De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkproject Social Work ISOSOW01RD Startbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkproject Social Work ISOSOW01RD Startbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkproject Social Work ISOSOW01RD Startbijeenkomst

2 Groepsindeling Drie groepen samengesteld uit de eerste jaarsgroepen van de deeltijdopleidingen van MWD, Pedagogiek en SPH Helaas geen studenten van de opleiding CMV Programma loop over twee kwartalen, om de twee weken les

3 Kennismaking en indeling subgroepen

4 Deel 1: Waarom praktijkproject social work? Introductie projectmatig werken Inzicht in de verschillende taken en functies van andere disciplines in het sociaal werk Wat is Social Work?

5 Opzet van de module Acht bijeenkomsten: 1 lesuur theorie en achtergronden en 1 uur begeleid werken aan de eindopdracht Per groep subgroepen van vijf studenten Subgroep werkt aan gezamenlijke toetsopdracht Daarnaast individuele toetsopdracht

6 Toets subgroep Signaleringsnotitie (20 pag.) naar aanleiding van een signaal uit het sociale domein. Notitie analyseert het signaal en de sociale gevolgen (positief of negatief) voor mensen individueel

7 De vier opleidingen van ISO CMV MWD Pedagogiek SPH Verschillende werkvelden in het sociale domein, verschillende opleidingsprofielen, verschillende competenties en verschillende functies

8 Culturele en Maatschappelijke vorming Sociale professionals van CMV ondersteunen en begeleiden mensen om hun cultureel en maatschappelijk leven vorm te geven. Zij ontwerpen en organiseren programma’s en projecten die mensen uitdagen en in staat stellen om deel te nemen aan het culturele en maatschappelijke leven. De CVM’er werkt op alle plekken waar mensen sociale of culturele activiteiten ontplooien: buurthuizen, wijken, culturele instellingen, bij de overheid, bij ngo’s in commerciële bedrijven of als zelfstandig ondernemer

9 CMV Gericht op wijk- en buurt of op specifieke doelgroepen (jeugd en jongeren, volwassenen, anderstaligen) Gericht op samenleven in de buurt of wijk Gericht op leefbaarheid en sociale samenhang Gericht op educatie en cultuur

10 Functies: Buurthuiswerker Jongerenwerker Educatief werker Opbouwwerker Medewerker cultuureducatie Begeleider recreatieve voorzieningen (commercieel) ISO CMV: specifieke opleiding theater en maatschappij

11 Maatschappelijk werk en Dienstverlening Leidt op tot maatschappelijk werker. MWD’er zet zich in voor verbetering in het sociaal functioneren van personen door methodisch te werken met de cliënt en de omgeving. Biedt hulp en steun aan mensen met lichamelijke, (psycho)sociale, psychische en materiële problemen. Werkt in teamverband met beroepsgenoten of in multidisciplinaire teams in o.a. (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, reclassering, jeugdzorg, sociale zekerheid, maatschappelijke opvang, buurthuizen, revalidatiecentra

12 fucnties Maatschappelijk werker (algemeen maatschappelijk werk) Reclasseringswerker Jeugdzorgmedewerker Schoolmaatschappelijk werker Medewerker maatschappelijke opvang Bedrijfsmaatschappelijk werk Ziekenhuismaatschappelijk werk

13 Pedagogiek Pedagoog ondersteunt bij individuele hulp- en ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren, ouders, docenten en andere opvoeders Pedagoog begeleidt en ondersteunt kinderen en jongeren binnen instellingen voor opvoeding, zorg en onderwijs Pedagoog adviseert instellingen en overheden over beleid en preventie rondom opvoedingsproblemen

14 Pedagogen werken in Hulpverlening aan kinderen en jeugdigen Geïndiceerde zorg, Preventie en voorlichting Beleid rond opvoeding, preventie en jeugdzorg Kinderopvang, onderwijs en welzijnsvoorzieningen Brede school, centra voor jeugd en gezin, bureaus jeugdzorg

15 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Ondersteunen mensen – van jong tot oud – om hun leven (weer) zo zelfstandig mogelijk in te richten. Tijdelijke, langdurige of permanente hulp bij problemen in relaties, gezin, opvoeding, eigen ontwikkeling maar ook bij beperkingen, psychiatrische problematiek of bij ziekte Hulp, zorg, ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis of in een instelling

16 SPH’ers werken in Jeugdzorg en jeughulpverlening Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingenwerk, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, jongerenwerk en overheid

