De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 20 mei 2015. Programma 10.00-10.15: welkom en agenda door Katrien Bonneux, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding. 10.15-11.35:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 20 mei 2015. Programma 10.00-10.15: welkom en agenda door Katrien Bonneux, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding. 10.15-11.35:"— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 20 mei 2015

2 Programma 10.00-10.15: welkom en agenda door Katrien Bonneux, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding. 10.15-11.35: een terugblik op het lopende schooljaar en een blik vooruit: waar willen we in de toekomst naar toe met leerlingenbegeleiding? Een dialoog met Leen Van Heurck, raadgever minister Crevits. 11.35-11.50: toelichting bij het programmadecreet en impact op CLB voor verlofstelsels, vervanging en benoeming, door Patricia Van Reet, Agentschap voor Onderwijsdiensten.

3 Programma (vervolg) 11.50-12.30: toezicht M decreet door Vera Van de Velde, onderwijsinspectie. 12.30-13.15: broodjeslunch (lokaal 0.04). 13.15-13.30: uitwisseling gegevens tussen DISCIMUS en LARS. Een toelichting door Peter Van Poucke, Agentschap voor Onderwijsdiensten. 13.30-14.00: CLB-opdrachten vanuit integrale jeugdhulp. Een toelichting bij de teksten ontwikkeld vanuit het overleg gemandateerden CLB IROJ.

4 Directiedagen CLB schooljaar 2015-2016 Directiedagen CLB schooljaar 2015-2016: 20/11/15 23/02/16 31/05/16 Voorstel van agendapunten: clb@vlaanderen.beclb@vlaanderen.be Ppt presentatie directiedag via website http://www.ond.vlaanderen.be/clb/ http://www.ond.vlaanderen.be/clb/

5 Een terugblik op het lopende schooljaar en een blik vooruit: waar willen we in de toekomst naar toe met leerlingenbegeleiding? Een dialoog met Leen Van Heurck, raadgever minister Crevits.

6 PERSONEELS – AANGELEGENHEDEN

7 Vaste benoeming

8 Vaste benoeming - Wervingsambten Dit jaar Nieuwe ingangsdata benoeming: 1/7 en 1/10 Vanaf volgend schooljaar Twee ingangsdata blijven:1/7 en 1/10 Nieuwe procedure vacantverklaring

9 Vaste benoeming Voor selectie – en bevorderingsambten is er niets gewijzigd

10 HUIDIGE TOESTAND SCHOOLJAAR ‘14 – ‘15

11 Vaste benoeming: huidige toestand lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 15/4 - 1/9 + AO/BZ 15/4 openbaar maken lijst vacante betrekkingen 720 dagen DA AP AM CLB's TADD in ambt kandidaat- stelling datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - 720 d DA - 360 d ambt - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling 15/04/1515/05/1530/06/1531/08/1501/09/1531/12/15 01/01/16

12 Nieuwe toestand: 1/5/15 TOESTAND 2015

13 VB: nieuwe toestand jaar 2015 - lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 15/4-1/9 + AO/BZ 15/4 openbaar maken lijst vacante betrekkingen - 720 d DA AP AM CLB's - TADD in ambt kandidaat- stelling datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - 720 d DA - 360 d ambt - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 30/9/15 datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 31/12/15 - TADD in ambt kandidaat- stelling - 720 d DA - 360 d ambt 15/04/1515/05/1530/06/1501/07/1531/08/1501/09/1530/09/1501/10/15

14 Nieuwe toestand: 1/9/15 TOESTAND 2016

15 VB: nieuwe toestand - lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 1/3 -1/9 + AO/BZ 1/3 - openbaar maken lijst vacante betrekkingen - TADD in ambt kandidaatstelling - 720 dagen DA - 360 dagen in ambt - datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 30/9/16 - datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 31/12/16 - TADD in ambt kandidaatstelling - 720 dagen DA - 360 dagen in ambt 01/03/1601/04/1630/06/1601/07/1601/09/1630/09/1601/10/16

16 Samenvatting Vacantverklaring: 15/04/2015 Mededeling vacante betrekking: 15/05/2015 Ingangsdatum op 01/07/2015 en 01/10/2015: 01/07/2015: TADD-aanstelling op 30 juni 2015 01/10/2015: voor wie op 01/07/2015 nog niet in aanmerking komt voor een benoeming TADD-aanstelling op 30 september 2015

