De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Louis Vervloet Algemeen Directeur ESF-Agentschap Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Louis Vervloet Algemeen Directeur ESF-Agentschap Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Louis Vervloet Algemeen Directeur ESF-Agentschap Vlaanderen
Conclusies en aanbevelingen

2 Klavertje 5 €0,43mio €2,7mio €5,43mio GRI (Duurzaamheidsrapportering)
Uitstroom Sociale Economie €2,56mio Kwaliteitsmanagement in de sociale economie €2,37mio Tender Transitie €2,7mio POP €5,43mio

3 ESF 2014-2020 Focus op doorstroom! Open ESF oproep tot 31.12.2015
1190 doelgroepwerknemers naar NEC 75% doorstroom = ambitie Mandaathouder doorstroom = voorwaarden

4 Ronde tafels Sociale Economie

5 Slotnota met aanbevelingen
ALGEMEEN Verduidelijk de rol van overheid (als beheerder en kwaliteitsexpert), het aanbod aan collectieve ondersteuning voor de Sociale Economie (werkvorm overschrijdende opleiding, ondersteuning en uitwisseling), promotoren en werkveld (vertegenwoordiging). Concretiseer de opvolging van de sociale economie. Stem kwaliteitsassessments, duurzaamheids-verslaggeving, informatie(verwerking) en benchmark, beheer van kwaliteitsmodel en (sector)opvolging door WSE op elkaar af. Draag er zorg voor dat het kwaliteitopvolgkader met kwaliteitsassessments binnen sociale economie ook als kwaliteitsbewijs kan gebruikt worden voor erkenningen en subsidiëringen binnen het beleidsdomein “Werk” . Zorg voor aangepaste trajecten voor de maatwerkafdelingen en de LDE-initiatieven die geen ondersteuning kregen vanuit de afgelopen ESF-projecten doch ook gevat worden door transitienoden Ontsluit de ontwikkelde tools uit àlle projecten, eventueel via gerichte disseminatieprojecten.

6 Concretiseer de opvolging van de sociale economie
Concretiseer de opvolging van de sociale economie. Stem kwaliteitsassessments, duurzaamheidsverslaggeving, informatie-verwerking en sectoropvolging op elkaar af. Draag er zorg voor dat het kwaliteitopvolgkader met kwaliteitsassessments binnen sociale economie ook als kwaliteitsbewijs kan gebruikt worden voor erkenningen en subsidiëringen binnen het beleidsdomein “Werk” .

7 Beleid en strategie met aandacht voor de sociale, economische en milieu-impact
Stimuleer het strategisch-commercieel handelen en specifiek de producten- en dienstendifferentiatie bij sociale economie-ondernemingen, in functie van duurzaam ondernemen en risicospreiding. Stimuleer voortrekkers in de sector en biedt innovatie- en disseminatiekansen aan

8 Bestuur en management met aandacht voor stakeholdersbetrokkenheid
Stimuleer de sociale economie-sector om verder in te zetten op corporate governance en bestuurlijke vernieuwing als katalysator voor vernieuwing en innovatie. Het organiseren van een lerend netwerk, de invoering van een sectorale code, actieve ondersteuning bij kantelmomenten in de organisatie (voorzitterswissel, directieontslag) zijn actievoorbeelden. Stimuleer de sector én overweeg ondersteuning tot het investeren in de managementcompetenties via gerichte individuele coaching, in het bijzonder in de financiële en strategisch-commerciële competenties. Zet verder in op de verplichte managementondersteuning, toe te kennen o.b.v. financiële en niet-financiële (transitie)noden en criteria. Inventariseer de diverse tewerkstellingsmaatregelen die binnen de sociale economie van toepassing zijn (ook deze die federaal overkomen) en vereenvoudig of optimaliseer op basis van voorafgaande impact(metingen) in afstemming met de sector(vertegenwoordigers) om de transities goed te laten verlopen.

