De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieke Zaak 29-3-2015 0 Publieke Zaak. WELKOM DEELNEMERS BIJEENKOMST 11 MAART 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieke Zaak 29-3-2015 0 Publieke Zaak. WELKOM DEELNEMERS BIJEENKOMST 11 MAART 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Publieke Zaak 29-3-2015 0 Publieke Zaak

2 WELKOM DEELNEMERS BIJEENKOMST 11 MAART 2011

3 Publieke Zaak 29-3-2015 2 WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) -Ingevoerd per 1 januari 2007 -Welke wetten zijn samengevoegd in WMO -Waarom is de WMO belangrijk -Negen taken voor de gemeenten -Meepraten en meedenken over de WMO -Oog voor elkaar (civil society) -Mantelzorg en Vrijwilligers -Huishoudelijke hulp -Zorgloket -Compensatieplicht

4 Publieke Zaak 29-3-2015 3 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN -Zorgplicht is vervangen door compensatiebeginsel -Keuzerecht klant: PGB of Zorg - Alleen HV over naar gemeenten

5 Publieke Zaak 29-3-2015 4 WELKE WETTEN ZIJN SAMENGEVOEGD IN DE WMO -De WVG (wet voorzieningen gehandicapten) -De Welzijnswet -Een deel uit de AWBZ -De WMO vormt een drieluik met de WWB en de WI en samenhang met de WSW, WEB en de leerplichtwet

6 Publieke Zaak 29-3-2015 5 DE PRESTATIEVELDEN (1) (VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN) 1.Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid 2.Ondersteunen jongeren en ouderen 3. Geven van informatie en advies 4. Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers 5. Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen 6.Bieden voorzieningen voor mensen met een beperking

7 Publieke Zaak 29-3-2015 6 DE PRESTATIEVELDEN (2) (VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN 7.Opvangen met mensen met problemen 8.Zorgen voor openbare geestelijke gezondheidszorg 9.Zorg voor regelen voor mensen met een verslaving

8 Publieke Zaak 29-3-2015 7 BURGERPARTCIPATIE ( MEEPRATEN EN MEEDENKEN) WAT IS BURGERPARTICIPATIE? Alle vormen van participatie waarbij de belangen van burgers in het geding zijn. Het gaat niet alleen om individuele burgers maar ook om organisaties, professionals en instellingen die de belangen van burgers behartigen.

9 Publieke Zaak 29-3-2015 8 MATE VAN PARTICIPATIE -INFORMEREN -RAADPLEGEN -ADVISEREN -COPRODUCEREN -MEEBESLISSEN

10 Publieke Zaak 29-3-2015 9 WMO RAAD -Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college B&W -Heeft een zwaarwegend stemadvies -Bewaakt protocollen -Adviesraad bevat zoveel mogelijke belangenorganisatie en individuen

11 Publieke Zaak 29-3-2015 10 CIVIL SOCIETY Oog voor elkaar: dat is belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, oud en jong, met en zonder beperkingen. Daarbij moeten we oog voor elkaar hebben en elkaar helpen. Waar dat nodig is, biedt de gemeente ondersteuning. De WMO heeft twee hoofddoelen: meedoen en zelfredzaamheid.

12 Publieke Zaak 29-3-2015 11 CIVIL SOCIETY Burgers zijn in eerste instantie verantwoordelijk en moeten initiatief nemen. Mensen zijn over het algemeen mondige burgers. Er is een balans tussen de eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning die de gemeente kan bieden.

13 Publieke Zaak 29-3-2015 12 CIVIL SOCIETY Voorbeelden burgerinitiatieven: - Buurt en wijkwerk (buurthuizen) - Alzheimercafé - Dienstencentrum voor ouderen - Onderhoud openbare plantsoenen - Leefbaar houden eigen buurt - Buurtbemiddeling - Hangplekken voor jong en oud

14 Publieke Zaak 29-3-2015 13 MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS Veel mensen zijn bereid om iemand in hun directe omgeving extra zorg te geven, maar dat wordt steeds minder in een samenleving die vergrijst, waarin arbeidsparticipatie toeneemt en sociale netwerken veranderen. Dit geldt voor zowel mantelzorgers als vrijwilligers. Hoe kunnen we stimuleren, dat dit probleem wordt opgelost?

15 Publieke Zaak 29-3-2015 14 MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS Stimuleren vanuit gemeenten 1.Voldoende financiële ondersteuning 2.Vrijwilligers ondersteunen door cursussen 3.Vrijwilligersdag organiseren 4.Mantelzorgers ondersteunen door vrijwilligers 5.Training en opleiding 6. Inschakelen van (ouderen)adviseurs

16 Publieke Zaak Huishoudelijke Zorg WMO Van aanvraag tot hulp Inhoud -PGB/Zorg in natura -Duur aanvraagprocedure -Wat en hoe bij klachten -Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten -Beoordeling aanvraag -Huishoudelijke zorg: vormen

17 Publieke Zaak Huishoudelijke Zorg -Is vorm van thuiszorg - Thuiszorg: omvat ook verpleging en persoonlijke verzorging (beide via AWBZ, met indicatie CIZ)

18 Publieke Zaak Vormen van huishoudelijke zorg: HH1 -Hulp maakt schoon op aanwijzing van de klant -Klant houdt de regie

19 Publieke Zaak Vormen van huishoudelijke zorg: HH2 Hulp neemt in principe regie over van de klant;kan zelf taken en werkzaamheden indelen. Hulp heeft ook signalerende rol; kan tegen de wensen van de klant ingaan als de situatie daarom vraagt

