De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie verkorte programma’s criminologie 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie verkorte programma’s criminologie 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie verkorte programma’s criminologie 21 september 2015

2 Welkom Welkom aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid Doel infosessie o Toelichting programma o Praktische informatie o Vragen stellen o Kennismaking

3 De Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid o Oude Valk (DV1) o Nieuwe Valk (DV3) o Hooverplein 7-11 Colleges op de campus of in een omtrek van max. 500 m Lokalen en adressen? o In uurrooster lokaal aanklikken

4 Facultaire diensten o Facultaire studentenadministratie (Oude Valk): ‘Infopunt’ geopend elke voormiddag tussen 8.45u en 12.15u ISP-verantwoordelijken Technische vragen over het ISP kunnen gesteld worden door in het ISP ‘isp-verantwoordelijke’ aan te klikken Algemene vragen: info@law.kuleuven.beinfo@law.kuleuven.be Tip: vermeld vakcodes en studentennummer in je e-mails o Dienst Studentenbegeleiding (Hooverplein): Studietrajectbegeleiding (vragen over studietraject, programma, ISP, IER,...) = Laura Pauwels Examenombudsdienst (problemen tijdens examenperiode) Spreekuren of op afspraak Contactgegevens: zie studentenportaal

5 Centrale KU Leuven diensten Centrale studentenadministratie KU Leuven: o Inschrijvingen, attesten, studiegelden o www.kuleuven.be/inschrijvingen www.kuleuven.be/inschrijvingen Andere diensten: Cel studeren met een functiebeperking (o.a.leerstoornissen), Sociale dienst, Huisvestingsdienst, Studieadvies ICTS: Kotnet, Toledo, webmail (e-mails van privé-adres mogen niet beantwoord worden!) Zie www.kuleuven.be/studentenwww.kuleuven.be/studenten

6 Studentenportaal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal Toegangspoort tot alle belangrijke informatie over het onderwijs – raadpleeg deze dagelijks! o Informatie over verzoekschriften, onderwijsaanbod, studiebegeleiding, infosessies, ISP-info, examens, reglementen en beleidslijnen... o Opleidingspecifieke informatie: masterproef… Sommige communicatie gebeurt via e-mail – andere informatie enkel via studentenportaal Vakspecifieke informatie via Toledo

7 ISP en IER ISP (Individueel StudieProgramma) en IER (= Individueel ExamenRooster): toepassingen in KU Loket - Toledo ISP: vakken aanvinken die je dat academiejaar wil volgen. IER: examenmomenten van de aangevinkte vakken in het ISP voor de eerste (januari) en tweede (juni) examenperiode Mogelijkheid van voorlopig opslaan Je mag geen (keuze)vakken opnemen waarvan de examenmomenten overlappen (tenzij meteen tweede zittijd) De examenregeling voor de derde examenperiode wordt bekend gemaakt ten laatste twee weken voor de start van de examenperiode.

8 ISP en IER Pas wanneer ISP en IER volledig is ingevuld en bevestigd, kan je het ISP doorsturen Strikte deadline ISP eerste semester = 7/10/2015. Programma tweede semester kan nog gewijzigd worden in februari Zie studentenportaal voor meer informatie over ISP en IER – veel gestelde vragen en zie www.kuleuven.be/onderwijs/student (demo’s, handleidingen…) www.kuleuven.be/onderwijs/student De ISP’s worden goedgekeurd tegen 15/11 maar de student is verantwoordelijk voor zijn/haar programma => na de ISP-deadline is het programma definitief

9 Uurroosters en Toledo Toledo: online leerplatform bij elk opleidingsonderdeel Van zodra ISP doorgestuurd (of voorlopig opgeslagen) is, worden opleidingsonderdelen automatisch toegevoegd aan Toledo, maar steeds mogelijk om vakken toe te voegen of te verwijderen via admin-toepassing. De vakken die je ziet in je Toledo-toepassing zijn dus niet noodzakelijk dezelfde als die in je programma. Verwijder niet opgenomen vakken teneinde verwarring te voorkomen!

