De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 1 Studievoortgangsregulerende maatregelen (SVRM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 1 Studievoortgangsregulerende maatregelen (SVRM)"— Transcript van de presentatie:

1 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 1 Studievoortgangsregulerende maatregelen (SVRM)

2 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 2 Inhoud 1)Situering 2) Algemene principes 3) Leerkrediet 4) Facultaire GIT-regels (w.o. volgtijdelijkheid) 5) Bepalingen onder Artikel 22 van het Onderwijs-en examenreglement van de Ugent (OER)

3 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 3 1) Situering SVRM reguleren de in principe vrije studie- voortgang van studenten SVRM op verschillende niveaus : -Hoger onderwijs : leerkrediet -UGent : art. 22 + algemene principes -Faculteit : GIT-regels

4 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 4 Onbeperkt aantal examenkansen per vak ( ! dit principe kan doorkruist worden door Art. 22 ) Inschrijven voor bijkomende vakken tijdens academiejaar - niet meer mogelijk na 14/11 voor 1ste sem-vakken - niet meer mogelijk na 28/2 voor 2de sem.-vakken Compensatie(deliberatie) uitzonderlijk mogelijk onder bepaalde voorwaarden (Art. 68,§2) van de OER; zie: http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving/oer201320 14.pdf http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving/oer201320 14.pdf ! Aan onze faculteit zijn de vakken Statistiek 1 en Methodologie uitgesloten van compensatie 2) Algemene principes

5 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 5 Maatregel vanuit de Vlaamse Overheid sinds AJ 2008-2009 Van toepassing op alle HO-studenten die een initiële bachelor-of masteropleiding volgen Nauwelijks relevant voor UGent-studenten aangezien deze regeling voorbijgestoken wordt door de strengere voorwaarden onder Art. 22 OER Niet van toepassing op SP/VP-studenten en SLO-studenten Meer info via : http://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/leerkredi et 3) Leerkredietregeling

6 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 6 Principes : -toepassing vanaf 2008-2009 -men begint met een krediet van 140 stp Voorbeeld : - een 1ste ba.-student heeft in AJ 2010-2011 ingeschreven voor 60 stp. en slaagde voor 32 stp > van die 140stp. werden de 60 opgenomen stp in mindering gebracht : 80 stp blijven over (begin academiejaar) > hierbij worden de eerste 60 stp waarvoor men slaagt dubbel bijgerekend : 80 + (32x2) = 144 stp (eind academiejaar) - deze student start in AJ 2011-2012 met 144 stp en neemt 60 stp op waarvan hij voor 40stp slaagt op het einde v/h AJ >van deze 144 stp worden de 60 opgenomen stp in mindering gebracht : 84 stp blijven over >hierbij worden van de gerealiseerde 40 stp de eerste 28 gerealiseerde stp nog dubbel bijgerekend en de overige 12 enkel bijgerekend : 84 + (28x2) + 12 = 152 stp resterend leerkrediet Voorbeeld toepassing leerkrediet

7 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 7 In principe bepalen de studenten per academiejaar en per opleiding zelf hoeveel vakken, welke vakken in welke volgorde en welke combinatie ze die vakken willen opnemen De GIT-reglementering beperkt dit in zekere mate Een GIT geldt enkel voor een diplomacontract en binnen eenzelfde opleiding Elke faculteit heeft haar eigen GIT-reglement Onderscheid tussen : A) Algemene GIT-regels (facultair) B) Volgtijdelijkheidsvoorwaarden (per opleiding) 4) GIT (geïndividualiseerd traject)

8 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 8 §1. Bij een diplomadoelcontract wordt aan de student die niet voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits heeft behaald een bindende voorwaarde opgelegd. De student dient bij een volgend diplomadoelcontract voor dezelfde opleiding voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits te verwerven. Wanneer de student niet aan deze bindende voorwaarde voldoet, wordt de inschrijving voor een diplomadoelcontract voor dezelfde opleiding geweigerd. §2. De inschrijving wordt geweigerd, ongeacht eerder opgelegde – al dan niet nagekomen – bindende voorwaarden, wanneer de student na drie inschrijvingen voor een diplomadoelcontract voor minder dan één derde van de gedurende de drie inschrijvingen opgenomen studiepunten credits heeft verworven. §3. Bij een creditdoelcontract wordt die student geweigerd die zich al tweemaal voor dat opleidingsonderdeel heeft ingeschreven zonder het creditbewijs te behalen. Deze bepaling geldt ongeacht of de eerdere inschrijving werd genomen via een creditdoelcontract dan wel via een diplomadoelcontract. §4. Dit artikel geldt voor bachelor- en masteropleidingen, voor voorbereidings- en schakelprogramma’s en voor postgraduaatsopleidingen. §5. Tegen het opleggen van bindende voorwaarden alsook tegen weigering tot inschrijving, kan intern beroep worden aangetekend bij de Interne Beroepscommissie, zoals bepaald in artikel 95, die omwille van uitzonderlijke omstandigheden de inschrijving alsnog kan toestaan. 5) Bepalingen onder Art. 22 in de UGent-OER

9 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 9 Wat hieruit niet zo makkelijk is af te leiden, is dat deze opleidingen (onder § 4) afzonderlijk bekeken worden met betrekking tot de toepassing van de voorgaande paragrafen. Bachelor- en masteropleiding (alsook SP/VP’s) worden aldus als afzonderlijke opleidingen beschouwd. Dit heeft bijzondere implicaties voor studenten die nog slechts 1 opleidingsonderdeel uit een opleiding (acad. bachelor, schakel- en/of voorbereidingsprogramma (SP/VP), master) moeten volgen, bijv. statistiek : deze studenten moeten slagen voor dit vak zoniet wordt een bindende voorwaarde opgelegd of wordt een verdere inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd indien hun vorig academiejaar reeds een bindende voorwaarde werd opgelegd. Toelichtingen bij Art. 22 van de UGent-OER

10 Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 10 Studenten kunnen bij de Interne Beroepscommissie van de Ugent in beroep gaan tegen weigering tot verdere inschrijving volgens Art. 95 van de UGent-OER (zie : http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelge ving/oer20122013.pdf ) http://www.ugent.be/student/nl/studeren/regelge ving/oer20122013.pdf Het beroepschrift moet binnen 5 kalenderdagen na de dag van de 2de zittijd- proclamatie ingediend worden Toelichtingen bij Art. 22 van de UGent-OER (Vervolg)


Download ppt "Trajectbegeleiding Dienst onderwijsondersteuning FPPW – Luc Van Steenkiste – slide 1 Studievoortgangsregulerende maatregelen (SVRM)"

Verwante presentaties


Ads door Google