De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2014. Inleiding Het jaar 2014 heeft voor STIDAD in het teken gestaan van verdere groei, diversificatie en professionalisering. Het aantal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2014. Inleiding Het jaar 2014 heeft voor STIDAD in het teken gestaan van verdere groei, diversificatie en professionalisering. Het aantal."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2014

2 Inleiding Het jaar 2014 heeft voor STIDAD in het teken gestaan van verdere groei, diversificatie en professionalisering. Het aantal adviesaanvragen is toegenomen, evenals het aantal adviseurs. Opvallend is dat maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals op het gebied van vrijwilligerswerk en sociaal ondernemerschap, zichtbaar zijn in de adviesbehoefte van de aanvragers. Zo waren er adviesvragen over vrijwilligersbeleid, financieel beleid en fondsenwerving, en vooral op het gebied van marketing en communicatie nam het aantal aanvragen flink toe. Over de onderwerpen vrijwilligersbeleid en -management, financiën en fondsenwerving heeft STIDAD een aantal basismodules voor workshops en trainingen ontwikkeld, die eind 2014 gereed waren om aan adviesvragers aan te bieden. En last but not least is hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de marketing en PR (modernisering huisstijl, verbetering website) en de kwaliteitsborging (procesbeschrijvingen, training voor adviseurs) van STIDAD zelf.

3 Organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur van STIDAD is in 2014 ongewijzigd gebleven. Het bestuur telde drie leden, Ron van Sonsbeek (voorzitter), Jan Koster (secretaris penningmeester) en Cees Meijne. 2014 zal het laatste jaar zijn voor het bestuur in deze samenstelling: Ron van Sonsbeek heeft eind 2014 laten weten het voorzitterschap in 2015 te zullen neerleggen. Adviseurs In 2014 hebben zes nieuwe adviseurs zich aan Stidad verbonden, zijn vier adviseurs vertrokken, en is helaas één adviseur overleden. Per 31 december 2014 telde STIDAD vijftien adviseurs voor vragen op het gebied van bedrijfskunde, personeel en organisatie, financiën en fondsenwerving, communicatie en marketing en juridische vragen. Ron van Sonsbeek Cees Meijne Jan Koster Bedrijfskunde Financiën & Fondsenwerving Personeel& Organisatie Marketing & Communicatie

4 Partners Het in de voorgaande jaren ingezette beleid om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met MBO-organisaties in de regio, is in 2014 voortgezet. STIDAD is sinds 2013 aangesloten bij de MBO-organisaties Samen voor Zeist, Samen voor Nieuwegein, Samen voor Woerden en Matchpoint Amersfoort. Eind 2014 is besloten om lid te worden van Vereniging van Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk NOV. Doel van de samenwerking met deze organisaties is het onderling uitwisselen van kennis en informatie. Concreet betekent dit voor STIDAD een platform om bekendheid te krijgen, uitbreiding van het relatienetwerk, en mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten van deze organisaties zoals beurzen, themabijeenkomsten en trainingen.

5 Acquisitie In 2014 waren de meeste adviesaanvragen nog afkomstig van 'matches' gemaakt tijdens beursvloeren in Amersfoort, Vianen, Utrecht, Bunnik, Zeist, Stichtse Vecht, Houten, Veenendaal, Woerden en Nieuwegein, maar werden ook diverse adviesvragen verkregen via de MBO organisaties met wie STIDAD een partnerovereenkomst heeft gesloten. Verder kwamen enkele adviesaanvragen tot stand via PGO-support, een organisatie die ondersteuning biedt aan landelijk werkende patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties. De komende jaren zal STIDAD beursvloeren in de regio blijven bezoeken, maar zich in toenemende mate richten op het bestendigen van de relatie met en het verkrijgen van adviesaanvragen van haar samenwerkingspartners.

6 Adviesprojecten Aan het eind van 2014 telde de projectlijst van STIDAD totaal 40 adviesaanvragen en lopende opdrachten, variërend van kersverse op beursvloeren tot stand gekomen 'matches', tot concrete advies overeenkomsten in een afrondende fase. Van die 40 vragen hadden er vijf betrekking op bedrijfskundige, organisatorische en beleidsvragen, dertien op marketing- en communicatie, tien op financiën en fondsenwerving, vijf op juridische aspecten, vier op vrijwilligersbeleid en drie waren verzoeken om training. Ook qua omvang varieerden de aanvragen: van eenmalige adviesgesprekken van enkele uren, via het geven van een korte training of workshop gedurende een of twee dagdelen, tot adviestrajecten van enkele dagen, uitmondend in het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Totaal is in 2014 door negen adviseurs voor ruim 240 advies uren volgens tarief gedeclareerd, voor een aantal adviezen is een tegenprestatie 'in natura' overeengekomen, zoals het gebruik van vergaderruimte.

7 Financiën en kwaliteit Financiën De financiën van de Stichting zijn op orde. De inkomsten en uitgaven bedroegen in 2014 beide rond € 3.000. Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het financieel overzicht met toelichting dat op verzoek beschikbaar is. Kwaliteit/deskundigheidsbevordering Via de beroepsorganisatie NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) is aan verschillende trainingen, workshops en studiemiddagen deelgenomen, onder meer op het gebied van vrijwilligersbeleid en organisatieonderzoek en -ontwikkeling door 'Appreciative Inquiry' (waarderend onderzoek). In april 2014 is voor de STIDAD adviseurs een workshop Fondsenwerving verzorgd door Ermen Consult uit Nuenen.

8 Vooruitblik 2015 In maart 2015 bestaat STIDAD vijf jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt een feestelijke activiteit georganiseerd met een programma dat met name ook voor adviesvragers, MBO-partners en andere externe relaties aantrekkelijk is. Eind 2014 kreeg dit evenement al duidelijk vorm als iets waar bestuur en adviseurs met plezier naar uitzagen. Ook wordt uitgekeken naar de nieuwe website die naar verwachting medio 2015 gereed zal zijn. Die nieuwe website zal STIDAD niet alleen in staat stellen zich op meer eigentijdse en professionele wijze aan de buitenwereld te presenteren, maar zal de bestuursleden en de adviseurs ook nuttige en handige gebruiksmogelijkheden bieden om hun werk verder te professionaliseren, actualiseren en stroomlijnen. Het vertrek van voorzitter Ron van Sonsbeek en bestuurslid Cees Meijne in 2015 zal tot een bestuurswisseling leiden. Zowel de actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het speelveld waar STIDAD zich beweegt als het expireren van het huidige beleidsplan 2013-2015 zullen het nieuwe bestuur de uitdaging bieden om de kansen voor de komende jaren voor STIDAD te zien en te benutten.

9 Samenvatting: Verdere groei en professionalisering. Nieuw bestuur in 2015. 15 adviseurs. Samenwerking met MBO partners en NOV Adviesaanvragen via beursvloeren, MBO partners en PGO support. 40 adviesvragen en 240 advies uren. Veel adviesvragen op het gebied van fondsenwerving en Marketing Communicatie. Financiën op orde. Kwaliteitsbevordering dmv workshops en trainingen.


Download ppt "Jaarverslag 2014. Inleiding Het jaar 2014 heeft voor STIDAD in het teken gestaan van verdere groei, diversificatie en professionalisering. Het aantal."

Verwante presentaties


Ads door Google