17 Praktische zaken Mededeling van de vaste benoeming via een RL-1 : asap Uittreksel strafregister - model 2: niet ouder dan 1 jaar bij een eerste vaste benoeming of bij een benoeming in een nieuw ambt Taalkennis - nationaliteit Studiebewijs VE/VO: definitief

18 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) LBO MB eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen vóór of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en start gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie -> tussenliggende periode wordt TBS-PA

19 30/10/1502/11/1508/11/15 12/11/15 14/12/1521/12/15 1/01/16 03/01/1608/02/1614/02/16 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (GLBO MB) herfstvakantie 33 dagen 12/11/15-14/12/15 GLBO MB kerstvakantie 34 dagen 1/01/16 – 3/02/16 GLBO MB TBS PA krokusvakantie TBS PA 62 dagen 1/09/15 – 01/11/15 GLBO MB TBS PA 90 dagen vanaf 15/02/16 GLBO MB

20 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) LBO MB doortrekken overeenkomstig regelgeving RVA  Periode komt dan in aanmerking voor verhoogde uitkering RVA Periodes van TBSPA:  Geen salaris  Bezoldiging zomervakantie wordt verminderd  Komen in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit  Worden niet in aanmerking genomen voor de 60 maanden rechthebbend TBSPA

21 Beperking vervangingen 1 september 2015

22 Principe Als de afwezigheid van de titularis gestart is in de periode van 14 kalenderdagen vóór, of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie kan er geen vervanger, in die periode, worden bezoldigd. Na de vakantie kan de vervanger enkel worden bezoldigd voor zover de afwezigheid meer dan 10 werkdagen bedraagt.

23 Van toepassing op: Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs Deeltijds Kunstonderwijs Volwassenenonderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding Voor alle ambten m.u.v. directeur

24 Niet van toepassing op: (Semi-)internaten Het basisonderwijs Opvangcentra

25 AgODi gaat radicaal digitaal Instellingen en leerlingen Personeel Digitale salarisbrief wordt de standaard

26 DIGITALE SALARISBRIEF

27 Digitale salarisbrief September 2015: veralgemening van het Zoomit-systeem: Digitale salarisbrief wordt de standaard momenteel 47.145 naar 110.000 (streefcijfer) Voordelen: Elke maand een salarisbrief beschikbaar Kostenbesparend van ongeveer 3 miljoen bladzijden papier naar ongeveer 1,5 miljoen Milieuvriendelijk: digitaal bewaard en blijvend beschikbaar

28 Digitale salarisbrief Heel wat personeelsleden krijgen vanaf september 2015 geen papieren salarisbrief meer Automatische omschakeling wanneer technisch mogelijk (zie volgende slide) Het is altijd mogelijk om toch nog papier te krijgen. Daar is wel een actie voor nodig: contacteer onze helpdesk! Bij het papieren rekeninguittreksel van het vakantiegeld gaat een brief met alle nodige informatie.

29 Digitale salarisbrief

30 AgODi werkt momenteel aan een website om salarisgegevens interactief te kunnen raadplegen Toegankelijk voor alle personeelsleden (via Mijn Onderwijs) Schoollisting

31 Toezicht M decreet door Vera Van de Velde.

32 5 pijlers van M toezicht Pijler 1 : Adviezen formuleren Pijler 2: Stimulerende rol Pijler 3 : Rapporteren Pijler 4: Professionaliteit Pijler 5 : Afstemmen

33 5 accenten van M toezicht Verkennen van de situatie ter plaatse Aandacht voor communicatie en interactie Aandacht voor rol van CLB én van scholen Afstemming: sector overleg - verificatie Afstemming met huidig DL systeem

34 organisatie van de verkenning 1* Per 9 centra : gespreksforum in Brussel 2* Plaats bezoek aan 72 centra -Aankondiging per 9 centra + gespreksforum -Vooraf: inkijken van bestaande documenten 3* Plan : verkenning en DL afstemmen Planning DL in 2015/16 aanpassen ifv M engagement.

