De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infobeurs verbeterprojecten Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infobeurs verbeterprojecten Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Infobeurs verbeterprojecten Vlaanderen

2 Hof van Beroep Antwerpen
Verbeterprojecten Hof van Beroep Antwerpen

3 OUTREACHTEAM Liaison Project met betrekking tot geïnterneerden UFC
Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt Van residentiële naar ambulante doorstroom voor personen met een interneringsstatuut in het arrondissement Antwerpen Ambulante zorg en behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek door CAD Limburg Woonbegeleiding door CAW Limburg

4 Liaison Project met betrekking tot geïnterneerden

5 Liaison Project met betrekking tot geïnterneerden
DOELGROEP Geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek wel nood aan regulatie en begeleiding maar geen nood aan gespecialiseerde behandeling. DOEL Opstarten of behouden van reguliere zorg ondanks problematisch seksueel gedrag. Vb. Zwakbegaafde man met ongepast gedrag t.a.v. minderjarigen. ‘Kan zo niet op de afdeling blijven’

6 Liaison Project met betrekking tot geïnterneerden
AANBOD Gespecialiseerde ondersteuning m.b.t. seksuele problematiek Geen deelname aan behandeling op zich Wel Info en uitleg aan behandelend team Aanwezigheid op de casusbespreking en/of teambespreking Beantwoorden van vragen of zoeken naar oplossingen m.b.t. seksueel feit Aanleveren of uitvoeren van diagnostiek Uitvoeren van risicotaxatie Info m.b.t. risicofactoren en inschatting problematiek verstrekken WERKINGSGEBIED Provincie Antwerpen

7 Liaison Project met betrekking tot geïnterneerden
Samenwerkingsovereenkomst tussen Universitair Forensisch Centrum, UZ Antwerpen Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Sint-Truiden CONTACTGEGEVENS Alana Schuerwegen Psychologisch consulent Universitair Forensisch Centrum

8 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking

9 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
DOELGROEP Geïnterneerden met een verstandelijke beperking WERKINGSGEBIED Provincie Limburg

10 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
AANBOD 1. Uitleg over de inhoud en betekenis van het juridische kader Hoe hier mee omgaan in de nieuwe leefomgeving, hoe contact nemen met de CBM, inhoud van de prestatieverbintenis, …

11 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
2. Cliëntgericht aanbod Onrechtstreeks Inhoudelijke ondersteuning van het team in het werken met een persoon met een interneringsstatuut Psychiatrisch Ortho-agogisch Therapeutisch Rechtstreeks Mobiele therapeutische ondersteuning van de cliënt

12 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
3. Back-up functie Indien een traject dreigt vast te lopen of vastgelopen is door forensisch gekleurd gedrag vanuit het psychiatrische beeld of het sociaal-emotioneel functioneren, kan er een time-out overwogen worden binnen PZ Asster of OC Sint Ferdinand

13 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
Samenwerkingsovereenkomst tussen OC Sint-Ferdinand (TNW Limes) PZ Asster (De Zeilen 2) VGGZ Hasselt (Team Forte)

14 Mobiele forensische outreach bij geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking
OC Sint-Ferdinand – TNW Limes Nele Penxten PZ Asster – De Zeilen 2 Nele Swinnen VGGZ – Team Forte Ine Smits

15 Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN
Outreach MIN

16 Psychiatrisch ziekenhuis
Gevangenis PC Zelzate UPC Bierbeek PVT Min IBW Min For Out Min Zelfstandig wonen V A G G A A C ‘t L O K A A L OPZC Rekem Psychiatrisch ziekenhuis Externe aanmeldingen = Circuit Min

17 Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN
DOELGROEP Geïnterneerden vrij op proef Man en vrouw 18+ Provincie Antwerpen Geen exclusiecriteria Psychiatrische problematiek Justitiële feiten

18 Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN
DOEL Brug tussen forensische en reguliere zorg Uitbouw / ondersteuning zorgnetwerk Maatschappelijke integratie Regulier waar kan, categoraal waar nodig AANBOD Begeleiding op maat Zorgtafel Activiteitencentrum ‘t Lokaal TerMINus

