De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. H.G.L. Peels Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. H.G.L. Peels Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. H.G.L. Peels Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 178 Psalm 107 Gezang 178 Psalm 99 Opwekking 124 Gezang 100 Psalm 68 2 Kronieken 28: 1-15

3 Welkom en mededelingen

4 1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. Gezang 178: 1, 4, 7

5 4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt, om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison. Gezang 178: 1, 4, 7

6 7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison Gezang 178: 1, 4, 7

7 Stil gebed Votum en groet

8 20 Wie wijs is, zal den H ERE zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. … Psalm 107: 20

9 … Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede. Psalm 107: 20

10 Gods gebod

11 8 Om de doornen van uw kroon, om de gees'ling en de hoon, roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison. Gezang 178: 8, 9

12 9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij, ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison. Gezang 178: 8, 9

13 Gebed

14 We lezen uit de Bijbel 2 Kronieken 28: 1-15

15 1 Achaz was twintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de HEER, zoals zijn voorvader David, 2 maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zo ver dat hij godenbeelden maakte voor de Baäls.

16 2 Kronieken 28: 1-15 3 Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven.

17 2 Kronieken 28: 1-15 4 Hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom.

18 2 Kronieken 28: 1-15 5 De HEER, zijn God, leverde hem uit aan de koning van Aram. De Arameeërs versloegen hem en voerden een grote groep gevangenen naar Damascus weg. Vervolgens werd hij overgeleverd aan de koning van Israël, die een grote overwinning op hem behaalde.

19 2 Kronieken 28: 1-15 6 Pekach, de zoon van Remaljahu, doodde in Juda honderdtwintigduizend man op één dag, allen geoefende krijgslieden, omdat zij zich van de HEER, de God van hun voorouders, hadden afgekeerd.

20 2 Kronieken 28: 1-15 7 Zichri, de held van Efraïm, doodde Maäseja, de zoon van de koning, Azrikam, de hofmeester, en Elkana, de rechterhand van de koning.

21 2 Kronieken 28: 1-15 8 De Israëlieten voerden tweehonderdduizend vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg en ontroofden hun een grote buit, die ze meenamen naar Samaria.

22 2 Kronieken 28: 1-15 9 In Samaria woonde een profeet van de HEER, Oded genaamd. Toen het leger naar Samaria terugkeerde, ging hij het tegemoet en zei: ‘De HEER, de God van uw voorouders, heeft de Judeeërs aan u uitgeleverd omdat hij woedend op hen was. Met een razernij die tot in de hemel reikte

23 2 Kronieken 28: 1-15 hebt u velen van hen gedood. 10 En nu bent u van plan de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen te onderwerpen. Bent u niet evengoed met schuld beladen tegenover de HEER, uw God?

24 2 Kronieken 28: 1-15 11 Welnu, luister goed, stuur de gevangenen die u van uw broeders hebt weggevoerd terug, want u hebt de toorn van de HEER over u afgeroepen.’

25 2 Kronieken 28: 1-15 12 Enkele familiehoofden uit de stam Efraïm, Azarja, de zoon van Jochanan, Berechja, de zoon van Mesillemot, Jechizkia, de zoon van Sallum, en Amasa, de zoon van Chadlai, traden de binnentrekkende legermacht tegemoet

26 2 Kronieken 28: 1-15 13 en zeiden: ‘Breng de gevangenen niet hierheen. Wanneer u doet wat u van plan bent, belaadt u ons met schuld tegenover de HEER. U zou onze zonden en schulden nog vermeerderen, terwijl onze schuld nu al zo groot is dat wij de toorn van de HEER hebben opgewekt.’

27 2 Kronieken 28: 1-15 14 Hierop droegen de soldaten de gevangenen en de buit aan de leiders en het aanwezige volk over. 15 Speciaal daartoe aangewezen mannen namen de gevangenen onder hun hoede. Met wat in de buit voorhanden was kleedden ze degenen die naakt waren.

28 2 Kronieken 28: 1-15 Ze kleedden en schoeiden ze, gaven hun te eten en te drinken, verzorgden hun wonden en zetten degenen die moeizaam voortstrompelden op ezels. Zo begeleidden ze hen tot aan de palmstad Jericho, aan de grens met het gebied van hun broeders, waarna ze terugkeerden naar Samaria.

29 Psalm 99: 3 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht. …

30 Psalm 99: 3 … Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

31 De kinderen mogen naar de Bijbelklas

32 Preek ‘Het leger tegemoet’ ‘De HEER, de God van uw voorouders, heeft de Judeeërs aan u uitgeleverd omdat hij woedend op hen was. Met een razernij die tot in de hemel reikte hebt u velen van hen gedood. Kronieken 28:9b

33 Opwekking 124 (vrouwen) 1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 2x)

34 Opwekking 124 (mannen) 2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning Ik bouw op U en ga in uwe naam. 2x

35 Opwekking 124 (allen) 3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid 2x

36 De kinderen komen terug Bevestiging van ambtsdragers

37 Gezang 100: 1,2, 3, 4, 6 1 Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar! Antwoordt Hem vastbesloten, staat voor Hem klaar

38 Gezang 100: 1,2, 3, 4, 6 2 Behoudt het woord, de gaven, met wakk're zin; volhardt uw taak te dragen en leeft daarin!

39 Gezang 100: 1,2, 3, 4, 6 3 Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik, Heer? Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer.

40 Gezang 100: 1,2, 3, 4, 6 4 Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer, het voedt ons in het leven, is vol verweer.

41 Gezang 100: 1,2, 3, 4, 6 6 Leer ons eenvoudig leven niet afgeleid. Wie zich aan Hem wil geven sta steeds bereid.

42 Dankgebed en voorbeden

43 Inzameling van de gaven voor 1)Diaconie 2)Kerk

44 Psalm 68: 10 10.Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? …

45 Psalm 68: 10 … Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, volkomen uitkomst geven.

46 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. H.G.L. Peels Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google