De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendom Keuzemodules: Bijbel Geschiedenis van het christendom - Wereldreligies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendom Keuzemodules: Bijbel Geschiedenis van het christendom - Wereldreligies."— Transcript van de presentatie:

1 IKOS Introductie

2 Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendom Keuzemodules: Bijbel Geschiedenis van het christendom - Wereldreligies Eindopdracht Stageopdrachten Filosofie

3 Openbaar en bijzonder onderwijs Bijzonder:Openbaar: Bestuur: privaatpubliek Identiteit: (meestal) een levensbeschouwelijke richting levensbeschouwelijk neutraal “Actief pluriform” Toegankelijk- heid: beperktalgemeen kan er zijnmoet er zijn

4 KGS en GVO Kennis van geestelijke stromingen (kgs): Verplichtop elke basisschool Inzicht in de samenleving Objectief Godsdienstig vormingsonderwijs (gvo): Facultatief op openbare scholen Godsdienstige vorming Subjectief

5 WPO artikel 46 1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

6 WPO artikel 50 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 schooluren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

7 WPO artikel 51.1 Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag.

8 Competenties Interpersoonlijk Pedagogisch Didactisch Organisatorisch Samenwerking  Met collega’s  Met de omgeving Reflectie

9 Kerndoelen De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. (37) De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. (38) De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. (47) De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, ….. (49)

10 Legitimatie en doelstelling Evangelisatie Presentie; dienst aan de samenleving Begrip voor godsdienstigheid Stimuleren een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen

11 Doelstelling IKOS: " De Landelijke Stichting IKOS zet zich in voor Godsdienstig Vormings Onderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen met als doel d.m.v. een introductie in de bijbelse en christelijke geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen en tevens begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen." - oecumenisch

12 Doelstelling uit voorlopige competenties g/hvo ".... onderwijs waarin mensen en kinderen zoeken naar wegen die leiden tot een samenleving waarin zorg, gerechtigheid, vrede en democratisch burgerschap, inclusief de aandacht voor het milieu (schepping) centraal staan." “aan een open communicatie tussen verschillende levensbeschouwelijke opvattingen bijdragen”

13 Religie Bij religie gaat over fundamentele levensvragen: God MensWereld

14 Levensbeschouwing een definitie Geheel van inzichten, waarden en ervaringen dat veelal in verhalende vorm wordt vastgehouden en overgeleverd wordt en dat in kenmerkende rituelen en leefvormen tot uitdrukking komt

15 7 dimensies Opvattingen Verhalen Rituelen Sociale verbanden Waarden en normen Beelden Ervaringen

16 7 terreinen De natuurlijke dingen De gemaakte dingen De andere mensen De maatschappij De geschiedenis De persoon/het zelf Het geheel/een omvattend perspectief/het geheim


Download ppt "IKOS Introductie. Ikos-opleiding Actieve pluriformiteit HumanismeIslamChristendom Keuzemodules: Bijbel Geschiedenis van het christendom - Wereldreligies."

Verwante presentaties


Ads door Google