De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 1 juni 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. E. Everts Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 1 juni 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. E. Everts Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 1 juni 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. E. Everts Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 98: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 98: 3 Gebed Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 1-7 Opwekking 378 Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 Schriftberijming 18 Gebeden Collectes: werelddiaconaal en kerk Psalm 113:1 en2 Gezongen geloofsbelijdenis Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Psalm 98: 1 en 2 1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 6

7 Psalm 98: 1 en 2 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd. 7

8 Stil gebed Votum en groet 8

9 Psalm 98 3 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de HEER heeft onder ons zijn woning, de HEER die bij ons intocht houdt. 9

10 Gebed 10

11 11 Schriftlezing 2 Korintiërs 4: 1-7

12 2 Korintiërs 4 1 Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. 2 Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. 12

13 13 3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: 4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

14 14 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6 De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

15 Het huidige leven en de toekomstige luister 7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 15

16 Opwekking 378: 1, 2, 3, 4 en 5 1. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 16

17 Opwekking 378: 1, 2, 3, 4 en 5 2. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 17

18 Opwekking 378: 1, 2, 3, 4 en 5 3. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 18

19 Opwekking 378: 1, 2, 3, 4 en 5 4. Ik zal blij zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. 19

20 Opwekking 378: 1, 2, 3, 4 en 5 5. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan. 20

21 Preek 21

22 22 Schriftberijming 18 (naar Matteüs 28:18-20) Melodie: Gezang 300

23 Schriftberijming 18: 1, 2 en 3 1 Hoort, dit is een woord ten leven, Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; o, verkondigt alle volken wat u werd geopenbaard! 23

24 Schriftberijming 18: 1, 2 en 3 2 Roept hen op zich om te keren, nodigt allen tot het feest. Doopt hen in de naam des HEREN, Vader, Zoon en Heilge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw - en liefde allermeest. 24

25 Schriftberijming 18: 1, 2 en 3 3 Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn Rijk zult gij gewagen, gaat dan heen, gaat wereldwijd, gaat, tot aan het eind der dagen - Ik ben met u, voor altijd! 25

26 Gebeden

27 27 Collectes: 1.Werelddiaconaat 2.Kerk De eerste collecte is voor het werk van Jan van Beest, die in Oekraïne voor een aantal ziekenhuizen de medische apparatuur verzorgt.

28 Psalm 113: 1 en 2 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij 's HEREN knechten, immermeer moet 's HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's HEREN grote naam geprezen. 28

29 Psalm 113: 1 en 2 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren. 29

30 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

31 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

32 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

33 33 Zegen te beantwoorden met

34 34


Download ppt "1 Zondag 1 juni 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. E. Everts Ouderling:W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google