De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bernadette Van Den Heuvel - Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bernadette Van Den Heuvel - Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Netwerkzorg Nieuw organisatieconcept voor personen met een complexe en langdurige zorg- en ondersteuningsvraag Bernadette Van Den Heuvel Leuven

2 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Inleiding kantelperiode Bernadette Van Den Heuvel Leuven

3 Drievoudige kanteling
1. hoe wij denken 2. hoe wij ons organiseren 3. hoe wij sturen Niet meer primair gericht op meer, maar wel op beter Niet lineair, maar cyclisch denken Niet exploiteren, maar co-opereren Verticale structuren vervangen door horizontale Meer decentraal en facilterende in plaats van centraal vanuit regie Netwerksturing en zelfsturing Overheid als facilitator en minder als regisseur Nood aan een cultuuromslag en structuurverandering Voor de langdurige zorg – waaronder de ouderenzorg – betekent dit: omvorming naar een zorgorganisatie en een financieringsmodel die mensgericht zijn en beroep doen op de eigen kracht en de eigen omgeving met samenredzaamheid als uitgangspunt Bernadette Van Den Heuvel Leuven

4 Bernadette Van Den Heuvel - Beweging.net - 20/04/2015
Zorg voor personen met een complexe, langdurige zorg en/of ondersteuningsvraagvraag Bernadette Van Den Heuvel Beweging.net /04/2015

5 Bernadette Van Den Heuvel - Beweging.net - 20/04/2015
Mantelzorg hoog Toenemende woonzorgaanbod Grote diversiteit Keuzevrijheid Toegankelijkheid Kwaliteit Toenemende professionalisering Toenemende wetenschappelijke kennis Technologische ondersteuning neemt toe Te weinig preventie Te weinig vroegdetectie & interventie Te veel aanbodgestuurd Te weinig vraaggestuurd Gefragmenteerd Gebrekkige coördinatie Gebrekkige continuïteit Overvloed/tekort aan informatie Betaalbaarheid onder druk Bernadette Van Den Heuvel Beweging.net /04/2015

6 Bernadette Van Den Heuvel - Beweging.net - 20/04/2015
Bedreigingen Economische en financiële situatie Maatschappelijke dominante waarden: individualisering, zelfbeschikking en consumentisme Negatieve beeldvorming Langdurige zorg is niet ‘sexy’ Veel vragen naar zorg en ondersteuning, handen te kort Vereconomisering van de zorg (zorg als koopwaar) Tweedeling (rijk en arm, jong en oud, actief en passief, digifreak en digibeet) Bernadette Van Den Heuvel Beweging.net /04/2015

7 Bernadette Van Den Heuvel - Beweging.net - 20/04/2015
Kansen Groter in aantal – toenemende mondigheid Staatshervorming – homogene bevoegdheden Ontwikkelingen medische wetenschap Technologische vooruitgang Toenemende professionalisering Toenemend besef nood aan anders gaan organiseren en financieren van de langdurige zorg Bernadette Van Den Heuvel Beweging.net /04/2015

8 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Paradygmashift Aanbodgestuurde zorg Cliënt passief Gefragmenteerd Zorg en welzijn gescheiden Ziekte en genezen Monodisciplinair Cure Input Institutioneel Silo-Organisatie Persoonsgericht zorg Cliënt actief Geïntegreerd Zorg en welzijn verbonden Gezondheid en gedrag Multi-/pluri-/transdisciplinair Preventie, cure én care Outcome In vertrouwde omgeving Integrale organisatie Bernadette Van Den Heuvel Leuven

9 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015

10 Verschuiving van de plaats van de zorg
In eigen woning Ziekenhuis In woonzorgcentrum, assistentie- woning of thuiszorgondersteunende voorziening

11 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015

12 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Netwerkzorg Bernadette Van Den Heuvel Leuven

13 Opvattingen Oriëntatienota. Geïntegreerde visie op zorg voor complexe zieken OESO NRVZ CVZ EG GROENBOEK Zoekconferentie 2013 – Slimmer zorgen voor morgen. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST KCE SARWGG FOD WHO Bernadette Van Den Heuvel Leuven

