De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek A Hafida El-Gharbaoui L 3.338.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek A Hafida El-Gharbaoui L 3.338."— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek A Hafida El-Gharbaoui H.El-Gharbaoui@hr.nl www.med.hr.nl/gharh L 3.338

2 Programma Aan- en afwezigen Kennismaken Regels in deze klas Intro verkenning methodische werken Eerste kennismaking met de plancyclus kennismaking met het gezin Opdrachten uitleggen groepjes samen stellen start opdracht Terugkoppeling en vooruitblik

3 Introductie van de module Wat is het doel en belang van deze module? lees de doelen van de module. Waarom is het van belang dat er methodisch gewerkt wordt? De opdrachten, toets. De handleiding is globaal, wij geven er vorm en inhoud aan. Gebruik mij ook als deskundige. Relatie met deel B.

4 Methodisch werken Welke kennis hebben jullie al over methodisch werken? Maak een korte presentatie voor de anderen van jullie kennis Wat ontbreekt volgens jullie?

5 Het gaat dan onder andere om belangrijke vaardigheden als: - Hoe kan je op een overzichtelijke en gestructureerde wijze beschikbare informatie op een rijtje zetten? - Hoe schat je in of het gedrag dat het kind laat zien afwijkend is van ‘het normale’, of er hulp nodig is en zo ja welke dan? - Hoe kan je feiten en meningen onderscheiden? - Hoe kan je afwegingen expliciteren en beslissingen onderbouwen? - Hoe kan je transparant en in dialoog met kind en gezin hierover praten?

6 Plancyclus

7 De fasen overgangen ● Oriënteren eindigt met probleemdefinitie. ● Probleemdefinitie leidt tot hypothesen. ● Diagnosticeren (onderzoeken van hypothesen) eindigt met diagnose, of liever analyse. ● Diagnose/analyse leidt tot doelen. ● Doelen vormen start voor (handelings)plan. ● Plannen eindigt met schema of plan voor uitvoering. ● Uitvoeren loopt over in evaluatie. ● Evaluatie kan leiden tot nieuw signaal, nieuwe diagnose of nieuwe kennis.

8 Andere methodes ?? ● Zoeken (als praktische Rotterdamse methodiek) ● Opgelet! ● Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

9 Het Ecologisch Model (Bronfenbrenner)

10 De empirische cyclus = onderzoek, dus komen tot kennis vermeerdering De diagnostische cyclus = therapie, dus komen tot een verantwoorde aanpak De regulatieve cyclus = vergelijkbaar met de Plancyclus, maar dan in alle situaties De nieuwe Wmo 2015 Wet Maatschappelijke ondersteuning ‘zelfredzaamheid’ & ‘participatie

11 Documentaire uit de onmacht kijken

12 Opdracht door nemen!!! 10 mint Vragen???

13 4 Opdrachtbeschrijving 1. Maak met je collega’s uit het wijkteam een eerste aanzet voor een methodisch verantwoord werkplan voor het gezin van Adessinio en Ashana. Werk hierbij tenminste de volgende vragen op papier uit: - Welke zorgen hebben we waarom rondom dit gezin/kind? (inventarisatieproblematiek) - Waarmee zouden we met dit gezin/kind aan de slag willen gaan? (analyse vande opvoedingssituatie) - Wat zou een eerste stap hierin kunnen zijn? (globale actieplanning)Dit werkplan is onderbouwd met minimaal zes bronnen vakliteratuur (waarvan min. 1 Engelstalig).Onder vakliteratuur worden onderzoekspublicaties verstaan of literatuur geschreven voor de doelgroep sociale professionals, geen websites die zich richten op een breed publiek.

14 2. Leg dit werkplan voor aan de teamleider van het wijkteam en formuleer ter voorbereiding op dit gesprek kritische vragen ten aanzien van de haalbaarheid en wenselijkheid van dit plan; Bijeenkomst 3 + 7 ( dus 2 keer, zie shl) Let op: inleveren schriftelijke voorbereiding gesprek wijkteamleider (MAX 3A4) 3 dagen van tevoren inleveren Wijkteamleider voor casusbespreking is Marleen Bravenboer

15 3. Beschrijf individueel welke mogelijkheden jij ziet op je huidige stageplaats om het gezin/kind te ondersteunen. Maak hierbij helder hoe het individuele ondersteuningsplan samenhangt met het bovengenoemde (groeps)werkplan. Betrek hierbij de instellingsmethodiek en wettelijke/beleidsmatige kaders waarbinnen desbetreffende organisatie werkt. Dit document is minimaal onderbouwd met 5 verschillende bronnen(vakliteratuur), waaronder documenten van de stagebiedende instelling (methodiekbeschrijving).

16 Praktische zaken Gastlessen op woensdag schrijf je in. In overleg met je teamleden schrijf je je in voor tenminste één gastcollege en als groep zorg je ervoor dat alle aangeboden kennis verzameld en gedeeld word Gesprekken met de wijkteamleider per groepje: de planning en de voorbereiding Inschrijven L03.342

17 Toetsing en beoordeling Lezen !!! ( 5 mint)Vragen hierover ???

18 Groep samen stellen

19 Aan de slag -Start opdracht: - Samenwerkingsafspraken, planning en inventariseren hulpvraag gezin/kind

20 Methodisch werken en de organisatie ● De visie van de organisatie waar jij stage loopt, bepaalt mede hoe er gewerkt wordt. ● Het beleid op zorg en welzijn van de overheid bepaalt hoe er in een organisatie gewerkt wordt. ● Verantwoording afleggen en transparantie zijn kernbegrippen.

21 Voordelen methodische aanpak ● beter vooruitkijken, meer controle en minder kans op fouten ● inzichtelijker ● handelen bespreekbaar maken/evalueren en je proces bijstellen ● overdraagbaar aan anderen

22 Ontwikkelingen sociale domein ● De tijdsgeest: kantelen en Welzijn nieuwe stijl De tijdsgeest: kantelen en Welzijn nieuwe stijl ● https://www.youtube.com/watch?v=Wl8nWQ1naSk https://www.youtube.com/watch?v=Wl8nWQ1naSk ● De tijdsgeest: kantelen en Welzijn nieuwe stijl

23 Achterliggend kader methodiek ZOEKEN ● Kantelen in de WMO: van aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken ● 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl

24 Doelen methodiek ZOEKEN ● laagdrempelige wijze dienstverlenen ● Opheffen van belemmeringen om te participeren in de samenleving (WMO-doel) ● Aanspreken van de eigen kracht van de burgers en diens omgeving met als doel zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten ● Doelgroep: professionals die direct contact hebben met burger (bv wijkteams)

25 Terugkopeling ● Komen jullie er in? ● Bevalt de manier van werken? ● Wat moet er bijgesteld worden? ● Waar kan ik woensdag extra aandacht aan besteden?

26 vooruitblik Huiswerk: lees hoofdstuk 3 en 4 van De Plancyclus en werk verder aan jullie plan. De eerste workshop om 10:30 uur Werken in een wijkteam  Inschrijven L03.342  Wijkteamleider Marleen Bravenboer


Download ppt "Methodiek A Hafida El-Gharbaoui L 3.338."

Verwante presentaties


Ads door Google