De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ATB - Partners:.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ATB - Partners:."— Transcript van de presentatie:

1 ATB - Partners:

2 Doelgroep Personen met een arbeidshandicap: Mentale beperking
Fysieke beperking Psychische beperking Niet aangeboren hersenletsel Zintuiglijke beperking

3 Mentale beperkingen Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijker dingen begrijpen… mogelijk trager werken, meer herhaling nodig, soms minder doorzettingsvermogen, minder zelfstandig kunnen werken, beperktere sociale vaardigheden, graag mondelinge instructies met voorbeelden…

4 Fysieke beperkingen rugproblemen:
geen zware gewichten heffen, minder lang zitten of recht staan, meer nood aan pauzes epilepsie: niet met alle machines werken, niet op hoogtes werken diabetes: tijd voor inspuitingen,liefst regelmatige werkuren

5 Psychische beperkingen
Voorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme… stressgevoeliger, meer nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes…

6 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
wordt veroorzaakt door verschillende factoren (schudding, trauma) meer structuur nodig, soms ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, soms vlugger afgeleid

7 Zintuiglijke beperkingen
Visuele beperkingen Auditieve problemen Stem- en spraakstoornis

8 ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap
Namen aanpassen!!! Indien nodig ondertitel toevoegen met naam Doelpubliek! Alle slides moeten overlopen worden, hetzij kort hetzij lang We delen een mapje uit waarin de afprint (drie slides met lijntjes naast per blad) van de voorstelling zit, samen met een infobudel en een folder van ATB.

9 Driedubbele opdracht Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief. Samenwerking binnen ATB – netwerk. Informeren van werkgevers. Begeleiding naar… In eerste instantie wordt er naar een betaalde job op de open arbeidsmarkt toegewerkt. Indien dit niet realistisch is worden er andere mogelijkheden (beschutte werkplaats, sociale werkplaats, vrijwillgerswerk o.a. AZ) bekeken. Het algemeen doel is om vanuit de mogelijkheden van de gebruiker te vertrekken en een traject op maat op stellen, waarin alle mogelijke kansen benut worden. Dit vertrekkende van het NEC of omgekeerd, vertrekkende vanuit vrijwilligerswerk. Samenwerking… We hebben een verplichte samenwerking met VF gesubsidieerde diensten mbt tewerkstelling (CB en CBO). Wij vormen samen een ATB netwerk voor de provincie Vlaams Brabant / Brussel. Met elke dienst hebben we een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking correcter en overzichtelijker voor de gebruikers, doorverwijzers en / of onszelf te laten verlopen. Informeren van… Wij kunnen werkgevers informeren over verschillende tewerkstellingsbevorende maatregelen en over de dienstverlening van ons netwerk ter ondersteuning van de werkgever, werknemer (tewerkstelling in het algemeen). Werkgevers kunnen steeds onze jobfinder contacteren over mogelijke vacatures. Deze worden dan over het hele netwerk verspreid.

10 Wie kan er bij ATB terecht ?
Personen met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap Personen die BuSO gevolgd hebben Personen met een vermoeden van handicap Personen met beperkte en zeer beperkte arbeidsgeschiktheid Kandidaten arbeidszorg in Sociale werkplaats Personen die werken en een vraag naar loopbaandienstverlening hebben

11 Hoe verloopt een traject bij ATB ?
Kennismaking en intake  Collectief infomoment + vraagverduidelijking  ‘Wie ben ik ?’ : thuisopdracht + gesprekken Screening  ‘Wat kan ik ?’ : bevragen vorige werkgever, school,…  eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde screening Oriëntering  ‘Wat wil ik ?’: beroepskeuze verduidelijken  Samen met de trajectbegeleider of via een opleidingscentrum Trajectbepaling  Acties en timing samenvoegen tot een trajectplan  Basis voor de verdere begeleiding

12 Hoe werkt ATB ? Vooropleiding Opleiding in een centrum Stage
 opleiding op de werkvloer, werkervaring, sollicitatiestage Sollicitatiebegeleiding Ondersteuning bij tewerkstelling  bv. uitleg tewerkstellingsbevorderende maatregelen Nazorg  Opvolging na tewerkstelling Loopbaandiensverlening