17 Transitie in zorg en welzijn Fundamentele veranderingen in stelsel van zorg en welzijn: transitie van verzorgingsstaat naar participatie- samenleving Overheid trekt zich terug, decentralisatie van bevoegdheden en budget naar gemeenten. Van recht (awbz) naar compensatieplicht

18 Gevolgen: Niet meer automatisch recht op zorg en hulp. Als mensen tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving (bijv. vanwege psychosociale problemen, een beperking, materiële problemen, verslaving etc.) heeft de gemeente een compensatieplicht: zorgen dat mensen in staat zijn om wel volwaardig deel te nemen. Beroep op zorg: eerst een beroep op familie, buren, sociaal netwerk, vrijwilligers dan pas op voorzieningen

19 Andere gevolgen Meer nadruk op preventie Meer vroeghulp in de directe sociale omgeving in plaats van dure instellingszorg (bedden, instellingen)

20 Van specialist naar generalist Grotere nadruk op wijkgerichte aanpak (preventie en vroeghulp in directe sociale omgeving) Wijkteams met generalisten die snel en effectief in een vroeg stadium adequate hulp kunnen verlenen en interventies kunnen organiseren in de directe sociale omgeving van de cliënt

21 Social Work Social work is iets anders dan sociaal werk. Sociaal werk: verzamelbegrip voor mensen die werkzaam zijn in het sociale domein (CMV’er, MWD’er, SPH’er en Pedagoog) Social Work: een eigen beroepsprofiel opgesteld door de international federation of Social Workers

22 Social Work The Social Work profession facilitates social change and development, social cohesion and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsability and respect for diversities are central to social work Underpinned by theories of social work, social sciences, humanites and indigenous knowledges, social work engages people and structures to adress life challenges and enhance welbeing

23 Opdracht (15 minuten) Ga bij elkaar zitten in je eigen subgroep en vertaal de definitie in het Nederlands Kies één van de principles uit de definitie en maak duidelijk wat dat voor jullie subgroep betekent. Voorbeeld: Wat betekent respect for dive rsities volgens jullie concreet in de context van jullie beroep? Elke subgroep stelt een woordvoerder aan die toelichting geeft op jullie antwoord

24 Deel 2: signaleren Wat verstaan we in het sociale domein onder signaleren?

25 Er valt je iets op Situaties of gebeurtenissen Toeval of niet?

26 Definitie (vlgs Scholte, Felten en Sprinkhuizen) Signaleren is het opvangen van en betekenis toekennen aan gebeurtenissen binnen en buiten de beroepspraktijk, die de sociaal- maatschappelijke omstandigheden van burgers zowel positief als negatief beïnvloeden.

27 Signaleren: Altijd gericht op het verbeteren van de situatie van kwetsbare burgers Burgers? Kwetsbare burgers?

28 Cliënten of burgers? Zijn de mensen waarmee je werkt uitsluitend cliënt? Of zijn ze op de eerste plaats burgers?

29 Burgerschap In het Frans: citoyen of bourgeois (ingezetene of burger Bourgeois: maatschappelijke klasse (van de middeleeuwen tot de Franse revolutie)

30 citoyen Inwoner van een stad of een staat

31 Burgerschap Bourgeois: positie ten opzicht van andere sociale klassen Ondergeschikt aan adel en geestelijkheid Citoyen: rechten en plichten.

32 Nederlands staatsburger Rechten: huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs, bescherming (politie en leger), (gezondheids)zorg, welzijn, Vrijheden: recht van vereniging en vergadering, recht op vrijheid van meningsuiting, recht om te stemmen of om gekozen te worden, recht op te kopen, verhuren of te ondernemen Plichten: belasting betalen, je houden aan wetten en regels, rechten van anderen respecteren, leerplicht, zorgplicht, voorzien in je eigen onderhoud,

33 Opdracht (subgroep) 1. Hoe benader jij je cliënt: als burger of als cliënt? Brainstorm over signalen en signaleren en noem twee voorbeelden die voldoen aan de definitie: Gebeurtenis of situatie binnen en buiten de beroepspraktijk Sociaal-maatschappelijke omstandigheden van kwetsbare burgers Positieve of negatieve invloed

34 Volgende bijeenkomst Bestuderen Reader deel 1 en 5 Wat is een signaleringsnotitie en waaraan moet die voldoen? Op zoek naar een geschikt signaal


Download ppt "Praktijkproject Social Work ISOSOW01RD Startbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google