De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’
Jan Blankespoor

2 Hoe maak je een beleidsplan?
Hoe maak je als kerkenraad een beleidsplan? Wij zitten allemaal onder de paraplu van de Regenboog Alle kleuren gaan door één deur. En toch kunnen we spreken van eenzelfde missie en een daaruit volgende visie. Het beleid is gebaseerd op een aantal mission statements, waar wij het allemaal over eens zijn. (separaat laten zien, klikken) Problemen willen we met zijn alle proberen op te lossen, veranderingen niet bij voorbaat uitsluiten Leidt tot een aantal algemene aanbevelingen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie Taakgroepen vormen de kern van het beleid en voeren het uit, vandaar dat elke taakgroep haar eigen beleid presenteert

3 Er gebeurt heel veel in De Regenboog en er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken.
Maar er zijn ook zorgen, zoals het teruglopend ledental en de daling van onze inkomsten. Hoe wij daar mee om willen gaan, zal in de presentaties van de taakgroepen blijken.

4 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Diaconie
Ben Cats

5

6 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Vorming en toerusting
Henk van Zuilekom

7 Vorming &Toerusting Wat beogen we? Waarom V&T? Wat is de doelgroep?
Het V&T aanbod-spectrum V&T Aanbodvormen Samenwerking V&T-programma voor komend seizoen

8 Wat beogen we? Toerusting van de gemeente:
Ontwikkeling en verdieping van het geloof Opbouw van de gemeente Toerusting om de verschillende taken in de gemeente te kunnen vervullen Als navolgers van Christus dienend en getuigend in de gemeente en de samenleving kunnen zijn Participatie van gemeenteleden Bevorderen van de gemeenschap

9 Waarom V&T? Je komt steeds in nieuwe situaties
Levensfase, werk, ziekte, geluk, tegenslag, verdriet, enz. Maatschappelijke ontwikkelingen: Wetenschap, technologie, digitalisering Welvaart Individualisering “Ont-persoonlijking” in het maatschappelijk verkeer Wegvallen van grote sociale verbanden Zorgstelsel Grote belangstelling voor spiritualiteit De veranderde positie van de kerk in de samenleving

10 Wat is de doelgroep? Gemeenteleden Kinderen (en hun ouders!) Jongeren
Jong-volwassenen Volwassenen Ouderen Maar ook niet-gemeenteleden zijn welkom

11 Het V&T aanbod-spectrum
Een breed, gevarieerd en evenwichtig aanbod Gericht op verdieping, verbreding of beleving Hart, hoofd en handen

12 V&T Aanbodvormen Afhankelijk van doelgroep en onderwerp: Leerhuizen
Lezingen Verdiepingsavonden Workshops Kringen Cursussen Wandelingen / wandeltochten Schilderen/ dichten/ schrijven Muziek/ zang Reizen (bv. Taizé, Iona) Kloosterweekends

13 Samenwerking Met andere taakgroepen van De Regenboog
Met andere kerken in Rokkeveen Met De Oase en de Pelgrimskerk (POR)

14 V&T-programma voor komend seizoen
Thans in voorbereiding Samen met de andere POR-kerken Jaarthema: Schatgraven

15 Zie uit naar de Gaandeweg voor 2015 – 2016

16 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Jeugd
Martijn Pastink

17 Kinderen zijn de toekomst
Missie: De betrokkenheid, aanwezigheid en zeggenschap van jeugd hebben draagvlak binnen de wijkgemeente, de jeugd voelt zich veilig om te geloven hoe ze willen geloven, de wijkgemeente kan hierbij als voorbeeld dienen. Onmisbaar : Samenwerking POR Carina Kapteyn touwtrekker in Oase met betrekking tot jeugdwerk Missionair denken/samenwerken De ouders van jonge gezinnen gaan samen met jeugd zorg dragen voor de crèche oppas Aanschrijven doopouders Jongerendiensten blijven organiseren in samenwerking met Oase, Pelgrimskerk en Noord Gespreksgroepen handhaven Evaluatie na de doop Avondprogramma geloofsopvoeding in samenwerking met JOB Samenwerking met kindernevendienst en aansluiting programma Taakgroep Jeugd Kinderen zijn de toekomst Jeugdouderlingen Martijn Pastink, Jan de Jonge & Charlotte Prent

