De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Product Portfolio van Pieter Lanser de bruggenbouwer 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Product Portfolio van Pieter Lanser de bruggenbouwer 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Product Portfolio van Pieter Lanser de bruggenbouwer 2015
Een rondleiding door mogelijke functies en diensten

2 Herkent u dit? Een project of proces dat:
een valse start heeft gemaakt? uit het roer is gelopen? motorstoring heeft? niet in het juiste vaarwater zit? maar niet wil vlotten? onvoldoende drijfvermogen heeft zware slagzij maakt? flinke tegenwind heeft? overstag moet? tussen de klippen door moet laveren? in veilige haven moet worden geloodst? Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen.

3 Ik stel mij voor… Mijn naam is Pieter Lanser:
geboren 1958, algemeen civiel- ingenieur. optimist; twee duimen omhoog. sportief; ik doe mijn leven lang aan wedstrijdzeilsport. ik weet wat winnen en verliezen is, ook in real life. ik kan lezen, schrijven, praten en luisteren; in vier moderne talen. ik kan bruggen bouwen; met u en voor u. Het verschil tussen mediatie en bruggen bouwen verdient enige uitleg. Bij mediatie ligt het startpunt in de emotie. Mensen zijn met elkaar in conflict, om wat voor reden dan ook. Ik ben geen mediator. Bij bruggen bouwen ligt het startpunt in een verschillend belang. Partijen kunnen verschillende belangen hebben, waar ze samen niet meer uit lijken te kunnen komen. Ik ben een bruggenbouwer, een soort reizende loodgieter dus, maar dan met een voorzittershamer of secretariaatspen in de gereedsschapskist. Mijn grote voorbeelden? Wil Albeda, Alexander Rinnooy Kan en misschien ook wel een beetje Jeroen Dijsselbloem.

4 Skills doelen stellen en vergaderingen daarheen loodsen
goed begrip van aandrijvende en tegenwerkende krachten, zoals wind en stroming projecten vlottrekken benutting van het lerend vermogen van de opvarenden bruggen bouwen tussen mensen

5 Beton Beschikbaar Cement Bouwtoelevering Normen Belangenbehartiging
Van 1989 tot medio 2015 werkte ik als Public Affairs Officer voor het Cement&BetonCentrum (C&BC) en zijn rechtsvoorgangers. Zoals bekend is de nieuwbouw- activiteit in Nederland sinds 2008 behoorlijk in het slop beland. Ik ben per direct beschikbaar voor nieuwe uitdagingen: flexibel, gezond, ambitieus èn met veel ervaring. Beton Bouwtoelevering Normen Honderden, misschien wel duizenden mensen kennen mij van mijn werk in de afgelopen 31 jaar in relatie tot een van de zes trefwoorden in de rechter kolom. Aan die mensen hoef ik mij niet verder meer voor te stellen. Hooguit dat ik weer beschikbaar ben. In de praktijk blijkt mijn reputatie veel verder te reiken. Ook voor hen is deze presentatie bedoeld en uiteraard voor mensen die nog nooit van mij hebben gehoord. Ik acteerde op het verbindingsvlak tussen publiek en privaat. Ik was de architect van het convenant energiebesparing van de Nederlandse cementindustrie met het Ministerie van Economische Zaken. Ik was verantwoordelijk voor de uitgave van een publicatie “Beton & Milieu”. Ik organiseerde een bijeenkomst in Eye over de CO2-uitstoot door het gebruik van cement in Nederland. Ik sprak op tal van congressen en studiebijeenkomsten in binnen- en buitenland. Ik zat normcommissies voor en verschillende adviescolleges. Ik vertegenwoordigde de Nederlandse cement- en betonclub in Den Haag en Brussel. Ik was dossiertijger in uitloging, straling, respirabel kwartsstof, life cycle assessment en nog een paar materiaalgebonden aspecten. Last-but-not-least: ik werkte samen met veel andere mensen en organisaties. Belangenbehartiging Vergaderingen

