De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling verbeterprojecten internering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling verbeterprojecten internering"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling verbeterprojecten internering
Regio Leuven-Tervuren

2 Overzicht Inleiding Voorstelling verbeterprojecten Leuven-Tervuren
Overzicht Vlaams-Brabant en NL Brussel Voorstelling verbeterprojecten Leuven-Tervuren UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP Mobiel Team GGZ Leuven VZW Walden: Fenix Contactgegevens

3 Verbeterprojecten Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel

4 Situering Indienende organisatie: GGZ netwerk 107 regio Leuven- Tervuren GGZ netwerk art 107 Leuven-Tervuren Netwerkcoördinatoren art 107: Prof. Dr. Guido Pieters Dhr. Dirk Nissen Netwerkcoördinator internering volksgezondheid: Ali Van der Auwera: Promotor UPC St Kamillus: Bierbeek Werkingsgebied Regio art 107: Leuven-Tervuren

5 Doel Aanbieden van een gepast zorgtraject voor geïnterneerden in de reguliere GGZ Grotere instroom van geïnterneerden in de reguliere GGZ Integratie in het huidig zorgaanbod Maximale re-integratie in de maatschappij Inbrengen van forensische expertise in de reguliere GGZ Gericht aanbod voor dubbel diagnose (middelen) Overleg tussen de partners

6 Doelgroep Geïnterneerden: ‘low-risk’ Nederlandstalig
Regio: Leuven-Tervuren-Aarschot-Tienen-Diest: in functie van resocialisatiewensen/noden

7 Verdeling middelen UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP
0,5FTE master UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP 0,25FTE master 0,1FTE observatieafdeling 0,15FTE project Mobiele Interventie Cel/outreach Mobiel team GGZ Leuven: Oude Baan VZW Walden: Fenix 0,6FTE bachelor

8 Voorstelling verbeterprojecten Leuven-Tervuren
UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DAP UPC Sint-Kamillus Bierbeek: DPP Mobiel team GGZ Leuven: Oude Baan VZW Walden: Fenix

9 Doelgroep algemene psychiatrie (DAP)
Voorstelling

10 Voor wie? De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een psychotische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en/of stemmingsstoornissen die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik (dubbeldiagnose).

11 Geen gericht aanbod voor personen met:
een grote somatische zorgnood een organische pathologie een uitgesproken antisociale persoonlijkheidsstoornis; een diagnose psychopathie een op de voorgrond staande pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme, syndroom van Asperger…) een uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme …) een verstandelijke beperking (IQ < 70) een primaire problematiek van middelenmisbruik

12 Visie: een professionele, deskundige behandeling
een cliëntgerichte en herstelgerichte benadering een zo naadloos mogelijk zorgtraject het betrekken van familie en netwerk is essentieel intensieve behandeling en rehabilitatie zijn onze kernopdrachten

13 Categorale of reguliere zorg?
Een juridisch statuut is geen exclusiecriterium voor DAP Zal meestal casusgericht moeten worden bekeken Combinatie van aard van de feiten en risico op recidive is richtinggevend + de aard van de psychiatrische problematiek en de inclusiecriteria (bvb. DAP werkt in principe regionaal) DAP kan minder beveiliging bieden (gesloten ≠ gesloten) DAP richt zich prioritair op zorg, niet op beveiliging DAP beschikt over minder middelen dan de forensische doelgroep

14 Internering binnen DAP
Bijkomend een 0,5 FTE die forensische expertise binnen brengt, zoals: Behandelen van aanmeldingen, dossierstudie, intake Risicotaxatie-risicomanagement Criminogenese Delictanalyse/delictscenario Terugvalpreventie (delictgebonden) Contacten met gerechtelijke instanties/schakelteam Ondersteuning van zorgpartners bij doorverwijzing (vb. eerste lijn, thuiszorgdiensten,…) Coaching teamleden

15 Doelgroep Psychopedagogische Psychiatrie (DPP)
Voorstelling

16 Doelgroep DPP Observatieafdeling Klassieke A-dienst
Project Mobiele Interventie Cel Mobiel aan huis voor de ganse provincie Kortdurend 2VTE en 0,15u psychiatertijd Consulententeam Ondersteunende beeldvorming bij vastlopende situaties 0,5 VTE

17 Verstandelijke beperking ?
Doelgroep DPP Verstandelijke beperking ?

18 Classificerend diagnostisch protocol VAPH
Verstandelijke Handicap Is de verstandelijke handicap vastgesteld voor de leeftijd van 18 jaar? Is intelligentie gemeten met een kwalitatief goede individuele intelligentietest? Zijn de resultaten van de intelligentiebepaling nog actueel? Is de sociale aanpassing gemeten met een kwalitatief aanvaardbare schaal? Is de evaluatie multidisciplinair gebeurd? Heeft een arts onderzocht of er bijkomende medische problemen zijn? Is de schoolloopbaan beschreven en werd nagegaan of deze in overeenstemming is met de verstandelijke handicap?