13 ATB - NETWERK Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze (CGVB) Centrum Beroeps Opleiding (CBO) ECHO VDAB Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats De Werklijn Derden CGVB = Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze CB Leuven – CB Brussel – Brailleliga Individuele onderzoeken i.f.v. VF procedure / Opstellen van een capaciteitenprofiel a.h.v. specifieke opdrachten (BAB: Bepaling Arbeidsondersteunende Behoeften) CBO = Centra voor beroepsopleiding Cebob De Link (Lovenjoel, Kortenberg, Halle) – De Kiem (Aarschot) – GOCI (Aarschot) Organisatie van oriëntering – vooropleiding – opleiding – stage - sollicitatiebegeleiding ECHO Gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning van personen met een psychische beperking. VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ATB beheert van alle cliënten het VDAB dossier – VDAB is een grote doorverwijzer naar ATB – ATB cliënten kunnen een VDAB opleiding volgen, opgevolgd door ATB. BW = Beschutte Werkplaatsen / SW = Sociale Werkplaatsen ATB begeleidt cliënten naar een BW of SW wanneer een NEC tewerkstelling niet haalbaar is. De Werklijn In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de TB in samenwerking met BGDA (Brussels Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) opgenomen door de Werklijn in zeer nauwe samenwerking met ATB. Derden Indien bovenvermelde partners niet het juiste aanbod hebben wordt er naar de meest geschikte partner gezocht.

14 Informeren en sensibiliseren van werkgevers
Actieplan werkgevers Project: PLUG in GAPS Samenwerking jobkanaal Info ivm tewerkstellingsbevorderende maatregelen

15 Consultatiebureau Leuven (CGVB)

16 Doelstellingen detectie van (arbeids)handicap
multidiscipliniare diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingen oriëntering naar de opleidings- en arbeidsmarkt methodiekontwikkeling Zoals gezegd is de opdracht van een CGVB het streven naar een maximale professionele en sociale integratie van personen met een (arbeids)handicap. Deze opdracht kan uitgesplitst worden in 4 doelstellingen. Detectie van (arbeids)handicap : is er een handicap aanwezig en op welk vlak : het kan gaan om een fysieke, een mentale, een psychische en/of om een sensoriële handicap. In een multidisciplinair team wordt een diagnose gesteld van de mogelijkheden en beperkingen op vlak van arbeid. Op basis van de diagnosestelling oriënteren we de cliënt naar de opleidings- en arbeidsmarkt. Om bovenstaande elementen zo optimaal mogelijk uit te voeren, ontwikkelt een CGVB methodieken en past ze haar werking voortdurend aan aan de evolutie van de arbeidsmarkt.

17 Voorstelling erkend als Multidisciplinair Team (MDT)
erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) streven naar maximale professionele en sociale integratie bijdragen tot een tewerkstelling in: - het normaal economisch circuit (NEC) - een beschutte werkplaats (BW) - een aangepaste dagbesteding Het Consultatiebureau is door het Vlaams Fonds erkend als Multidisciplinair Team, afgekort MDT en als Centrum voor Gespialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze, afgekort CGVB Als MDT (MA, psycholoog, arts) staan we in voor het opstellen van Vlaams Fonds dossiers voor wonen, werk en hulpmiddelen. Elke discipline onderzoekt de werkzoekende vanuit zijn expertise. Een CGVB heeft als doel het bijdragen tot een tewerkstelling in het normaal economisch circuit (afgekort NEC) of in een beschermde werkplaats (afgekort BW). Een consultatiebureau kan ook een andere aangepaste dagbesteding adviseren (vb. vrijwilligerswerk, begeleid werken). Door multidisciplinair onderzoek van arbeidsmogelijkheden kan een CGVB advies geven over mogelijkheden tot integratie in het reguliere arbeidscircuit, het beschut arbeidsmilieu of naar een aangepaste dagbesteding indien geen betaalde arbeid mogelijk is. Het CGVB bepaalt met andere woorden de ondersteuningsnoden van de werkzoekende waarmee in het verdere arbeidstraject moet rekening meee gehouden worden. Een CGVB heeft als opdracht het bevorderen van professionele en sociale integratie van personen met een handicap.

18 Methodiek assessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardigheden adhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedrag vb.: in groep – individueel gestructureerd – ongestructureerd met tijdsdruk – zonder tijdsdruk schriftelijke instructies – mondelinge instructies Een andere methodiek is de startersweek, waarin arbeidsvaardigheden gescreend worden. De methodiek die in de startersweek gehanteerd wordt is de assessment-methodiek. Op basis van geobserveerd gedrag in gestandaardiseerde opdrachten, wordt een capaciteitenprofiel opgemaakt dat de sterke punten en werkpunten in kaart brengt. In de periode van de startersweek worden ook de drie onderzoeken van een individueel onderzoek ingebed. De assessment gegevens worden gekaderd binnen de medico-psycho-sociale gegevens. Een groep wordt samengesteld uit 6 à 8 personen die moeite hebben op vlak van professionele integratie. Er zijn een aantal voordelen van werken met groepen. Zo kan het team zien of er bij de cliënt een verschil is tussen alleen werken of in groep, hoe de cliënt omgaat met anderen en de cliënt ziet dat er nog andere mensen zijn met gelijkaardige of andere problemen. Een startersweek duurt 5 dagen, maar door het inbouwen van rustdagen en weekends, is de startersweek verspreid over meer dan 2 weken.