6 achtergrond

7 Portfolio 2015 Achtergrond Kennis en ervaring Persoon en competenties
Nieuwe tijden, nieuwe kansen! De navolgende presentatie toont u de mogelijkheden van het inhuren, contracteren of in dienst nemen van ir. Pieter Lanser (1958). Het kan gaan om ontwikkeling van (technische) kennis, om professionele vergadertechnieken of om complex projectmanagement. De navolgende visualisatie is gebaseerd op mijn LinkedIn-profiel. https://www.linkedin.com/in/pieterlanser Achtergrond Kennis en ervaring Persoon en competenties Contractvormen Mijn kennis is, hoe breed ze ook moge lijken, betrekkelijk diep en specifiek. Zo weet ik niet veel van boekhouden en evenmin van ICT. Wel veel van beton, normalisatie en regelgeving. Mijn kracht ligt in de verbinding. Ik kan over heggetjes heenkijken. Ik zie snel parallellen en analogieën. Ik kan dingen combineren die ik links en rechts hoor. Mijn uiteindelijke kracht is persoonlijkheid.

8 persoon en competenties

9 Leren en presteren Onderzoeken Rapporteren Normaliseren Borgen
Mijn carrière draait om twee sleutel- woorden: leren en presteren. De leercyclus betekent voor mij: feiten verzamelen en toetsen; interacties tussen mensen organiseren; draagvlak voor conclusies realiseren; de kwaliteit van de uitvoering borgen. Presteren houdt in: het gestelde doel bereiken. “Weten is goed, leren is beter”. Onderzoeken Rapporteren Normaliseren Feiten zijn belangrijk, maar vaak niet de enige succesfactor. Feiten spelen een rol bij de onderbouwing van conclusies. Sommige conclusies kunnen niet rekenen op voldoende draagvlak of zijn de opdrachtgever onwelgevallig. Dan is het moment aangebroken voor een time out. Zo niet, dan lekken de financiële middelen op onbeheerste wijze weg. Positieve interacties tussen mensen leiden tot snellere voortgang, tot betere analyses en hardere conclusies. Projectleiders moeten dus niet alleen sturen op resultaat, maar ook op de kwaliteit van de interactie. Conclusies slaan terug op het verrichte feitenonderzoek in relatie tot de probleemstelling. Aanbevelingen gaan meestal over de beleidsmatige toekomst van de opdrachtgever. Ik bepleit een bijna dogmatische scheiding tussen deze twee. Een project is pas geslaagd als het in de praktijk werkt. En blijft werken. En hopelijk zelfs steeds beter gaat werken. Niet alleen moet het resultaat goed worden gedefinieerd, het moet ook beklijven. Idealiter geval ontstaat er een autonome leercyclus die steeds betere resultaten oplevert en steeds minder administratieve lasten. Kijk eens naar de overheid en zie hoeveel er op deze punten misgaat. Aan sommige dossiers heb ik meer dan 20 jaar gewerkt, vooral omdat de betrokken partijen niet naar elkaar luisterden en niets (van elkaar) wilden leren. Eergevoel? Angst? Ja, ik ben ook politiek actief. Ik zie het allemaal van binnenuit. Soms met lede ogen. Soms ligt de lat te hoog. Soms zijn commissies ingedut of niet meer doelgericht bezig. In deze context ben ik een a-typische projectleider. Als het nodig is geef ik opdrachten terug, hef ik disfunctionerende of overbodig geworden commissies resoluut op of stel ik al voor om een alternatieve weg te bewandelen. Ik ben misschien wel beter in afmaken dan in opstarten. Ik ben te ongeduldig om vast te blijven zitten in impasses en niet van het soort consultant of wetenschapper dat een onzekerheid oplost en er twee voor in de plaats zet. Ik bepleit in evaluaties niet alleen een reflectie op wat er goed en fout ging, maar ook wat we hebben geleerd en wat misschien nog moeten leren. Sommige mensen zijn bang om te erkennen dat ze iets geleerd hebben. Andere krijgen daar juist positieve energie van. Ik ben niet bang, ook niet om te zeggen dat ik iets niet weet. Borgen

