De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling verbeterprojecten internering Regio Leuven-Tervuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling verbeterprojecten internering Regio Leuven-Tervuren."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling verbeterprojecten internering Regio Leuven-Tervuren

2 Overzicht  Inleiding  Overzicht Vlaams-Brabant en NL Brussel  Voorstelling verbeterprojecten Leuven-Tervuren  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP  Mobiel Team GGZ Leuven  VZW Walden: Fenix  Contactgegevens

3 Verbeterprojecten Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel

4 Situering  Indienende organisatie: GGZ netwerk 107 regio Leuven- Tervuren  GGZ netwerk art 107 Leuven-Tervuren  Netwerkcoördinatoren art 107:  Prof. Dr. Guido Pieters  Dhr. Dirk Nissen  Netwerkcoördinator internering volksgezondheid:  Ali Van der Auwera: ali.van.der.auwera@fracarita.orgali.van.der.auwera@fracarita.org  Promotor  UPC St Kamillus: Bierbeek  Werkingsgebied  Regio art 107: Leuven-Tervuren

5 Doel  Aanbieden van een gepast zorgtraject voor geïnterneerden in de reguliere GGZ  Grotere instroom van geïnterneerden in de reguliere GGZ  Integratie in het huidig zorgaanbod  Maximale re-integratie in de maatschappij  Inbrengen van forensische expertise in de reguliere GGZ  Gericht aanbod voor dubbel diagnose (middelen)  Overleg tussen de partners

6 Doelgroep  Geïnterneerden: ‘low-risk’  Nederlandstalig  Regio: Leuven-Tervuren-Aarschot-Tienen-Diest: in functie van resocialisatiewensen/noden

7 Verdeling middelen  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP  0,5FTE master  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP  0,25FTE master  0,1FTE observatieafdeling  0,15FTE project Mobiele Interventie Cel/outreach  Mobiel team GGZ Leuven: Oude Baan  0,25FTE master  VZW Walden: Fenix  0,6FTE bachelor

8 Voorstelling verbeterprojecten Leuven-Tervuren  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP  UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP  Mobiel team GGZ Leuven: Oude Baan  VZW Walden: Fenix

9 Doelgroep algemene psychiatrie (DAP) Voorstelling

10 Voor wie? De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een psychotische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en/of stemmingsstoornissen die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik (dubbeldiagnose).

11 Geen gericht aanbod voor personen met:  een grote somatische zorgnood  een organische pathologie  een uitgesproken antisociale persoonlijkheidsstoornis; een diagnose psychopathie  een op de voorgrond staande pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme, syndroom van Asperger…)  een uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme …)  een verstandelijke beperking (IQ < 70)  een primaire problematiek van middelenmisbruik

12 Visie:  een professionele, deskundige behandeling  een cliëntgerichte en herstelgerichte benadering  een zo naadloos mogelijk zorgtraject  het betrekken van familie en netwerk is essentieel  intensieve behandeling en rehabilitatie zijn onze kernopdrachten

13 Categorale of reguliere zorg? - Een juridisch statuut is geen exclusiecriterium voor DAP - Zal meestal casusgericht moeten worden bekeken - Combinatie van aard van de feiten en risico op recidive is richtinggevend - + de aard van de psychiatrische problematiek en de inclusiecriteria (bvb. DAP werkt in principe regionaal) - DAP kan minder beveiliging bieden (gesloten ≠ gesloten) - DAP richt zich prioritair op zorg, niet op beveiliging - DAP beschikt over minder middelen dan de forensische doelgroep

14 Internering binnen DAP Bijkomend een 0,5 FTE die forensische expertise binnen brengt, zoals: Behandelen van aanmeldingen, dossierstudie, intake Risicotaxatie-risicomanagement Criminogenese Delictanalyse/delictscenario Terugvalpreventie (delictgebonden) Contacten met gerechtelijke instanties/schakelteam Ondersteuning van zorgpartners bij doorverwijzing (vb. eerste lijn, thuiszorgdiensten,…) Coaching teamleden …

