De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en juridische actualiteiten 3e sessie 14 oktober 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en juridische actualiteiten 3e sessie 14 oktober 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en juridische actualiteiten 3e sessie 14 oktober 2015
Walt Mossou Joep Roijakkers Marco Vermeulen Maurice Emmen

2 1. Aansprakelijkheid vrije beroepsbeoefenaar (1)
- Hoge Raad 15 maart 2013; cliënt geeft advocatenmaatschap een opdracht om een procedure te voeren. Een advocaat laat een fatale termijn verstrijken als gevolg waarvan de cliënte schade lijdt. Wie kan door de cliënt aansprakelijk worden gesteld? 1. De maatschap; 2. De maten; in beginsel aansprakelijkheid voor gelijke delen tenzij art. 4:407 lid 2 BW van toepassing is. In dat geval hoofdelijke aansprakelijkheid van elke maat voor het geheel (tenzij disculpatie); 3. Een maat persoonlijk voor de gehele schade op grond van 7:404: de opdracht is verleend met het oog op de persoon die met/via de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of bedrijf uitoefent.

3 1. Aansprakelijkheid vrije beroepsbeoefenaar (2)
Hoge Raad 18 september 2015; cliënt geeft adviesopdracht aan advocatenmaatschap. De advocaat geeft een onjuist advies als gevolg waarvan de cliënt schade lijdt. De cliënt spreekt een maat en een werknemer van het advocatenkantoor aan tot vergoeding van de door hem geleden schade. Wie is er aansprakelijk en op welke grondslag? 1. Hof: geen aansprakelijkheid maat en werknemer omdat de opdracht aan de maatschap is verstrekt en niet aan hen persoonlijk; 2. Hoge Raad: onjuiste uitspraak hof. Cliënt kan de advocaat aanspreken die de opdracht feitelijk heeft uitgevoerd terwijl die niet zijn contractuele wederpartij is mits de advocaat onrechtmatig heeft gehandeld. Norm: “Een advocaat dient als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.”; Niet is vereist dat aan de advocaat persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is de normstelling voor bestuurdersaansprakelijkheid die in dergelijke zaken niet van toepassing is. 3. Werknemer en maat in beginsel persoonlijk aansprakelijk.

4 1. Aansprakelijkheid vrije beroepsbeoefenaar (3)
Conclusie: het werken door middel van een opdrachtnemer-rechtspersoon dan wel praktijk-B.V. heeft onder omstandigheden geen effect. Een cliënt kan een beroepsbeoefenaar toch in privé aanspreken (hetzij met behulp van 7: 404 hetzij 6:162). Mogelijkheden om aansprakelijkheid te (trachten te) beperken: 1. Uitsluiten van de toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 (in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden; deze dienen dan wel van toepassing te zijn!!); 2. Exoneratiebeding; 3. Duidelijke opdrachtbevestiging (afbakening omvang opdracht). Aandachtspunt: Let op of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking biedt aan alle aan het kantoor verbonden individuele beroepsbeoefenaars (en niet enkel aan het kantoor).

5 2. BTW Business seats niet aftrekbaar
RB ZWB , AWB 13/2642 B.V. huurt business seats voetbalclub, inclusief bijwonen wedstrijd gratis consumpties gebruik maken van business club Business seats worden gebruikt door D (directeur/aandeelhouders holding), broer E (werknemer B.V.) en (potentiële) zakenrelaties

6 2. BTW Business seats niet aftrekbaar
In 2008 controle LB en in 2009 controle OB Rapport OB: seats worden uit strikt zakelijke overwegingen gehuurd en om niet ter beschikking gesteld aan personeel en relaties. Belanghebbende: OB aftrekbaar Inspecteur: OB niet aftrekbaar Rechtbank: (…)?