10 Uurroosters en Toledo Cursusmateriaal: via Toledo of tijdens eerste college. Te koop via cursusdienst (Crimen) of ACCO. Uurroosters: persoonlijk uurrooster via KU Loket van zodra ISP opgeslagen/doorgestuurd is, maar algemeen uurrooster steeds consulteerbaar via programmagids (studentenportaal > programmagids)

11 Examens Eerste examenperiode: (vrij) 08/01/16 -(za) 30/01/16 Tweede examenperiode: (vrij) 3/06/16- (za) 25/06/16 Derde examenperiode (tweede zittijd): (vrij) 12/08/16 -(za) 3/09/16 Bekendmaking resultaten in studievoortgangsdossier KU Loket (concrete tijdstippen studentenportaal) Binnen de 5 kalenderdagen na de bekendmaking: collectieve nabespreking en inzage / beroep o Rekening mee houden bij plannen vakanties Examenombudsdienst Examenfaciliteiten

12 Tolerantiesysteem en studievoortgangs- bewaking Tolerantiekrediet: 10% van het aantal effectief opgenomen stp van de opleiding (dus excl. vrijstellingen) o Voorwaarde: 50% Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) o CSE: De verhouding tussen het aantal behaalde credits en het aantal opgenomen studiepunten. Belangrijk om toleranties te kunnen opnemen (min. 50%) Belangrijk om een derde keer te kunnen inschrijven voor een opleidingsonderdeel (min 50%) in schakelprogramma / verkorte bachelor o Nultolerantie in masteropleidingen o Waar? Tolerantiedossier in het studievoortgangsdossier (KU Loket)

13 Tolerantiesysteem en studievoortgangs- bewaking Max. aantal inschrijvingen o 3 de inschrijving voor een opleidingsonderdeel kan mits 50% CSE in schakelprogramma of verkorte bachelor o 3 de inschrijving kan sowieso in voorbereidingsprogramma Leerkrediet Meer informatie: zie Studentenportaal (studietrajectbegeleiding) of http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student

14 Schakelprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Programma van +/- 64 stp of 53 (voor bachelor maatschappelijke veiligheid) Keuze van vakken: houd rekening met uurroosters, examenrooster, verdeling over semester (zwaarder eerste semester!) Volgtijdelijkheidsvoorwaarden in het ISP: o Bv. Methodologie deel 2: voorwaarde = geslaagd zijn op Basisbegrippen statistiek o Normaal geen probleem in ISP

15 Schakelprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Niet geslaagd in het eerste jaar? o Je mag opnieuw inschrijven op voorwaarde dat je CSE 30% of hoger is o Is je CSE lager dan 30% dan mag je niet opnieuw inschrijven voor het schakelprogramma Bindende voorwaarde o Na jaar 2 moet je minimum 50% CSE hebben, anders mag je voor geen enkele opleiding aan KU Leuven meer inschrijven. Max. aantal inschrijvingen o Als je CSE hoger is dan 50% mag je een vak voor een derde keer opnemen

16 Schakelprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Combinatie schakelprogramma en master: Als je niet geslaagd bent voor het schakelprogramma na het eerste jaar, mag je inschrijven voor de master en daar vakken uit opnemen maar de masterproef en het meth. sem. mag pas worden opgenomen als je het schakelprogramma helemaal afgewerkt hebt. Max. 72 studiepunten in totaal (maar minder = aangeraden) Let op: tolerantiekrediet van slechts 6 stp => op elk vak van meer dan 6 stp moet je slagen (Straf- en strafprocesrecht, Methodologie deel 2 en 3)

17 Schakelprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Studiebegeleiding: schakelstudenten hebben toegang tot monitoraatwerking voor Inleiding in de criminologie en Basisbegrippen statistiek Vrijstellingen: via verzoekschrift te vinden op studentenportaal o Deelvrijstelling PMCI (gesprekstechnieken) / Basisbegrippen statistiek

18 Schakelprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Werkstudenten: statuut via http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student o Bv. mogelijkheid examenspreiding Deeltijds studeren o Min. 25 stp per jaar o Kan aangepast worden bij het begin van elk semester o Houd rekening met volgtijdelijkheid Metho 3 na Metho 2, en beide pas na Basisbegrippen statistiek

19 Inleiding in de criminologie* (nt. maatsch. veiligh) Methodologie deel 2 met werkcollege Strafrecht en strafprocesrecht Basisbegrippen statistiek voor criminologen * (nt maatsch.veiligh.) 68956895 Methodologie deel 3 met werkcollege Persoonsgerichte of organisatiegerichte methoden van criminologische interventie met werkcollege 10 5 Criminologische theorie: verbijzonderingen (16 à 18 sp.) Drie te kiezen uit: Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg Penologie en penitentiair recht Victimologie en strafrechtsbedeling 65656565 Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie 6 Gedragswetenschappelijke ondersteuning (5 à 6 sp.) Eén te kiezen uit: Criminologische psychologie 6Criminologische sociologie* (nt maatsch. veiligh.) Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s 6565