15 Doelgroep Psychopedagogische Psychiatrie (DPP) Voorstelling

16 Doelgroep DPP Observatieafdeling Klassieke A-dienst Project Mobiele Interventie Cel Mobiel aan huis voor de ganse provincie Kortdurend 2VTE en 0,15u psychiatertijd Consulententeam Ondersteunende beeldvorming bij vastlopende situaties 0,5 VTE

17 Doelgroep DPP Verstandelijke beperking ?

18 Classificerend diagnostisch protocol VAPH Verstandelijke Handicap -Is de verstandelijke handicap vastgesteld voor de leeftijd van 18 jaar? -Is intelligentie gemeten met een kwalitatief goede individuele intelligentietest? -Zijn de resultaten van de intelligentiebepaling nog actueel? -Is de sociale aanpassing gemeten met een kwalitatief aanvaardbare schaal? -Is de evaluatie multidisciplinair gebeurd? -Heeft een arts onderzocht of er bijkomende medische problemen zijn? -Is de schoolloopbaan beschreven en werd nagegaan of deze in overeenstemming is met de verstandelijke handicap?

19 Verbeterproject DPP(0,25VTE)  Doelstellingen  De kans op behandeling en begeleiding van deze mensen vergroten zowel op de observatieafdeling als binnen het outreachteam (officieel MIC) voor mensen met een verstandelijke handicap  Samenwerking met het forensische netwerk vergemakkelijken

20 Observatieafdeling(0,1VTE)  Doelstellingen  risicotaxatie  behandeling (seksueel grensoverschrijdend gedrag)  Klinische context  behandeling samen met anderen zonder interneringsstatuut  gering veiligheidsrisico  duurtijd behandeling in overeenstemming met A-dienst (kortdurend)

21 Project Mobiele Interventie Cel/outreach(0,15VTE) Doelstellingen  begeleiden van mensen in hun context - thuis - andere voorziening  samen met anderen vooral gericht op forensische aspecten  alleen gericht op alle aspecten van begeleiding Klinische context Idem als voor de observatieafdeling

22 Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg Leuven Voorstelling

23 Doelgroep  Regio Leuven  Leeftijd : 16 tot 65 jaar  Langdurige en complexe psychiatrische problematiek  Noden op verschillende zorgdomeinen

24

25 Exclusiecriteria NAH: ‘niet aangeboren hersenletsel’ IQ < 70 : doorverwijzing naar OPM Outreach/Begeleid Wonen/Vaph-voorziening. Stoornissen zonder écht uitgesproken bijkomende psychische stoornis vb. autisme

26 Methodiek: FACT: Flexible-assertive community treatment  Ondersteuning bieden aan huis  Behandeling, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg  Vertrekkende van de noden en behoeften van de cliënt  Ondersteunen om cliënt terug de regie in eigen handen te geven  Bijzondere aandacht voor hervalpreventie en crisisvoorkomend werken

27 Methodiek: FACT: Flexible-assertive community treatment  Uitbreiding van het sociaal netwerk: gedeelde zorg waarbij cliënt centraal staat  Intensivering van de zorg  Multidiscipliniair team  Dat schakelt afhankelijk van de noden:

28 Het Mobiel Team schakelt… Wanneer de situatie stabiel is, Wanneer de situatie dreigt te ontsporen, ondersteuning door 1 casemanager en/of co-begeleider Ondersteuning multidisciplinair team via overleg (FACT-bord).

