De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak ROC Nijmegen Start herzien kwalificatie dossier met cohort 2016 7 Standaarden voor het Onderwijs Inzet 12 Onderwijsregisseurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak ROC Nijmegen Start herzien kwalificatie dossier met cohort 2016 7 Standaarden voor het Onderwijs Inzet 12 Onderwijsregisseurs."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanpak ROC Nijmegen Start herzien kwalificatie dossier met cohort 2016 7 Standaarden voor het Onderwijs Inzet 12 Onderwijsregisseurs

3 Opdracht onderwijs regisseurs Implementatie KD’s Geven van een Kwaliteitsimpuls Sturen op Innovatie

4 Onderwijsregisseurs: Docenten LD 50% lessen en 50% voor ontwikkeling en vernieuwing Opdracht: Aansturen van de vertaling van het nieuwe kwalificatiedossier naar een werkbaar curriculum in samenspraak met de opleidingsteams, –managers, directeuren en instellingen binnen de wettelijke kaders, de 7 standaarden en het directieplan. Inzet LPC uit 50% lestaak

5 Sturen op Innovatie Modern onderwijs: –ELO Onderwijs Online –Cross-over opleidingen waar relevant –Brede niveau 2 opleidingen Curriculumontwikkeling in dialoog met het werkveld In afstemming met het VMBO en HBO

6 7 Standaarden voor het Onderwijs De wereld verandert, beroepen veranderen, onze studenten veranderen.

7 Uitgangspunten School of Life Onderwijsvisie Wettelijke kaders

8 1.Het onderwijs is gericht op de samenleving en de arbeidsmarkt van (over)morgen –Dienstverlenend zijn –Duurzaamheid –Interculturele communicatie –Ondernemend zijn –Onderzoekende houding

9 2. Het onderwijsprogramma is beroepsgericht en regionaal ingekleurd Het kwalificatiedossier geeft ruimte voor regionale keuzes. Teams maken deze keuzes op transparante wijze samen met het werkveld Daar waar de ontwikkelingen dat vragen, werken opleidingen samen binnen het ROC brede kader.

10 3. Het werkveld is structureel betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs, examinering en loopbaanontwikkeling De dialoog en het partnerschap met de stakeholders zijn voor de opleidingen cruciaal

11 4. De krachtige didactische leeromgeving faciliteert het activerend leren Betekenisvol leren vindt plaats in de beroepspraktijk of in een valide afspiegeling daarvan Elke docent kan werken met en wordt in teamverband structureel geschoold in de activerende didactiek. Elke docent kan werken met de leermogelijkheden van de ELO.

12 5. De begeleiding is gericht op de sturing van de eigen loopbaanontwikkeling De studieloopbaanbegeleiding is gericht op: –De mogelijkheden en het niveau van de student bij aanvang van de opleiding –Het zelfstandig verwerven van een actieve rol op de arbeidsmarkt en in de samenleving –Oriëntatie op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleidingen

13 6. De examinering is gebaseerd op het nieuwe KD, de diploma-eisen en sluit aan bij actuele wet- en regelgeving inzake examinering binnen het mbo Het examenplan is richtinggevend voor de vormgeving van het curriculum Bij de examinering wordt in overleg met het regionale werkveld invulling gegeven aan het examenprofiel bij het KD

14 7. ROC Nijmegen biedt de student keuzes aan Een student kan kiezen uit roc-brede keuzedelen en minimaal 1 branche-specifiek keuzedeel. Een keuzedeel moet goedgekeurd zijn door SBB. Branche-specifieke keuzedelen worden in samenspraak met het werkveld in de regio bepaald.

15 Kwalificatiedossier VP 01-08-2016 Keuze- deel Keuzedeel Keuzedeel Keuzedeel branche verbij- zonde- ringen Profiel Mbo- Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) Profiel Mbo- Verpleegkundige verpleeg- en verzorginghuizen en thuiszorg (VVT) Profiel Mbo- Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Profiel Mbo- Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) Basis- deel MBO verpleegkundige niveau 4 op basis van werkprocessen Generieke onderdelen niv. 4 (Nederlands, rekenen, Engels, Loopbaan en burgerschap)