20 Voorbereidingsprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen twee programma’s o Voorbereidingsprogramma voor academische bachelors in de rechten (47 stp) o Voorbereidingsprogramma voor academische bachelors in de psychologie of pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen (40 stp) Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: o Bv. Strafrecht en strafprocesrecht: voorwaarde = Inleiding tot het recht gevolgd hebben o Normaal geen probleem in ISP

21 Voorbereidingsprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen Let op: tolerantiekrediet van slechts 4-5 stp Let op: volledige cumul voorbereidingsprogramma en master is niet mogelijk door diplomavoorwaarde die verbonden is aan de masterproef. Wel mogelijkheid (bv. vanaf het tweede semester) al te starten met master (= aparte inschrijving). Dit is énkel mogelijk indien alle stp van het voorbereidingsprogramma (van sem. 1 en 2) geboekt zijn in het ISP!

22 Voorbereidingsprogramma’s Master in de criminologische wetenschappen (deel)vrijstellingen: penitentiair recht en jeugd(beschermings)recht voor juristen met credit voor strafrechtelijk sanctierecht en jeugdbeschermingsrecht Werkstudenten: statuut via http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student Ad hoc-programma: voor studenten met een andere academische vooropleiding o Programma wordt samengesteld bij ‘algemeen verzoekschrift’

23 Eerste semester sp.Tweede semester sp. Criminologische theorie (24 sp.) Inleiding in de criminologie Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht Penologie en penitentiair recht 666666 Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie 6 Onderzoeksmethoden (23 sp.) Methodologie deel 2 met werkcollege: onderzoeksdesign en dataverzameling Basisbegrippen statistiek voor criminologen 8585 Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage 10 Voorbereidingsprogramma vooropleiding rechten

24 Eerste semester sp.Tweede semester Criminologische theorie (6sp.) Verplicht gedeelte: Inleiding in de criminologie 6 Criminologische theorie (16 à 18 sp.) Drie te kiezen uit: Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg Penologie en penitentiair recht Victimologie en strafrechtsbedeling 65656565 Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie Recht (18 sp.) Verplicht gedeelte: Strafrecht en strafprocesrecht Inleiding tot het recht 9999 Voorbereidingsprogramma vooropleiding psych., pedag., soc.wet.

25 Verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen 120 studiepunten Modeltraject (niet verplicht) 60 + 60 Keuze van vakken: houd rekening met uurroosters, examenrooster, verdeling over semester Volgtijdelijkheidsvoorwaarden in het ISP: o Bv. Methodologie deel 2: voorwaarde = geslaagd zijn op Basisbegrippen Statistiek o Normaal geen probleem in ISP Tolerantiekrediet van 12 studiepunten Let op: cumul verkorte bachelor en master is niet mogelijk door diplomavoorwaarde die verbonden is aan de masterproef. Monitoraatwerking voor studenten met professionele vooropleiding voor Inleiding in de criminologie en Basisbegrippen statistiek Vrijstellingen Werkstudenten? : statuut via http://www.kuleuven.be/onderwijs/studenthttp://www.kuleuven.be/onderwijs/student

26 Eerste semester sp.Tweede semester sp. Inleiding in de criminologie: leespakket Methodologie deel 2 met werkcollege Strafrecht en strafprocesrecht Basisbegrippen statistiek voor criminologen Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg 3895538955 Methodologie deel 3 met werkcollege Persoonsgerichte en organisatie- gerichte methoden van de criminologische interventie met werkcollege Juridische en gedragswetenscha ppelijke aspecten van politie 10 9 6 Keuzeopleidingsonderdeel gedragswetenschappelijke ondersteuning (5 of 6 sp.) één te kiezen uit “Criminologische psychologie”, “Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s” en “Criminologische sociologie” Eerste semester sp.Tweede semester sp. Jeugdcriminologie en jeugd(bescherming s)recht Penologie en penitentiair recht Victimologie en strafrechtsbedeling 665665 Deontologische problemen uit de criminologische praktijk Religie en zingeving Private veiligheidszorg 434 434 Werkcollege vaardigheden te kiezen uit persoonsgerichte of organisatiegericht e methoden van de criminologische interventie 5 Global Criminology (4 sp.) Keuzegedeelte (minimum 4 sp.) Minstens 4 studiepunten te kiezen uit een keuzelijst met 42 opleidingsonderdelen en/of universiteitsbreed (humane wetenschappen) te kiezen, na toelating Bureau POC. Criminologische Praktijk (19 sp.) te kiezen uit “Politie en justitie”, “Jeugd en preventie” of “Strafrechtsbedeling en welzijnszorg”

27 Veel succes!


Download ppt "Infosessie verkorte programma’s criminologie 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google