29 Cliënten met een interneringsstatuut  Inclusiecriteria van het mobiel team  De behoefte/nood aan behandeling en begeleiding vanuit herstelvisie staat voorop  MT, heeft geen controlefunctie, wel begeleidingsfunctie  Ervaring met samenwerking justitiehuis, best in de vorm van triade-overleg  Cliënt hoeft geen traject hebben afgelegd in forensische psychiatrie  Voor opstart in het bezit zijn van vonnis internering/ voorwaarden, dit met toestemming cliënt

30 VZW Walden: Fenix Voorstelling

31 Fenix  Forensisch Flexible Assertive Community Treatment (Forensisch FACT)  Flexible: voormalig ‘Functie’  Schakelen tussen intensieve en zeer intensieve zorg  Shared caseload bij opschaling zorg  Transmurale samenwerking bij opname  Assertive Community Treatment:  Intensief behandelingsmodel  Multidisciplinaire teams  In thuissituatie  Evidence-based

32 Fenix Aanmeldingen vanuit: - Forensisch traject (UPC Sint-Kamillus) - Externe verwijzer (bv. justitiehuis, gevangeniswezen, CGG, Schakelteam,…) Inclusiecriteria: - Interneringsstatuut - Dagbesteding - (Mannelijk) - Gestabiliseerde psychiatrische problematiek - Regelmatig consultatie behandelende arts - Regio groot Leuven - Minimale aanwezigheid basisvaardigheden - (geen verstandelijke handicap, geen seksuele problematiek, geen psychopathie)

33 Verbeterproject Fenix  Voor wie?  Doelgroep  Wat?  Behandelmodule  Deskundigheid forensische hulpverlening  Binnenloop

34 Voor wie?  Doelgroep:  Geïnterneerden met dubbeldiagnose middelenafhankelijkheid en persoonlijkheidsstoornissen/psychotische stoornissen  Low en medium risk  Exclusief doorverwijzingen medium risk vanuit Sint-Kamillus  Doel:  Meer geïnterneerden uit gevangenis houden  Forensische zorg waar nodig, reguliere zorg waar mogelijk  Gradueel opschalen zorg; regulier >> forensisch >> gevangenis  Geïnterneerden langer uit gevangenis houden

35 Wat? 1. Behandelmodule  Geïntegreerd behandelaanbod  Ambulante begeleiding 2. Deskundigheid forensische hulpverlening  Laagdrempelige en evidence-based ondersteuning aan andere reguliere zorgvoorzieningen  Reguliere zorg bestendigen  Zorgvraag: voorkomen recidive 3. Binnenloop momenten  In verdere toekomst

36 1. Behandelmodule  Aanbieden van (groep)sessies vanuit motiverende gespreksvoering en actiegerichte benadering  Doel:  Cliënten helpen bij hun begrip en toepassing van de veranderingsprocessen van gebruik  Hen in staat stellen om de veranderingsfases bij middelengebruik te doorlopen

37 2. Deskundigheid  Ondersteuning aan zorgpartners  Op klinisch niveau  Interneringsaspect  Aspect van dubbeldiagnose bij behandeling  Dossiers betreffende geïnterneerden  Max 3 maanden  Doel:  Grotere inclusie van geïnterneerden binnen reguliere zorg  Bieden van periodieke ondersteuning

38 3. Binnenloop  In later stadium van het project  Uitwerking laagdrempelige binnenloopmomenten  Aangeboden door verslavingsdeskundige  Doel:  Laagdrempelig zorgaanbod voor geïnterneerden die nood hebben aan acute zorg mbt middelengebruik

39 Contactgegevens:  DAP:  ines.tackoen@fracarita.org, 016/ 452 992  DPP:  eddy.weyts@fracarita.org, 016/ 452 918  Mobiel team:  ingrid.malfait@fracarita.org, 016/ 562 111  Fenix:  karlien.vermeiren@fracarita.org, 016/ 240 580  tijdelijk: ingeborg.laporte@fracarita.org  marlies.jonckers@fracarita.org  Schakelteam:  mieke.goyens@schakelteam.be, 0477/ 90 69 79


Download ppt "Voorstelling verbeterprojecten internering Regio Leuven-Tervuren."

Verwante presentaties


Ads door Google