18 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Pastoraat
Annie Piening

19 PRESENTATIE TAAKGROEP PASTORAAT

20 Taakgroep Pastoraat “…..het is aan ons om het meisje aan te moedigen om te blijven dansen en haar ogen op het licht te houden. Om samen met haar te zoeken naar de Bron van het licht. Een verlangen dat de toeschouwers op het schilderij zelf ook gaan dansen….” st. Jacobskerk Utrecht 27/ …..met dank aan Fred.

21 DOEL van de taakgroep pastoraat
Steun, verdieping, onderlinge afstemming en vernieuwing bieden in het pastoraal werk zoals dat in alle geledingen binnen en vanuit de kerk wordt uitgevoerd in de vier secties

22 Dat betekent: Aanwezig zijn Luisteren en meegaan Geen oordeel
Een ieder mag zijn die hij is Dat betekent:

23 Kern van pastoraat Het omzien naar elkaar
Het omzien naar elkaar behoort tot één van de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus Mission Statements 4 en 5: Het omzien naar elkaar is het delen van meeleven in alle dingen, maar zeker in hoogte- en dieptepunten. In de behoefte van mensen naar structureel omzien en medeleven wordt door de gemeente voorzien. Tijdens de georganiseerde bijeenkomsten binnen de wijkgemeente voelen mensen zich veilig en thuis in teken van verbondenheid

24 Veel brengen dit al in de praktijk. Spontaan. Een taak voor iedereen.
Maar ook vanuit het ambt als pastoraal ouderling worden mensen bezocht en begeleid

25 Twee vormen van pastoraat
Het gewone pastoraat Aandacht voor en kennismaking met nieuw ingekomen Voeren van gespreken met gemeenteleden De organisatie en het leiden van huiskamergesprekken Het gewone pastoraat is niet alleen een taak voor ambtsdragers, maar voor de gehele gemeente Het bijzondere pastoraat Doelgroepenpastoraat Pastoraat onder rand- en buitenkerkelijken Crisispastoraat Pastoraat onder rand- en buitenkerkelijken vraagt om inzet van taakgroep missionair

26 Vraaggestuurd Wij moeten niet bepalen dat een ander iets nodig heeft. We moeten wel initiatief nemen om de ander te leren kennen.

27 Competentiegericht (=gave gericht) werken
We (=leden van de taakgroep) doen niet allemaal hetzelfde, maar een ieder doet waar hij/zij goed in is. Deze vorm van werken is in ontwikkeling

28 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Eredienst
Joop de Groot

29 Beleidsplan taakgroep eredienst
De taakgroep eredienst als in het web.

30 Visie en beleidsvoornemens
In de eredienst vieren we samen het geheim van Gods aanwezigheid op deze aarde in de dienst zal het mysterie van deze aanwezigheid inhoud zijn van de liturgie, in zang en woord, in sacrament en zegeningen ontdekken we waar Gods aanwezigheid in deze wereld te ervaren is.

31 Doel van de kerkdiensten
Het doel van de kerkdiensten is het samenkomen van mensen en het in vrijheid “vieren” rondom Gods woord.

32 Wij zijn als de in zijn web.
De taakgroep eredienst is de schakel tussen vele kerkelijke activiteiten, die door verschillende groepen worden uitgevoerd in en om de kerkdiensten.

