De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 april 2015 Middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 april 2015 Middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 april 2015 Middagdienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. M. Janssens (NGK)
Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 430: 1,2,3 Gezang 430: 4,6,7 Lied 72 uit de bundel Zingende Gezegend Gezongen Credo Johannes 21: (NBV)

4 1. Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Gezang 430: 1,2 en 3 1. Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd en sterkte zijt. Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht verbeid. Ik heb U lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht.

5 2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
Gezang 430: 1,2 en 3 2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, vriend die mij trouw zijt tot het eind. Ik wil aan U mij overgeven, mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. Ik heb U lief, o kom dan, kom, Christus, mijn Bruidegom!

6 3. Ach, dat ik U zo laat herkende, Gij die de schoonheid zelve zijt,
Gezang 430: 1,2 en 3 3. Ach, dat ik U zo laat herkende, Gij die de schoonheid zelve zijt, dat ik niet eer mij tot U wendde, mijn zielenrust, mijn zaligheid! Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, zo laat heb liefgehad.

7 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

8 4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
Gezang 430: 4,6 en 7 4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, ik zocht U wel, maar vond U niet, ik ging verblind het duister tegen, ik minde wat de wereld biedt. Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, dat ik U heb herkend.

9 6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
Gezang 430: 4,6 en 7 6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal; houd Gij mijn voeten op uw wegen, dan brengen zij mij niet ten val. O licht, dat op mijn leven viel, verlicht mij lijf en ziel.

10 7. Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Gezang 430: 4,6 en 7 7. Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God. Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; ik heb U lief, ook in de nood. Ik heb U lief, o schoonste licht, gezegend Aangezicht!

11 Gebed Gebed

12

13 We lezen uit de bijbel: Johannes 21: 15-19 (NBV)
Gebed

14 Johannes 21: (NBV) 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’

15 Johannes 21: (NBV) Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

16 Johannes 21: (NBV) 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

17 Verkondiging over Johannes 21: 15-17 Thema: ‘Heb je Mij lief?’
Preek

18 Lied 72 (bundel Zingende Gezegend A.F. Troost)
Heer Jezus, goede herder, Gij weet: ik kan niet verder, ik kan niet zonder U; o herder, blijf mij leiden, ik kan mijzelf niet weiden, ik kan niet verder zonder U!

19 Lied 72 (bundel Zingende Gezegend A.F. Troost)
Rotsvast zou ik geloven, geen mens zou mij ontroven mijn onbegrensde trouw – maar Heer, Gij ziet mij schromen om nu tot U te komen met niets dan ootmoed en berouw.

20 Lied 72 (bundel Zingende Gezegend A.F. Troost)
Vergeef mijn grote woorden – o, dat ik beter hoorde naar wat Gij vroeg van mij: mijn hoogmoed op te geven, mijn overmoedig leven – De goede herder? Dat zijt Gij!

21 Lied 72 (bundel Zingende Gezegend A.F. Troost)
Gij draagt mij in genade, Gij vraagt niet naar mijn daden, Gij koestert zelfs geen grief; Gij vraagt niet te beloven weer rotsvast te geloven – Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij lief?

22 Dankgebed en voorbeden
Preek

23

24 Er zal nu gecollecteerd worden voor: 1)Diaconaat 2) Kerk
Dankzegging en voorbedenDe kinderen komen terug uit de bijbelklas.Er zal een korte uitleg gegeven worden over het paasproject.

25 Gezongen Credo (geloofsbelijdenis)
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

26 Gezongen Credo (geloofsbelijdenis)
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

27 Gezongen Credo (geloofsbelijdenis)
Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

28 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

29 Een goede week toegewenst!


Download ppt "Zondag 19 april 2015 Middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google