De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 9 november 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. G. Bruinsma (Frieschepalen) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Herhalingsles 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young maandag 10 november KP-materiaal tweede blok (blok D) ligt klaar 19:00 KP-1 (12-14 jr.) 19:30 KP-4 "Ik belijd"

2 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 11 november 19:30 Gemeentekring (di) 19:30 KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young donderdag 13 november 20:00 Koorrepetitie Voices zondag 16 november 09:15 Oppas (Geertruida & Riemco) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Kuiper 14:00 Jeugddienst: ds. JD van 't Zand (CGK Sneek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw)

3 Revelation Road Film: Revelation Road Datum: Tijd: uur Locatie: Landgoed Nienoord Adres: Nienoord 20, Leek Reserveren: filmhuiswesterkwartier.nl

4 Jarigen aanstaande week
8 november : br. M.S. Haarsma 9 november: Albert-Jan From 10 november: Daniël de Boer & zr. J. Wiltjer-Rozema 13 november: zr. S. van den Bosch-Boerma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5

6

7 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. <naam organist> Beamiste: zr. S. Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Psalm 116: 1, 3, 10 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

12 Psalm 116: 1, 3, 10 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

13

14 3 Johannes 1 Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. 2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. 4 Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. 5 Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. 6 Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd.

15 3 Johannes Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. 7 Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en hebben van de ongelovigen niets aangenomen. 8 Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. 9 Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. 10 Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente.

16 3 Johannes 11 Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. 12 Van Demetrius is door iedereen een goed getuigenis gegeven, ook door de waarheid zelf. Ook wij doen dat, en u weet dat ons getuigenis betrouwbaar is. 13 Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. 14 Ik hoop u spoedig te zien; dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. 15 Vrede zij met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk.

17

18 Lied 457: 1, 3, 4 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt. 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, één en al vuur en liefde en majesteit.

19 Lied 457: 1, 3, 4 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

20

21 Preek

22

23 Psalm 25: 2 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

24

25 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest,

26 Gezang 179a Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

27 Gezang 179a Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

28 Gezang 179a Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

29

30 Collecte 1e collecte: Zending 2e collecte: Beheer & Administratie

31

32 Psalm 99: 1, 4 en 8 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

33 Psalm 99: 1, 4 en 8 4 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

34 Psalm 99: 1, 4 en 8 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

35

36 Amen A - men, a - men, a - men.

37

38 Lied 456: 3 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

39

40 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google