19 Doel van de startersweek
advies geven omtrent de oriëntatie op de arbeidsmarkt zelfinzicht bevorderen zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel) - mentaal-cognitieve aspecten - elementaire lichamelijke aspecten - beroepsvaardigheden - arbeidsattitudes - sociale vaardigheden - psychische draagkracht Op basis van de gegevens die verkregen werden tijdens de startersweek, formuleert het multidisciplinair team een advies aangaande de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een eerste ruime oriëntatie, namelijk, kan de werkzoekende terecht in het NEC, heeft hij nood aan een beschermd arbeidsmilieu of is betaalde arbeid onmogelijk en is een aangepaste dagbesteding nodig. Een ander doel is het zelfinzicht van de cliënt bevorderen. De cliënt krijgt de gelegenheid zijn eigen capaciteiten en grenzen te ontdekken. Hij leert ze inschatten in functie van een haalbare volgende stap in het traject. Na de startersweek wordt een capaciteitenprofiel opgemaakt. In het capaciteitenprofiel staat een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Verder worden er ook aandachtspunten geformuleerd die belangrijk zijn voor een goede trajectbegeleiding. mentaal-cognitief: nood aan extra toelichting, opdrachten begrijpen, … lichamelijk: staan, zitten of lopen, fijne motoriek (bevende handen) beroepsvaardigheden: tempo, resultaat voldoet aan gestelde eisen, controleert eigen werk arbeidsattitudes: neemt initiatief, meldt indien geen werk meer sociale vaardigheden: samenwerken, eigen mening geven, uitleg durven vragen, leiding aanvaarden psychische draagkracht: arbeidsklaar

20 Vaardigheden zelfstandigheid sociale vaardigheden doorzettingsvermogen
ordelijkheid werkorganisatie nauwkeurigheid motivatie stressbestendigheid

21 Capaciteitenprofiel capaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwaktes effect: - kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling - bepalen of er sprake is van een handicap - cliënten opnieuw activeren - samen met de cliënt en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

22 Contact: Kapucijnenvoer 10 3000 Leuven 016/20.18.54 cbleuven@skynet.be

23 Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicap
Door: Ben Vandooren

24 Beroepsopleidingcentrum voor personen met een arbeidshandicap
Erkend door Vlaams Fonds en ESF Partner van ATB-netwerk 3 vestigingen: Halle, Kortenberg, Lovenjoel

25 Doelstelling Duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit
door MAATWERK

26 Instroom Via ATB aan de aanmeldingsverantwoordelijke
Voorstelling op regionaal team Wachtlijst of Toewijzing jobcoach Intakefase Start opleiding ism ATB

27 Mogelijke trajecten Oriëntatie (individueel of in groep)
Opleiding (max. 2 jaar): Intern: administratie, keukenhulp, klusjes, groendienst, schoonmaak Extern: on-thejob-training Algemene vorming Vacaturegerichte stage Sollicitatiebegeleiding Arbeidsbemiddeling: toelichting TBM & implementatie Nazorg Loopbaanbegeleiding

28 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM):
Voor personen met een erkenning van het Vlaams Fonds Voor werkgevers maar niet voor openbare instellingen CAO26: 5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, berekend op basis van brutoloon dat de WG vooropstelt. VIP (Vlaamse Inschakelingspremie): 30% subsidie op referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comité) vermeerderd met RSZ

29 Voor langdurig werkzoekenden
Voor werkgevers uit de privé- en openbare sector Activa: (afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als ‘niet werkend werkzoekende’ van de kandidaat) Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage Een tegemoetkoming in het nettoloon door RVA (tot max 500 EURO) = werkuitkeringen

30 Maatwerk Cliëntgericht: vraag vertrekt vanuit de cliënt, opleiding is afgestemd op de persoon Procesgericht: Arbeidsattitudes Realistisch zelfbeeld Zelfsturing Systeemgericht: aandacht voor de context

31 Contact: Cebob De Link:
Klein Park Lovenjoel 016/


Download ppt "ATB - Partners:."

Verwante presentaties


Ads door Google