De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie inzake het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent 23 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie inzake het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent 23 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie inzake het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent 23 mei 2014

2 1. Korte voorstelling van het gebouw Eenheden, aantal plaatsen, werking: -Eenheid voor observatie en oriëntatie – 56 plaatsen -Eenheid voor doorgedreven, specifieke behandeling – 96 plaatsen -Eenheid voor resocialisatie en re-integratie – 96 plaatsen -Eenheid voor resocialisatie en re-integratie – 16 plaatsen -Crisiseenheid – 8 plaatsen Informatie inzake het FPC Gent

3 Schets FPC Gent Informatie inzake het FPC Gent

4 Werkingsconcept -Regie der Gebouwen -FOD Volksgezondheid/RIZIV: zorgverstrekking: - zorgequipe (team van behandelaars, zorg- behandeling) - alle verstrekkingen geleverd door zorgverstrekkers van buiten het centrum, in of buiten het FPC Gent - dringend medisch vervoer van een geïnterneerde naar een ziekenhuis - medicatie * Statuut van het FPC Informatie inzake het FPC Gent

5 - FOD Justitie 1) Hotelfunctie: onderhoud van het gebouw, groenonderhoud, inrichting lokalen en kamers, PC’s, schoonmaak, catering, afvalverwerking, wasserij, onderhoud kledij, minimum voorraad kledij voor hulpbehoeftigen, vrijetijdsbesteding en erediensten, transportkosten Informatie inzake het FPC Gent

6 2) Beveiliging: perimeter, in-uit 3) Aansturing en management: - management - personeelssecretariaat - boekhouding - ICT - onthaal - bezoek - griffie/secretariaatsfunctie - rapportage en adviesverlening Informatie inzake het FPC Gent

7 Statuut van het FPC Art.14, tweede lid, Wet van 1 juli 1964 werd gewijzigd : de zin "Deze wordt gekozen uit de inrichtingen georganiseerd door de regering." werd vervangen als volgt : “Zij wordt gekozen uit de inrichtingen of afdelingen tot bescherming van de maatschappij georganiseerd door de federale overheid of uit de forensische psychiatrische centra georganiseerd door de federale overheid en aangewezen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voorstel van de voor justitie, volksgezondheid en sociale zaken bevoegde ministers."

8 Het FPC is dus - geen gevangenis - geen ziekenhuis maar een forensisch psychiatrisch centrum dat zorg biedt gelijkaardig aan deze die in een psychiatrisch ziekenhuis geboden wordt, in een hoger beveiligde omgeving Informatie inzake het FPC Gent

9 2. Statuut van de geïnterneerden die in het FPC Gent verblijven “Iedere beslissing tot opname in het FPC Gent is het gevolg van een door de CBM/SURB genomen beslissing tot plaatsing. In de rehabilitatie-eenheid (16 bedden) kunnen eveneens geïnterneerden verblijven als gevolg van een beslissing tot beperkte vrijheid (Wet Bescherming van de Maatschappij) of beperkte detentie (zodra de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd worden), ter voorbereiding van hun reclassering.” Informatie inzake het FPC Gent

10 Het FPC Gent heeft een opnameplicht van die geïnterneerden voor wie de CBM/SURB het FPC Gent heeft aangewezen als plaats waar de tenuitvoerlegging van de internering zal plaats vinden. Beheer van de wachtlijst: uitgangspunt is de chronologie van opname op de wachtlijst, de specifieke uitwerking volgt nog. Informatie inzake het FPC Gent

11 3. Toeleiding FPC Doelgroep: mannen “De doelgroep van geïnterneerden die in het FPC Gent opgenomen wordt, vormt een weerspiegeling van de populatie van geïnterneerden voor wie een zeker beveiligingsniveau geïndiceerd is én voor wie het uitstippelen van een behandeltraject zinvol, haalbaar of aangewezen wordt geacht. De behandeleenheden die van het FPC Gent deel uit maken, werken complementair met de externe voorzieningen die een behandelaanbod hebben.” Informatie inzake het FPC Gent

12 - “In de regel worden in het FPC Gent geïnterneerden opgenomen waarbij doorstroming naar het externe zorgcircuit en maatschappelijke re-integratie mogelijk wordt geacht opdat het FPC Gent een schakel in een breed uitgebouwd zorgcircuit zou kunnen betekenen.” - De exploitant dient periodiek te overleggen met de zorgcoördinatoren en met de partners uit het netwerk opdat een vlotte doorstroming naar de volgende trappen van het externe zorgcircuit kan worden georganiseerd. - Een eventuele terugkeer naar de gevangenis is enkel mogelijk na beslissing van de CBM/SURB. Informatie inzake het FPC Gent