7 2. BTW Business seats niet aftrekbaar
Rechtbank: Ter beschikking stellen van seats aan relaties: het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften ex art. 1, lid 1, b BUA Belanghebbende: sprake van relatiebeheer RB: relaties wonen wedstrijden bij voor ontspanning Seats aan “personeel”: art. 1, lid 1, letter c BUA

8 2. BTW Business seats niet aftrekbaar
Opgewekt vertrouwen: Controlerapport: strikt zakelijk gebruik, echter in rapport wordt correctie nadrukkelijk vermeld Geen opgewekt vertrouwen

9 3. Geen OB auto DGA? RB ZWB 4 september 2014
B.V. krijgt factuur garage eind 2010, OB in aftrek Auto op naam B.V. tot 31 december 2012 Voor IB, LB, Vpb auto privé Medio 2012 vraag overdracht naar privé voor BPM-waarde OBV voorgaand verzoek info uitwisseling en naheffingsaanslag

10 3. Geen OB auto DGA? RB ZWB 4 september 2014 Wat beslist rechtbank?
B.V. is eigenaar, facturen op naam B.V. plus kenteken op naam van de B.V. Economische realiteit (inspecteur) volgt RB niet Administratieve verwerking IB/LB/Vpb onjuist plus te weinig voor stelling economische eigendom overgedragen Oordeel RB: Naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd ( )

11 3. Geen OB auto DGA Geen maatstaf van heffing bij onttrekking?
Onttrekking geen dividend Nota enkel voor BPM (=ex OB) Geen notulen, geen verrekening wel dividendbelasting Geen maatstaf van heffing Fraus legis? (fraude en belastingontwijking in EU richtlijn, niet ingevoerd in NL……..) Misbruik van recht? (wezenlijke doel transacties belastingvoordeel?) Wellicht niet bij auto 3jaar oud maar wel bij door”leveren”?

12 4. Bijtelling auto (1) Rechtbank Noord-Holland 30 april 2015, 14/2651 (ECLI:NL:RBNHO:2015:3501) Auto tot 5 juli 2013 (25% auto) Auto daarna (0% - auto) Rittenadministratie tot 5 juli 2013 (0 km privé) Ook nog andere auto

13 4. Bijtelling auto (2) Rechtbank:
overtuigend op jaarbasis aantonen niet gedaan Vaste jurisprudentie (zie ook HR 6 juni 2008, (ECLI:NL:HR:2008:BD3192))

14 4. Bijtelling auto (3) Hof Amsterdam 21 mei 2015: 14/00160 ECLI:NL:GHAMS:2015:3125 Handel in sokken, handschoenen, sjaals, ondergoed 2 DGA’s, 2 personenauto’s en 2 bestelauto’s Geen rittenregistratie Naheffing met 25% boete

15 4. Bijtelling auto (4) Belanghebbende Laadgedeelte vol
Op bijrijdersstoel andere zaken Bijrijdersstoel te vies

16 4. Bijtelling auto (5) Hof: Geschikt voor privé vervoer
Geloof aan verklaring geen privé gebruik maar geen bewijs Kilometeradministratie later jaar niet relevant Andere auto met bijtelling niet relevant Signaleringen hoeft inspecteur niet te overleggen

17 4. Bijtelling auto (6) Hof Amsterdam 18 juni 2015, 13/00538 ECLI:NL:GHAMS:2015:3051 Rittenadministratie achteraf Route WW-verkeer niet aangegeven Afwijkende route niet aangegeven Naheffing met boete 25% (waarom niet hoger?) Klad administratie niet bewaard Ritten niet compleet

18 4. Bijtelling auto (7) Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3977 Zakelijke huur voor privé ritten Belanghebbende: toezegging geen bijtelling tijdens telefoongesprek aantekeningen van telefoongesprek Inspecteur: betwist dit en eenzijdige weergave

19 4. Bijtelling auto (8) Hof: Gelijk is aan belanghebbende (!)
Ambtenaar nooit meer gevraagd Geen naheffing LB doch aanslag IB

20 4. Bijtelling auto (9) Gerechtshof Den Haag 17 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2012 Bestelauto Vervuilde en beschadigde passagiersstoel niet van belang Door ziekte autorijden nauwelijks mogelijk Auto bij bedrijf geparkeerd Sleutels in sleutelkast bedrijf