35 kijkwijzer CLB -Afgestemd op de regelgeving en Prodia -Onderliggende onderzoeksvragen (rapportering) -Kijkwijzer met rijke beschrijvingen = basisdocument -Hanteerbare kaders / bouwstenen/ verslagsjabloon -Transparant: sectoroverleg / PBD / website communicatie en ‘open gesprek’ Pijler : vertrouwen, transparantie, gezamenlijke doelgerichtheid

36 RAAMWERK voor CLB kijkwijzer 1* Neemt het CLB haar school-ondersteunende rol op in alle fasen van het zorgcontinuüm? 2* Vervult het CLB haar draaischijffunctie in kader van schoolondersteuning en van handelingsgerichte diagnostiek? 3* Worden de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsbehoeften in de fase van uitbreiding van zorg multidisciplinair in kaart gebracht? Wordt de classificerende diagnostiek in multidisciplinair overleg vertaald in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften?

37 RAAMWERK voor CLB kijkwijzer 4* Werkt het CLB volgens de principes van handelingsgerichte diagnostiek ? (gewoon én buitengewoon onderwijs) 5* Voldoen de gemotiveerde verslagen aan de regelgeving ? - synthese handelingsgericht diagnostisch proces -aanduiding type BuO -aanduiding ernst handicap -aard ondersteuning van BuO-school op school, leraar- en of leerlingenniveau -aard integratie -handtekening alle betrokken partijen + datum opmaak

38 RAAMWERK voor CLB kijkwijzer 6* Voldoen de verslagen aan de regelgeving? -beschrijving ondernomen acties voor lln, ouders en lkr in fase 0 en fase 1 -aantonen dat maatregelen disproportioneel of onvoldoende zijn -omschrijving van de onderwijsbehoeften volgens classificatiesysteem -onderwijsbehoeften niet louter door SES-kenmerken -nood aan paramedische ondersteuning bij overstap OV4 -type 7* Ondersteunt en bewaakt het CLB de planmatige, systematische en transparante aanpak van de evaluaties in het type basisaanbod in functie van een overstap naar het gewoon onderwijs?

39 RAAMWERK voor CLB kijkwijzer 8* Professionalisering team -Ondersteuning om school- ondersteunend te werken -Ondersteuning voor multidisciplinair overleg -Ondersteuning van de handelingsgerichte diagnostiek -Verrijken van competenties teamleden 9* Hoe verloopt de interne kwaliteitszorg van de adviezen bij de handelingsgerichte diagnostiek, van de schoolondersteuning en van het multidisciplinair werken?

40 kijkwijzer scholen Doel tegenover externe partners: -Scholen betrekken bij het M verhaal -Sensibiliseren/ informeren /motiveren Doel voor de eigen organisatie: -Interne informatiebron -Gericht op doorsijpelen van de eigen interne expertise

41 Raamwerk voor kijkwijzer scholen 1* kwaliteit van de processen: Doeltreffend, Ondersteunend, Doelgericht, Ontwikkelingsgericht 2* Processen leerbegeleiding en afstemming S/C/A 3* Aandacht voor onderzoeksvragen (rapport) 4* Aandacht voor gewoon en buitengewoon (+T9) 5* Aandacht voor afstemming met CLB toezicht

42 Opdracht: Rapporteren Vertrekpunt: -Onderzoeksvragen onderliggend voorzien bij organisatie verkenning (CLB en scholen) -Nadruk op heldere en duidelijke informatie -Opdracht: informeren van het beleid -Terugkoppeling centra en scholen

43

44 DISCIMUS - Clb Uitwisseling van inschrijvingsgegevens in scholen met CLB.

45 Verbinding DISCIMUS - CLB 45 Nu : Clb1 Clb2 Clb3 Clb4 Clb5 Clb6 Clb7 …. Edison terugzendingen Lars Opladen in Lars Nieuwe werkwijze Discimus AgODi Inschrijvingen AgODi Lars frequent opladen in Lars

46 DISCIMUS – LARS - CLB Voordelen Geen manuele verwerking meer van de terugzendingen door de centra. Lars ontvangt frequent actuele gegevens, ook voor het basisonderwijs. Actuele inschrijvings- en persoonsgegevens beschikbaar. Status en planning De uitwisseling is getest. In juni : proefdraaien. Vanaf september : beschikbaar voor alle centra.

47 CLB-opdrachten vanuit integrale jeugdhulp. Een toelichting bij de teksten ontwikkeld vanuit het overleg gemandateerden CLB IROJ.


Download ppt "Directiedag CLB 20 mei 2015. Programma 10.00-10.15: welkom en agenda door Katrien Bonneux, Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding. 10.15-11.35:"

Verwante presentaties


Ads door Google