19 Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN
AANBOD VOOR PROFESSIONELEN Expertisedeling Ondersteuning Tijdelijke overname Aanreiken van handvaten Deelname teambesprekingen Zorgtafels

20 Uitbreiding forensische thuiszorg BW MIN
METHODIEK Theoretisch kader: Systematisch Rehabiliterend Handelen Persoonlijk Profiel Persoonlijk Plan AANMELDING Aanmeldingsformulier: Teambespreking Zorgtafel met cliënt, verwijzer en netwerk Beslissing CBM

21 Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt

22 Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt
DOEL De uitstroom vanuit de residentiële forensische circuits naar de nazorg op de 2de lijn optimaliseren AANBOD Mogelijkheid tot gesprekken binnen het therapeutisch project op de dienst van Team Forte te Hasselt Outreaching: zitdag op verplaatsing. Momenteel één zitdag in BW ’t Veer Maasmechelen

23 Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt
VOORDELEN Mogelijkheid tot “warme overdracht”: dossieroverdracht en intake kunnen plaatsvinden in de residentiële setting Geleidelijkheid en fasering van uitstroomproces: creëren van een reeds vertrouwde persoon voor de effectieve doorstroom naar de ambulante setting. Opstart is al mogelijk voor de effectieve uitstroom van de cliënt; opbouw van de werkrelatie in het kader van nazorg is hierdoor al mogelijk vanuit het vertrouwde kader waarin de cliënt zich op dat moment bevindt. Duidelijk kader van overdracht, afstemming en overleg: informed consent en structureel maandelijks overleg

24 Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt
Zitdag in BW ’t Veer Maasmechelen: De betrokken hulpverlener van de VGGZ heeft “zitdagen” in het gebouw van BW ’t Veer en is hier dan op die momenten dan ook fysiek aanwezig. Hierdoor wordt meer overleg gepleegd, afgestemd, geïnformeerd naar actuele situatie,…  korter op de bal Daarnaast werkt deze locatie drempelverlagend voor de cliënten van BW ‘t Veer, zij moeten geen grote afstanden overbruggen maar kunnen binnen eigen regio op gesprek gaan.

25 Forensisch nazorgtraject VGGZ Hasselt
WERKINGSGEBIED Provincie Limburg CONTACTGEGEVENS Inni Buekers Team Forte VGGZ Rozenstraat 28 3500 Hasselt 011/

26 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten

27 MAAR! Breder dan enkel dit circuit!
Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten Samenwerkingsovereenkomst tussen OPZC Rekem Beschut wonen MIN vzw Cgg Vagga vzw MAAR! Breder dan enkel dit circuit!

28 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
DOEL Resocialisatie van personen met een interneringsstatuut in het arrondissement Antwerpen DOELGROEP Alle personen met een interneringsstatuut VOP die ambulant behandelbaar (en gemotiveerd) zijn Zowel vrijwillig als vanuit hun voorwaarden

29 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
AANBOD 1. Binnen het circuit MIN Criminologische expertise inbrengen in circuit MIN Adviesfunctie naar BW MIN Inbreng in circuitoverleg Back-up (in overleg) door PVT MIN/BW MIN

30 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
2. Psychologische opvolging door CGG Vagga vzw Het aanbod kan zich, indien nodig, verplaatsen. De ambulante behandeling kan reeds opgestart worden in het residentiële circuit, wanneer de patiënt nog in opname is.

31 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
Gespecialiseerde werking voor wat betreft verslavingszorg, verslavingspreventie en forensische zorg. Men kan hier zowel vrijwillig als in het kader van een justitiële maatregel terecht. Individuele en groepstherapie aanbod Multidisciplinaire teams. WERKINGSGEBIED Provincie Antwerpen

32 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
AANMELDEN Verwijzers: Justitieel: PSD, Justitie-assistent, Schakelteam Regulier: maatschappelijk assistent van de afdeling, begeleider beschut wonen, … Cliënt zelf

33 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
AANMELDEN Procedure: Via mail naar Via post naar Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen Telefonisch via 03/ Info: meest recente verslag expertiseverslag (indien beschikbaar) PSD verslag (indien beschikbaar)

34 Van residentiële naar ambulante doorstroom voor forensisch psychiatrische patiënten
Algemene info: Via secretariaat CGG Vagga Contactpersoon binnen het verbeterproject: Stievy Visterin 03/

35 Ambulante zorg en behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek door CAD Limburg

36 Ambulante zorg en behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek
DOELGROEP Geïnterneerden vrij op proef. Medium en low risk profiel. Onder toezicht staan van een behandelend psychiater. Middelen gerelateerde problematiek aanwezig. In aansluiting met of na opname in residentiële voorziening.