21 4. Bijtelling auto (10) Casus Zie foto’s

22 4. Bijtelling auto (11)

23 4. Bijtelling auto (12)

24 5. Belastingplan 2016 Vijf wetsvoorstellen Belastingplan 2016
Overige Fiscale Maatregelen 2016 Wet tegemoetkomingen loondomeinen Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

25 5. Belastingplan 2016 Herziening vermogensrendementsheffing
Bestrijding emigratielek Integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA Verruiming schenkingsvrijstelling Fiscale behandeling kinderalimentatie Erfpachtstructuren overdrachtsbelasting

26 5. Herziening VRH Vermogen meer dan Vermogen niet meer dan Rendement
€ 0 0% 2,91% 4,69% 5,50%

27 5. Herziening VRH Met ingang van 1 januari 2017
Wat te doen met privé-vermogen dan wel vermogen in de B.V.? Beleggen in de B.V.? Beleggen in de VBI? Beleggen in privé?

28 5. OFM 2016 Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschulden
Minimumwaarderingsregel bij afkoop afgeschaft Wijziging massaalbezwaarprocedure Invoering prejudiciële procedure Verzachten sanctie aflossingsachterstand ew Dubbele vrijstelling kapitaalverzekeringen Aanscherping gebruikelijkheidscriterium WKR Aanscherping disculpatiemogelijkheid aansprakelijkstelling

29 5. Implementatie MDR 2015 Hybride leningen Antimisbruikbepaling

30 5. Pensioen in eigen beheer?
Eerste alternatief -> OBR Tweede alternatief -> OSEB Derde alternatief Afschaffen pensioen in eigen beheer Niet afrekenen over verschil commercieel/fiscaal IB over fiscale waarde 20% vrijstelling Wanneer????

31 5. Aansprakelijkstelling ex art. 40 IW ECLI:NL:PHR:2015:1378
X2 houdt alle aandelen in X1 B.V. X1 B.V. tot 30 december 2005 enig aandeelhouder van A B.V. X1 heeft schuld in r/c aan A ter grootte van € 1,469k 17 augustus 2005 verkoop onroerende zaak door A voor € 1,850k Boekwinst: € 1,685 -> HIR 30 december 2005 verkoop X1 B.V. Overname r/c-schuld plus € 3,597

32 5. Aansprakelijkstelling ex art. 40 IW
Ambtshalve aanslag vpb juli tm dec 2005 Vermindering tot € 1,685k A en J per 27 april 2010 failliet Aansprakelijkstelling voor verschuldigde vpb: X1 B.V. X2 Hof: alleen natuurlijke personen AG: idem Reparatie OFM > ook rechtspersonen

33 6. VAR/BGL (1) Modelovereenkomsten nu voorleggen
BD wil in oktober 40 voorbeeldovereenkomsten publiceren Wij wachten nog op reactie Werken conform de overeenkomst!!

34 6. VAR/BGL (2) Huidige status BD is bezig met specifieke situaties
Algemene overeenkomsten (nog) niet

35 6. VAR/BGL (3) Gedachten bij algemene overeenkomsten
Sprake van volledig vrije vervanging Geen gezagsrelatie (resultaatverbintenis) Instructie voor resultaat mogelijk, verder niets (opdracht is bekend), opdrachtgever is akkoord en contractueel geen instructie

36 6. VAR/BGL (4) Bepalende elementen
Aard werkzaamheden (omschrijving mag in algemene termen) Opdrachtnemer vult zelf de details in Karakter (inspanningsverplichting of resultaatsverplichting) Instructiebevoegdheid opdrachtgever beperkt tot aanwijzingen binnen het kader van de opdracht Opdrachtnemer hoeft geen instructie na te leven die niet past binnen de opdracht

37 6. VAR/BGL (5) Vrije vervanging Indicatie tijdsbeslag
Vormgeving beloning (per tijdvak, gerelateerd aan resultaat, vooraf bepaald)

38 6. VAR/BGL (6) Opmerkingen BD over algemeen model
Mogelijkheid opdrachtgever overeenkomst te beëindigen Concurrentiebeding Zuivere vervanging aan de hand van objectieve criteria (bijvoorbeeld diploma’s) Beloningsstructuur (per uur of per opdracht)

