De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht

2 Aandachtspunten Hoe is het zo ver gekomen Verenigingsrecht Kantine
Betalingen Milieu En meer …

3 Het Verleden Interpretatieverschillen Afstemmingsproblemen
Veelal al lang bestaande wetgeving “Een Zware Wissel” “Verenigingen op de juiste hoogte”

4 Gevolgen voor de sportvereniging
Core business Kennisprobleem Overbelasting Sport heeft andere corebusiness: • wij zijn goed in sportaanbod; • wet- en regelgeving heeft niet onze voorkeur; • verenigingsorganisatie is er veelal niet op toegesneden: wie moet wat bijhouden? Wetten en regels worden van toepassing verklaard zonder dat daar een goede voorlichting aan is gekoppeld. Verenigingen worden gedreven door vrijwilligers die op dit terrein geen beroepsopleiding hebben gevolgd; het is al moeilijk om te weten wanneer welke wet van toepassing is op de eigen vereniging en wat er dan moet worden gedaan. In de dagelijkse praktijk blijkt dat sportverenigingen zich best wel aan de wet willen houden maar geen idee hebben welke, wanneer en hoe. Door al die onwetendheid ontstaat overbelasting, irritaties en lopen vrijwilligers weg.Voorbeeld: tijdens IVA's blijkt veel onduidelijkheid over aansprakelijkheid rond het schenken van alcoholhoudende dranken. Stappen over op een aantal voorbeelden

5 Verenigingsrecht 1 Een overzicht 1848 Vrijheid van vereeniging
1855 Wet vereniging en vergadering 1976 Nieuw Burgerlijk Wetboek (o.a. boek 2) 1992 Wijzigingen

6 Verenigingsrecht 2 Huidige situatie Beperkte rechtsbevoegdheid Volledige rechtsbevoegdheid Procedure ALV Notaris Handelsregister Kamer van Koophandel In de nieuwe situatie dus vanaf 1976 bestaan er twee vormen van rechtspersoonlijkheid, te weten: Beperkte Een groepje mensen die afspreken iets samen te doen zonder daarvoor alle regels te volgen, worden vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid genoemd. Zij die handelen namens dat “clubje” zijn persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk; Als de vereniging wel statuten heeft gemaakt (zonder inschakeling van de notaris) en deze deponeert in het register van de KvK is in eerste instantie de groep aansprakelijk, lukt dat niet dan is alsnog de betreffende persoon persoonlijk aansprakelijk. Volledige Verenigingen zijn volledig rechtsbevoegd als de statuten in een notariële akte zijn opgenomen EN hebben gedeponeerd in het register van de KvK zijn als vereniging aansprakelijk voor het handelen namens de vereniging. Alleen als personen zich niet houden aan de interne afspraken en/of fraude plegen is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid. Procedure voor nieuwe statuten: .Intern concept maken, eventueel gebruik maken van concept van bond of na overleg met notaris .Voorleggen aan de ALV, denk er om: tijdig aankondigen naar de leden .Tijdens ALV vast laten stellen en enkele mensen machtigen die stappen te ondernemen om de statuten in een notariële akte op te laten nemen; denk erom dit in het verslag zo letterlijk mogelijk met vermelding van namen gemachtigden op te nemen; de notaris zal daar om vragen. .Overleg met notaruis voor opstellen definitieve akte, akte laten verleden .Officiële kopie (notaris) deponeren in register KvK Denk ook nog aan bestaande regelgeving op dit terrein van de eigen sportbond; sommige stellen inhoudelijke eisen en sommigen gaan zelfs zo ver dat ze de conceptstatuten eerst willen zien en goedkeuren voordat de notaris er een officiële akte van mag maken

7 Aansprakelijkheid Van de leden voor de vereniging
Vereniging voor leden en derden Maatregelen bestuurdersaansprakelijkheid

8 Verzekeren Aansprakelijkheid Ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid
Collectief Organisatie

9 De Kantine Drank- en horecawet Warenwet Tabakswet Heffingen
Gebruiksvergunning Exploitatievergunning

10 Drank- en Horecawet Als alcoholhoudende dranken worden verkocht
Gemeentelijke vergunning Bestuursreglement Aanwezigheidsplicht Scholing van barvrijwilligers

11 Geldende vergunning Aandachtspunten Beheerder/bedrijfsleider
Aanwezigheidsplicht Bestuursreglement

12 Nieuwe vergunning Gemeente geeft uit Vereniging vraagt aan
2 leidinggevenden (minimaal) Bestuursreglement …………..

13 Bestuursreglement Vervanging bestuursplicht Vervanging bestuursplicht
Gericht op alcoholbeheersing Kwalificatie-eisen Invoeringstermijn sport Paracommercialisme Vervanging bestuursplicht Gericht op alcoholbeheersing Kwalificatie-eisen Invoeringstermijn voor de sport paracommercialisme

14 Scholingen Sociale hygiene Instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA)
De vereniging verantwoordelijk Samenwerking ?