37 Ambulante zorg en behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek
AANBOD Ambulante behandeling Deelname aan cliëntoverleg met cliënt en de betrokken partners binnen het netwerk Consult Zo aangewezen gebruik maken van het ruimer aanbod binnen de CAD Limburg

38 Ambulante zorg en behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek
WERKINGSGEBIED Provincie Limburg CONTACTGEGEVENS Arnold Driessen ( 1/5 FTE )

39 Woonbegeleiding door CAW Limburg
Eerstelijnshulp Zelfstandig wonen in Limburg Woonbegeleiding op maat CAW Limburg Juliette van der Stap T: E:

40 Woonbegeleiding door CAW Limburg
HULPVERLENINGSPLAN Voorwaarden: - CBM en verwijzer ondersteunen ambulant reclasseringstraject - Motivatie cliënt Eigen inkomen cliënt Ondersteuning bij Vinden woonruimte Omgaan geld Runnen huishouden Versterken sociaal netwerk Vinden dagbesteding Vinden van instanties Uitvoeren hulpverleningsplan

41 INTRAPENITENTIAIRE ZORG
Inreachproject van OPZC Rekem Brugteam van CGG Kempen

42 Inreachproject van OPZC Rekem

43 Inreachproject van OPZC Rekem
PROJECTIDEE Problematiek van geïnterneerden kan verhinderen om via het systeem van intakes in opname te geraken Opname weigering op basis van informatie Extra voorwaarden voor opname Onrealistische verwachtingen over hun toekomst Opvang van geïnterneerden

44 Inreachproject van OPZC Rekem
Sinds 2012 verpleegkundigen van forensische afdeling naar Strafinrichting Merksplas Uitbreiding naar Strafinrichting Turnhout 2015: 2 verpleegkundigen extra om naar Strafinrichtingen te gaan Mertens Astrid – Strafinstelling Turnhout Ketelbuters An – Strafinstelling Antwerpen Ponsen Eline – Strafinstelling Merksplas

45 Inreachproject van OPZC Rekem
INTAKEPROCEDURE De psychosociale dienst meldt de geïnterneerde aan bij de criminologe van OPZC Rekem (Greet Stans) Breed aanmelden Maandelijks een multidisciplinair overleg

46 Inreachproject van OPZC Rekem
AANBOD Opnamedrempel verlagen voor moeilijker bereikbare/ moeilijker te motiveren patiënten Verlagen van drop out uit de behandeling door betere voorbereiding opname Maatregelen nemen om de groep patiënten die extra voorwaarden voor opname krijgen opgelegd vlotter in opname te krijgen Opvang van geïnterneerde personen bij terugverwijzing

47 Inreachproject van OPZC Rekem
TAKEN OPZC REKEM Terugkoppelen aan het intaketeam Informatieoverdracht Selectie kandidaten Beslissing/ planning opname

48 Brugteam van CGG Kempen

49 Brugteam van CGG Kempen
DOELGROEP Geïnterneerde mannen Gevangenissen van Turnhout en Merksplas CBM-beslissing tot ambulante of residentiële reclassering Zicht op een intakegesprek Zorgregio Antwerpen - Limburg

50 Brugteam van CGG Kempen
UITSLUITINGSCRITERIA CBM-beslissing Medium Security  Inreach DOORVERWIJZERS PSD, zorg, schakelteam internering en/of extrapenitentaire zorgvoorzieningen

