De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 2

3 12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 3

4 1 Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden... -Galaten 1- 4

5 13 Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom... 5

6 3 Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicie geboren, doch in deze stad (=Jeruzalem) opgevoed, aan de voeten van Gamaliel opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaderen, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt. -Handelingen 22- 6

7 13... ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien... 7

8 9 Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazarener, fel moest optreden... -Handelingen 26- *** 8

9 10 wat ik dan ook gedaan heb te Jeruzalem; en ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters ontvangen (lett. verkregen) had; en als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. -Handelingen 26- ****** 9

10 11 En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen en in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden. -Handelingen 26- *** 1010

11 14 en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van (mijn) tijdgenoten onder mijn volk... 1

12 14... als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. hartstochtelijke = lett. extreme(re) 1212

13 15 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd... 1313

14 VAN DE MOEDERSCHOOT AAN vormde 5 Maar nu zegt de HERE, die mij VAN DE MOEDERSCHOOT AAN vormde tot zijn knecht... 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. -Jesaja 49- (vergl. Hand.13:47!) 1414

15 15 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft (lett. roept), behaagd had, 1515

16 13... hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen (...) 14 en zeer overvloedig is de GENADE van onze Here geweest... -1Timotheüs 1- CV: overweldigend 1616

17 15 Maar toen het Hem... behaagd had, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou... 1717

18 Evangelie der voorhuid 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus [dat] der besnijdenis... -Galaten 2- (SV) 1818

19 16... opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed... 1919

20 15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt EN DAT IK U VERSCHIJNEN ZAL, 17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend... Handelingen 26 2020

21 17 ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vóór mij apostelen waren... 2121

22 17... maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. 2

23 DE BERG SINAÏ IN ARABIË Het woord Hagar betekent DE BERG SINAÏ IN ARABIË. Galaten 4:25 Arabië 2323

24 18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; te bezoeken=> Grieks: historeo = lett. te verhalen CV: to relate my story 2424

25 19 en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren. 2525

26 20 Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet. 2626

27 21 Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië. 2727

28 22 En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. 2828

29 23 Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij tevoren trachtte uit te roeien. 24 En zij verheerlijkten God in mij. 2929

30 Paulus' roeping... * door wie? door Christus vanuit de hemel; 3030

31 Paulus' roeping... * door wie? door Christus vanuit de hemel; * wanneer? na de steniging van Stefanus; 3131

32 Paulus' roeping... * door wie? door Christus vanuit de hemel; * wanneer? na de steniging van Stefanus; * waar? buiten het land; 3232

33 Paulus' roeping... * door wie? door Christus vanuit de hemel; * wanneer? na de steniging van Stefanus; * waar? buiten het land; * hoe? in genade. 3


Download ppt "11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google