14 Opvattingen Gezondheid en gedrag Ziekte en genezing
Aanbodgestuurde en gefragmenteerde zorg Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg Ziekte en genezing Gezondheid en gedrag Bernadette Van Den Heuvel Leuven

15 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Taal Zorg en ondersteuning Cliënt Complexe, langdurige zorg en ondersteuning - langdurig - complex Bernadette Van Den Heuvel Leuven

16 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Voor wie? Personen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij - om welk reden ook - gedurende een lange periode om de een of andere reden afhankelijk zijn van anderen en geholpen moeten worden bij het inrichten van hun dagelijkse leven en bij de uitvoering van diverse dagdagelijkse activiteiten Bernadette Van Den Heuvel Leuven

17 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Voor wie? Zij kunnen afhankelijk zijn wegens diverse redenen: aangeboren of niet aangeboren beperking complexe niet-overdraagbare ziekten en psychische aandoeningen (non-communicable diseases and mental disorders) complexe overdraagbare ziekten ouderdom (frail elderly) …. Bernadette Van Den Heuvel Leuven

18 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Beoogde resultaat Behouden of verbeteren van de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit van de persoon met een complexe, langdurige zorg- en ondersteuningsvraag Naast aspecten op vlak van gezondheid wordt ook ingezet op aangepast wonen, (arbeids)-participatie, activatie, integratie en gelijkheid van kansen Bernadette Van Den Heuvel Leuven

19 Zorgnet Vlaanderen: ‘samenwerking’ speerpunt van goede zorg
Sectorspecifieke competenties, ervaringen en opvattingen - geestelijke gezondheidszorg - ouderenzorg - ziekenhuizen Memorandum 2014 Bernadette Van Den Heuvel Leuven

20 Integrale zorgmodellen
1. Inleiding 2. Chronic Care Model - Wagner/WHO/Vrijhoef 3. Guided Care Model 4. PRISMA Model uit Canada 5. Accountable Care Organisation (ACO) 6. Kaiser Permanente concept 7. House of Care Kings’ fund 8. Model transmurale zorg 9. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg 10. Slotbeschouwingen Bernadette Van Den Heuvel Leuven

21 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015

22 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015

23 Samenwerkingsmodellen in Vlaanderen
Inleiding Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN’s) Zorgcircuits en –netwerken geestelijke gezondheidszorg – therapeutische projecten Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) Locoregionaal gezondheidsoverleg en organisatie (LOGO’s) Palliatieve netwerken Bernadette Van Den Heuvel Leuven

24 Samenwerkingsmodellen in Vlaanderen
7. Wijkgezondheidscentra 8. ZP3 projecten 9. Huis van het kind 10. Regionaal Overleg (netwerk) Gehandicaptenzorg 11. De geformaliseerde samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams die erkend en gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Bernadette Van Den Heuvel Leuven

25 Samenwerkingsmodellen in Vlaanderen
12. Integrale jeugdhulpverlening Vlaamse Gemeenschap 13. Samenwerkingsverbanden op het niveau van de praktijkvoering in het kader van de eerstelijns-gezondheidzorg 14. Ter afronding: de zorgregio’s 15. Slotbeschouwingen Bernadette Van Den Heuvel Leuven

26 Netwerk voor langdurige zorg en ondersteuning
Bernadette Van Den Heuvel Leuven

27 Nieuw zorgorganisatiemodel
Een organisatievorm waarbij autonome, niet hiërarchisch met elkaar verbonden voorzieningen, organisaties of zorgverstrekkers met elkaar formele, concrete afspraken maken en zo de diverse aspecten van het persoonlijk zorg- en ondersteuningsplan - in samenspraak met de cliënt en zijn mantelzorger - met elkaar afstemmen en de uitvoering ervan garanderen Bernadette Van Den Heuvel Leuven