20 Publieke Zaak Huishoudelijke zorg: Afhankelijk van beoordelingscriteria -Gezinssituatie -Criteria gemeente/CIZ -Ziekte, bijv. fybromialgie, ME -Mantelzorg -Indicatie ziekenhuis

21 Publieke Zaak PGB Klant ontvangt maandelijks bedrag om zelf HH-zorg in te kopen Klant vrij in keuze uitvoerder Klant moet besteding PGB jaarlijks verantwoorden

22 Publieke Zaak ZORG IN NATURA Klant kan kiezen uit aanbieders Voorkeur klant is leidend Gemeente geeft opdracht aan aanbieder Levering hulp binnen maximaal één week Gemeente betaalt aanbieder Eigen bijdrage naar inkomen

23 Publieke Zaak 29-3-2015 22 OUDERENADVISEUR Kenmerken ouderenadviseur: -Is een onafhankelijk vertrouwenspersoon -Deskundig op het gebied van welzijn, zorg en woonomstandigheden -Heeft luisterend oor en kan omgaan met situaties op het gebied van eenzaamheid en armoede - Zij helpen bij treffen en aanvragen van voorzieningen

24 Publieke Zaak 29-3-2015 23 VOORZIENINGEN EN INFORMATIE (HET ZORGLOKET) Zorgloket: aanspreekpunt voor welzijn, zorg en wonen. -u heeft huishoudelijke hulp nodig -u wilt een voorziening in huis (bijv. traplift) -u heeft een rolstoel nodig -u overweegt om een persoonsgebonden budget - Indicatiestelling gebeurt door zorgloket ipv CIZ

25 Publieke Zaak 29-3-2015 24 WELKE VOORZIENINGEN ZIJN ER ZOAL - rolstoel, scootmobiel, vervoersvoorziening -woonvoorziening, regiotaxi -woningaanpassing, maaltijdvoorziening - huishoudelijke hulp

26 Publieke Zaak Compensatieplicht –Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociale problemen en ondervindt u daardoor moeilijkheden bij uw zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, dan moet uw gemeente u helpen die moeilijkheden zo veel mogelijk te compenseren. Dat wordt ook wel de compensatieplicht genoemd.zelfredzaamheid maatschappelijke participatie 29-3-2015 25

27 Publieke Zaak Compensatieplicht –Uw gemeente moet er op grond van de compensatieplicht voor zorgen dat u: –uw huishouden kunt doen; –zich kunt verplaatsen in en om de woning; –zich lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel; en –andere mensen kunt ontmoeten en sociale contacten kunt leggen. 29-3-2015 26

28 Publieke Zaak Compensatieplicht –Uw gemeente mag zelf regels opstellen over welke voorzieningen ze aanbiedt en aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een voorziening. Daarbij mag uw gemeente ook kijken naar wat u zelf en wat mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw familieleden, kunnen doen om uw moeilijkheden te compenseren. 29-3-2015 27

29 Publieke Zaak Compensatieplicht –Wanneer is een voorziening compenserend? –Een voorziening is compenserend als het uw beperkingen in zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij voldoende oplost. De voorziening moet passen bij uw persoonskenmerken en behoeften. Dit geldt ook als u verhuist omdat u leefsituatie verandert. 29-3-2015 28

30 Publieke Zaak Compensatieplicht Maar de gemeente mag ook rekening houden met uw eigen (financiële) mogelijkheden om uw beperkingen op te lossen. De gemeente mag dus een eigen bijdrage of aandeel in de kosten vragen. 29-3-2015 29

31 Publieke Zaak Compensatieplicht Mantelzorgers en vrijwilligers In principe geldt de compensatieplicht ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente is verplicht ook u te helpen (te compenseren) als u als vrijwilliger of mantelzorger moeilijkheden ondervindt bij uw zelfredzaamheid of deelname aan de maatschappij. In de praktijk zal dat echter weinig voorkomen. 29-3-2015 30

32 Publieke Zaak Toekomstige besparingen -Eigen aandeel/eigen biidragen vragen -WWB’ers inzetten -Scootmobiel eerst 3 maanden op proef -Zomerscootmobielen, anders “ carpoolen” -Beperking regiotaxi -De sta-op-stoel wordt niet vergoed door WMO -Kosten medisch advies bij voorziening in rekening brengen. Zie ook://www.rechtopwmo.nl/inhoud/index/pid/795 29-3-2015 31

33 Publieke Zaak PARTICIPATIELADDER/VERSUS WMO Het centrale doel van het participatiebeleid is, om zo veel mogelijk burgers naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij te begeleiden, waarbij economische zelfstandigheid het maximaal te bereiken doel is. Vergelijk:http://www.participatieladder.nl/pages/content.php?page=8 29-3-2015 32

34 Publieke Zaak 29-3-2015 33 STELLING 1: THUIZORGORGANISATIES KNOKKEN EN KLANTEN RAKEN DE WEG KWIJT?! STELLING 2: VERSTREKKINGEN/VOORZIENINGEN MOETEN INKOMENSAFHANKELIJK?!

35 Publieke Zaak 29-3-2015 34 Vragen??

36 Publieke Zaak 29-3-2015 35 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Publieke Zaak 29-3-2015 0 Publieke Zaak. WELKOM DEELNEMERS BIJEENKOMST 11 MAART 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google