33 De taakgroep als in zijn web. Contacten met
Predikanten Taakgroep jeugd Organisten Werkgroep bloemschikken Koren Taakgroep missionair Bands Kunstenaars Lectoren Beamerteam Kosters Kindernevendienst Crecheleiding

34 De taakgroep als in zijn web. Regelen van
Paas kaars Aankleding liturgisch centrum Onderhoud antependia Aankleding kerk tijdens Kerst en Pasen Kapelvieringen Gedenkhoek, boek van gestorvenen,doopboek Kerkschooldiensten (Pinkster) Feest van de Geest

35 De taakgroep als in zijn web. En verder
Evalueren van de erediensten. Verzamelen van aandachtspunten vanuit de gemeente rondom de eredienst. Meedenken en initiëren van ideeën rondom de eredienst

36 De taakgroep als in zijn web. Beleidsvoornemen
Er zijn nog geen concrete plannen. De samenwerking met de taakgroep missionair is sinds kort van start gegaan. De taakgroep blijft de spin in het web en alert.

37 Visie, beleid en activiteitenplan van de Wijkraad van Kerkrentmeesters
Klaas van Doeland

38 Wijkraad van Kerkrentmeesters
Kernpunten Zorg voor inkomstenverwerving op korte en langere termijn Vaststellen of de beleidspunten van de WKR passen binnen de financiële mogelijkheden van de wijk (faciliterend voor de taakgroepen) Beheer en onderhoud

39 Visie, beleid en activiteitenplan van de TG Missioanir werk
Jan Blankespoor

40 Taakgroep Missionair werk
De taakgroep Missionair werk is nieuw in het beleidsplan Bij een pastorale kerk hebben we het met zijn allen goed voor elkaar, maar we zijn ook wel erg naar binnen gericht. Bij een missionaire kerk zijn we ook naar buiten gericht. Zouden we alleen naar binnen gericht zijn, dan is ontkerkelijking (o.a. door vergrijzing) niet tegen te houden. Leidt uiteindelijk tot leegloop. Bij een missionaire kerk kan er wel groei zijn. De PKN heeft enkele jaren geleden een afdeling Missionair werk en kerkgroei opgericht. Missionair werk is hier dus gekoppeld aan kerkgroei. Om een missionaire kerk te worden wordt nogal eens een pioniersplek ingesteld: van voren af aan beginnen. De PKN heeft 30 van dat soort pioniersplekken beschreven. Wij hoeven niet van voren te beginnen, maar missionaire bezieling moet wel van binnenuit komen. De gemeente moet daarvoor warm gemaakt worden. Een missionaire kerk is ook naar buiten gericht.

41 Missionaire bezieling komt voort uit ons geloof, en met name in datgene wat Christus ons heeft verteld (en later bekrachtigd is door Paulus).

42 Missionair zijn heeft raakvlakken (maakt deel uit van) met de drie belangrijkste uitingen van ons geloof: Spiritualiteit, Diaconie en Pastoraat. Eigenlijk valt missionair werk daarmee onder meerdere taakgroepen. Er zijn al missionaire activiteiten in de Regenboog: denk aan het Inloophuis en de Word servants . In het activiteitenplan van de TG missionair werk worden ook nieuwe activiteiten ontplooid: Focussen op ouders met jonge kinderen (we hebben er 120 in onze gemeente): hoe kunnen we die (weer) bij de kerk betrekken? Maatjesproject: wat kunnen wij mensen bieden, die eenzaam zijn? De missionaire eredienst: hoe kunne wij onze kerkdiensten laagdrempeliger maken? Hoe kunnen wij randkerkelijken weer meer betrekken bij de kerk? Onze predikant doet een opleiding tot gecertificeerd geestelijk begeleider en verricht nu al pastoraat onder buitenkerkelijken. Ook op het gebeid van Vorming en toerusting kunnen wij meer missionair bezig zijn, door de activiteiten nog meer ook op buitenkerkelijken te richten.


Download ppt "Algemene inleiding tot het beleidsplan ‘Een kleurrijke gemeente’"

Verwante presentaties


Ads door Google