De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en mededelingen

2 Gezang 216 1 Laat groot en klein nu vrolijk zijn, jubelend God dank bewijzen. Laat al wie 't woord des levens hoort Vader en Zoon nu lofprijzen. Want Hij, in wie ons heil is, zie, die dood was leeft: de Vader heeft zijn Zoon voor ons doen verrijzen.

3 Gezang 216 2 Juich dan en zing! Hij, de Eersteling heeft onze vijand bedwongen, is sterk en groot dwars door de dood tot in Gods rijk doorgedrongen. Wie bij Hem hoort mag door die poort achter Hem aan ten leven gaan, Hij heeft de zege bedongen.

4 Gezang 216 3 Lof, dank en eer zij onze Heer, zegent zijn naam te allen tijde! Gij christ'nen, laat uw woord en daad zijn overwinning belijden. Dan zullen wij zijn zoals Hij en na de nood van graf en dood eeuwig in Hem ons verblijden.

5 Stil gebed, votum en groet

6 Psalm 8 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

7 Psalm 8 4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

8 Gebed

9 Schriftlezing: Psalm 8 1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David. 2 O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: 5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,

10 Schriftlezing: Psalm 8 en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 9 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. 10 O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.

11 Psalm 144 : 2, 6 2 Wat is de mens, o HEER? Hoe hebt Gij reden aan mensenkindren aandacht te besteden, voor hen te zorgen, vriendelijk en mild? Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt? Een damp die uit de bodem komt gerezen en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen; zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd, zijn leven als een schaduw die verglijdt.

12 Psalm 144 : 2, 6 6 Gelukkig is het volk dat t' allen tijde staat maken mag, o HEER, op uw geleide. Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, het volk dat U, o God, tot Koning heeft!

13 Hebreeën 2 : Jezus beneden de engelen gesteld 5 Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. 6 Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? 7 Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond,

14 Hebreeën 2 : 8 alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met

15 Hebreeën 2 : heerlijkheid en eer gekroond. 10 Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.

16 Gezang 203 : 1, 6 1 Die in de dood gebonden lag om ons en onze zonden, is opgestaan met groot gezag: Christus heeft overwonnen! Hij bracht ons het leven weer, laat ons nu loven God en Heer en zingen: halleluja! Halleluja!

17 Gezang 203 : 1, 6 6 Laat ons dan vieren 't hoge feest dat Christus heeft gegeven, verheugd van hart en blij van geest, Hij immers is ons leven. Hij is onze zon, ons licht, op Hem is ons bestaan gericht, 't is dag voor ons geworden. Halleluja!

18 tekst: Hebreeën 2 : 8b + 9 Thema: tele-visie
Preek tekst: Hebreeën 2 : 8b + 9 Thema: tele-visie

19 ELB 275 1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgota. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht; Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.

20 ELB 275 3 'k Heb geloofd in U, wien d' aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont; U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal.

21 ELB 275 4 Ja 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

22 Gebeden

23 Collectes We collecteren voor: Kerk en Israël Kerk

24 Gezang 477 : 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen,

25 Gezang 477 : 1 als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

26 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

27 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

28 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

29 Gezang 485 : 1, 2 1 O Christus, wees geprezen! Gij hebt ons vrij gemaakt om nooit meer slaaf te wezen, weerloos en zwak en naakt. Gij hebt ons uitverkoren om, aan Uzelf gelijk, als koningen herboren

30 Gezang 485 : 1, 2 1. te heersen in uw rijk. Dat wordt nog niet geweten, dat is sinds lang vergeten, dat houdt voor ons verborgen de Mensenmoordenaar; maar eenmaal, op uw morgen, dan wordt het openbaar.

31 Gezang 485 : 1, 2 2 Gij enige bevrijde, die, toen Gij werd verzocht, uw ziel en zaligheid aan de duivel niet verkocht, Gij hebt hem wedersproken, Gij hebt Gods woord volbracht, en zo hebt Gij verbroken

32 Gezang 485 : 1, 2 2 de bankring van zijn macht. Nu zijn in uw nabijheid, o Christus, wij de vrijheid, de vrijheid van Gods kindren, het leven ingegaan, geen macht kan meer verhind'ren, dat wij voor God staan.

33 Zegen en Gezang 476 : 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

34 Wel thuis en een goede week gewenst


Download ppt "Welkom en mededelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google