28 Nieuw zorgorganisatiemodel
3. Uitgangspunten persoonsgerichte zorg en ondersteuning empowerment van de cliënt ondersteuning van de mantelzorg subsidiariteit vermaatschappelijking nabije zorg en ondersteuning rekening houden met heterogeniteit samenwerking Bernadette Van Den Heuvel Leuven

29 Nieuw zorgorganisatiemodel
Bernadette Van Den Heuvel Leuven

30 Nieuw organisatiemodel
Kernfuncties: 1. Preventie, educatie, vroegdetectie en vroeginterventie 2. Algemene zorg en ondersteuning Specialistische zorg en ondersteuning Revalidatie, rehabilitatie en reïntegratie 5. Zorgcoaching Bernadette Van Den Heuvel Leuven

31 Nieuw organisatiemodel
De pijlers Toegankelijk netwerkcontactpunt Geïntegreerde, uniforme indicatiestelling Doorverwijzingsprotocol Gepersonaliseerd zorg- en ondersteuningsplan Geïntegreerd/gedeeld digitaal zorgdossier Efficiënte en effectieve communicatie Transparante facturatie Coördinatie/governance van het netwerk en transparantie mbt verantwoordelijkheden Bernadette Van Den Heuvel Leuven

32 Nieuw organisatiemodel
De voorwaarden Samenwerkingsovereenkomst Aangepaste financiering Richtlijnen van goede zorgpraktijk Indicatoren ketenkwaliteit Bernadette Van Den Heuvel Leuven

33 Nieuw organisatiemodel
5. Verantwoordelijkheidsgebied en erkenning Elk netwerk bepaalt en verantwoordt zijn verantwoordelijkheidsgebied Rekening houdende met de complexiteit en de realiteit van de specifieke behoeften en vragen van de doelgroep binnen dit verantwoordelijkheidsgebied Overlappingen van de verantwoordelijkheidsgebieden van verschillende netwerken zijn mogelijk Zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen kunnen actief zijn in meerdere netwerken Bernadette Van Den Heuvel Leuven

34 Nieuw organisatiemodel
5. Verantwoordelijkheidsgebied en erkenning Men maakt aantoonbaar dat men de vijf functies volwaardig en continu kan waarborgen voor de doelgroep Geeft recht op een werkingssubsidie, die de organisatie van het netwerk beoogt te ondersteunen Bernadette Van Den Heuvel Leuven

35 Nieuw organisatiemodel
6. Supra-regionaal overlegplatform Organiseert het gestructureerd overleg tussen ‘de netwerken voor langdurige zorg en ondersteuning’ actief in het supra-regionale gebied en bewerkstelligt de afstemming tussen de netwerken Spoort de blinde vlekken op met betrekking tot de zorg en ondersteuning van personen met een complexe, langdurige zorgvraag Bernadette Van Den Heuvel Leuven

36 Nieuw organisatiemodel
Ondersteunt de implementatie van de richtlijnen voor goede zorgpraktijk en de ketenkwaliteitsindicatoren binnen de netwerken Ondersteunt de netwerken bij vragen en knelpunten in verband met de concrete organisatie van het netwerk Organiseert het overleg en de informatie-uitwisseling tussen ‘de netwerken voor langdurige zorg en ondersteuning’ en de partenorganisaties en organisaties met terreinwerking actief in het supra-regionale gebied Bernadette Van Den Heuvel Leuven

37 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Slotbeschouwingen Discussietekst Muren slopen Work in progress Transitieplan Persoonsgerichte, geïntegreerde langdurige zorg en ondersteuning is de toekomst! Bernadette Van Den Heuvel Leuven

38 Geïntegreerde, persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor ouderen
Bernadette Van Den Heuvel Leuven

39 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015

40 Bernadette Van Den Heuvel - Leuven - 21 04 2015
Info https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98 https://www.youtube.com/watch?v=3Fd-S66Nqio https://www.ijic.org/index.php/ijic Bernadette Van Den Heuvel Leuven


Download ppt "Bernadette Van Den Heuvel - Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google