10 Lerend vermogen Leren begint bij de wil om te leren. Dat is een eerste voorwaarde, waar niet iedereen zonder meer aan voldoet. Mensen zijn maar moeilijk te dwingen om dingen te leren, wel te verleiden …. In de vrije markt houden partijen hun kaarten vaak lang tegen de borst. Dat is een blokkade. Kaarten gaan “als vanzelf” van de borst als partijen in verbinding en vertrouwen een gezamenlijk doel weten te formuleren. Ik kan bruggen bouwen. Als dat niet “vanzelf” gaat, hebben wij misschien een aanleiding voor een aardig gesprek. De wil om te leren wordt bepaald door drie kernbegrippen. Er moet een concreet doel zijn, liefst een haalbaar doel: ik wil mijn VWO-diploma halen, ik wil betonconstructeur worden, ik wil Frans leren, ik wil bruggen bouwen …. Er moet vertrouwen zijn in de haalbaarheid van het doel, in de docent en in de groepsleden, de medeleerlingen. Vertrouwen geeft energie. Scepsis vreet energie. Vertrouwen houdt ook in dat je niet bang hoeft te zijn dat anderen er met jouw kennis vandoor gaan. Spieken heette dat op school. Spioneren in het bedrijfsleven. Stelen in de politiek. Verbinding is misschien wel het allerbelangrijkste. In verbondenheid komen mensen tot grotere prestaties dan alleen. Zelfs in een super-individualistische natie als de VS draait het om verbondenheid; onze school, onze stad, onze universiteit, ons land. Samenwerking is een vorm van verbondenheid. Competitie ook. In beide situaties gaan het om het respect en de waardering van de overige groepsleden. Dat aspect verwaarlozen is de dood in de pot voor elk project. Deze drie elementen komen bij mij terug in mijn werk, mijn politieke activiteit en mijn wedstrijdleiding bij het zeilen. Ik heb het vertrouwen van de zeilers, ik verbind hen in de realisatie van hun doel. En het doel is tamelijk smart. Ik wil graag blijven leren. De condities daarvoor zijn gunstig. Ervaringen in mijn werk kan ik toepassen in mijn hobbies en omgekeerd. Daar wordt vaak te licht over gedacht.

11 persoon en competenties
De stalen verkeersbrug over de Maas in de Oude Rijksweg van Den Bosch naar Utrecht. Of omgekeerd. Bij Hedel. De brug werd juist voor de oorlog gebouwd tussen het overwegend katholieke zuiden en het protestante noorden. Het kunstwerk overbrugde dus niet alleen fysiek de Maas, maar was ook een brug tussen culturen. Hij is in de oorlog verwoest en later weer herbouwd. Ook daarom staat deze brug model voor mijn presentatie. Van 1937 tot 1970 was de brug een belangrijke noord-zuid verbinding. De hoofdfunctie heeft maar 33 jaar stand gehouden. Dat is kort voor een brug van deze kwaliteit en dit formaat. Met aftrek van de jaren dat hij niet in bedrijf was is zijn functionele loopbaan dus net zo lang als de mijne. Hij is nog lang niet versleten. Ik trouwens ook niet. Nog heel geschikt voor een tweede carrière … - Tegenwoordig rijdt het meeste verkeer over de brug in de A2 die enkele kilometers naar het oosten ligt.

12 Een doel zonder plan is als een droom zonder daad.
Presteren Leren en vergaderen kan ook leuk zijn, er moet op een dag wel garen van de klos. Het resultaat van vergaderingen kan trouwens velerlei zijn: frustratie, wantrouwen, conclusies, aanbevelingen, acties, verbondenheid, vertrouwen en …. een stapje dichter bij het einddoel, de overeengekomen prestatie. Voorzitters moeten afwisselend sturen op harde en zachte waarden. Benoem het beoogde resultaat. Maak van vergaderingen nooit een routinekwestie. Een doel zonder plan is als een droom zonder daad.

