De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen: 100: 1,2,3 en 4 > Welkom. 1. Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt, gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de HEER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen: 100: 1,2,3 en 4 > Welkom. 1. Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt, gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de HEER."— Transcript van de presentatie:

1 Zingen: 100: 1,2,3 en 4 > Welkom

2 1. Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt, gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 2. Roep uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt." 3 en 4 >

3 3. Treed statig binnen door de poort, Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Hef hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam. 4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. Welkom en Afkondigingen >

4 Zingen: 968: 1,2 en 5 >

5 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van Zijn verbond, dankt aan Zijn dood het leven. Hij is haar bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

6 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kind'ren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

7 Met God zijn wij verbonden met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. Wetslezing uit Kolossenzen 3: 1 – 4 >

8 Zingen: 654: 1,2 en 4 > 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

9 Zing nu de Heer, stem allen in met ons die God lof zingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

10 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

11 Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht van Jezus Christus is gelijk de morgen straalde. Gebed >

12 Kinderen gaan naar de KND >

13 Zingen : “Voor we Gaan” >

14 Lezing 1: Genesis 26: 12 ~ 25 >

15 12. Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem. 13. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: 14. hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem, 15. en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde.

16 16. Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaak zei: 'U kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden.' 17. Toen vertrok Isaak en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar, en daar bleef hij wonen. 18. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven.

17 19. Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. 20. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. 'Dat water is van ons, 'zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. 21. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daarom Sitna. 22. Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid.

18 Hij noemde hem Rechobot, 'want, ‘ zei hij, 'nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.' 23. Van daar trok hij naar Berseba. 24. 's Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: 'Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.'

19 25. Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de HEER aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven. Zingen: 314: 1 en 2 >

20 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bij een gekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnen stromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

21 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten. Lezing 2: Efeze 2: 4 ~ 10 >

22 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5. heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.

23 8. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9. en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Zingen: 314: 3 >

24 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Preek >

25 Thema: ‘Izak, de ondernemer: zegen, zorg en dank’

26

27 1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, zegen Zijn naam te allen tijd. Gij die des daags Zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht. 2. Die in het huis des Heren zijt, zegent Zijn naam en majesteit, zingt tot Zijn eer met luider stem en hef uw handen op naar Hem.

28 3. Uit Sion, aan den Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep. Dankgebed en voorbede >

29 Geloofsbelijdenis – gezongen >

30 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; >

31 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof éne heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen. Collecten >

32 Zingen: 136: 1,8 en 13 >

33 1. Looft de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 8. Israël geleidde Hij veilig door de woestenij. Hij wijst ons het rechte spoor. Trouw is Hij de eeuwen door.

34 13. Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Zegen >

35


Download ppt "Zingen: 100: 1,2,3 en 4 > Welkom. 1. Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt, gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de HEER."

Verwante presentaties


Ads door Google