39 7. Wijziging regeling DGA (dienstbetrekking of niet?)
Met ingang van 1 januari 2016 Statutair bestuurder, die Samen met echtgenoot zodanig aantal aandelen houdt dat hij kan beslissen over zijn ontslag (1a.) Bestuurder moet zelf aandelen bezitten Samen met bloed- of aanverwanten tm derde graad aandelen houdt die ten minste 2/3 van de stemmen vertegenwoordigen Reactie op HR 22 maart 2013, nr. 12/02909 Oud: bloed- of aanverwanten zelf 2/3 Directe werking Bestuurders die samen Alle aandelen bezitten Gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal

40 8. Uitspraak Europees Hof dividend belastingen
NL B.V. EU “B.V.” EU NL B.V. NL

41 8. Uitspraak EH div. bel. Natuurlijke personen
Discriminatie ook i.g.v. verdrag Bekijken vanuit totaal (NL) aandelenbezit Heffingsvrij vermogen Box 3 van toepassing Kalenderjaar is relevante periode

42 8. Uitspraak EH div. bel. Rechtspersonen
Discriminatie ook i.g.v. verdrag Alle kosten van inning dividend in beschouwing nemen (niet fin.kosten!) Compensatie in het buitenland relevant Onduidelijkheid verliessituatie, voortwenteling verrekening (?)

43 8. Uitspraak EH div. bel. Belang praktijk
Met name BBP Aanpassing verdrag?

44 9. Moeiende holding FEOB 2 recente uitspraken:
FEOB: economische verbondenheid? Beroep op holdingresolutie DGA DGA Holding Bestuurder (0) OG B.V. (OB)

45 9. Moeiende holding Uitspraken Hof 25/8/2015 (casus 1) en HR (casus 2)
Casus 1; beroep op Holdingresolutie geslaagd (werk DGA vanuit Holding voor OG B.V.) Casus 2 (HR!!) Holding moet zich bezig houden met sturende beleidsbepalende taak (verwijzing)

46 10. Vermogensetikettering (1)
Ondernemingsvermogen Privé vermogen Keuze vermogen Bijvoorbeeld panden in gesplitst verbruik Wil belastingplichtige/redelijkheid Pand splitsen in privé/zakelijk

47 10. Vermogensetikettering (2)
HR is soepel bij keuzevermogen Auto keuze als privé gebruik km of meer bedraagt (Besluit 24 januari 2006 : 500 km) Woning keuze bij >10% ondernemingsvermogen

48 10. Vermogensetikettering (3)
Niet altijd keuzevrijheid (redelijkheid) Privé te overheersend: niet gehele pand zakelijk, eventueel splitsen Bedrijfsdeel te overheersend: niet alles privé In rechtspraak bij panden 10% eis Jurisprudentie gaat uit van vloeroppervlakte

49 10. Vermogensetikettering (4)
Keuzevrijheid beperkt bij splitsbare panden (juridische of bouwkundige) Delen dan afzonderlijk beoordelen

50 10. Vermogensetikettering (5)
Bouwkundig splitsen: Afzonderlijk deel rendabel te maken of verhuurbaar Zonder bezwaren in 2 afzonderlijke verhuurbare delen te splitsen Eigen ingang of opgang belangrijke indicatie Afzonderlijk verhuurbaar: onder omstandigheden toch niet splitsbaar ingeval is een van de ruimten zowel bedrijfsruimte als niet bedrijfsruimte

51 10. Vermogensetikettering (6)
HR 13 juli 2007 ECLI:NL:PHR:2007:AZ2841 BNB 2007/297 Garage met daaraan bedrijfswoning Tussendeur Nutsvoorzieningen in bedrijfspand Keuzevermogen: Tussendeur: Geen volstrekte scheiding Mede dienstbaar aan bedrijf Dus ondernemingsvermogen, keuze niet te herzien

