De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkproject Social Work

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkproject Social Work"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkproject Social Work
ISOSOW01RD Startbijeenkomst

2 Groepsindeling Drie groepen samengesteld uit de eerste jaarsgroepen van de deeltijdopleidingen van MWD, Pedagogiek en SPH Helaas geen studenten van de opleiding CMV Programma loop over twee kwartalen, om de twee weken les

3 Kennismaking en indeling subgroepen
Korte kennismaking met de docent. De studenten kennen elkaar ook niet allemaal. Studenten stellen zich voor: welke opleiding volgt de student en waar werkt hij (betaald of onbetaald) Lijsten met subgroepsamenstelling zijn bekend

4 Deel 1: Waarom praktijkproject social work?
Introductie projectmatig werken Inzicht in de verschillende taken en functies van andere disciplines in het sociaal werk Wat is Social Work? Wat houdt projectmatig werken in? Gedurende een afgebakende periode en met een afgebakend doel samenwerken. Daarbij gaat het om het afbakenen van tijd en doelstelling en gaat het om afspraken maken: wie doet wat en hoe spreek je elkaar aan op deze afspraken. Hoe zijn verantwoordelijkheden verdeeld, hoe zijn taken verdeeld? Social work ( specifieke functie) is anders dan sociaal werk (verzamelbegrip): komt verderop nog terug

5 Opzet van de module Acht bijeenkomsten: 1 lesuur theorie en achtergronden en 1 uur begeleid werken aan de eindopdracht Per groep subgroepen van vijf studenten Subgroep werkt aan gezamenlijke toetsopdracht Daarnaast individuele toetsopdracht

6 Toets subgroep individueel
Signaleringsnotitie (20 pag.) naar aanleiding van een signaal uit het sociale domein. Notitie analyseert het signaal en de sociale gevolgen (positief of negatief) voor mensen Interventieplan (5 pag.) Op welke wijze kun jij als mwd’er, pedagoog of sph’er aan de slag met dit signaal en beschrijf je welke interventies jij vanuit je eigen beroep kunt plegen op het signaal Een reflectie op de samenwerking in de groep (2 pag.)

7 De vier opleidingen van ISO
CMV MWD Pedagogiek SPH Verschillende werkvelden in het sociale domein, verschillende opleidingsprofielen, verschillende competenties en verschillende functies Suggestie: van elke opleiding (SPH, MWD en Pedagogiek) uit nodigen om te vertellen wat hun specifieke opleiding inhoudt

8 Culturele en Maatschappelijke vorming
Sociale professionals van CMV ondersteunen en begeleiden mensen om hun cultureel en maatschappelijk leven vorm te geven. Zij ontwerpen en organiseren programma’s en projecten die mensen uitdagen en in staat stellen om deel te nemen aan het culturele en maatschappelijke leven. De CVM’er werkt op alle plekken waar mensen sociale of culturele activiteiten ontplooien: buurthuizen, wijken, culturele instellingen, bij de overheid, bij ngo’s in commerciële bedrijven of als zelfstandig ondernemer Kernwoorden: werken in groepen, werken in buurten of wijken, cultuur, samenleving, grotere verbanden, meso- en macroniveau

9 CMV Gericht op wijk- en buurt of op specifieke doelgroepen (jeugd en jongeren, volwassenen, anderstaligen) Gericht op samenleven in de buurt of wijk Gericht op leefbaarheid en sociale samenhang Gericht op educatie en cultuur

10 Functies: Buurthuiswerker Jongerenwerker Educatief werker Opbouwwerker
Medewerker cultuureducatie Begeleider recreatieve voorzieningen (commercieel) ISO CMV: specifieke opleiding theater en maatschappij

11 Maatschappelijk werk en Dienstverlening
Leidt op tot maatschappelijk werker. MWD’er zet zich in voor verbetering in het sociaal functioneren van personen door methodisch te werken met de cliënt en de omgeving. Biedt hulp en steun aan mensen met lichamelijke, (psycho)sociale, psychische en materiële problemen. Werkt in teamverband met beroepsgenoten of in multidisciplinaire teams in o.a. (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, reclassering, jeugdzorg, sociale zekerheid, maatschappelijke opvang, buurthuizen, revalidatiecentra Nadruk op sociaal functioneren, cliënt en omgeving, problematiek (psychosociaal, medisch, materieel, psychisch). Zowel individueel als in groepsverband. Methodisch werken

