De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Agrarisch Natuurbeheer Hein Pasman en Hans Veurink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Agrarisch Natuurbeheer Hein Pasman en Hans Veurink"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Agrarisch Natuurbeheer Hein Pasman en Hans Veurink
1 januari 2016 Welkom! Hein Pasman en Hans Veurink

2 Aanleiding nieuw stelsel
Nieuw EU landbouwbeleid per 1 januari 2016 Pijler 1: directe betalingen en vergroening Pijler 2: agrarisch natuur- & landschapsbeheer Natuurresultaat moet beter Uitvoeringskosten moeten lager Collectieven zijn de kern van nieuw stelsel

3 Collectief Utrecht Oost
Eemnes Bunschoten Putten Nijkerk ANV Noorderpark Baarn ANV Vallei Horstee Stichtse Vecht Soest Amersfoort Barneveld De Bilt Leusden Zeist Scher- penzeel Utrecht Woudenberg Ede Rens- woude ANV Kromme Rijnstreek Bunnik Utrechtse Heuvelrug ANV Binnenveld Nieuwe- gein Veenen- daal Houten Wijk bij Duurstede Arnhem Renkum Rhenen Wageningen

4 Collectief Utrecht Oost
Bestuur (7 bestuursleden): ANV Noorderpark (Teus Spelt) ANV Kromme Rijnstreek (Maas Merkens) ANV Vallei Horstee (Henk Davelaar) ANV Binnenveld (Bart van Laar) LTO Noord Utrecht (Cornelis Uijttewaal en Art Wolleswinkel) Utrechts Particulier Grondbezit (Meta Daniëls) Coördinatoren: Hein Pasman Hans Veurink Otto Vloedgraven

5 Belangrijkste veranderingen
Onderwerp Huidige situatie Vanaf 2016 Beheercontract Overheid Collectief Betaling vergoedingen Door RVO (was Dienst Regelingen) Door collectief Controle in het veld Door NVWA Door collectief en NVWA Begeleiding bij het beheer - Subsidie Op volgorde binnenkomst Meest kansrijke plekken In aanmerking komend gebied Volgens Natuurbeheerplan tot op perceelsniveau Volgens Natuurbeheerplan via leefgebieden en visie collectief

6 Ontwikkeling collectief
Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost UA Professionalisering Kwaliteitshandboek Certificering Overheadkosten verlagen Catalogus Groenblauwe diensten Richtlijn: 15% overhead, 85% beheerder

7

8 Natuurbeheerplan Geeft de kaders aan Begrenzing op kaart
Aanvullende criteria/instapeisen/doelsoorten In samenspraak met collectief Vaststelling door provincie Utrecht in april

9 Vier leefgebieden Open Grasland Open Akker Droge dooradering
Natte dooradering

10 Droge dooradering Prioritair in stand te houden Europese soorten
In stand te houden Europese "meelift" soorten Kamsalamander, steenuil, laatvlieger, rosse vleermuis, velduil, kievit Kerkuil, ransuil, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, boomvalk, boompieper, braamsluiper, ekster, fitis, geelgors, gekraagde roodstaart, graspieper, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote lijster, heggenmus, houtduif, huismus, huiszwaluw, kauw, kneu, koekoek, koolmees, koperwiek, kramsvogel, matkop, patrijs, ringmus, roek, sijs, spotvogel, spreeuw, staartmees, torenvalk, tuinfluiter, wielewaal, witte kwikstaart, bunzing

11 Natte dooradering Prioritair in stand te houden Europese soorten
In stand te houden Europese "meelift" soorten Zwarte stern (brv), purperreiger (nbrv), slobeend, tureluur (brv), zomertaling (brv), groene glazenmaker, poelkikker, heikikker Grote modderkruiper, Bittervoorn, Watersnip (brv), rugstreeppad

12 Landschap

13 Beheer van lijnvormige beplantingen met bomen (ingekort voorbeeld van een pakket)
Beschrijving: Lijnvormige beplantingen komen in Nederland in verschillende vormen voor; elzensingels, houtwallen, lanen en bossingels zijn enkel voorbeelden. Deze landschapselementen kunnen van belang zijn voor o.a. vogels, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Afbakening: De beheereenheid is een lijnvormig landschapselement met opgaande bomen of knotbomen Minimaal 90% van de bedekking van de beheereenheid bestaat uit inheemse bomen en struiken. De beheereenheid is min. 25 meter lang en max. 20 meter breed. Beheereisen (lijst beheeractiviteiten Catalogus Groen Blauwe Diensten) Min. 75% tot max. 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 okt. van het vorige kalenderjaar tot 1 mrt. van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden. Snoeiafval op rillen leggen in de beheereenheid (niet versnipperen); en of Snoei- en of maaiafval is verwijderd. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid. De beheereenheid wordt niet beweid.

14 Beheer van lijnvormige beplantingen met bomen (ingekort voorbeeld van een pakket; VERVOLG)
Aanvullende Beheer voorschriften: De landschappelijke verschijningsvorm moet in stand blijven. Deze wordt vastgelegd in een beheerplan. Tenminste 75% van de beheereenheid wordt periodiek gesnoeid, geknot of afgezet in de periode 1 oktober-1 maart. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving daarvan niet toegestaan. Bemesting is niet toegestaan. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid. Als takken of stammen versnipperd worden, mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid. Stammen of takken van gedunde/gesnoeide/afgezette bomen mogen in de beheereenheid worden verwerkt

15

16 Waterdoelen HDSR Dienst natuurlijk slootschonen (levendige boerensloot) Aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers. Dienst bufferzones (2-3) meter. Beheer van overhoeken en oevers HDSR. Beheer van watergangen HDSR.

17 Waterdoelen AGV Erfafspoeling Diepte van sloten Randen
Erfscan Diepte van sloten Duurzaam slootbeheer Baggerspuiten/schuiven Hulpdienst Meten waterkwaliteit Randen Aangepast randenbeheer Kruidenrijke akkerranden (maisland) Natuurvriendelijke oevers

18

19 Pilot Levendige sloot Aangepast slootkantbeheer.
Eventueel aangevuld met de baggerspuit maar geen verplichting. Vergoeding voor alleen de slootkant die geschoond wordt. Maaisel/slootvuil wordt “ruim”uit de slootkant gelegd. Focus ligt op een andere manier slootschonen.

20 Voorintekening Aflopende contracten Nieuwe contracten
Passend binnen leefgebied Inventarisatie door collectief: maart 2015 Intentieverklaring deelnemers: Omvang Locatie Beheerpakketten Is nog geen definitieve toezegging!

21 Vervolg procedure Beheerplan Gebiedsaanvraag door collectief
Afsluiten contracten: najaar 2015 Start beheerperiode: 1 januari 2016 Contractlengte: 6 jaar (uitzondering mogelijk) Eerste uitbetaling door collectief: begin 2017

22 Interesse? Neem contact op met de coördinator: Hein Pasman
Hans Veurink


Download ppt "Nieuw Agrarisch Natuurbeheer Hein Pasman en Hans Veurink"

Verwante presentaties


Ads door Google