52 10. Vermogensetikettering (7)
Zelfstandige werkruimte Eigen opgang/ingang Eigen sanitair Verhuurbaar aan derden Naar verkeersopvattingen/spraakgebruik

53 10. Vermogensetikettering (8)
Conclusie casus Geen eigen opgang/ingang Geen eigen sanitair? Verhuurbaar aan derden? Naar verkeersopvattingen

54 11. Verrekening voorvoegingsverliezen FE VPB
Moeder bezit deelneming met een in 2005 gevormde HIR Per 1 augustus 2006 wordt dochter opgenomen in FE met moeder 6 maart 2008 koopt moeder pand waarop HIR wordt afgeboekt Op 23 december 2008 wordt dochter ontbonden -> einde fiscale eenheid In 2009 en 2010 verrekent moeder winsten met voorvoegingsverliezen Insp: deze winsten moeten op basis van art. 15 ah worden toegerekend aan dochter Rb: op basis van letterlijke interpretatie art. 15 ae en 15 ag kunnen winsten worden verrekend met voorvoegingsverliezen Insp. tekent sprongcassatie aan A-G: art. 15ae niet van toepassing, echter 15ag vormt stop voor lek art. 15ae -> op basis van letterlijke interpretatie niet van toepassing, echter op basis van ratio wel!

55 12. Inbreng in VOF belast? Praktijk casus
Werk B.V. Participant Inbreng o.a. Goodwill 320K Inbreng o.a. 160K VOF

56 12. Inbreng in VOF belast? Praktijk casus
Tekst VOF-akte: Door de vennoot Sub 1 wordt ingebracht ……, waaronder een door partijen overeengekomen bedrag aan goodwill ad € Consequentie???

57 12. Inbreng in VOF belast? HR 15 juli 2014
Sedert bovengenoemd arrest is het op basis van goed koopmansgebruik niet meer noodzakelijk (wel mogelijk) om winst te nemen bij inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de WEV, indien en voor zover dat de inbrenger het belang behoudt . PS Akte was uit 2013 (saved by the bell)

58 13. Agio (1) Rechtbank Den Haag 21 juli 2015, ECLI:NL:RBDHG:2015:8698
2007 € 2.250k agio gestort Mei 2012 € 2.250k gedebiteerd en rekening-courant gecrediteerd December 2012 akte omzetting agio in AK en vermindering AK

59 13. Agio (2) Belanghebbende: Op moment creditering geen terugbetaling
Tijdig teruggedraaid en onverschuldigd betaald

60 13. Agio (3) Rechtbank Met creditering teruggaaf agio
Geen voorafgaand besluit AVA Geen voorafgaande vermindering AK Geen boete (advisering was juist geweest)

61 14. Kosten voor gemene rekening (OB)
Kosten die door een partij worden gemaakt en betaald, die Feitelijk betrekking hebben op andere partijen Betalende partij wil deel van kosten doorberekenen aan andere partij(en) Doorbelasting in beginsel belast met BTW Wat als kosten betreft waarop geen BTW drukt (bijvoorbeeld personeelskosten) Oplossing: leerstuk “kosten voor gemene rekening”

62 14. Kosten voor gemene rekening (OB)
Voorwaarden: Een partij betaalt de kosten, namens hemzelf en andere partijen De werkelijke kosten worden doorberekend aan de andere partijen Op basis van een van tevoren overeengekomen verdeelsleutel, en Het risico van de kosten gaat alle partijen aan volgens de overeengekomen verdeelsleutel

63 14. Kosten voor gemene rekening (OB)
Discussiepunt: vaste verdeelsleutel Belastingdienst: verrekening op basis van een vast % Praktijk: ook verdeling op basis van een vast kerngegeven (bijv. leerlingenaantal) Hof Amsterdam, 18 juni 2015, nr. 14/00438 tot en met 14/00440 Inspecteur: bevestig “gemene karakter”, maar kosten gaan uitsluitend belanghebbende aan Hof: uit feiten en omstandigheden blijkt dat partijen wel gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kosten waren overeengekomen


Download ppt "Fiscale en juridische actualiteiten 3e sessie 14 oktober 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google