De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Woensdag 11 maart 2015 biddagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A. van de Bovekamp (Veenendaal) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Woensdag 11 maart 2015 biddagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A. van de Bovekamp (Veenendaal) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn."— Transcript van de presentatie:

1 1 Woensdag 11 maart 2015 biddagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A. van de Bovekamp (Veenendaal) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 479 Stil gebed, votum en groet Psalm 86: 5 Gebed 1 Schriftlezing: Matteüs 6: 5-15 Gezang 48: 5 en 6 Preek over Matteüs 6: 8b Thema: Vragen of vertrouwen? Gezang 48: 9 en 10

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebed 2 Psalm 5: 1, 2 en 3 Gebed 3 Psalm 5: 6 en 7 Biddagcollecte voor de kerk Opwekking 687 Zegen Gezang 456: 1, 2 en 3

5 Welkom en mededelingen 5

6 Gezang 479: 1, 2, 3 en 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 6

7 Gezang 479: 1, 2, 3 en 4 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam. 7

8 Gezang 479: 1, 2, 3 en 4 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. 8

9 Gezang 479: 1, 2, 3 en 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Psalm 86: 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot. 11

12 Gebed 1 12

13 13 Schriftlezing Matteüs 6: 5 – 15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

14 14 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

15 15 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

16 16 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

17 17 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

18 18 14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

19 Gezang 48: 5 en 6 5 Heer, aller ogen zijn gericht op U, die leven geeft en licht. Geef ons vandaag ons daag'lijks brood, spaar ons voor ziekte en hongersnood. Geef ieder zó zijn deel, o Heer, dat hij het neemt te uwer eer. 19

20 Gezang 48: 5 en 6 6 Vergeef o Vader onze schuld, zodat weer blijdschap ons vervult; gelijk wij van hun schuld ontslaan al wie ons hebben kwaad gedaan. Maak zo uw vrede openbaar. U dienend dienen wij elkaar. 20

21 21 Preek over Matteüs 6: 8b Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Thema Vragen of vertrouwen?

22 Gezang 48: 9 en 10 9 U is en worde toegebracht het rijk, de heerlijkheid, de kracht, U onze Vader op de troon die tot ons zendt uw lieve Zoon, die ons door uwe Geest geleidt, U zij de lof in eeuwigheid. 22

23 Gezang 48: 9 en 10 10 Amen dat is: zo zal het zijn. Al is 't geloof maar zwak en klein, Gods goede trouw is groot en sterk en Christus pleit voor heel zijn kerk. Waar in zijn naam gebeden is, is Amen zeker en gewis. 23

24 Gebed 2 24

25 Psalm 5: 1, 2 en 3 1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, H EER, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: ik wacht uw teken! 25

26 Psalm 5: 1, 2 en 3 2 Gij hebt een afschuw van de zonde. Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, de tong die van de leugen leeft. Wie in geweld hun sterkte vonden richt Gij te gronde. 26

27 Psalm 5: 1, 2 en 3 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven. 27

28 Gebed 3 28

29 Psalm 5: 6 en 7 6 Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart: zij zullen vrij van zorg en smart juichende zich in U verblijden te allen tijde. 29

30 Psalm 5: 6 en 7 7 Want Gij vervult wat Gij beloofde, die vromen met uw zegen dekt: o H EER, uw sterke vrede strekt tot schild en schutse voor de hoofden van die geloofden. 30

31 31 Biddagcollecte De biddag neemt een bijzondere plaats in binnen het geheel van ons kerkelijk leven en dat geldt financieel ook voor de biddagcollecte. Mag ik deze langs deze weg van harte in uw aandacht aanbevelen? Bij voorbaat hartelijk dank namens ons allen! De penningmeester

32 Opwekking 687

33

34

35

36

37

38

39

40

41 41 Zegen

42 Gezang 456: 1, 2 en 3 1 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 42

43 Gezang 456: 1, 2 en 3 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht. 43

44 Gezang 456: 1, 2 en 3 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 44

45 45


Download ppt "1 Woensdag 11 maart 2015 biddagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. A. van de Bovekamp (Veenendaal) Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn."

Verwante presentaties


Ads door Google