De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 16 maart 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 16 maart 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 16 maart 2014 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. K.T. de Jonge Ouderling: A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 173: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 173: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Gezang 173: 3 en 4 De geboden naar Hebreeën 4: Evangelisch lied 297 Gebed Schriftlezing: Marcus 10: 35 – 45 Psalm 119: 14 en 66

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Marcus 10: 45
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Marcus 10: 45 Gezang 473: 1, 2, 3 en 10 Gebeden Collecte: emeritikas Gezongen geloofsbelijdenis Avondmaalsformulier 4 (1e deel) Gezang 457: 1 en 4 Avondmaalsformulier (vervolg)

5 Orde van de dienst - 3 Collecte via de kelken voor Timon Viering van het avondmaal Psalm 33: 7 en 8 Dankzegging Onze Vader….. De kinderen komen terug Psalm 103: 1 en 3 Zegen

6 Na de dienst is er koffie – thee – fris in het vergaderlokaal achter de kerk. Iedereen is welkom.

7 Welkom en mededelingen

8 Gezang 173: 1 en 2 1. Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.

9 Gezang 173: 1 en 2 2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, die Zoon van David zijt en Man van Smarte, Koning der Joden die de dood verdreef.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Gezang 173: 3 en 4 3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

12 Gezang 173: 3 en 4 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

13 De regel van Gods verbond naar Hebreeën 4: 12 - 16

14 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

15 Jezus als hogepriester
14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

16 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

17 Evangelische liedbundel 297: 1, 2 en 3
1. Hier in uw heiligdom, dichtbij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot U met heilig ontzag, als uw Geest ons trekt tot U.

18 Evangelische liedbundel 297: 1, 2 en 3
2. Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn, staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van uw Geest.

19 Evangelische liedbundel 297: 1, 2 en 3
3. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat and're stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.

20 Gebed

21 Marcus 10: 45 Schriftlezing door Frieke Boiten
uit de NBG-vertaling 1951 door Frieke Boiten

22 Niet heersen, maar dienen
35 En Jakobus en Johannes, de [twee] zonen van Zebedeüs, kwamen tot Hem en zeiden tot Hem: Meester, wij wilden wel dat Gij ons deedt, wat wij U zullen vragen. 36 Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? 37 Zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij de één aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid.

23 38 Doch Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij vraagt
38 Doch Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik drink, of met de doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt word? 39 Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus zeide tot hen: De beker, die Ik drink, zult gij drinken en met de doop, waarmede Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden,

24 40 maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde, staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is.41 En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes kwalijk te nemen. 42 En Jezus riep hen tot Zich en zeide tot hen: Gij weet, dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun rijksgroten oefenen macht over hen.

25 43 Zó is het echter onder u niet
43 Zó is het echter onder u niet. 44 Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

26 Psalm 119: 14 en 66 14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

27 Psalm 119: 14 en 66 66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

28 De kinderen gaan naar de bijbelklas
De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar wordt verteld over Petrus’ verloochening. Het thema is: Overschat jezelf niet.

29 Preek Tekst: Marcus 10: Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

30

31 Gezang 473: 1, 2, 3 en 10 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

32 Gezang 473: 1, 2, 3 en 10 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

33 Gezang 473: 1, 2, 3 en 10 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

34 Gezang 473: 1, 2, 3 en 10 10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

35 Gebeden

36 Collecte Er is nu één collecte voor de emeritikas, waaruit het pensioen voor de predikanten wordt betaald. Via de kelken op de banken wordt gecollecteerd voor de stichting TIMON.

37 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

38 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

39 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

40 Gelezen wordt formulier 4.

41 Gezang 457: 1 en 4 1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

42 Gezang 457: 1 en 4 4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

43 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

44 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

45 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

46 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

47 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

48 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

49 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

50 Viering van het avondmaal.

51 Psalm 33: 7 en 8 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

52 Psalm 33: 7 en 8 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten / nu en voor altijd.

53 Dankzegging

54 De kinderen komen terug. Uitleg over het paasproject

55 Psalm 103: 1 en 3 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

56 Psalm 103: 1 en 3 3. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

57 Zegen te beantwoorden met

58 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. W.P. de Groot
uit Oosterhout. En nu: koffie!


Download ppt "Zondag 16 maart 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google