder architectuur – Borging IvhO kiest voor 'werken onder architectuur' waarbij de ICT-architectuur dient als ‘bestemmingsplan’. Standaardisatie en “Best-practices” ICT gaat uit van uniformiteit en standaard producten, kiest voor standaardisatie en sluit aan bij de keuzes die gemaakt worden binnen de overheid en binnen OCW Samenwerking in de keten Inspectie wil meer gaan samenwerken in de keten, in het bijzonder in het onderwijsveld. Het hanteren van algemene standaarden is daarbij van belang Een gezamenlijke basisinfrastructuur Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling Kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens De Inspectie kent veel afnemers van informatie, zoals instellingen. Deze informatie moet toegankelijk zijn, dat wil zeggen vindbaar en zoveel mogelijk op maat gesneden voor de afnemer. Ook moet de kwaliteit van de informatie gewaarborgd zijn. De Inspectie streeft naar een hoge kwaliteit en actuele beschikbaarheid van gegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik Binnen de Inspectie moeten gegevens consistent zijn. Daarom wordt gekozen voor enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik. Per gegeven wordt één bron aangewezen die leidend is en de enige plek is waar het gegeven aangepast mag worden Eenmalige registratie meervoudig gebruik

11 Samenhang IvhO leidende principes en ROSA Referenties (2)
Werken onder architectuur L2 Stand. & best practices L5 Eenvoud en standaardisatie L6 Enkelv. opslag, meervoudig gebruik ROSA Referentiearchitectuur L7 ICT Ondersteunt flexibiliteit L3 Samenwerking in de keten L4 Kwaliteit en toegank. geg L8 Modulaire benadering systemen L9 Werkt conform 3-lagen model L10 IvhO volgt de technologische ontwikkelingen

12 Streefarchitectuur IvhO
DWR Rijksportaal infrastructuurwerkplekdiensten Generieke rijkswerkplek Webbase schermen Rijksportaal P-direktportaal Visitiekaartje module Internet SaaS/externe appl Inkoop & Financiën SAP SAP-OCW Financiën Kwalidata Reflex Online (vergaderruimtes) GIR Hippo TZK eDocs DWH Tangelo MAVIM (Keten)partners Monitoring Als we de doelstellingen en principes L3 en L5 toepassen op het IvhO applicatielandschap krijgen we deze streefarchitectuur. Dit is een vereenvoudigde weergave van de IvhO applicatiearchitectuur zoals die in 2016 er uit zou zien. Beveiliging/autorisatie / Privacy Berichtenvalidatie Afsprakenregistratie ESB InspectieBus ANP Krantartikelen Postcode webservice Routering Monitoring/ loging Berichtentransformatie Externe koppeling Internet Onderwijsveld OCW Onderwijsveld (PO, VO, MBO) AD/LDAP Edukoppeling Berichten Standaard BRIN/BROI (DUO) BRON (DUO) ISD Collector IBIS TOPdesk Incidententool TOPdesk KVI TOPdesk Loket/S&V CITO Infrastructuur diensten

13 Berichtenkoppeling met Edustandaard
Oracle 11g 3-lagen applicatie InspectieBus Berichtenprotocol Async. communicatie Data-uitwisseling middels batch Business Process Management TEXT ASCII Presentatie MSMQ MQ JMS MQ series Data uitwisseling via Message Queue Business Logic Bericht InspectieBus Async/of Sync. communicatie Data Logic JDBC ODBC ADO.NET OLE DB Data uitwisseling via database drivers Bericht Internet Edukoppeling Berichten standaard Database Koppelvlak overheid standaarden WUS WSDL ebMS WS-RM XML HTTP Data uitwisseling via Webservices en overheid standaarden


Download ppt "IvhO en de ROSA referentiearchitectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google