13 kennis en ervaring

14 De dynamiek van kennis Persoon
Ervaring Interactie Ambitie Kennis Een probleem van kennis is .….. snelle veroudering. Een valkuil van ervaring is ….. opdrogende ambities. Een goede interactie tussen personen zal leiden tot vergroting van de (individuele èn gemeenschap- pelijke) kennis en tot een hoger (collectief) ambitieniveau c.q. bedrijfsresultaat. Maar hoe organiseer je die gevraagde dynamiek? In de afgelopen 30 jaar heb ik veel kennis vergaard. Heel wat meer dan in zes jaar “Delft”. Net als in Delft (her)gebruik je aan het eind van de rit maar een klein deel. Wie wil er nu iets weten over het pH-gestuurde uitlooggedrag van zware metalen uit beton? Of de radonexhalatie als functie van de leeftijd en het vochtgehalte van beton? Maar misschien is de ervaring hoe die kennis tot stand komt en waarom die wordt verzameld wel van belang. Op school leerde je om vragen te beantwoorden. In de praktijk moet je ze eerst stellen. Goed stellen. Zodat een antwoord mogelijk en relevant is. In de praktijk leer je dat alles begint met het stellen van de juiste vragen. Die kunst beheers ik. Ook als het om iets anders gaat dan beton. Met het juiste antwoord kan je veel geld verdienen of besparen. Met de juiste vraag kom je verder. Namelijk, waarom moeten we dit weten? Of niet? Bij het leiding geven aan zeilwedstrijden kom alles aan op informatievergaring en interactie tussen mensen. Ik heb op dit punt misschien meer ervaring dan kennis. Het komt vaak op hetzelfde neer: weten we genoeg om een goede beslissing te nemen? Ja, zijn we het dan met deze beslissing eens? Ja, wie moet dan wat gaan doen? Ondertussen tikt de klok door. Bij het leiding geven aan een locale afdeling van een politieke partij werkt het eigenlijk niet anders. Er is een vergaderschema en tussen de vergaderingen door moet er van alles gebeuren. Maar die vergadering komt wel!

15 Een leven lang leren! Een van mijn favoriete leermeesters is de pedagoog Bernard Lievegoed, bekend van het boek “De levensloop van de mens”, uitgegeven en uitgelezen in Tijdens zijn onderzoek ontdekte Lievegoed een categorie mensen die het vermogen bleek te hebben om een leven lang te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Lievegoed determineerde als eerste de randvoorwaarden voor permanente cognitieve en geestelijke ontwikkeling. Een waarlijk fascinerend boek! Laat ik een paar randvoorwaarden noemen. Leermeesters zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Wie in hun nabijheid mag verkeren is gezegend. Mijn natuurkundeleraar was er zo een. Een veilige omgeving is ook belangrijk. Je moet fouten kunnen maken, mogen maken. Leren van fouten kan een straf zijn, maar ook heel goede manier om naar eigen inzicht grote stappen vooruit te zetten. Het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen in hun werk (effectief) leren. Leren van fouten is best eng. Leren van jouw successen staat niet iedereen toe, zeker niet in de creatieve beroepen. Het werk is lang niet altijd een veilige leerplek. Een personal coach kan helpen. Een coach heeft in beginsel het beste voor met zijn pupil. Hij ziet dingen, formuleert terugkoppeling en mogelijke oplossingen en is niet bedreigend. Ik had nooit een zeilcoach, maar had ik er een gehad dan was de weg naar de top een stuk korter geweest. Training kan helpen. Dat zie je onder andere bij demente bejaarden. Die hebben vaak een tekort een (gestructureerde) prikkels. In het algemeen is interactie met andere mensen belangrijk om (vaak min of meer ongeprogrammeerd) ervaringen op te doen. Doen wat je leuk vindt is sowieso een betere manier om te leren dan iets doen of leren waar je geen belangstelling voor hebt. Een enthousiaste HTS-ers leert in vier jaar meer dan een niet-gemotiveerde TU-student in vijf. Die eerste gaat het maatschappelijk maken. De tweede waarschijnlijk niet. Motivatie zit zowel van binnen als van buiten. Aan de binnenkant is niet veel te veranderen. Aan de buitenkant wel. Als docent, bijvoorbeeld van LCA-cursussen, heb ik een uitstekende reputatie hoog te houden. Misschien niet altijd helemaal pedagogisch verantwoord, maar wel inspirerend en enthousiasmerend. De cognitieve kant is maar een ding. Het gaat zeker ook om competenties en persoonlijkheidsontwikkeling. Bij de ene persoon stopt de kennisontwikkeling eerder dan bij de ander. Soms krijgt de persoonlijkheidsontwikkeling door bepaalde gebeurtenissen in een mensenleven een grote “boost”. Het kan allemaal en maar weinig is een vast gegegen.

