De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie

2 Paragraaf 1 Het Nederlandse rivierenlandschap Van bron tot monding Nederland: stroomgebied van vier grote rivieren - Eems - Rijn - Maas - Schelde Meeste vervuiling bij riviermonding

3 Soorten rivieren 1. Gletsjerrivieren Smeltwater van gletsjers Waterstand in de zomer hoger dan in de winter 2. Regenrivieren Laag waterpeil in droge tijden Meeste Nederlandse rivieren 3. Gemengde rivieren Smeltwater, regenwater en grondwater Bovenloop: vooral smeltwater Benedenloop: regenwater en grondwater

4 Variaties in afvoer 1. Debiet: hoeveelheid water per seconde 2. Regiem: verdeling van hoeveelheid water over een jaar

5 Paragraaf 2 De Nederlandse strijd tegen water Wateroverlast in Nederland Rivierenlandschap: vroeger jaarlijks overstromingen Stilstaand water: sedimentatie van grondsoorten - zand: oeverwallen - klei: komgronden Rivierenlandschap: risicogebied

6 Strijd tegen water Polders - westen en noorden - dijk eromheen - bemaling - sommige polders: boezem Rivierdijken - zomerdijk - winterdijk - uiterwaard Overloopgebieden

7 Ook watertekorten Perioden van droogte - zomerdroogte - voorjaarsdroogte Irrigatiesystemen - risico op verzilting

8 Paragraaf 3 Waterbeheer en transport Verdergaande strijd tegen water Dijkverlegging Dijkverhoging Uiterwaardafgraving Nevengeulen Kribverlaging

9 Waterbeheer belangrijk voor transport Rijkswaterstaat is verantwoordelijk - veel binnenvaartschepen - afspraken met andere landen - soms: conflicten

10 Kustverdediging Getijden (eb en vloed) kunnen de kust beschadigen - dijken waar geen duinen zijn (zeewering) Watersnoodramp - 1953 - Zuidwest-Nederland - project voor kustverdediging: Deltawerken

11 Paragraaf 4 Drinkwaterwinning en watergebruik Watergebruik in Nederland Verschillende functies - drinkwater - landbouw: irrigatie - industrie: proceswater, koelwater Dagelijks watergebruik per persoon: 120 liter - rijken gebruiken minder dan armere mensen - alleenstaanden gebruiken per persoon meer dan gezinnen Watergebruik in landbouw en industrie is afgenomen

12 Waterwinning in Nederland Drinkwaterwinning door waterleidingbedrijven in een waterwingebied Grondwaterwinning - meest gebruikt - goede kwaliteit - nadeel: verdroging Oppervlaktewaterwinning - Maas, Amsterdam-Rijnkanaal, spaarbekkens - meer verontreiniging, dus duurder Duinwaterwinning - zoetwaterzak - filterende werking duinzand

13 Regionale verschillen Landinwaarts: grondwater - zandgronden - goede kwaliteit - bereikbare diepte Langs de kust: oppervlaktewater - grondwater staat in contact met brak water - veel oppervlaktewater beschikbaar


Download ppt "Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie."

Verwante presentaties


Ads door Google