De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belasting & Wetgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belasting & Wetgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Belasting & Wetgeving

2 Agenda Les 1: Rechtsvormen Les 2: Rechtsvormen Les 3: Belastingen
Les 4: Verzekeringen Powerpoint zelfstudie Les 5: Toets

3 Vandaag 4 ondernemingsvormen: NV (Naamloze Vennootschap) Stichting
Vereniging Coöperatie

4 Leerdoelstellingen Weten welke ondernemingsvormen er zijn.
Voordelen en beperkingen kennen. Inschatting kunnen maken welke ondernemingsvorm in een bepaalde situatie het beste is.

5 Naamloze vennootschap
Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de besloten vennootschap (bv). NV is een rechtspersoon. Een belangrijk verschil is dat de aandelen van een nv overdraagbaar zijn. In de statuten van de bv moet een 'blokkeringsregeling' staan, in de statuten van een nv mág deze regeling staan. Verder kan de nv overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandelbaar zijn op de beurs ('aandelen aan toonder'), dat wil zeggen dat je ze zonder tussenkomst van een notaris kunt verkopen aan een ander.

6 Blokkeringsregeling Sinds de invoering van de Flex-BV is de verplichte blokkeringsregeling uit de wet verdwenen en vervangen door een aanbiedingsregeling. Die aanbiedingsregeling komt in grote lijnen overeen met de “oude” blokkeringsregeling, maar de blokkeringsregeling is niet langer verplicht. De statuten mogen bepalen dat aandeelhouders geheel vrij zijn als ze hun aandelen willen verkopen, aan wie ze verkopen en tegen welke prijs.

7 NV Oprichting: Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Echter geldt er bij de NV een voorschrift dat er een verplicht minimumkapitaal van  euro in de NV gestort moet worden. De bv en nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf. Aansprakelijkheid, geldt hetzelfde als voor de BV.

8 NV De aandeelhouders zijn de eigenaars van de NV.
Bestuur: Directie voert de dagelijkse leiding Directeur hoeft zelf geen aandelen te hebben maar heeft ze meestal wel (prestatiebeloning)

9 NV Aandeelhouders kiezen een aantal commissarissen. Commissarissen houden toezicht op directie Aandeelhouders kunnen directie ontslaan: wanbestuur vijandige overname

10 Oefening met BTW Een zak aardappels kost € 5,- incl. BTW.
Wat is de omzet? Een hoofdstel wordt aangeboden voor € 63,- excl. BTW. Wat is de consumentenprijs?

11 Stichting Wil je een bepaald doel sociaal of ideëel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heb je hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kun je kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

12 Oprichting stichting Je richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaar je dat je de stichting in het leven roept en bepaal je de statuten. Je kunt een stichting alleen oprichten (ook via je testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten.

13 Statuten In de statuten staan onder meer:
de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam; het doel van de stichting; hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden; de vestigingsplaats van de stichting; waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven. Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als je de statuten wilt wijzigen, dan heb je ook een akte van de notaris nodig. Je moet je stichting inschrijven in het Handelsregister van de KvK

14 Organisatie stichting
Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. Je moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan personeel in dienst nemen.

15 Aansprakelijkheid bestuurders
Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister

16 Vereniging Heb je een wens of doel en wil je met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om je winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

17 Organisatie van een vereniging
Een vereniging heeft minstens 2 leden; De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering; De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering; De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.

18 Soorten verenigingen Er zijn 2 soorten verenigingen:
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

19 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Als je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan ben je als bestuurder in principe niet met je privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Je richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval: naam en vestigingsplaats doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel zijn) verplichtingen van de leden wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen regels voor benoeming en ontslag bestuurders bestemming van het overschot na ontbinding.

20 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Ook als je de statuten wilt wijzigen, moet je langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heb je geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister.

21 Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Als je jou vereniging niet via de notaris opricht, dan heb je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Je bent als bestuurder met je privé- vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Je kunt je aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

22 Vereniging Heb je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid?
Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. Je bent persoonlijk aansprakelijk zolang je dit niet hebt gedaan. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving, maar vraag hier wel bevestiging van. Een vereniging is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister.

23 Vereniging Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben.
Ontbinding: Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement. Voorbeelden van verenigingen: Hobbyclubs, Sportverenigingen, Politieke partijen, Vereniging van Eigenaren (koopflats), Brancheverenigingen, Vakbond en vele anderen.

24 Coöperatie Wil je als individuele ondernemer profiteren van de voordelen van een collectief? Bijvoorbeeld van gezamenlijke inkoop of marketing? Dan is de rechtsvorm coöperatie iets voor jou. Deze vorm kan ook geschikt zijn als je klanten steeds vaker eisen stellen aan je dienstverlening.  Als individuele ondernemer kun je bijvoorbeeld in de problemen komen als je ziek wordt. Bij een coöperatie kunnen andere leden dan jou werk overnemen.

25 Coöperatie Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de Bedrijfscoöperatie; Ondernemerscoöperatie.

26 Bedrijfscoöperatie Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Een bekend voorbeeld is FrieslandCampina. Een grote zuivelcoöperatie. De leden zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

27 Ondernemerscoöperatie
De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Let op: leden die aan zo’n project deelnemen moeten ook nog andere opdrachtgevers hebben om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

28 Oprichting Coöperatie
Je kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Voor de oprichting laat je een akte opmaken bij de notaris en laat je de coöperatie inschrijven in het Handelsregister. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

29 Aansprakelijkheid Coöperatie
De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als je coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan ben jij samen met je medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wil je de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als je een 'coöperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) of een 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA) opricht. Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken.

30 Welke rechtsvorm kies je?
Persoonlijke overwegingen veiligstellen van privé-vermogen Bedrijfseconomische overwegingen hoeveel eigen vermogen heb je nodig? fusies en uitbreidingen Fiscale overwegingen hoe betaal je zo weinig mogelijk belasting? Wettelijke regelingen publicatieplicht ontlopen

31 Samenvatting Je kent nu de 9 belangrijkste rechtsvormen.
4 variaties op een eenmanszaak 3 zakelijke rechtspersonen 2 varianten zonder winstoogmerk De manier waarop de aansprakelijkheid is geregeld, verschilt per rechtsvorm.

32 Huiswerk Oefen met het omrekenen van prijzen
Incl.  excl. BTW Maak een verslag over het kapitaal in de BV/NV (zie volgende dia)

33 Huiswerk BV en NV Zet in een verslag hoe het kapitaal van de BV en NV is opgebouwd. Maak hierin duidelijk wat onderstaande begrippen betekenen en wat ze met elkaar te maken hebben: Relatie tussen Eigen Vermogen en Nominale waarde (formule) Koers (alleen bij NV) Intrinsieke waarde Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Nominale waarde Agioreserve


Download ppt "Belasting & Wetgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google