12 fucnties Maatschappelijk werker (algemeen maatschappelijk werk)
Reclasseringswerker Jeugdzorgmedewerker Schoolmaatschappelijk werker Medewerker maatschappelijke opvang Bedrijfsmaatschappelijk werk Ziekenhuismaatschappelijk werk

13 Pedagogiek Pedagoog ondersteunt bij individuele hulp- en ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren, ouders, docenten en andere opvoeders Pedagoog begeleidt en ondersteunt kinderen en jongeren binnen instellingen voor opvoeding, zorg en onderwijs Pedagoog adviseert instellingen en overheden over beleid en preventie rondom opvoedingsproblemen Nadruk op opvoedings- en opgroeivraagstukken zowel t.b.v. ouders en kinderen als t.b.v. overheid, organisaties, scholen etc.

14 Pedagogen werken in Hulpverlening aan kinderen en jeugdigen
Geïndiceerde zorg, Preventie en voorlichting Beleid rond opvoeding, preventie en jeugdzorg Kinderopvang, onderwijs en welzijnsvoorzieningen Brede school, centra voor jeugd en gezin, bureaus jeugdzorg

15 Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Ondersteunen mensen – van jong tot oud – om hun leven (weer) zo zelfstandig mogelijk in te richten. Tijdelijke, langdurige of permanente hulp bij problemen in relaties, gezin, opvoeding, eigen ontwikkeling maar ook bij beperkingen, psychiatrische problematiek of bij ziekte Hulp, zorg, ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis of in een instelling Begeleiding en ondersteuning in de woon- en leefsituatie. Cliënt kan kort- of langdurig niet zelfstandig functioneren in de woon- en leefsituatie. Het gaat om allerlei vormen van ondersteuning van dagelijkse levensbehoeften tot heel specifieke ondersteuningsvragen.

16 SPH’ers werken in Jeugdzorg en jeughulpverlening
Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingenwerk, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, jongerenwerk en overheid

17 Transitie in zorg en welzijn
Fundamentele veranderingen in stelsel van zorg en welzijn: transitie van verzorgingsstaat naar participatie- samenleving Overheid trekt zich terug, decentralisatie van bevoegdheden en budget naar gemeenten. Van recht (awbz) naar compensatieplicht Transitie: Decentralisatie van de jeugdzorg Overheveling van AWBZ-taken naar Wmo Passend onderwijs Participatiewet Sluitende aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

18 Gevolgen: Niet meer automatisch recht op zorg en hulp.
Als mensen tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving (bijv. vanwege psychosociale problemen, een beperking, materiële problemen, verslaving etc.) heeft de gemeente een compensatieplicht: zorgen dat mensen in staat zijn om wel volwaardig deel te nemen. Beroep op zorg: eerst een beroep op familie, buren, sociaal netwerk, vrijwilligers dan pas op voorzieningen

19 Andere gevolgen Meer nadruk op preventie
Meer vroeghulp in de directe sociale omgeving in plaats van dure instellingszorg (bedden, instellingen)

20 Van specialist naar generalist
Grotere nadruk op wijkgerichte aanpak (preventie en vroeghulp in directe sociale omgeving) Wijkteams met generalisten die snel en effectief in een vroeg stadium adequate hulp kunnen verlenen en interventies kunnen organiseren in de directe sociale omgeving van de cliënt

21 Social Work Social work is iets anders dan sociaal werk.
Sociaal werk: verzamelbegrip voor mensen die werkzaam zijn in het sociale domein (CMV’er, MWD’er, SPH’er en Pedagoog) Social Work: een eigen beroepsprofiel opgesteld door de international federation of Social Workers

22 Social Work The Social Work profession facilitates social change and development, social cohesion and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsability and respect for diversities are central to social work Underpinned by theories of social work, social sciences, humanites and indigenous knowledges, social work engages people and structures to adress life challenges and enhance welbeing De in 2014 voorgestelde definitie van Social Work volgens IFSW In Nederlandse vertaling Social Work is een praktijkgericht vak en een academische discipline die sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, en de emancipatie en bevrijding van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het social work. Onderbouwd door theorieën van social work, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en door zelf verworven kennis, verbindt social work mensen en structuren en richt zich op uitdagingen van het menselijk bestaan en het verbeteren van welzijn.