9 Stimuleer de sociale economie-sector om verder in te zetten op corporate governance en bestuurlijke vernieuwing als katalysator voor vernieuwing en innovatie. Het organiseren van een lerend netwerk, de invoering van een sectorale code, actieve ondersteuning bij kantelmomenten in de organisatie (voorzitterswissel, directieontslag) zijn actievoorbeelden.

10 Human Resourcesbeleid aandacht voor doorstroom van doelgroepmedewerkers
Schep duidelijkheid - in opvolging van de Tender POP – over de sjablonen en registraties binnen Mijn Loopbaan; over het eigenaarschap van de POP; over de opmaak van POP’s voor de resterende 80%; over het opvolgen van de huidige POP’s. Beoordeel en verduidelijk aan de sector het gebruik van POP’s voor de VDAB-evaluatie, idealiter als aanvullend informerend en niet als objectiverende screening. Immers, de POP’s zijn op maat van de diverse doelgroepen en hun specifieke problematieken. Gebruik het lopende POP-traject, gericht op doelgroepmedewerkers, als een hefboom voor de verdere professionalisering van (begeleidend) kader en management. Stimuleer, in functie van meer vraag gestuurde doorstroom van doelgroepmedewerkers, partnerschappen tussen bedrijven / cvba’s enerzijds en VDAB / sociale economie anderzijds. Werk hiervoor verder samen met de sectoren en in de toekomst via de sectorconvenanten.

11 Human Resourcesbeleid aandacht voor doorstroom van doelgroepmedewerkers
Schep duidelijkheid -in opvolging van de Tender POP- over de sjablonen en de registraties binnen Mijn Loopbaan; over het eigenaarschap van de POP; over de opmaak van POP’s voor de resterende 80%; over het opvolgen van de huidige POP’s.

12 Sleutel- en ondersteunende processen en middelenbeheer
Ondersteun het delen van kennis en ervaring op vlak van verbeteren en vernieuwen van sleutelprocessen (per subsector), commerciële en enclavewerking, omkadering, administratie en aankoop, (regelgevende) expertise.

13 Klanten/medewerkerstevredenheid, maatschappelijke inbedding, partnerschappen, sleutelresultaten
Introduceer de duurzaamheidsrapportering via een getrapt traject, creëer zo ruimte voor aanpassing / gewenning en opleiding: in een eerste jaargang met verplichte indicatoren, optimaal reeds te registreren van bij aanvang 2016, daarna geleidelijke toevoeging van vrijwillige en sectoreigen indicatoren. Zorg voor een duurzaamheidsrapportering met beperkte administratieve last voor de organisaties, die ook een meerwaarde oplevert voor de werkgever. Pas het ‘only once’ principe consequent toe en zorg dat de (Vlaamse) overheid gegevens maar één keer opvraagt bij organisaties. Maak aldus een toegankelijke, geaggregeerde en digitale rapportering mogelijk voor sociale economie-bedrijven. Accentueer tijdens de kwaliteitsassessments de procesmatige opvolging van de minder scorende indicatoren uit de duurzaamheidsrapportering. Evalueer de haalbaarheid/zinvolheid om micro of verstrengelde (LDE-)bedrijven te belasten met een duurzaamheidsrapportering en/of kwaliteitsopvolging. Voorzie desgevallend aangepaste alternatieven. Voorzie verder ondersteuning en procesbegeleiding voor (kleinere) organisaties die zich engageerden om op korte termijn te fusioneren, en dit op organisatorisch, juridisch en fiscaal vlak.

14 Klanten/medewerkerstevredenheid, maatschappelijke inbedding, partnerschappen, sleutelresultaten
Introduceer de duurzaamheidsrapportering met beperkte administratieve last via een getrapt traject: in een eerste jaargang met verplichte indicatoren, optimaal reeds te registreren van bij aanvang 2016, daarna geleidelijke toevoeging van vrijwillige en sectoreigen indicatoren.

15


Download ppt "Louis Vervloet Algemeen Directeur ESF-Agentschap Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google