De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Arno TeunissenCasper Lambregts Provincie Noord-BrabantWaterschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Arno TeunissenCasper Lambregts Provincie Noord-BrabantWaterschap."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Arno TeunissenCasper Lambregts Provincie Noord-BrabantWaterschap Brabantse Delta

2 Inhoud GLB P1P2 Markt & Prijs Directe Betal. POP

3 Directe betalingen nieuw GLB GLB P1P2 Markt & Prijs Directe Betal. POP Van historisch model naar flat-rate en vergroening Convergentie: met gelijke stappen naar een gelijke hectarebetaling in 2019 In 2019: basispremie circa 260 €/ha vergroeningspremie circa 115 €/ha op hele bedrijf totaal circa 375 €/ha

4 Wat zijn de vergroeningseisen? Vergroeningseisen: a.Gewasdiversificatie en b.Behoud blijvend grasland en c.Ecologisch aandachtsgebied (EFA) of d.Gelijkwaardige praktijken Geen ‘dubbele betaling’ wat meetelt voor de vergroening, mag niet nog eens vergoed worden!

5 Ecologisch aandachtsgebied Waar liggen de EFA-plichtige bedrijven?

6 onbeheerde akkerranden (x1) ‘eiwit’ gewassen (x0,7): esparcette, lupine, luzerne, rode klaver, rolklaver, veldbonen, wikke vanggewassen (x0,3): zonder gewasbescherming en ≥ 10 weken, of na vezelgewassen, of als aaltjesbestrijding wilgenhakhout (x0,3) Biologische landbouw Akkerbouw-strokencertificaat (incl. vogelakker), standaard vergroeningseisen, maar EFA in te vullen als: o tenminste 30% beheerde akkerrand (x1,5) o aangrenzende sloot (x2) o landschapselementen met POP-onderhoudscontract (x2) o vanggewassen, zonder gewasbescherming (x0,3) o stikstofbindende gewassen, aanvullende eisen mest en gewasbescherming (x0,3) Veldleeuwerik: lijkt op akkerbouw-strokencertificaat zonder verplichte beheerde akkerrand Biodiversiteit+: eisen gaan verder dan de drie standaardeisen Invulling Ecologische aandachtsgebieden

7 Vernieuwing agrarisch natuurbeheer 2016 Effectiever Efficiënter Samenhang en samenwerking in de streek Professionele collectieven GLB P1P2 Markt & Prijs Directe Betal. POP

8 Efficiënter Van honderden beheerovereenkomsten......naar 3 collectieven

9 Collectieven verantwoordelijk voor uitvoering beheer Voordeur en achterdeur

10 Effectiever Alleen in kansrijke gebieden (o.b.v. LAL) Gericht op instandhouding soorten met internationale verplichting Vlakdekkend weidevogel-/graslandbeheer waar zinvol Botanisch beheer waar (bewezen) kansrijk Landschapsbeheer (via SNL) beperken tot Maasheggen en Groene Woud

11 Gebiedsproces natuurbeheerplan Selecteren meest kansrijke gebieden (Waar?) Definiëren benodigde randvoorwaarden (Wat?) Samenbrengen wetenschappelijke en lokale kennis

12 Natuurbeheerplan 2016

13 Gebiedsproces gebiedsaanvraag Gebiedsvisie (Hoe?) Peilen animo Opstellen beheerplan/gebiedsaanvraag

14 Professionalisering collectieven Sturen op samenhang / leveren prestaties Professioneel gesprekspartner in gebiedsproces Eindbegunstigde / Europese eisen accountability Contractpartner aan voor- en achterdeur Administratieve systemen conform RVO.nl Uitvoeren interne controles en zonodig corrigerend optreden Zonder certificering geen subsidie (Kwaliteitshandboek) Voldoende schaalgrootte/omzet; efficiënt met beperkte overhead (ZEEBRA)

15 Samenhang en samenwerking in de streek

16 Toekomstperspectief Creëren samenhang en synergie ANLB en EFA Realisatie EVZ’s (Laarakkerse waterleiding) Verbreding naar STIKA Verbreding naar doelen en inkomsten vanuit de streek

17 Proces, regie en samenwerking

18 Op de hoogte blijven ? Bezoek het Portaal Natuur en Landschap http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/

19 GLB en ANLB 2016: Kansen voor water

20 Pijler 1: Directe betalingen Vergroening van de directe inkomensondersteuning Kansen bij EA-plicht (5%-opgave) -> Ecologische aandachtsgebieden watergericht invullen -> Equivalent pakket akkerstrokenpakket/Dijksma-pakket -> Koppeling maken met agrarisch natuurbeheer

21 Pijler 2: Plattelandsontwikkeling (POP3) -Extra geld vrijgemaakt voor KRW en Nitraataanpak -NL: 20 miljoen per jaar (2016-2020) -Brabant: 11 miljoen extra POP-geld voor 5 jaar -> 22 miljoen (incl. cofinanciering) -Brab.ws-en: 4,9 miljoen voor blauwe diensten -Landelijke catalogus groenblauw aangevuld met blauwe diensten

22 Inzet water bij ANLB 2016: NatuurBeheerPlan Waterdoelen - Voldoende water - Schoon water - Natuurlijk water Principes, uitgangspunten bij ontwikkelen blauwe dienst - Emissies naar oppervlaktewater verder beperken - Water vasthouden in de bodem en/of watersysteem - Watersysteem robuuster maken - Beheer van watersysteem optimaliseren

23 Inzet water bij ANLB 2016: Gebiedsaanvraag -Randenbeheer / infiltratiegreppels (emissiebeperking) -Beheer stuwen / peilgestuurde drainage (water vasthouden) -Beheer natuurvriendelijke oever / verwerken maaisel (B&O)

24 Stelling -De uitdaging in het ANLB2016 is het verenigen van natuur en water. Collectieven in het ANLB2016 hebben echter niet genoeg kennis om natuur en water te gaan verenigen in hun gebiedsaanvraag. (Oneens: Hoe gaan zij dit dan doen?) (Eens: Wat is hier dan voor nodig?)

25 Stelling Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het begin van de omslag naar een meer duurzame landbouw.

26 Stelling De nieuwe collectieven zijn de sleutel tot een wezenlijke verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch landschap door meer ecologische en sociale samenhang in de streek,


Download ppt "Vernieuwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Arno TeunissenCasper Lambregts Provincie Noord-BrabantWaterschap."

Verwante presentaties


Ads door Google