De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oud worden in het huwelijk – langdurige huwelijken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oud worden in het huwelijk – langdurige huwelijken"— Transcript van de presentatie:

1 Oud worden in het huwelijk – langdurige huwelijken
…kann dat überhaupt, hoe red je dat?

2 Met welke probleme hebben wij te worstelen?
Allgemene problemen, die verbonden zijn met de gevallen mens, egoisme, droomwereld, vergankelijkkeid, teleurstellingen: invloeden van binnen. Tijdlijke invloeden van buiten, het mensbeeld, patchworkfamilie, het postmoderne denken.

3 Problemen van binnen Droom – Realiteit
a. Voorstelling over huwelijken in de literatuur, media, etc. David en Michal b. wat je wilde zien in de ander. Jakob en Rachel c. de partner heeft net als jij problemen met zijn oude natuur. 1. Petr. 3: 1 - 7 d. soms is er verschil in opvattingen, levenservaringen, omgang met problemen en spanningen. David en Abigail

4 Hoe gaan we daarmee om? Weten, God heeft ons bij elkaar gebracht.
Teleurstellingen moeten opgelost worden, zien van de realiteit. De ander zo accepteren als hij/zij is. Rom. 15: 7 Leven in een sfeer van liefde en genade, van vergeving. Het ouderworden maakt het eeuwige belangrijker. 2. Kor. 4:

5 Problemen van buiten Wij leven in en postmoderne tijd, maar wat houdt dat in? 1. De sterke invloed van het individualisme. 2. Het persoonlijke genot. 3. Het zien van alleen jouw kleine wereld. 4. Oplossing van alle maatstaven.

6 De Heer zijn plaats geven in je leven
De Heer zijn plaats geven in je leven. Je leven zien in een groot plan van God. Tijd hebben voor het woord van God. Afsluiten van wereldse invloeden. Elkaar dienen in liefde. Het gaat niet om het maximale genot voor mij.

7 Twee dingen kenmerken een huwelijk
Een gemeen- schappelijk doel hebben. Er voor elkaar zijn.

8 Elkaar aankijken Er voor elkaar zijn.
Het innerlijke en het eeuwige krijgen steeds meer waarde. Wij zijn uitgepraat. Maar het kan ook anders.

9 Het lied der liederen Gevaren, die hun liefdesrelatie bedreigen:
Hooglied 2:15 Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Wat zijn deze kleine vossen?

10 Gal 5:19 Het is nu duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoereij, onreinheid, losbandigheid,
Gal 5:20 Afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, Gal 5:21 Nijd, moord, dronkenschap, brasserij, en dergelijke; waarvan ik u te voren zeg, zoals ik ook reeds gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. Gal 5:22 Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

11 Waardoor komt die tot stand?
Gal 2:20 Ik ben met Christus gekruisigt; en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat nu mijn leven in het vlees betreft, leef ik door het geloof des Zoon van God, Die mij heeft liefgehad, en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hoogl. 2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien,

12 2. Gevaar: niet bereid zijn op te staan, etc.
Hoogl. 3:1 Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet; ik zeide: Hgl. 3:2 Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten; ik zal Hem zoeken, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Hgl. 3:3 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft? Hgl. 3:4 Toen ik een weinig van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

13 Begrijpen van de nieuwe relatie die boven alles gaat.
Hoogl. 4:8 Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amana, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Hgl. 4:12 Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.

14 3. Gevaar: Luiheid, egoisme, geen tijd hebben voor elkaar
Hgl. 5:2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen. Hgl. 5:3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Hgl. 5:4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.

15 Hgl. 5:9 Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt! Herinneren aan het goede in de ander en aan ons eigen tekortkomen.

16 Ontwikkeling in de liefdes verhouding:
Hgl. 2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien, Hgl. 6:3 Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de lelien weidt. Hgl. 7:10 Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid is tot mij. Hgl. 8:5 Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste?

17 Maar er is er slechts EEN die volmaakt is.
want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN. Hgl. 8:7 Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.

18 Gemeenschapelijk doel hebben

19 Wat blijft over? Spr. 24:13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte. Spr. 24:14 Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw verwachting zal niet afgesneden worden.

20 Briefkaart van WK

21

22 Alles komt goed. Spr 31:10 Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen. Spr 31:11 Beth. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken. Spr 31:12 Gimel. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens. Spr 31:13 Daleth. Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen. Spr 31:14 He. Zij is als de schepen eens koopmans; zij doet haar brood van verre komen. Spr 31:15 Vau. En zij staat op, als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar dienstmaagden het bescheiden deel. Spr 31:16 Zain. Zij denkt om een akker, en krijgt hem; van de vrucht harer handen plant zij een wijngaard. Spr 31:17 Cheth. Zij gordt haar lenden met kracht, en zij versterkt haar armen. Spr 31:18 Teth. Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des nachts niet uit. Spr 31:19 Jod. Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten den spinrok. Thema v 10 Haar trouw v Haar eijver v

23 De koning op zijn troon. Spr 31:1 De woorden van den koning Lemuel; de last, maarmede zijn moeder hem onderwees. Spr 31:2 Wat, o mijn zoon, en wat, o zoon mijns buiks? ja, wat, o zoon mijner geloften? Spr 31:3 Geeft aan de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen, om koningen te verdelgen. Spr 31:4 Het komt den koningen niet toe, o Lemuel! het komt den koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren; Spr 31:5 Opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere. Spr 31:6 Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn; Spr 31:7 Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke. Spr 31:8 Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden. Spr 31:9 Open uw mond; oordeel gerechtelijk, en doe den verdrukte en nooddruftige recht.

24 Alles komt goed. Goedertierheijd v 20 Zorg voor de toekomst v 21 - 25
Pro 31:20 Caph. Zij breidt haar handpalm uit tot den ellendige; en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige. Pro 31:21 Lamed. Zij vreest voor haar huis niet vanwege de sneeuw; want haar ganse huis is met dubbele klederen gekleed. Pro 31:22 Mem. Zij maakt voor zich tapijtsieraad; haar kleding is fijn linnen en purper. Pro 31:23 Nun. Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten des lands. Pro 31:24 Samech. Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert den koopman gordelen. Pro 31:25 Ain. Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding; en zij lacht over den nakomenden dag. Pro 31:26 Pe. Zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid. Pro 31:27 Tsade. Zij beschouwt de gangen van haar huis; en het brood der luiheid eet zij niet. Pro 31:28 Koph. Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Pro 31:29 Resch. Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven. Pro 31:30 Schin. De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden. Pro 31:31 Thau. Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Goedertierheijd v 20 Zorg voor de toekomst v Morele schonheden v Haar belohning v

25 Christus en de gemeente

26 Werken aan een blaadje

27 Spr 31:28 Koph. Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Spr 31:29 Resch. Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven. Spr 31:30 Schin. De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden. Spr 31:31 Thau. Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.

28 En zij begonnen vrolijk te zijn.
Op. 19:7 Laat ons blijde zijn, en juichen, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. Op. 19:8 En haar is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn linnen; want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden der heiligen.


Download ppt "Oud worden in het huwelijk – langdurige huwelijken"

Verwante presentaties


Ads door Google