De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Actal? Tijdelijk en onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Kabinet en Eerste en Tweede Kamer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Actal? Tijdelijk en onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Kabinet en Eerste en Tweede Kamer."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Wat is Actal? Tijdelijk en onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Kabinet en Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken Werkt samen met Europese zusterorganisaties Sinds november 2014: adviseren op verzoek gemeenten

4 Wat is Actal (vervolg) Kleine en platte organisatie: College: 3 leden Secretariaat: ca. 10 fte

5 Wat is regeldruk eigenlijk? Administratieve lasten (AL) Inhoudelijke nalevingskosten (INK) Inclusief eenmalige kosten van het invoeren van wijzigingen in bestaande regelegeving (incl. kennisname kosten) Toezichtlasten (TL) Onnodige regelgeving leidt tot irritaties en kosten Adviescollege toetsing regeldruk5

6 Regeldruk audit Ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor hun regelgeving en de kwaliteit ervan. Actal onderzoekt hoe zij te werk gaan om regeldruk te bestrijden. Rapport Audit: onvoldoende zicht op regeldruk grote verschillen tussen ministeries

7 Oorzaken van regeldruk Reageren op incidenten: de regelreflex Neiging regelgevers: alle risico’s voorkomen; Toezicht versus vertrouwen; Cultuur van registreren; Verwachtingen richting overheid: superverzekeraar; Niet alleen de overheid Adviescollege toetsing regeldruk7

8 Hoe deze oorzaken weg te nemen? Vergt bestuurlijke moed om nee te zeggen; Prof. Frissen: ongelukken/tragiek niet altijd te vermijden; Bij voorgenomen beleid: vraag: is hier echt een taak voor de overheid? Na incident: in eerste reactie geen directe toezegging tot regelgeving doen; In geval regelgeving echt nodig: zo efficiënt mogelijk.

9 Tips verminderen regeldruk Adviescollege toetsing regeldruk 9 Ga uit van de beleving van het bedrijf, burger; Verander regelgeving niet te snel/vaak Beperk informatieplicht van bedrijven en burgers Rapporteer alleen veranderingen, uitzonderingen (verdiend vertrouwen) Voorkom stapeling toezicht: zelfregulering en liefst één toezichthouder Zorg voor één loket en aanspreekpunt voor bedrijven/burger en professionals; Bij eerste contact alle problemen en behoeften belichten en bespreken Bij klacht: neem telefonisch contact op of ga langs.

10 Stel altijd de volgende drie toetsvragen Is er een taak voor de overheid? Zo ja is regelgeving het meest aangewezen instrument? Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende alternatieven? Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening

11

12 Regeldruk door drempels bij groei en krimp ondernemingen Signaal: drempels leiden tot onnodige regeldruk; Bij veel regelingen uitzonderingen voor kleinere bedrijven ivm proportionaliteit; Uitzonderingen gebaseerd op verschillende criteria, drempels en grenswaarden; Minimaal 136 verschillende wettelijke drempels; Niet duidelijk gemaakt waarom; Advies: kritisch op drempels en verplichtingen, geleidelijk aanpakken, en aansluiten bij Europese normen.

13

14 Sectorscan Logistiek (2013) Adviesaanvraag minister IenM en EZ (2012) Samen met TNO onderzoek. Drie Hoofdknelpunten: Het vervoermiddel en niet het te voeren goed staat centraal Kwaliteit toezicht: versnipperd en beperkte dienstverlening Complexiteit sectorspecifieke regelgeving sterk toegenomen Advies: Juridisch bestel dat logistiek netwerk centraal plaatst TNO: jaarlijks besparing van 248 mln. Euro. 37% regeldruk onnodig.

15 Regeldruk bij Aanbesteden Signaal over Aanbestedingswet 2012 Nalevingspraktijk nog onvoldoende om mogelijkheden wet te benutten Advies: investeren in naleving door aanbestedende diensten Vragen vaak meer bewijsstukken dan wettelijk vereist Door beperkte geldigheidsduur: herhaaldelijk aanleveren Stapeling eisen leiden tot hoge kosten Eisen niet helder: onnodige vragen Doorlooptijd GVA aanvraag sluit niet aan bij inschrijftermijn

16 Charmante regels met mogelijk negatieve uitwerking SROI Verkleinen geluid- en/of stankcirkels Geen bijstandsuitkering ‘in between jobs’ Verliefde bejaarden Verbod op dieselauto’s geboren voor 01-01-2000

17 Business to business Schijnconstructies Zie maar eens het terrein op te komen Controle inventaris bedrijfswagen De brandblusser BHV Risicoregelreflex installatiebranche

18

19


Download ppt "Wat is Actal? Tijdelijk en onafhankelijk adviescollege toetsing regeldruk Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Kabinet en Eerste en Tweede Kamer."

Verwante presentaties


Ads door Google