51 Brugteam van CGG Kempen
DOORVERWIJZING Er werd reeds een reclasseringstraject uitgewerkt maar de geïnterneerde is nog onvoldoende voorbereid Verschillende werkpunten waaraan aandacht besteed kan worden om de slaagkansen van de cliënt binnen dit reclasserings- of zorgtraject te optimaliseren

52 Brugteam van CGG Kempen
AANBOD Inhoudelijk werken met volgende doelstellingen Stimuleren van eigen reflectieve proces van de cliënt Verhogen van inzicht in zichzelf, in eigen gedrag en de gevolgen van het gedrag Pre-therapeutisch werken ter versterking van de intrinsieke motivatie Opnieuw vertrouwen opbouwen in de hulpverlening Kunnen formuleren van eigen hulpvraag en doelstellingen

53 Brugteam van CGG Kempen
AANBOD Concrete brugfunctie op maat Tussen gevangenis en bestaande reguliere hulpverlenings-diensten Letterlijk mee naar buiten gaan (intakegesprekken APZ, uitgangen ifv uitwerken ambulant traject) = observeren en aan de slag gaan met observaties = in vivo ondersteunen in alles wat in de buitenwereld op hen afkomt Beschikbaar in de overgangsperiode van detentie naar hulpverlening

54 Brugteam van CGG Kempen
WERKWIJZE Op basis van: Aanmeldingsformulier en idealiter opsluitingsfiche, PSD-verslag, psychiatrische expertise Papieren intake Vermijden van zoveelste afwijzing Motivatievragenlijst: The Treatment Motivation Scales for forensic outpatient treatment TMS-F (Klaus H. Drieschner & Anne Boomsma, 2008)

55 MONITORINGTEAM Risk Assessment Team

56 Risk Assessment Team

57 Risk Assessment Team Behandelen geïnterneerden omvat:
behandelen van psychopathologie Aandacht voor recidivepreventie Focus op rehabilitatiemogelijkheden en –beperkingen Doel van behandeling: Opbouw van leefsituatie en leefstijl met beste waarborg voor persoonlijk welzijn en minimale kans op recidive

58 Risk Assessment Team DOEL
Risicotaxatie met adviseren van de zorgpartners bij indicatiestelling, tijdens behandeling, in vervolgbehandeling: ondersteunend bij opzetten van realistisch rehabilitatieplan, advies bij belangrijke behandelbeslissingen en sleutelmomenten in het zorgtraject Via monitoring van recidive risico en Routine Outcome Management ondersteunen van kwalitatieve en effectieve zorg

59 Risk Assessment Team Uitvoeren van risicotaxatie
Risicotaxatie op cruciale schakelmomenten in behandeling en zorg: Bij start van behandeling: keuze van zorgvorm, - intensiteit en beveiligingsniveau Actuele analyse van recidiverisico op schakelmomenten in kader van stepped care Onderbouwt beslissing in overgang naar andere zorgvormen, zorgintensiteit Bepaalt mate en wijze van doorstroom naar reguliere of minder intensieve zorg Geeft handvaten voor managen in vervolgbehandeling Is ondersteunend naar partners van netwerk Toenemen van vertrouwen naar forensisch cliënteel

60 Risk Assessment Team Via monitoring naar effectieve good practice zorg
Voorzien in feedback over behandelingsproces en resultaat van behandeling voor zorgaanbieder en zorgvrager Expliciteren en transparant maken van kwaliteit Opvolgen van behandelresultaat en de nodige bijsturing van behandeling Feedback naar cliënten heeft positief effect op therapietrouw en consolidatie Monitoring geeft betere verhouding resultaat / aangewende middelen ROM uit te werken met: Herhaalde risicotaxatie tijdens zorgproces Op haalbare wijze voor cliënt en zorgbieder Implementatieproef om randvoorwaarden voor implementatie in dagelijkse praktijk te onderzoeken

61 Risk Assessment Team DOELGROEP
Volwassen geïnterneerden ( Hof van Beroep Antwerpen) zowel bij indicatiestelling als tijdens behandeling en nabehandeling Zorgpartners van het netwerk internering en reguliere 107 netwerken Schakelteamleden

62 Bedankt voor uw aandacht
Hof van Beroep Antwerpen


Download ppt "Infobeurs verbeterprojecten Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google