19 Verbeterproject DPP(0,25VTE)
Doelstellingen De kans op behandeling en begeleiding van deze mensen vergroten zowel op de observatieafdeling als binnen het outreachteam (officieel MIC) voor mensen met een verstandelijke handicap Samenwerking met het forensische netwerk vergemakkelijken

20 Observatieafdeling(0,1VTE)
Doelstellingen risicotaxatie behandeling (seksueel grensoverschrijdend gedrag) Klinische context behandeling samen met anderen zonder interneringsstatuut gering veiligheidsrisico duurtijd behandeling in overeenstemming met A-dienst (kortdurend)

21 Project Mobiele Interventie Cel/outreach(0,15VTE)
Doelstellingen begeleiden van mensen in hun context - thuis - andere voorziening samen met anderen vooral gericht op forensische aspecten alleen gericht op alle aspecten van begeleiding Klinische context Idem als voor de observatieafdeling

22 Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg Leuven
Voorstelling

23 Doelgroep Regio Leuven Leeftijd : 16 tot 65 jaar
Langdurige en complexe psychiatrische problematiek Noden op verschillende zorgdomeinen

24 24 24

25 Exclusiecriteria NAH: ‘niet aangeboren hersenletsel’ IQ < 70 : doorverwijzing naar OPM Outreach/Begeleid Wonen/Vaph-voorziening. Stoornissen zonder écht uitgesproken bijkomende psychische stoornis vb. autisme

26 Methodiek: FACT: Flexible-assertive community treatment
Ondersteuning bieden aan huis Behandeling, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg Vertrekkende van de noden en behoeften van de cliënt Ondersteunen om cliënt terug de regie in eigen handen te geven Bijzondere aandacht voor hervalpreventie en crisisvoorkomend werken

27 Methodiek: FACT: Flexible-assertive community treatment
Uitbreiding van het sociaal netwerk: gedeelde zorg waarbij cliënt centraal staat Intensivering van de zorg Multidiscipliniair team Dat schakelt afhankelijk van de noden:

28 Het Mobiel Team schakelt…
ondersteuning door 1 casemanager en/of co-begeleider Ondersteuning multidisciplinair team via overleg (FACT-bord). Wanneer de situatie stabiel is, Wanneer de situatie dreigt te ontsporen, 28 28

29 Cliënten met een interneringsstatuut
Inclusiecriteria van het mobiel team De behoefte/nood aan behandeling en begeleiding vanuit herstelvisie staat voorop MT, heeft geen controlefunctie, wel begeleidingsfunctie Ervaring met samenwerking justitiehuis, best in de vorm van triade-overleg Cliënt hoeft geen traject hebben afgelegd in forensische psychiatrie Voor opstart in het bezit zijn van vonnis internering/ voorwaarden, dit met toestemming cliënt

30 VZW Walden: Fenix Voorstelling

31 Fenix Forensisch Flexible Assertive Community Treatment (Forensisch FACT) Flexible: voormalig ‘Functie’ Schakelen tussen intensieve en zeer intensieve zorg Shared caseload bij opschaling zorg Transmurale samenwerking bij opname Assertive Community Treatment: Intensief behandelingsmodel Multidisciplinaire teams In thuissituatie Evidence-based

32 Fenix Aanmeldingen vanuit: Forensisch traject (UPC Sint-Kamillus)
Externe verwijzer (bv. justitiehuis, gevangeniswezen, CGG, Schakelteam,…) Inclusiecriteria: Interneringsstatuut Dagbesteding (Mannelijk) Gestabiliseerde psychiatrische problematiek Regelmatig consultatie behandelende arts Regio groot Leuven Minimale aanwezigheid basisvaardigheden (geen verstandelijke handicap, geen seksuele problematiek, geen psychopathie)

33 Verbeterproject Fenix
Voor wie? Doelgroep Wat? Behandelmodule Deskundigheid forensische hulpverlening Binnenloop

34 Voor wie? Doelgroep: Doel:
Geïnterneerden met dubbeldiagnose middelenafhankelijkheid en persoonlijkheidsstoornissen/psychotische stoornissen Low en medium risk Exclusief doorverwijzingen medium risk vanuit Sint-Kamillus Doel: Meer geïnterneerden uit gevangenis houden Forensische zorg waar nodig, reguliere zorg waar mogelijk Gradueel opschalen zorg; regulier >> forensisch >> gevangenis Geïnterneerden langer uit gevangenis houden

35 Wat? Behandelmodule Deskundigheid forensische hulpverlening
Geïntegreerd behandelaanbod Ambulante begeleiding Deskundigheid forensische hulpverlening Laagdrempelige en evidence-based ondersteuning aan andere reguliere zorgvoorzieningen Reguliere zorg bestendigen Zorgvraag: voorkomen recidive Binnenloop momenten In verdere toekomst

36 1. Behandelmodule Aanbieden van (groep)sessies vanuit motiverende gespreksvoering en actiegerichte benadering Doel: Cliënten helpen bij hun begrip en toepassing van de veranderingsprocessen van gebruik Hen in staat stellen om de veranderingsfases bij middelengebruik te doorlopen

37 2. Deskundigheid Ondersteuning aan zorgpartners
Op klinisch niveau Interneringsaspect Aspect van dubbeldiagnose bij behandeling Dossiers betreffende geïnterneerden Max 3 maanden Doel: Grotere inclusie van geïnterneerden binnen reguliere zorg Bieden van periodieke ondersteuning

38 3. Binnenloop In later stadium van het project Doel:
Uitwerking laagdrempelige binnenloopmomenten Aangeboden door verslavingsdeskundige Doel: Laagdrempelig zorgaanbod voor geïnterneerden die nood hebben aan acute zorg mbt middelengebruik

39 Contactgegevens: DAP: DPP: Mobiel team: Fenix: Schakelteam:
016/ DPP: 016/ Mobiel team: 016/ Fenix: 016/ tijdelijk: Schakelteam: 0477/


Download ppt "Voorstelling verbeterprojecten internering"

Verwante presentaties


Ads door Google