13 Adviesverlening DG EPI: taken van PSD en zorg blijven dezelfde, doch vanaf heden ook adviesverlening in de geest van het gewijzigd zorglandschap, rekening houdend met het bestaan van het FPC Gent. Beslissing - alle CBM’s kunnen beslissen tot plaatsing in FPC Gent - zorgaanbod, in hoofdzaak verbale therapie Informatie inzake het FPC Gent

14 4. Verblijf van geïnterneerden in het FPC Gent Modaliteiten - plaatsing - beperkte vrijheid/beperkte detentie - uitgaansvergunningen - verlof Informatie inzake het FPC Gent

15 Rapportage en adviesverlening - rapportage inzake het verloop van de behandeling van de geïnterneerden in het FPC Gent - rapportage over vooropgestelde zorgtraject - advies verstrekken inzake de te behandelen modaliteiten waarover de CBM/SURB een beslissing dient te nemen Informatie inzake het FPC Gent

16 Maatschappelijke enquêtes in een opvangmidden - Justitiehuizen: er wordt op niveau DJH onderzocht of dit rechtstreeks op vraag van de exploitant kan (m.o.o. verlof, evaluatie verlof, VOP) - CBM: kan dit in ieder geval - Mogelijks vult de exploitant dit nog aan in functie van zijn werking en in functie van de rapportage en adviesverlening, i.c. bevraging van het opvangmidden. Informatie inzake het FPC Gent

17 Overplaatsing naar penitentiair milieu “In geval van onmogelijkheid tot adequate doorstroming van een geïnterneerde binnen het FPC Gent, naar het externe zorgcircuit of in het kader van diens maatschappelijke re-integratie dient zulks aan de CBM/SURB gerapporteerd te worden opdat deze beslissingsinstantie een gepaste beslissing terzake kan nemen. Het komt immers de CBM/SURB toe te oordelen over de geschikte verblijfssituatie en omkadering van de geïnterneerde.” Informatie inzake het FPC Gent

18 5. Intrekkingen vrijstellingen-op-proef - Wettelijk: Art. 20 WBM: ingeval van intrekking VOP wordt de geïnterneerde in een psychiatrische afdeling opgenomen. - Exploitant: de therapeutische context dient gevrijwaard te worden en de behandeling dient in optimale omstandigheden te gebeuren. Informatie inzake het FPC Gent

19 6. Oriëntatie geïnterneerden naar het FPC Geïnterneerden hoeven niet per definitie via het FPC uit te stromen uit de gevangenissen -Tegengaan van net-widening -Verdere oriëntatie naar het reguliere hulpverlenings- circuit indien geïndiceerd -Bijstand van de schakelteams internering die per Hof van Beroep operationeel zijn Informatie inzake het FPC Gent

20 Operationaliseren van het begrip “behandelbaarheid”: “Voor wie het uitstippelen van een behandeltraject zinvol, haalbaar of aangewezen wordt geacht” -Afweging t.o.v. verwijzing naar het reguliere circuit, inachtneming gevaarscomponent -FPC biedt perspectieven voor “moeilijk behandelbaren” of voor diegenen met weigeringen, na doorverwijzing naar het externe hulpverleningscircuit, door exclusiecriteria, o.m. comorbiditeit, dubbeldiagnose, beperkte aanknopingspunten voor behandeling, beperkte motivatie tot behandeling, of indien medicamenteuze opvolging aangewezen doch op heden afwezig is

21 Informatie inzake het FPC Gent Operationaliseren van het begrip “gevaarsrisico/ veiligheidsrisico”: “Voor wie een zeker beveiligingsniveau geïndiceerd is” -Vanuit de aard en/of de ernst van het delict en/of de pathologie. -Diegenen met een hoge kans op delictherval in behoorlijk ernstige delicten; hoge kans op agressief gedrag. -Bepaalde delictcategorieën worden in het reguliere hulpverleningscircuit veelal geweerd, zoals opzettelijke brandstichting, belaging, (zware) geweldsfeiten en seksueel delinquenten.

22 Oriëntatie in functie van de actuele toestand en de inschatting – nood aan (her)evaluatie -Belang van goed onderbouwde, gemotiveerde en actuele verslaggeving -Belang om aan te geven waarom geïnterneerden actueel niet of niet prioritair naar het FPC verwezen worden: zorgnood-recidiverisico, behandelingsmogelijkheden, respecteren “pauzeknop” Informatie inzake het FPC Gent


Download ppt "Informatie inzake het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent 23 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google