15 Warenwet Andere wet Als voedingsmiddelen worden bereid
NOC*NSF hygiënecode voor sportverenigingen In bezit Naar handelen Scholing

16 Aandachtspunten Meten van temperaturen en registreren Schoonmaakplan
Schoonmaakrooster Instructie Receptuur Veiligheid bereidproces ………..

17 Aandachtspunten Meten van temperaturen en registreren Schoonmaakplan
Schoonmaakrooster Instructie Receptuur Veiligheid bereidproces ………..

18 A P V Algemene Plaatselijke Verordeniging
“alles wat niet gewoon is”, is vergunningplichtig Ook: Exploitatievergunning Gebruiksvergunning

19 Betalingen Overzicht “doelgroepen”:
Vrijwilliger zonder onkosten vergoeding Vrijwilliger met onkostenvergoeding Vrijwilligersvergoeding Bovenmatige vergoedingen Loondienst Zelfstandigen

20 Vrijwilligersvergoeding
Maximaal 4,50 per uur Per maand maximaal € 150,- Maximaal per jaar € 1.500,- Geen bonnen Geen melding fiscus

21 Gewoon dienstverband Drie elementen die gelijktijdig aanwezig dienen te zijn: Loon Arbeid Gezag

22 Fictief dienstverband
Ook drie elementen die gelijktijdig aanwezig dienen te zijn: 2 dagen per week of meer actief Overeenkomst is aangegaan voor in principe meer dan 30 aaneengesloten dagen Betaling meer dan 2/5 wettelijk minimumloon

23 Administratieve verplichtingen
Salarisadministratie Overigen: Aantoonbaarheid Goede afspraken Declaratieformulieren

24 Omzetbelasting Vrijstellingen Nieuwbouw Prestaties (hoofdactiviteit)
Kantine (€ ,-) Levering van goederen (€ ,-) Levering van diensten (€ ,-) Nieuwbouw

25 Sport en Arbeidsomstandigheden
Ook voor vrijwilligerswerk RI & E Andere aandachtsgebieden: Sexuele intimidatie Blessurepreventie Ontruimingsplan …….

26 Milieuwet Vrijstelling, tenzij… Mogelijk lichtoverlast
Mogelijk geluidsoverlast Meldingsplicht Controle Sportverenigingen hebben in principe vrijstelling tenzij onder andere: De vereniging in het verleden al vergunningplichtig was voor de hinderwet; Opslag en afvoer van meststoffen (maneges) Er meer dan 25 liter frituurvet gebruikt wordt; Er meer dan 2000 personen/toeschouwers in e accommodatie mogen/kunnen; Enz. Verenigingen hebben zich in 1998 bij de gemeente hebben moeten melden als zijnde gebruiker van de vrijstelling; daarna taak en verantwoordelijkheid van gemeente om te controleren of terecht gebruik wordt gemaakt van die vrijstellingsmogelijkheid. Op dit moment gen echt belangrijk aandachtsgebied

27 Nog een paar …. Wet op de kansspelen Fiscus
Nevenactiviteiten Administratieve verplichtingen Wet op de privacywaterleidingwet Al langer is geregeld dat er een rookverbod is in overheidsgebouwen en inrichtingen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, cultuur, sport, welzijn en onderwijs, maar ook personenvervoer. Vandaar dat in gemeentelijke (gesubsidieerde) accommodaties zoals sporthallen al langer een rokverbod van toepassing is. Voor kantines behorende bij buitensportaccommodaties is nu afgesproken dat er een vorm van zelfregulering komt waarbij NOC*NSF met de overheid heeft afgesproken dat binnen 2 jaar 90 % van de sportverenigingen in de statuten heeft vastgelegd dat er niet wordt gerookt. Elke vorm van tabaksreclame is ook al langer verboden, dus geen reclameborden, advertenties, enz

28 Heffingen Buma/Stemra Sena Videma

29 Vragen?

30 Toekomst Meer letten op omgevingsfactoren Informatie opvragen
Soms directe begeleiding noodzakelijk


Download ppt "Wet- & Regelgeving Overzicht En Inzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google