23 Opdracht (15 minuten) Ga bij elkaar zitten in je eigen subgroep en vertaal de definitie in het Nederlands Kies één van de principles uit de definitie en maak duidelijk wat dat voor jullie subgroep betekent. Voorbeeld: Wat betekent respect for diversities volgens jullie concreet in de context van jullie beroep? Elke subgroep stelt een woordvoerder aan die toelichting geeft op jullie antwoord

24 Deel 2: signaleren Wat verstaan we in het sociale domein onder signaleren? Signaleren:

25 Er valt je iets op Situaties of gebeurtenissen Toeval of niet?
Nadruk op signaleren in het sociale domein: signalen zijn voorboden van sociale problematiek, kunnen zowel positief als negatief zijn: positief – jongeren eisen voorzieningen op, vrouwen willen veilig naar huis kunnen fietsen, ouderen eisen een bibliotheek. Negatief: steeds meer aanvragen voedselbank, jongeren die eerder afhaken bij school, meer daklozen op straat, vaker huisuitzettingen etc. Het gaat om het patroon: het signaal is een voorbode van een onderliggend maatschappelijk probleem: er is iets aan de hand en dat vraagt om een oplossing

26 Definitie (vlgs Scholte, Felten en Sprinkhuizen)
Signaleren is het opvangen van en betekenis toekennen aan gebeurtenissen binnen en buiten de beroepspraktijk, die de sociaal- maatschappelijke omstandigheden van burgers zowel positief als negatief beïnvloeden. In de opdracht: opvangen (wat valt op) Betekenis toekennen: wat is er aan de hand en waarom is het van belang voor sociaal werkers? Wat zegt het signaal over de maatschappelijke omstandigheden van burgers en wat moeten wij als sociale professionals met dit signaal?

27 Signaleren: Altijd gericht op het verbeteren van de situatie van kwetsbare burgers Burgers? Kwetsbare burgers? Het gaat altijd om empowerment, zelfredzaamheid, autonomie, rechtspositie, sociale ongelijkheid, schrijnende misstanden, etc.

28 Cliënten of burgers? Zijn de mensen waarmee je werkt uitsluitend cliënt? Of zijn ze op de eerste plaats burgers? Verschil tussen cliënt (medisch model versus burgerschapsmodel: is de cliënt iemand met een probleem (beperking, verslaving, psychosociale problemen, psychiatrische problematiek, opvoedingsproblemen, armoede, beperkt sociaal netwerk, oud en uitgerangeerd of is het primair een inwoner van Nederland met rechten en plichten?

29 Burgerschap In het Frans: citoyen of bourgeois (ingezetene of burger
Bourgeois: maatschappelijke klasse (van de middeleeuwen tot de Franse revolutie) Bourgeois: nadruk op sociale positie (klasse) Citoyen: nadruk op rechtspositie (rechten en plichten)

30 citoyen Inwoner van een stad of een staat

31 Burgerschap Bourgeois: positie ten opzicht van andere sociale klassen
Ondergeschikt aan adel en geestelijkheid Citoyen: rechten en plichten.

32 Nederlands staatsburger
Rechten: huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs, bescherming (politie en leger), (gezondheids)zorg, welzijn, Vrijheden: recht van vereniging en vergadering, recht op vrijheid van meningsuiting, recht om te stemmen of om gekozen te worden, recht op te kopen, verhuren of te ondernemen Plichten: belasting betalen, je houden aan wetten en regels, rechten van anderen respecteren, leerplicht, zorgplicht, voorzien in je eigen onderhoud,

33 Opdracht (subgroep) 1. Hoe benader jij je cliënt: als burger of als cliënt? Brainstorm over signalen en signaleren en noem twee voorbeelden die voldoen aan de definitie: Gebeurtenis of situatie binnen en buiten de beroepspraktijk Sociaal-maatschappelijke omstandigheden van kwetsbare burgers Positieve of negatieve invloed Maximaal tien minuten. Daarna per subgroep een korte presentatie.

34 Volgende bijeenkomst Bestuderen Reader deel 1 en 5
Wat is een signaleringsnotitie en waaraan moet die voldoen? Op zoek naar een geschikt signaal


Download ppt "Praktijkproject Social Work"

Verwante presentaties


Ads door Google