De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatsrecht van het Koninkrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatsrecht van het Koninkrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Staatsrecht van het Koninkrijk
Instellende functie Constitutioneel recht

2 Staat Monaco? Vaticaan? Palestijnse staat?

3 Volkenrechtelijke criteria
Staatsgebied Territoir: land en territoriale wateren Staatsburgers Nationaliteit Rijkswet Nederlanderschap Staatsoverheid Effectief en stabiel gezag Rb. Den Haag 1980, Oost Timor

4 Staatsrecht waar te vinden?
Verdrag Vb. Recht tot betogen Art. 11 EVRM Statuut Koninkrijk Vb. HR 1989 Harmonisatiewetarrest Grondwet Grondrechten Staatsinrichting Organieke wetten Wet openbare manifestaties Provinciewet Gemeentewet etc. Ongeschreven staatsrecht Vertrouwensregel

5 EVRM: mensenrechten art. 6 recht op een eerlijk proces
art. 8 recht op privé-, familie- en gezinsleven art. 9 vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst art. 10 vrijheid van meningsuiting art. 11 vrijheid van vereniging, vergadering art 11 vrijheid van betoging art. 14: verbod op discriminatie

6 EHRM Internationaal toezicht Europees Hof Rechten van Mens
Reeks van uitspraken

7 Grondwet: machtenscheiding
Onderscheiden functies Wetgeven Algemeen verbindende regels Besturen Beschikkingen Rechtspreken Arresten/vonnissen Art. 11 Wet AB Niet treden in politieke afwegingen Trias Politca Montesquieu

8 Trias Politica: organen
Wetgever Formele wetgever Art. 81 Gw Bestuur Regering Art. 42 Gw Koning + ministers Rechter Civiele, straf- en bestuursrechter Art. 112 en 113 Gw

9 Norm die voor iedereen geldt
Toetsvraag Wetsbegrippen Formele wet Wie creëert Regering + Staten-Generaal Lagere regelgevers Materiële wet Wat is gecreëerd Algemeen verbindend voorschrift Beschikking Norm die voor iedereen geldt

10 Organen en namen avv op centraal niveau
Verdragsluitende organen: verdrag Grondwetgever: Grondwet Wetgever: wet Regering: amvb (Besluit …) Minister: regeling

11 Organen en namen avv op decentraal of functioneel niveau
Provincie: verordening Gemeente: verordening Vb. APV Waterschap: verordening Openbaar lichaam: verordening Vb. Stageverordening

12 Piramide wettelijke regels
Verdrag Grondwet Formele wet Algemene maatregel van bestuur Ministeriële regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening Openbaar lichaam: verordening

13 Hogere regel gaat voor …
Vloekverbod in APV Strijd met art. 7 Grondwet Vrijheid van meningsuiting

14 Hogere regel gaat voor …
Verbod van haatzaaien Art. 137d Sr Art. 7 Grondwet

15 Rechterlijke toetsing
Gewone rechter Ieder verbindende verdragsbepaling HR 1989 Harmonisatiewet Statuut van het Koninkrijk Grondwet Art. 120 GW Wetten in formele zin AMvB Ministeriële regeling Verordening

16 Geen constitutioneel Hof
Toetsingsverbod art.120 Gw Materieel als formeel Inhoud noch procedure

17 Art. 94 Gw Verbod om over homofilie te spreken Art. 10 EVRM
Vrijheid van meningsuiting

18 Voorstel wijziging Grondwet
Gedeelte opheffing toetsingsverbod Grondrechten Procedure in art. 137 Grondwet Wijziging in twee lezingen Gewone - twee derden meerderheid Halsema

19 Toetsvraag Rechter spreekt recht Geschil tussen
Burgers onderling: privaatrecht OM en burger: strafrecht Overheidsorgaan en burger: bestuursrechter Rechtsvinding Autonoom Creatieve rechter Rechtsvorming Heteronoom Volgt wetgever Arrest Lindenbaum – Cohen Onwetmatig  onrechtmatig

20 Toetsvraag Spreekt bestuurt Geen geschil Art. 2 : 20 BW OM verzoekt om
Verbodsverklaring Martijn

21 Klassieke grondrechten
Hfdst 1 Grondwet Vrijheid van godsdienst Beperkingensystematiek Altijd formele wet nodig Grondwet Beperkingen: Alleen door formele wetgever

22 Burkaverordening Art Het is verboden een burka te dragen op openbare dan wel op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

23 Klassieke grondrechten
Grondwet Hfdst 1 Grondwet Beperkingensystematiek Altijd formele wet nodig Soms delegatie mogelijk Vb. aan gemeenteraad Beperkingen Formele wetgever Delegatie gemeenteraad

24 Grondwet Wanneer delegatie mogelijk? Krachtens
Regels (zelfstandig naamwoord) Vb art. 6 lid 2 Gw De wet kan regels stellen … Regelen (werkwoordsvorm) Vb art. 39 Gw De wet regelt wie lid is van koninklijk huis Delegatie wet …….

25 Grondwet: delegatie onmogelijk
Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet Art. 7 lid 1 meningsuiting Wetboek van strafrecht Haatzaaien Art. 137d Sr Bij de wet Art. 8 vrijheid van vereniging Art. 2:20 Burgerlijk wetboek


Download ppt "Staatsrecht van het Koninkrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google