De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doop in de Heilige Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doop in de Heilige Geest"— Transcript van de presentatie:

1 De doop in de Heilige Geest
8 juni 2007

2 Wat is de Heilige Geest?

3 Stelling: De Heilige Geest is eigenlijk de kracht van God, maar omdat we het niet kunnen zien noemen we het Geest “…Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid… de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Joh.14:15-26) De Heilige Geest is een persoon!

4 Bedieningen van de Heilige Geest
Johannes 16:7-15 “Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde … zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Handelingen 1:8 “…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn…” Trooster Leraar Richtingaanwijzer Openbaarmaker Krachtbron Aanvuller van zwakheden Getuige

5 Eerste doop in de Heilige Geest
“…Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.” (Hand. 1:5) “…en zij werden allen vervuld met de heilige Geest…” (Hand. 2:4) Eerste Pinksterfeest!

6 Was dit eenmalig? Was deze doop alleen voor de discipelen?
Handelingen 11:15-17 “En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden.” Ook voor ons?

7 Waarom dopen in de Heilige Geest?
Ik geloof, dus Ik heb de Heilige Geest toch al? “Niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest.” (1 Cor. 12:3)

8 Wat betekent die doop? “…Hij, die na mij komt…die zal u dopen met de heilige Geest…” (Matth.3:11) Grieks: “Baptizo”, hetgeen betekent: “onderdompelen” Je hebt nu deel aan de Goddelijke natuur Je bent één met Hem “…want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt…” (1 Cor.12:13)

9 Wat is dan het resultaat?
Galaten 5:22 “…de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…” Gods gereedschap, en mogelijkheden in jou en mij! Doop Heilige Geest + Overgave = Gouden combinatie! Je zult tot onvoorstelbare dingen in staat zijn!  Je gaat steeds meer op Jezus lijken!  Wat ík niet kan, bewerkt Hij in mij!  Dat is pas Pinksteren!!!!

10 ‘Onvoorstelbare’ dingen
Niet meer MIJN ik, maar Christus leeft in mij! (Gal. 2:20) Je ziet jezelf en die ander door Jezus’ ogen Je zal kracht ontvangen en door Hem getuige zijn Je zal vrede en blijdschap kunnen ervaren ondanks de omstandigheden Hij zal je aanvullen in hetgeen wat je niet kunt Je zal God steeds beter leren kennen (meer geloof) Je zal in waarheid leven en vrij zijn Je mag je uitstrekken naar de gaven van de Geest

11 Nog meer??? 1 Korinthiërs 12:4-11
“…aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten,en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” God wil nog meer geven!!! Hoeveel hebben wij nog te ontdekken?

12 Hoe gebeurt het dan? Handelingen 19:1-6 Handelingen 8:14-17
Hoe is het bij jou gebeurd? “…hebt gij de heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige Geest is … (Hand. 19:2,3) “Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.” Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.” (Hand.8:14-17)

13 Even op een rijtje: God kent je door en door
God houdt ontzettend veel van je! Hij heeft letterlijk ÁLLES gegeven! Jezus is gestorven voor JOU persoonlijk Doop in de Heilige Geest God wil op deze manier voor je zorgen Je hebt het nodig in je leven Het is beter voor u dat ik heenga… (Joh. 16:7)

14 DUS: De doop in de Heilige Geest is eigenlijk onmisbaar! EINDE

15 Overzicht: Aankondiging: Hoe? Joh.14:15-26 Handelingen 19:1-6
Hand. 1:5-8 Handelingen 10:44-47 Mat. 3:11 Handelingen 4:29-31 Voor ons? Hand. 11:15-17 Uitwerking: Gal. 5:22 1 Cor. 12:4-13

16 Het Oude Testament “…toen greep de Geest des Heren hem aan.” (Richt.15:14)  Simson “…de Geest Gods greep hem aan…” (1 Sam. 10:10)  Saul “…van die dag af greep de Geest des Heren David aan.” (1 Sam. 16:13) Als God iets wilde duidelijk maken dan greep de Heilige Geest de persoon aan op dát moment…


Download ppt "De doop in de Heilige Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google