16 Pieter Lanser Ik weet van heel weinig heel veel en van heel veel nèt genoeg om verstandig mee te kunnen praten Werkervaring Levenslessen Vrijwilligerswerk Producten Benutten van het lerend vermogen Effectief vergaderen Vertalen in concrete doelen en projecten Wat breng ik mee? Resultaten Grotere winstmarges Gemotiveerde mensen Wat kan ik u bieden? Wat kunnen we hiermee bereiken?

17 Effectief vergaderen Vergaderingen zijn de spiegel van de ziel van organisaties. Ik heb in mijn leven veel en vaak vergaderd. Ik heb me mateloos geërgerd en intens genoten. Ik was een veel gevraagd secretaris en een gewaardeerd voorzitter. Ik ben beschikbaar voor een palet aan adviezen over vergadertechnieken, onafhankelijk van het onderwerp. Afhankelijk van het onderwerp kan ik ook zelf actief een hamer of pen ter hand nemen. Waar kiest u voor?

18 Veranderen Tussen leren en presteren zit vaak nog een andere moeilijke stap: gedragsverandering. Het geleerde moet door individuen en groepen in praktijk worden gebracht. In de praktijk stuiten we daarbij vaak op weerstand. Veranderen gaat niet altijd vanzelf. Het woord “change management” associeer ik (terecht of niet) met “ik wil, jij moet”. Het werkwoord dat echter veel beter bij leiderschap past is dienen. Dienen begint bij het goede voorbeeld. Als je inspirerend genoeg bent om een vonkje naar je cursisten of groepsleden te laten overgaan, dan wordt een klein vuurtje een onuitputtelijke bron van energie. Er zijn twee managementboeken die ik van harte aanbeveel: Leidinggeven zonder bevelen, Flip Vandendriessche en Jef Clement Leidinggeven aan professionals, Matthieu Weggeman

19 Voor wie? U komt uit mijn bestaande relatienetwerk, u kent mij en weet wat ik weet. Dan is het de vraag of ik mij nog wel wil herinneren wat ik weet. Als u tot mijn bestaande netwerk behoort, daag ik u vooral uit om kennis te nemen van mijn competenties. Ik geloof namelijk dat mijn competenties, nu ik dichter bij mij kernwaarden kan blijven, beter uit de verf zullen komen. Als u niet in mijn bestaande netwerk zit, kunt, als dat zo uitkomt, uw voordeel doen met mijn specifieke kennis van zaken, maar veel meer nog met de scherpe waarneming van een ongewapende, kritisch-analytische en tegelijk verbindende geest die zich niet door het eerste het beste zijwindje van de weg laat blazen. Competenties: analyse, conclusie, gezag, humor, daadkracht, vertrouwen, verbinding.

20 Ervaring en referenties
In het afgelopen decennium heb ik met en voor een baaierd aan organisaties gewerkt. Voor of namens: Betonplatform, Cement&BetonCentrum, NVTB, NEN. Met SBRCURnet, NEN, CEN, Betonvereniging, Ministerie van Economische Zaken, MVO Nederland, CEMBUREAU, NVTB en vele andere. Weten hoe dat hen beviel? Bekijk de aanbevelingen op LinkedIn en vraag gerust om referenties.

21 contractvormen

22 bouw, regelgeving, studie
kennis cement en beton bouwmaterialen relaties bouw, regelgeving, studie headhunting, UWV persoonlijkheid

23 Contractvormen Ik ben in voor elke contractvorm: vast/flexibel, interim/urenbasis, voltijds/deeltijds. Ik ben de spreekwoordelijke flexibele schil. In eigen persoon. Natuurlijk moeten contracten een juridische basis hebben, maar zonder geloof in de goede zaak, zonder verbeelding en zonder passie komt er in deze wereld niets van zijn plaats. Laten we daarom gaan bewegen! Pieter Lanser Pieter Lanser De Box DL VLIJMEN

24 Lerende mensen maken het verschil. Ik geloof in de kracht van mensen
Lerende mensen maken het verschil. Ik geloof in de kracht van mensen. Ik geloof in de kracht van samen- werking. Ik kan bruggen bouwen. Nee, niet in beton, maar wel tussen mensen met verschillende belangen. Ik weet wat ik kan en ik weet wat ik wil. U ook? Als u het tot de laatste slide van deze presentatie gebracht heeft, dan zijn we dicht bij een nadere kennismaking.


Download ppt "Product Portfolio van Pieter Lanser de bruggenbouwer 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google