16 Vergelijking kerntaken en werkprocessen Oud KD (2014) Nieuw KD (vanaf 2016) Basisdeel Beroeps specifieke onderdelen KerntaakWerkprocesKerntaakWerkproces Kerntaak 1 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op B1-K1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces B1-K1-W1: Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden B1-K1-W2: Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uitB1-K1-W3: Stelt een verpleegplan op 1.4 Begeleidt een zorgvrager B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers B1-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructieB1-K1-W6: Begeleidt een zorgvrager 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties B1-K1-W7: Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Coördineert de zorgverlening B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties 1.9 Evalueert de zorgverlening B1-K1-W9: Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers B1-K1-W10: Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast Kerntaak 2 Uitvoeren van organisatie- en professie-gebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid B1-K2-W2: Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1-K2-W3: Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding B1-K2-W4: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers Noot. Dikgedrukte onderdelen in het basisdeel wijken af of bevatten een nuancering. Het werkproces Begeleidt een groep zorgvragers is verplaatst naar profieldeel 3 en 4. De profieldelen in het nieuwe KD bevatten nieuwe, verder uitgewerkte werkprocessen, die in het oude KD niet voorkomen.

17 Branche verbijzonderingen Branche verbijzondering Profiel 1: P1 Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) P1-K1: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in het ZH P1-K1-W1: Biedt zorg en begeleiding rond onderzoek en behandeling P1-K1-W2: Communiceert met een zorgvrager ter bevordering van behandeling en herstel Profiel 2: P2 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) P2-K1 Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT P2-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samen redzaamheid P2-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners P2-K1-W3 Biedt zorg in de thuissituatie Profiel 3 Mbo- Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) P3-K1 Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GGZ P3-K1-W1 Biedt een zorgvrager herstel ondersteunende zorg P3-K1-W2 Communiceert met zorgvrager gericht op maatschappelijke participatie P3-K1-W3 Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen Profiel 4: Mbo- Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) P4-K1 Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GHZ P4-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden P4-K1-W2 Communiceert met en begeleidt doelgroepen in de GHZ P4-K1-W3 Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen

18 Keuzedelen opleiding VP Diversiteit niveau 4 Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg Duits in de beroepscontext A2 Expressief talent Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Mensen niet-aangeboren hersenletsel Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Veiligheid en vakmanschap niveau 3 Wijkgericht werken Zorg en Technologie niveau 4

19 Mijlpalen Wanneer af Wat Hoe Mei 2015 Planning LPC voor implementatie herzien KD Agenderen op team overleggen en LPC bijeenkomsten vanaf feb/mrt: visie van team, ideeën inventariseren Mei 2015 Vaststellen taakbeleid tbv implementatie herzien KD Vaststelling teamtaken en formatie door TM. Toekenning van additionele middelen. Mei 2015 Ondersteuning voor en onderzoek naar innovaties (LeerKRACHT, Peer review, digitale werkvormen etc) Onderzoekende houding en ondernemerschap? Inventarisatie huidige innovaties i.s.m. kwaliteitseisen curriculum Inventariseren en rapporteren Inventarisatie studiedag 4 nov opnemen Contact met kenniscentra (sectorkamer zorg) en/of lectoraten SLB visie samen opfrissen Mei 2015 tot september 2015 Het team is op de hoogte van de veranderingen in het werkveld en beroepscontext Onderzoek naar werkveld en beroepsperspectief (landschapsmodel) Juli 2015 Vaststelling keuzedelen, configuratie en examinering Keuzedelen vaststellen in overleg met het werkveld - Onderzoek naar samenwerking andere opleidingen Onderzoek wensen werkveld -Plan van aanpak samenwerking en implementatie -Uitvoering plan van aanpak Juli 2015 ELO en didactiek: Ondersteuning digitalisering van het onderwijs Teamscholing ELO en atelier didactische werkvormen Inrichting ELO met opleidingsinfo en onderwijsinhoud etc Dec 2015 Het team ontwikkelt samen met het werkveld het onderwijs en stemt onderwijsactiviteiten af op de ontwikkelingen in het werkveld. LPC maakt plan van aanpak in samenwerking met werkveld (co-creatie en landschapsmodel) Februari 2016 Cross-over realiseren; minimaal een directie overstijgend en een binnen DEC Onderzoek naar samenwerking andere opleidingen -Plan van aanpak samenwerking en implementatie -uitvoering plan van aanpak Augustus 2016 Ondersteuning werkveld met transitie zorg Zorglandschap en werklandschap is in kaart gebracht en leerlandschap is hierop afgestemd Meedenken en /of veldonderzoek Start nieuw curriculumOntwikkeltraject aansturen Uitvoering programma

20


Download ppt "Aanpak ROC Nijmegen Start herzien kwalificatie dossier met cohort 2016 7 Standaarden voor het Onderwijs Inzet 12 Onderwijsregisseurs."

Verwante presentaties


Ads door Google