De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 10 augustus 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. K.T. de Jonge Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 10 augustus 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. K.T. de Jonge Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 10 augustus 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. K.T. de Jonge Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld

3 Psalm 9: 1, 6 en 9 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 Gezang 473: 1, 2, 3 en 4 Gezang 473: 5, 8, 9 en 10 Psalm 72: 1, 4 en 7 Apostolische Geloofsbelijdenis Spreuken 31: 1 – 9 Lucas 22: 24 – 27

4 Welkom en mededelingen

5 1 Met heel mijn hart zing ik uw eer, prijs ik uw wonderwerken, Heer. Ik wil mij in uw naam verblijden, U, hoogste God, mijn psalmen wijden. Psalm 9: 1, 6 en 9

6 6 Psalmzingt Hem die in Sion woont! Meldt alle volken hoe Hij troont: geen arme die vergeefs zal smeken, geen bloedschuld die Hij niet zal wreken.

7 Psalm 9: 1, 6 en 9 9 Ten dode voert het duister pad van al het volk dat God vergat. Maar wie ellendig is, mag hopen. Het heil blijft voor de arme open.

8 Stil gebed Votum en groet

9 1 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daag'lijks brood. Gezang 350: 1, 2, 3 en 4

10 2 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

11 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 3 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

12 Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

13 Gebed

14 We lezen nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Spreuken 31: 1 – 9

15 Raadgevingen voor koning Lemuel 31 1 Hier volgt onderricht voor koning Lemuel, de raad die zijn moeder hem gaf. 2 Mijn zoon, die ik gedragen heb, mijn zoon, voor wie ik geloften heb gedaan, wat zal ik je zeggen?

16 Spreuken 31: 1 – 9 3 Verspil je krachten niet aan vrouwen, je woorden niet aan hen die koningen te gronde richten. 4 En, Lemuel, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn, dat past hem niet, een leider mag niet hunkeren naar drank.

17 Spreuken 31: 1 – 9 5 Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten, de rechten van verschoppelingen schenden. 6 Geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden, geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn.

18 Spreuken 31: 1 – 9 7 Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten, moge hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen. 8 Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. 9 Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.

19 Gezang 473: 1, 2, 3 en 4 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

20 Gezang 473: 1, 2, 3 en 4 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

21 Gezang 473: 1, 2, 3 en 4 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

22 Gezang 473: 1, 2, 3 en 4 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

23 We lezen nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Lukas 22: 24 – 27

24 24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar.

25 Lukas 22: 24 – 27 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.

26 Gezang 473: 5, 8, 9 en 10 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

27 Gezang 473: 5, 8, 9 en 10 8 Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand. Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer.

28 Gezang 473: 5, 8, 9 en 10 9 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam.

29 Gezang 473: 5, 8, 9 en 10 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

30 Preek

31 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. Psalm 72: 1, 4 en 7

32 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

33 Psalm 72: 1, 4 en 7 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

34 Gebeden

35 Er zal nu gecollecteerd worden. De collectes zijn bestemd voor: Geestelijke verzorging varenden Kerk

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

37 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

38 Geloofsbelijdenis Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

39 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

40 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 10 augustus 2014 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. K.T. de Jonge Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google